Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Ubio djevojku, pa presudio sebi * Neistomišljenike prijavljuje policiji * Funkcioneri DPS-a kupovali glasove za Brajovića * Ako DPS ne podrži smjene, raskinućemo koaliciju * Zablistali na pet jezika * Čovjek u plamenu ispao iz auta * Ubio djevojku, pa presudio sebi
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 11-06-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Andrija Mandić, lider Nove srpske demokratije:
Dok su drugi trgovali i pogađali se sa Milom Đukanovićem, srpski narod je nepokolebljivo stajao u opoziciji nakaradnom, kriminalizovanom i korumpiranom režimu.

Vic Dana :)

Razgovaraju dva ludaka od kojih jedan plete džemper:
- Šta to radiš?
- Pletem džemper.
- Koje će boje da bude?
- Je l’ znaš onu boju trula višnja?
- Znam.
- E, isti takav samo zelen.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni NA RTU TRAŠTE GRADIĆE SE JEDINSTVENI TURISTIČKI KOMPLEKS „BIGOVA BEJ’’
Predstavljanje studije Najavljuju luksuz i radna mjesta Velika prednost projekta je što će četiri sela biti pokrivena i imaće mogućnost da se vrlo lako prikače na vodovod, struju, imaće brzi internet, a selo Bigova će biti priključeno i na fabriku za preradu otpadnih voda, kazao je Vili Furst
Dan - novi portal
KO­TOR - Iz­mje­na­ma i do­pu­na­ma Dr­žav­ne stu­di­je lo­ka­ci­je (DSL) „Sek­tor 38-Bi­go­va“, či­tav pro­stor rta Tra­šte, ko­ji ob­u­hva­ta po­vr­ši­nu na kop­nu od pre­ko 120 hek­ta­ra, pla­ni­ran je kao je­din­stven tu­ri­stič­ki kom­pleks - tu­ri­stič­ko na­se­lje „Bi­go­va bej“ (Bi­go­va bay) u okvi­ru ko­jeg su, osim ho­te­la, pred­vi­đe­ne i vi­le, sport­ski te­re­ni, ma­ri­na i objek­ti za re­lak­sa­ci­ju. Pa­ra­lel­no se ra­di i iz­mje­na i do­pu­na Lo­kal­ne stu­di­je lo­ka­ci­je (LSL) „Tra­šte“.
To je, pred­sta­vlja­ju­ći iz­mje­ne DSL„Sek­tor 38-Bi­go­va“, na jav­noj ras­pra­vi, odr­ža­noj u kon­gre­snoj sa­li cr­kve Sve­tog Pa­vla, sa­op­štio Sa­ša Ka­ra­jo­vić, pro­stor­ni pla­ner pred­u­ze­ća „Mon­te­cep“ ko­je je autor pla­na. On je ka­zao da je pla­ni­ra­na iz­grad­nja na rtu Tra­šte gru­pi­sa­na u če­ti­ri pro­stor­ne cje­li­ne i to: zo­na „Lan­dsca­pe park“ na­mi­je­nje­na iz­grad­nji isto­i­me­nog ho­te­la sa pri­pa­da­ju­ćim de­pa­dan­si­ma i kan­tri klu­bom, zo­na uva­le Bi­go­va pred­vi­đe­na za ho­tel „Ma­ri­na“ s pri­sta­ni­štem za jah­te, gru­pa­ci­ju vi­la, ma­ri­nu i pla­žni klub s ure­đe­nim pla­žnim kom­plek­som, te zo­ne rta Tra­šte i rta Ža­bi­ca pred­vi­đe­ne za vi­le naj­ve­ćim di­je­lom or­jen­ti­sa­ne ka mo­ru.
„Lan­dsca­pe park“ - cen­tral­ni ho­tel bu­du­ćeg tu­ri­stič­kog na­se­lja „Bi­go­va bej“ or­jen­ta­ci­o­nog je ka­pa­ci­te­ta 478 le­ža­je­va, a ho­te­la „Ma­ri­na“, lo­ci­ra­nog u uva­li Bi­go­va i pre­vas­hod­no na­mi­je­nje­nog za po­dr­šku na­u­tič­kom tu­ri­zmu, 184 le­ža­ja.
Pla­ni­ra­na sa­o­bra­ćaj­na ve­za kom­plek­sa pred­lo­že­na je uvo­đe­njem no­vog pu­ta ko­ji tre­ba da bu­de lo­ci­ran u pro­sto­ru iza Bi­gov­ske uva­le, oko 500 me­ta­ra od mo­ra pred­vi­đe­no je da u kom­plek­su bu­de od 100 do 150 stal­no za­po­sle­nih i do­dat­nih 200 do 250 za­po­sle­nih u se­zo­ni.
