Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Brano gradi hotel na tuđem placu * Smjenjuju pomoćnika ministra, a zapošljavaju partijskog vojnika * Vlada krije kome je isplatila 8,68 miliona * Za Ivanovića, Kolarević i Šarića ne morate čekati papire iz Paname * Šansa za studiranje na 13 fakulteta * Brano gradi hotel na tuđem placu * Traže Kameronovu ostavku zbog „Panamskih papira”
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-04-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Goran Danilović, predsjednik IO Demosa:
Borimo se za poštene izbore, a ne za saradnju sa DPS-om.

Vic Dana :)

Idu policajac i plavuša plažom i plavuša vidi galeba, pa kaže:
●Dragi, vidi, to je roda.
Policajac joj kaže:
●Nije to roda, to je galeb, od njega se prave čokolade.


Muškarac ulazi u knjižaru i pita prodavačicu:
- Imate li knjigu „Muškarac - gazda u kući”? A ona odgovara: „Bajke su na prvom spratu!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni - datum: 2016-04-08 ČELNICI VLADAJUĆE KOALICIJE DOGOVORILI DA PARTIJSKE KADROVE NE OSTAVE BEZ POSLA Smijenjenim funkcionerima obećali nova radna mjesta To praktično znači da će se broj zaposlenih u lokalnoj upravi i javnim preduzećima uskoro značajno povećati iako je ranije najavljeno da se u okviru sprovođenja Sanacionog plana za prevazilaženje finansijske krize otpusti 55 zaposlenih u administraciji i javnim preduzećima čiji je Opština osnivač
Dan - novi portal
-Čel­ni­ci vla­da­ju­će ko­a­li­ci­je ko­ju či­ne For­ca, DPS i Ko­a­li­ci­ja „Za­jed­no za bu­duć­nost Ul­ci­nja“ do­go­vo­ri­li su se da svim biv­šim ru­ko­vo­di­o­ci­ma, od­no­sno op­štin­skim funk­ci­o­ne­ri­ma i di­rek­to­ri­ma jav­nih pred­u­ze­ća, ko­ji ne bu­du re­i­za­bra­ni na funk­ci­je po­nu­de da rad­ni od­nos na­sta­ve u or­ga­ni­ma ili in­sti­tu­ci­ja­ma lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve. To pra­ktič­no zna­či da će se broj za­po­sle­nih u lo­kal­noj upra­vi i jav­nim pred­u­ze­ći­ma usko­ro zna­čaj­no po­ve­ća­ti, iako je ra­ni­je na­ja­vlje­no da se u okvi­ru spro­vo­đe­nja Sa­na­ci­o­nog pla­na za pre­va­zi­la­že­nje fi­nan­sij­ske kri­ze ot­pu­sti 55 za­po­sle­nih u ad­mni­stra­ci­ji i jav­nim pred­u­ze­ći­ma či­ji je osni­vač. Pre­ma po­da­ci­ma iz zva­nič­nog do­ku­men­ta lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve Op­šti­na ima vi­šak od 15 za­po­sle­nih, dok je u jav­nim pred­u­ze­ći­ma 40 pre­ko­broj­nih. Naj­vi­še ih je u JP Ko­mu­nal­ne dje­lat­no­sti, čak 19. Sli­je­de po­tom JP Vo­do­vod i ka­na­li­za­ci­ja sa 11, JP za uz­goj i za­šti­tu di­vlja­či sa šest, dok bi iz Cen­tra za kul­tu­ru i Agen­ci­je za iz­grad­njuu i raz­voj Ul­ci­nja tre­ba­lo ot­pu­sti­ti tri od­no­sno jed­nog za­po­sle­nog. Op­šti­na je u pret­hod­ne dvi­je go­di­ne sma­nji­la broj za­po­sle­nih za 18, me­đu­tim obim­na ad­mi­ni­stra­ci­ja je i da­lje ve­li­ki pro­blem. To se pri­je sve­ga ogle­da u ukup­nom bro­ju za­po­sle­nih u lo­kal­noj sa­mo­u­pra­vi i jav­nim pred­u­ze­ći­ma, ko­ji je pre­ma zva­nič­nim po­da­ci­ma 529.
Za ma­lo­broj­nu opo­zi­ci­ju ova­kav po­tez no­ve vla­sti je oče­ki­van i pred­stavlja kon­ti­nu­i­tet u zlo­u­po­tre­ba­ma sred­sta­va bu­dže­ta i slu­žbe­nih ovla­šće­nja.
Pred­sjed­nik ul­cinj­skog od­bo­ra So­ci­jal­de­mo­krat­ske par­ti­je Sken­der Ele­za­gić is­ti­če da se ra­di o vr­lo spor­noj od­lu­ci, ko­ja za po­sle­di­cu mo­že ima­ti do­dat­ne pro­ble­me u i ona­ko te­škoj fi­nan­sij­skoj si­tu­a­ci­ji.
- Sa ljud­ske stra­ne taj po­tez mo­že bi­ti ra­zu­mljiv, ali sa prav­ne stra­ne i po­li­tič­kog aspek­ta vr­lo je pro­ble­ma­ti­čan. U pi­ta­nju su fun­k­ci­je ko­je su ve­za­ne za od­re­đe­ni rok i svi ko­ji su bi­li ime­no­va­ni zna­li su da će jed­nog da­na funk­ci­ja pre­sta­ti, pa sa­mim tim i oba­ve­ze pre­ma nji­ma. To je, či­ni mi se, ne­ka­kav kom­pro­mis no­vih par­tnera ko­ji po­ku­ša­va­ju da pre­va­zi­đu tr­za­vi­ce ko­je su oči­gled­ne me­đu nji­ma i za­do­vo­lje svo­je čla­no­ve. Umje­sto da se pre­đe na spro­vo­đe­nje sa­na­ci­o­nog pro­gra­ma i bol­ne re­zo­ve, oni idu na rje­še­nje ko­je će pro­iz­ve­sti ozbilj­ne fi­nan­sij­ke po­sle­di­ce - ka­že Ele­za­gić.
Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma oči­gled­no je i da se pla­ća ci­je­na ši­ro­ke ko­a­li­ci­je u ko­joj ima pre­vi­še ka­dro­va za­in­te­re­so­va­nih za funk­ci­je.
– Sve to ne bi bi­lo spor­no da se ra­di o lju­di­ma ko­ji su neo­p­hod­ni or­ga­ni­ma lo­kal­ne upra­ve i pred­u­ze­ći­ma. Si­tu­a­ci­ja je ipak dru­ga­či­ja i vi­šak za­po­sle­nih ni­je ma­li. Sve to ozbilj­no do­vo­di u pi­ta­nje nor­mal­no funk­ci­o­ni­sa­nje lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve, što je ma­kar de­kla­ra­tiv­no bio osnov­ni cilj for­mi­ra­nja ši­ro­ke ko­a­li­ci­je - za­klju­ču­je Ele­za­gić. Od­bor­nik De­mo­krat­skog fron­ta Mi­lan Ro­lo­vić sma­tra da je na­ja­va no­vih za­po­šlja­va­nja u Op­šti­ni i jav­nim pred­u­ze­ći­ma je­dan od ja­snih po­ka­za­te­lja ka­ko je i na ko­jim osno­va­ma na­sta­la no­va vlast.
- Što je vi­še po­te­za ko­ji se ko­se sa zdra­vom lo­gi­kom, me­ni je sve ja­sni­je na ka­kvom mo­de­lu po­li­tič­ke ko­rup­ci­je je for­mi­ra­na ova vlast. Po­sta­vlja se pi­ta­nje ko je ta sna­ga u Op­šti­ni ko­ja mo­že obe­ća­ti za­po­sle­nje biv­šim funk­ci­o­ne­ri­ma ko­ji osta­ju bez funk­ci­ja, a da se pri tom ne po­štu­je Sa­na­ci­o­ni plan i ne­ma oba­ve­zna sa­gla­snost Mi­ni­star­stva fi­na­si­ja. Ako im Mi­ni­star­stvo fi­nan­si­ja i da sa­gla­snost da sve te lju­de po­no­vo pri­me u rad­ni od­nos, po­sta­vlja se pi­ta­nje za­što će nam Sa­na­ci­o­ni plan. U sva­kom slu­ča­ju ov­dje je u pi­ta­nju i ele­men­tar­no ne­po­što­va­nje i zlo­u­po­tre­ba sred­sta­va po­re­skih oba­ve­zni­ka či­ji se no­vac ola­ko ra­si­pa u par­tij­ske svr­he – sma­tra Ro­lo­vić.
Pred­sjed­nik ul­cinj­skog od­bo­ra So­ci­jal­si­tič­ke na­rod­ne par­ti­je An­dri­ja Ćet­ko­vić si­gu­ran je da no­va vlast ne­ma na­mje­ru da se po­na­ša u skla­du sa za­ko­ni­ma.
- U kon­ti­nu­i­te­tu na­sta­vlja­ju sa zlo­u­po­tre­ba­ma. To za me­ne ni­je ni­ka­kvo iz­ne­na­đe­nje i si­gu­ran sam da će ra­di­ti i kao nji­ho­vi pre­thod­ni­ci. Ne po­štu­ju od­lu­ke za ko­je se sa­mo de­ka­ra­ti­v­no za­la­žu. One ko­ji osta­nu bez fu­nk­ci­ja si­gur­no će do­bro zbri­nu­ti u Op­šti­ni. Ja­sno je da se ra­di o po­li­tič­koj ko­rup­ci­ji jer će u pi­ta­nju bi­ti još jed­no u ni­zu za­po­šlja­va­nja par­tij­skih ka­dro­va - tvr­di Ćet­ko­vić.
Funk­ci­o­ne­ri biv­še ko­a­li­ci­je na vla­sti No­ve de­mo­krat­ske sna­ge For­ca i Ko­a­li­ci­je „Za­jed­no za bu­duć­nost Ul­ci­nja“ ( DP, DSA, Gra­đan­ska li­sta Per­spek­ti­va) za­po­sli­li su u or­ga­ni­ma lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve, uglav­nom ne po­štu­ju­ći Sa­na­ci­o­ni plan i ma­hom bez ogla­sa i bez pret­hod­ne sa­gla­sno­sti Mi­ni­star­stva fi­nan­si­ja, ukup­no 47 li­ca. Go­to­vo svi za­po­šlje­ni su sim­pa­ti­ze­ri i čla­no­vi par­ti­ja ko­je su bi­le i sa­da su na vla­sti. Iz vi­še iz­vo­ra u lo­kal­noj upra­vi po­tvr­đe­no nam je da je za­po­šlja­va­nje spro­vo­đe­no u jav­nim pred­u­ze­ći­ma i or­ga­ni­ma lo­kal­ne upra­ve, ka­ko u iz­vr­šnoj ta­ko i u za­ko­no­dav­noj vla­sti. Za­vi­sno od to­ga ko­ja je par­ti­ja ru­ko­vo­di­la ko­jim se­kre­ta­ri­ja­tom ili or­ga­nom, pri­ma­na su li­ca ko­ja su sim­pa­ti­ze­ri ili čla­no­vi For­ce i ko­a­li­ci­je na či­jem je če­lu biv­ši preds­jed­nik Op­šti­ne Fat­mir Đe­ka. Bez sa­gla­sno­sti Mini­star­stva fi­na­si­ja ras­pi­si­va­ni su kon­kur­si za od­re­đe­na rad­na mje­sta i sa nji­ma pot­pi­si­va­ni ugo­vo­ri o dje­lu, iako lo­kal­na upra­va naj­če­šće ni­je ima­la stvar­nu po­tre­bu za za­po­šlja­va­njem.M.K.


