Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Ubio djevojku, pa presudio sebi * Neistomišljenike prijavljuje policiji * Funkcioneri DPS-a kupovali glasove za Brajovića * Ako DPS ne podrži smjene, raskinućemo koaliciju * Zablistali na pet jezika * Čovjek u plamenu ispao iz auta * Ubio djevojku, pa presudio sebi
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 11-06-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Andrija Mandić, lider Nove srpske demokratije:
Dok su drugi trgovali i pogađali se sa Milom Đukanovićem, srpski narod je nepokolebljivo stajao u opoziciji nakaradnom, kriminalizovanom i korumpiranom režimu.

Vic Dana :)

Razgovaraju dva ludaka od kojih jedan plete džemper:
- Šta to radiš?
- Pletem džemper.
- Koje će boje da bude?
- Je l’ znaš onu boju trula višnja?
- Znam.
- E, isti takav samo zelen.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni MLADEN KADIĆ IZ OPŠTINE HERCEG NOVI NA SASTANKU S PRIVREDNICIMA I TURISTIČKIM POSLENICIMA UPOZORIO
Kadić EU može zabraniti ulazak u zaliv Ovaj grad je sa Opatijom i Dubrovnikom bio treći na Jadranu po turizmu, a petnaesti po bogatstvu i zaista planiram da ga vratim među prve, poručio je Kadić
Dan - novi portal
HER­CEG NO­VI- Raz­mje­na kon­struk­tiv­nih ide­ja, nji­ho­vo su­bli­mi­ra­nje i smje­šta­nje u plan­ska do­ku­men­ta, za­rad po­zi­ci­o­ni­ra­nja Her­ceg No­vog kao kod­nog mje­sta cr­no­gor­skog tu­ri­zma osnov­na je po­ru­ka Mla­de­na Ka­di­ća, se­kre­ta­ra Se­kre­ta­ri­ja­ta za pro­stor­no pla­ni­ra­nje, iz­grad­nju, ko­mu­nal­ne dje­lat­no­sti i za­šti­tu ži­vot­ne sre­di­ne op­šti­ne Her­ceg No­vi iz­re­če­na na sa­stan­ku ko­ji je upri­li­čio sa pri­vred­ni­ci­ma i tu­ri­stič­kim po­sle­ni­ci­ma gra­da.
Iako je ovaj ve­o­ma zna­ča­jan sa­sta­nak da­ni­ma ra­ni­je bio na­ja­vljen na saj­tu Op­šti­ne Her­ceg No­vi i u lo­kal­nim me­di­ji­ma, za­in­te­re­so­va­nost tu­ri­stič­kih po­sle­ni­ka bi­la je ve­o­ma ma­la, za raz­li­ku od mi­nu­log utor­ka ka­da je Ka­dić imao sa­sta­nak sa ar­hi­tek­ta­ma i in­že­nje­ri­ma gra­da.
Ka­dić je is­ta­kao va­žnost dva do­ku­me­ta, PUP-a op­šti­ne i Pro­stor­nog pla­na po­seb­ne na­mje­ne obal­nog pod­ruč­ja, ko­ji će da­ti osnov­ne smjer­ni­ce raz­vo­ja gra­da.
Ta­ko­đe je uka­zao na zna­čaj stu­di­je raz­vo­ja tu­ri­zma do 2030.go­di­ne za Her­ceg No­vi, ko­ji je na iz­ra­du da­la Tu­ri­stič­ka or­ga­ni­za­ci­ja gra­da, a usvo­ji­la SO.
Plan­ski do­ku­ment, ka­ko je na­gla­sio, klju­čan je, jer su­bli­mi­ra do­ku­men­ta, stu­di­je, ide­je i do­vo­di do to­ga da se je­dan pro­stor na pra­vi­lan na­čin raz­vi­ja u že­lje­nom prav­cu.
Uko­li­ko jav­nost ne bu­de ak­tiv­no uče­stvo­va­la i do­pri­ni­je­la kre­i­ra­nju plan­ske do­ku­men­ta­ci­je i uko­li­ko ta do­ku­men­ta­ci­ja ne bu­de kva­li­tet­na, Ka­dić je upo­zo­rio da se u na­red­nih tri do se­dam go­di­na mo­že do­go­di­ti da EU za­bra­ni ula­zak u za­liv, kao što je to uči­nje­no s po­je­di­nim za­li­vi­ma u Nor­ve­škoj.
