Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Čeka se nalog za privođenje Mugoše i Popovića * Fale još samo direktni prenosi iz ćelija * Rad na prvom bloku koštaće 64,5 miliona * Milovi savjetnici obavljaju još 20 funkcija * Čeka se nalog za privođenje Mugoše i Popovića * Minirali mirovne pregovore u Ženevi * Napadač najprije pucao u braću
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 24-01-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Donald Tramp, američki predsjednički kandidat:
– Milo Đukanović je međunarodni mafijaš.

Vic Dana :)

Nikada nisam smio da dovedem djevojku kući.
Prvo zbog roditelja, a posle zbog žene.Zaustavi policajac Crnogorca u autu i traži vozačku i saobraćajnu. Da mu Crnogorac novčanik, a unutra samo plastična kašičica!
Policajac:
- Što je ovo?
Odgovara Crnogorac:
- To vam je za kafu!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni NA TRIBINI NVO I GRAĐANA, ODRŽANOJ U PETROVCU, OCIJENJENO DA JE NACRT ZAKONA O UREĐENJU PROSTORA NEPRIHVATLJIV
Korupcionaški pokušaj otimanja privatne svojine Sa tribine je poručeno da će građani i NVO sektor pokušati da sa predlagačem dođu do kvalitetnijeg rješenja, a ako to ne uspije onda će građanskim otporom spriječiti donošenje, kako su ocijenili, štetnog zakona Atak na privatnu imovinu nije počeo juče i sprovodi ga grupa ljudi na vlasti koja odavno živi samo u svojoj stvarnosti - podvukao je Mirko Kovačević -Ako je imovina za njih zlatno jaje, možda sam ja kokoška, ali znam da prepoznam mućak - poručio je Vido Zenović
Dan - novi portal
BU­DVA - Na tri­bi­ni u or­ga­ni­za­ci­ji ne­vla­di­na or­ga­ni­za­ci­je „Ma­ti­ca Bo­ke” i dru­gih pri­mor­skih NVO, odr­ža­noj u pe­tak ve­če u Pe­trov­cu, oci­je­nje­no je da je Na­crt za­ko­na o ure­đe­nju pro­sto­ra i iz­grad­nji obje­ka­ta ne­pri­hva­tljiv. Uče­sni­ci tr­bi­ne bii su sa­gla­sni da je i ovaj Na­crt za­ko­na na fo­nu ra­ni­jih pred­lo­ga za­ko­na o mor­skom do­bru, eks­pro­pri­ja­ci­ji, slo­bo­di vje­ro­i­spo­vje­sti ko­ji su, ka­ko je na­gla­še­no, či­ni­li agre­si­ju na imo­vin­ska pra­va gra­đa­na.
Na tri­bi­ni se ču­lo da će ne­vla­din sek­tor i gra­đa­ni pro­ba­ti da pre­ko odr­ža­va­nja okru­glih sto­lo­va u sa­rad­nji sa po­sla­ni­ci­ma i pred­la­ga­čem do­đu do kva­li­tet­ni­jih za­kon­skih od­red­bi. Ako to ne da re­zul­ta­te on­da će gra­đan­skim ot­po­rom spri­je­či­ti do­no­še­nje ovog, ka­ko su oci­je­ni­li, po gra­đa­ne štet­nog za­ko­na.
Po­red čla­no­va Ma­ti­ce Bo­ke na ve­o­ma po­sje­će­noj tri­bi­ni u pro­to­ri­ja­ma Cr­ve­ne ko­mu­ne u Pe­tro­cu uče­stvo­va­li su po­sla­ni­ci: Ob­rad Goj­ko­vić, Mla­den Bo­ja­nić i Dri­tan Aba­zo­vić, od­bor­ni­ci u bu­dvan­skoj, ti­vat­skoj i her­ceg­nov­skoj skup­šti­ni kao i pred­stav­ni­ci In­že­njer­ske ko­mo­re Cr­ne Go­re i ne­vla­di­nih or­ga­ni­za­ci­ja „Mo­gul” iz Ul­ci­nja, „Na­šeg og­nji­šta”, „Jaz-Mr­če­vo po­lje”, „Ti­vat­ske an­ti­ko­rup­cij­ske ak­ci­je”, „Na­še ak­ci­je” iz Ko­to­ra, „Ži­ča­re” Bu­dve, kao i gra­đa­ni pri­mor­skih op­šti­na.
Član Ma­ti­ce Bo­ke iz Pa­štro­vi­ća Vi­do Ze­no­vić oci­je­nio je da je ri­ječ o još jed­nom za­ko­nu iz vla­di­ne ku­hi­nje ko­jim se po­ku­ša­va oza­ko­ni­ti oti­ma­nje imo­vi­ne gra­đa­na.