Od­go­va­ra­ju­ći na pi­ta­nje pot­pred­sjed­ni­ka op­šti­ne Ko­tor Tvrt­ka Cre­pu­lje, Ka­ra­jo­vić je ka­zao da su u od­no­su na či­tav kom­pleks smje­štaj­ni ka­pa­ci­te­ti 40 od­sto.
-Ukup­na po­vr­ši­na tu­ri­stič­kog na­se­lja ‘’Bi­go­va bej’’ iz­no­si 127 hek­ta­ra, a broj le­ža­je­va 1.586, ka­zao je Ka­ra­jo­vić na sku­pu ko­me su pri­su­stvo­va­li i pred­stav­ni­ci Mi­ni­star­stva odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma Ni­ko­la Pe­tro­vić i Vo­ji­slav­ka Đur­đić.
In­ve­sti­tor bu­du­ćeg tu­ri­stič­kog na­se­lja „Bi­go­va bej“ je austrij­ska „Plač­nik gru­pa“. S pred­stav­ni­ci­ma te kom­pa­ni­je bio je autor pro­jek­ta ho­te­la i ma­ster pla­na za ci­je­lo po­lu­o­str­vo Tra­šte ar­hi­tek­ta Vi­li Furst ko­ji is­ti­če da je ho­tel „sr­ce“ ci­je­log pro­jek­ta.
-To ni­je ti­pič­na vr­sta ho­te­la, po­što ni­je na sa­mom mo­ru, već na vr­hu br­da. Pred­vi­đe­no je da ho­tel ima ve­li­ke sport­ske te­re­ne i ze­le­ne po­vr­ši­ne, a da bi se se­zo­na vi­še po­kri­la ima otvo­re­ne i za­tvo­re­ne ba­ze­ne. Spe­ci­fič­nost je da vi­še ula­zi­te u ba­štu ne­go u ho­tel, cen­tral­na zgra­da ni­je pre­ve­li­ka, ali po­sto­je iz­dvo­je­ne ku­će ko­je su de­pa­dan­si ho­te­la. Ho­tel­sko na­se­lje je po­vr­ši­ne oko 150 hi­lja­da kva­dra­ta, a sa­mo ma­li dio to­ga se ko­ri­sti za zgra­de. Osta­lo su ra­zni te­re­ni, luk­suz ci­je­le stva­ri su ogrom­ne ba­šte i par­ko­vi, po­ja­šnja­va Furst za „Dan“, do­da­ju­ći da je pla­ni­ra­no da se što pri­je poč­ne s iz­grad­njom pri­stup­ne in­fra­struk­tu­re.
-Bi­go­va ne­ma vo­du, snab­di­je­va se po­mo­ću bi­sti­jer­ni. Po­sto­ji put do se­la, a naš plan je da na­pra­vi­mo po­se­ban put od ne­ko­li­ko sto­ti­na me­ta­ra ko­jim će se do­la­zi­ti na sa­mo po­lu­o­str­vo, i da ra­di­mo či­ta­vu in­fra­struk­tu­ru. Do­ve­šće­mo vo­du od po­sto­je­ćeg Re­gi­o­nal­nog vo­do­vo­da od Ra­da­no­vi­ća, na­pra­vi­ti ve­li­ku tra­fo­sta­ni­cu, te­le­ko­mu­ni­ka­ci­o­ne ka­blo­ve, a na ula­zu u se­lo pra­vi­će se fa­bri­ka za pre­či­šća­va­nje ot­pad­nih vo­da. To su ogrom­ni tro­ško­vi ko­je in­ve­sti­tor sno­si kao pred­fi­nan­si­ra­nje bu­du­ćih ko­mu­na­li­ja. Ve­li­ka pred­nost pro­jek­ta je što će če­ti­ri se­la bi­ti po­kri­ve­na i ima­će mo­guć­nost da se vr­lo la­ko pri­ka­če na vo­do­vod, stru­ju, ima­će br­zi in­ter­net, a se­lo Bi­go­va će bi­ti pri­klju­če­no i na fa­bri­ku za pre­ra­du ot­pad­nih vo­da. Pra­vi­mo i pump­ne sta­ni­ce gdje se­la mo­gu da se pri­klju­če i sma­tram da će ti­me kva­li­tet ži­vo­ta u Do­njem Gr­blju bi­ti bit­no po­dig­nut na ve­ći ni­vo. Sa­mo do­vo­đe­nje in­fra­struk­tu­re do po­lu­o­str­va ko­šta­će nas od osam do de­vet mi­li­o­na eura, re­kao je on.
B.M.


Pri­liv u op­štin­sku ka­su

U do­ku­men­tu se na­vo­di da lo­kal­na sa­mo­u­pra­va, pod pret­po­stav­kom re­a­li­za­ci­je pu­nog ka­pa­ci­te­ta pro­jek­to­va­nih sa­dr­ža­ja u za­hva­tu DSL Bi­go­vo i LSL Tra­šte, mo­že oče­ki­va­ti jed­no­krat­ni go­di­šnji pri­liv u iz­no­su od 7.786.000 eura po osno­vu na­pla­te na­kna­de za ure­đi­va­nje gra­đe­vin­skog ze­mlji­šta i re­dov­ne go­di­šnje pri­ho­de u iz­no­su od 1.550.958 eura po osno­vu po­re­za na do­bit pred­u­ze­ća, na do­da­tu vri­jed­nost, na pla­te za­po­sle­nih i po­re­za na ne­po­kret­nost.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"