-Imam ja­snu vi­zi­ju da ide­mo na iz­ra­du idej­nog ur­ba­ni­stič­kog pro­jek­tant­skog rje­še­nja za škver i ci­je­li dio is­pod cen­tra gra­da, jer ovo je, či­ni mi se, je­di­ni grad na Me­di­te­ra­nu ko­ji ne ubi­ra sred­stva od na­u­tič­kog tu­ri­zma, što je fra­pant­no. Kad bi­smo sve to uspje­li da uve­že­mo, ovaj grad bi mo­gao vr­lo br­zo da kre­ne u pra­vom smje­ru u smi­slu ukup­ne ak­ti­va­ci­je svih tu­ri­stič­kih po­ten­ci­ja­la. Sa­o­bra­ćaj u gra­du ni­je naj­bo­lje ri­je­šen, jed­na­ko kao ni par­ki­ra­nje. Pla­ni­ram da omo­gu­ćim za­dr­ža­va­nje, da­kle ne par­ki­ra­nje ne­go za­dr­ža­va­nje tu­ri­stič­kih auto­bu­sa is­pod biv­šeg ho­te­la „Rud­nik”, ono­li­ko ko­li­ko je po­treb­no tu­ri­sti­ma da iza­đu na­po­lje i da ih na ova­kav na­čin pr­vi put na­kon 40 go­di­na uve­de­mo u cen­tar gra­da. Ni­je do­bro rje­še­nje da se ova­kvi auto­bu­si za­dr­ža­va­ju na Du­bra­vi, jer ima­mo i go­sti­ju tre­će do­bi ko­ji te­ško mo­gu ho­da­ti her­ceg­nov­skim ste­pe­ni­ca­ma, ob­ja­snio je Ka­dić.
On je uka­zao i da kroz PUP pla­ni­ra da Her­ceg No­vi uve­de u ener­get­ski sek­tor. Ka­dić sma­tra da No­vi ima iz­van­red­ne re­sur­se za po­sta­vlja­nje vje­tro-elek­tra­na i so­lar­nih pa­ne­la.
Pro­stor­ni plan po­seb­ne na­mje­ne obal­nog pod­ruč­ja je go­tov do fa­ze na­cr­ta i tre­ba­lo bi da se na­đe na jav­noj ras­pra­vi to­kom ju­na. Ta­ko­đe, ovih da­na će bi­ti ob­ja­vljen ten­der za iz­bor ob­ra­đi­va­ča PUP-a Her­ceg No­vog, a Ka­dić obe­ća­va da će bi­ti vr­lo ri­go­ro­zan u nje­go­vom iz­bo­ru, jer je ri­ječ o iz­u­zet­no kom­pli­ko­va­nom do­ku­men­tu.
-Oba pla­na tre­ba da se su­sret­nu i pred­sta­vlja­će osnov raz­vo­ja gra­da do 2030.go­di­ne. Pla­ni­ram da pa­ra­lel­no, ka­da do­bi­je­mo ne­ke im­pu­te od Pla­na po­seb­ne na­mje­ne obal­nog pod­ruč­ja, kre­ne­mo u iz­ra­du ne­ko­li­ko DUP-ova, jer je sta­nje plan­ske do­ku­men­ta­ci­je u ovom gra­du ta­kvo da ne mo­že­mo da če­ka­mo još go­di­nu da­na dok PUP ne bu­de go­tov. Sta­nje in­fra­struk­tu­re je dra­ma­tič­no, a po­seb­no ima­mo pro­ble­ma sa ka­na­li­za­ci­o­nom mre­žom. Ovaj grad je sa Opa­ti­jom i Du­brov­ni­kom bio tre­ći na Ja­dra­nu po tu­ri­zmu, a pet­na­e­sti po bo­gat­stvu i za­i­sta pla­ni­ram da ga vra­tim me­đu pr­ve. Pr­vo što će­mo ura­di­ti su nor­ma­tiv­na ak­ta, da­kle, pro­stor­no- plan­ska do­ku­men­ta­ci­ja gdje oče­ku­jem da naš PUP bu­de mo­žda i naj­bo­lje ura­đen u Cr­noj Go­ri sa odr­ži­vim tu­ri­zmom, jer je to pr­va pri­vred­na gra­na gra­da. Kroz to će­mo se po­zi­ci­o­ni­ra­ti ka in­ve­sti­to­ri­ma, jer kad bi­smo u ovom tre­nut­ku u grad do­ve­li moć­ne in­ve­sti­to­re ne bi­smo ima­li šta da im ka­že­mo. Mo­že da vi­di ovu lje­po­tu oko­lo, ali ne­ma uslo­va da ak­ti­vi­ra svoj bi­znis, po­ru­čio je Ka­dić.
Ili­ja Bu­deč je u ime NVO „Dru­štvo pri­ja­te­lja Her­ceg No­vog“ i
„Udru­že­nja gra­đa­na Her­ceg No­vog“ iz­nio pri­mjed­be na Ka­di­će­ve pred­lo­ge, pr­ven­stve­no one ko­ji se od­no­se na ide­ju iz­mje­šta­nja pi­ja­ce, is­ti­ču­ći da ‘’grad mo­že osta­ti bez sr­ca“. On je ka­zao da za­dr­ža­va­nje tu­ri­stič­kih auto­bu­sa is­pred ‘’Rud­ni­ka’’ ni­je do­bra ide­ja zbog stva­ra­nja gu­žve na ma­lom pro­sto­ru u cen­tru gra­da. Sma­tra da je tu­ri­stič­kim auto­bu­si­ma mje­sto na Du­bra­vi.
Pred­lo­žio je do­dat­no za­po­šlja­va­nje 20 rad­ni­ka, po­red po­sto­je­ćih osam ko­ji bi odr­ža­va­li ze­le­ne po­vr­ši­ne od Su­to­ri­ne do Ka­me­na­ra, kao i još 15 za odr­ža­va­nje či­sto­će, po­tom or­ga­ni­zo­va­nje ak­ci­je „Ure­di­mo grad“, u ko­joj bi uče­stvo­va­li svi vla­sni­ci đar­di­na, bal­ko­na, fa­sa­da, ogra­da...
K.Ma­to­vić