- Ako je imo­vi­na za njih zlat­no ja­je, mo­žda sam ja ko­ko­ška, ali znam da pre­po­znam mu­ćak - po­ru­čio je Ze­no­vić.Bo­ži­dar Čar­mak iz Udru­že­nja „Na­še og­nji­šte“ je is­ta­kao da se u no­vom za­kon­skom rje­še­nju do kraj­njih gra­ni­ca ši­ri po­jam obje­ka­ta od lo­kal­nog i dr­žav­nog zna­ča­ja či­me se otva­ra pro­stor za pro­ble­ma­tič­nu eks­pro­pri­ja­ci­ju imo­vi­ne.
- Na­crt za­ko­na o pro­stor­nom pla­ni­ra­nju i grad­nji sa Pred­lo­gom za­ko­na o mor­skom do­bru pred­sta­vlja do kraj­no­sti kom­ple­men­tar­nu za­ko­no­dav­nu ini­ci­ja­ti­vu dis­kre­ci­o­nog ti­pa i kru­nu vi­še­de­ce­nij­ske ra­za­ra­ju­će in­ve­sti­ci­o­ne po­li­ti­ke ko­ja do­vo­di do ši­ro­ke na­ci­o­na­li­za­ci­je pri­vat­ne svo­ji­ne u vre­me­nu Evrop­ske uni­je i naj­ra­zvi­je­ni­jih svo­jin­sko-tr­ži­šnih od­no­sa u nje­noj isto­ri­ji. Pred­sta­vlja po­dr­ža­vlje­nje i dr­žav­no upra­vlja­nje vjer­skim objek­ti­ma svih vje­ro­i­spo­vje­sti, naj­ra­zli­či­ti­jih na­mje­na i ob­li­ka ko­ri­šće­nja. To je uki­da­nje slo­bo­de tr­ži­šta i po­dr­ža­vlje­nje naj­per­spek­tiv­ni­jih gra­na pri­vre­de u Cr­noj Go­ri: tu­ri­zma, ener­ge­ti­ke i po­ljo­pri­vre­de -sma­tra Čar­mak.
Pred­stav­nik Ti­vat­ske an­ti­ko­rup­cij­ske ak­ci­je Mir­ko Ko­va­če­vić oci­je­nio je da je Na­crt za­ko­na o ure­đe­nju pro­sto­ra i iz­grad­nji obje­ka­ta kla­si­čan udar na pri­vat­nu imo­vi­nu.
- Ov­dje se ra­di okrup­nim po­li­tič­kim zlo­u­po­tre­ba­ma i ko­rup­ci­o­na­škim in­te­re­si­ma. Na sce­ni je po­mah­ni­ta­la po­li­tič­ka vo­lja ko­ja ra­di pro­tiv in­te­re­sa gra­đa­na. Oni po­ku­ša­va­ju da pro­vu­ku eks­pro­pri­ja­ci­ju su­prot­nu jav­nom in­te­re­su. Ako us­pi­je­mo da i ovaj za­kon spri­je­či­mo ni­je is­klju­če­no da će u no­vim za­ko­ni­ma, re­ci­mo o spor­tu, opet da se pro­vu­če po­ku­šaj eks­pro­pri­ja­ci­je pri­vat­ne imo­vi­ne. Atak na pri­vat­nu imo­vi­nu ni­je po­čeo ju­če i spro­vo­di ga gru­pa lju­di na vla­sti ko­ja odav­no ži­vi sa­mo u svo­joj stvar­no­sti - pod­vu­kao je Ko­va­če­vić.
Oli­ve­ra Do­kle­stić iz In­že­njer­ske ko­mo­re Cr­ne Go­re re­kla je da Na­crt za­ko­na ni­je do­bar i da će do­ni­je­ti pu­no pro­ble­ma gra­đa­ni­ma.
- Stru­kov­na ko­mo­ra gra­đe­vin­skih in­že­nje­ra vi­še od go­di­nu da­na ba­vi se ovim za­ko­nom. Osnov­ni pro­blem je cen­tra­li­za­ci­ja pro­sto­ra. Ako za­ži­vi za­kon će omo­gu­ći­ti da tre­ći­na ukup­nog pro­sto­ra Cr­ne Go­re bu­de pod di­rekt­nom upra­vom vla­de. Pro­stor­ni plan upra­vlja­nja obal­nim pod­ruč­jem na­ja­vlju­je još ri­gid­ni­ju cen­tra­li­za­ci­ju pro­sto­ra pa će na pri­mjer i naj­ve­ći vrh u za­le­đu Bo­ke, Or­jen bi­ti nji­me ob­u­hva­ćen. Ako se ne­ko­me svi­di i ta­mo mo­že da obez­bi­je­di da se pri­vat­na imo­vi­na eks­pro­pri­še za ne­či­je po­tre­be. Sud­bi­na pro­sto­ra mo­ra bi­ti u ru­ka­ma gra­đa­na, a ne vla­da­ju­će ma­nji­ne –is­ta­kla je Do­kle­sti­će­va.