Pre­vi­ra­nja oko po­dje­le funk­ci­ja

Ka­drov­sko par­tij­ska kom­bi­na­to­ri­ka no­ve vla­sti ni­je još za­vr­še­na iako je od zva­nič­nog pot­pi­si­va­nja ko­a­li­ci­o­nog spo­ra­zu­ma pro­šlo sko­ro mje­sec da­na. Od čla­nica ko­­a­li­ci­je je­di­no je DPS de­le­gi­rao svo­je ka­dro­ve na funk­cionerska mje­sta u Op­šti­ni. U ko­a­li­ci­ji biv­šeg pred­sjed­ni­ka Op­šti­ne Fat­mi­ra Đe­ke još ni­su od­lu­či­li ko će na ko­ju fun­kci­ju kao ni u For­ci u ko­joj su u to­ku pra­va pre­vi­ra­nja oko po­dje­le fo­te­lja u no­voj vla­sti. Ne­dav­no su se čel­ni­ci vla­da­ju­će ko­a­li­ci­je do­go­vo­ri­li da svi op­štin­ski funk­ci­o­ne­ri i di­rek­to­ri jav­nih pred­u­ze­ća či­ji je osni­vač Skup­šti­na op­šti­ne, a ko­ji ne­će bi­ti re­i­za­bra­ni, pod­ne­su ostav­ke. Na ovaj na­čin re­a­li­zo­va­će se dio ko­a­li­ci­o­nog spo­ra­zu­ma ko­ji se od­no­si na ras­po­dje­lu funk­ci­o­ner­skih mje­sta. Oče­ku­je se da će u po­ne­dje­ljak, 11. apri­la, na du­žnost stu­pi­ti no­vi op­štin­ski se­kre­ta­ri i di­rek­to­ri jav­nih pred­u­ze­ća.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"