Ot­ku­pi­ti „Rud­nik”

Bu­deč je pred­lo­žio ukla­nja­nje ne­u­gled­nih ta­bli ko­je okru­žu­ju pro­stor sru­še­nog ho­te­la ‘’Ta­ma­ris’’, ime­no­va­nje glav­nog ur­ba­ni­ste, osmi­šlja­va­nje pro­gra­ma ani­ma­ci­je cen­tra gra­da, za­po­šlja­va­nje ba­što­va­na, noć­nog stra­ža­ra i či­sta­ča u par­ku ‘’Bo­ka’’, kao i ure­đe­nje pla­toa kod spo­me­ni­ka kra­lju Tvrt­ku. On sma­tra da je po­treb­no ot­ku­pi­ti pro­stor biv­šeg ho­te­la „Rud­nik”, za­bra­ni­ti grad­nju is­pod i iz­nad ni­voa pu­ta, ure­di­ti pro­stor za jav­ne sku­po­ve, tri­bi­ne, pre­da­va­nja, te da je po­treb­no sre­di­ti pro­stor ne­ka­da­šnjeg Klu­ba knji­žev­ni­ka BiH. 


Pri­pre­me za se­zo­nu u to­ku

Ka­dić je re­kao da su pri­pre­me za se­zo­nu uve­li­ko u to­ku i da će bi­ti ura­đe­no sve što je mo­gu­će do po­čet­ka lje­ta.
-Na pret­hod­noj sjed­ni­ci SO do­ne­se­ne su i do­pu­nje­ne od­lu­ke o pri­vre­me­nim objek­ti­ma i ko­mu­nal­nom re­du. Če­ti­ri re­da­ra na bi­ci­kli­ma će kon­stant­no obi­la­zi­ti še­ta­li­šte to­kom lje­ta. Park is­pod Ti­to­ve vi­le bi­će ure­đen i ta­mo ne­će vi­še bi­ti lu­na park. Tre­nut­no je na jav­noj ras­pra­vi i od­lu­ka o jav­nom ze­le­ni­lu ko­je je ve­o­ma bit­no za naš grad. Sa­o­bra­ćaj­ne gu­žve i za­sto­je na ma­gi­stra­li od kru­žnog to­ka do Auto­bu­ske sta­ni­ce na­mje­ra­va­mo da ri­je­ši­mo ta­ko što će­mo uklo­ni­ti jav­nu ga­ra­žu pre­ko pu­ta sta­ni­ce i na tom pro­sto­ru po­sta­vi­ti do­la­zne auto­bu­ske pe­ro­ne. Bi­će uklo­njen i pje­šač­ki pre­laz kod Auto­bu­ske sta­ni­ce, a uli­ca po­red Kan­li ku­le bi­će jed­no­smjer­na. Pre­i­spi­tu­ju se i zo­ne bu­ke ka­ko bi se od­lu­ka iz­mi­je­ni­la i ne­ke nje­ne od­red­be po­ja­ča­le. Do se­zo­ne će bi­ti po­sta­vlje­ni i no­vi pu­to­ka­zi i ozna­ka za ula­zak u cen­tar gra­da kod se­ma­fo­ra. Mno­go to­ga je u pla­nu i na­kon se­zo­ne, jer ni­je mo­gu­će da se 15 go­di­na ne­ra­da pre­va­zi­đe za dva mje­se­ca, po­ru­čio je Ka­dić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"