Da je ri­ječ o ko­rup­ci­o­na­škom za­ko­nu oci­je­nio je i po­sla­nik Ob­rad Goj­ko­vić.
- Atak na pri­vat­nu imo­vi­nu ni­je mo­guć bez ko­rup­ci­je, jer je ona već ukal­ku­li­sa­na. Isto va­ži i za Pred­log za­ko­na o Mor­skom do­bru i eks­pro­pri­ja­ci­ji. Ovo je je­dan iz se­ta ko­rup­tiv­nih za­ko­na i sum­njam da se mo­že po­pra­vi­ti amand­ma­ni­ma. Ne­za­vin­ski klub po­sla­ni­ka ne­vla­di­nom sek­to­ru i gra­đa­ni­ma bi­će i ovaj put na uslu­zi ka­ko bi spri­je­či­li no­vi po­ku­šaj oti­ma­nja imo­vi­ne gra­đa­na - smatra Goj­ko­vić.
Dra­gan Bu­zdo­van iz NVO „Jaz – Mr­če­vo po­lje“ pred­lo­žio je da se odr­ži okru­gli sto sa pred­la­ga­čem, In­že­njer­skom ko­mo­rom, pred­stav­ni­ci­ma NVO i klu­bo­vi­ma po­sla­ni­ka. - Uko­li­ko nam ne od­go­vo­re na ove za­htje­ve bi­će­mo pri­nu­đe­ni da pri­bjeg­ne­mo gra­đan­skoj ne­po­slu­šno­sti i blo­ka­dom pu­te­va od Her­ceg No­vog od Ul­ci­nja - re­kao je Bu­zdo­van.
- Ovo je za­kon o auk­ci­ji – ko da vi­še. U za­ko­nu je i je­zič­ka dis­kri­mi­na­ci­ja jer je na­pi­sa­no da se ugo­vo­ri pra­ve is­klju­či­vo na cr­no­gor­skom je­zi­ku iako po­sto­je i dru­gi je­zi­ci u slu­žbe­noj upo­tre­bi. Ov­dje je ri­ječ i o uvo­đe­nju bi­znis ba­ri­je­ra. Oda­kle dr­ža­vi pra­vo da se mi­je­ša u po­sao dva po­slov­na part­ne­ra? Ovo vo­di kla­sič­noj ko­rup­ci­ji - re­kao je Ivan Star­če­vić iz Ma­ti­ce Bo­ke.
Ž.K.

Mo­guć­nost
za iz­grad­nju
NA­TO ba­za

Oli­ve­ra Do­kle­stić je oci­je­ni­la da i sam na­ziv za­ko­na ni­je sreć­no oda­bran i da bi ga tre­ba­lo pro­mi­je­ni­ti u „Za­kon o pla­ni­ra­nju pro­sto­ra i iz­grad­nji obje­ka­ta“.
- U čla­nu 4. „objek­ti od op­šteg in­te­re­sa“, ne tre­ba­ju u po­pi­su da bu­du vjer­ski objek­ti. Po Usta­vu Cr­ne Go­re cr­kva, tj. vjer­ske za­jed­ni­ce, odvo­je­ni su od dr­ža­ve, pre­ma to­me dr­ža­va ne mo­že da od­re­đu­je pri­o­ri­te­te ni­ti da se mje­ša u po­di­za­nje vjer­skih obje­ka­ta ni­ti da oni bu­du pod nje­nom in­ge­ren­ci­jom - re­kla je Do­kle­sti­će­va.
Ona je pri­mi­je­ti­la da se u pred­lo­že­nom Na­cr­tu uvo­de me­đu­na­rod­ni ugo­vo­ri i pra­va či­me se otva­ra mo­guć­nost za iz­grad­nju NA­TO ba­za i ko­ri­šće­nje naft­nih bu­šo­ti­na u mo­ru.
- Pro­stor­ni plan obal­nog pod­ruč­ja bi­će va­žni­ji od pro­stor­nih pla­no­va op­šti­na i od­re­đi­va­će po­li­ti­ku raz­vo­ja lo­kal­nih upra­va - re­kla je Oli­ve­ra Do­kle­stić i pro­či­ta­la pi­smo Stru­kov­ne ko­mo­re gra­đe­vin­skih in­že­nje­ra u ko­me je oci­je­nje­no da je pred­lo­že­ni Na­crt za­ko­na ne­pri­hva­tljiv i da će mno­ge nje­go­ve od­red­be ima­ti ve­o­ma lo­še po­sle­di­ce po gra­di­telj­sku stru­ku i dru­štvo u cje­li­ni.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"