Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Sekulić „savjetovao” izvjestioca gdje da uloži pare * Djevojčice neželjene, rođeno 314 dječaka više * Veljovići zaradili 23.000 eura * „Tara” u minusu tri miliona * „Vučica” na Enfildu Kralj u Bavarskoj * Klinički centar CG ispustio favorita * Hamilton: Titula bi mi ove godine još više značila
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 24-04-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
TANjA FAJON, POSLANIK EVROPSKOG PARLAMENTA:
Sprečavanje korupcije, oduzimanje imovine stečene kriminalom, sprečavanje trgovine ljudima i pranja novca i dalje su važni problemi i područja na čijem poboljšanju bi Crna Gora trebalo da radi.

Vic Dana :)

Hvali se Mujo svom jaranu Hasu:
– E moj Haso, gdje ti ja sve nisam bio... Pariz, London, Njujork, Melburn,... takođe ni u Rimu nisam bio!

Dva grobara, posle napornog dana, sjede uz pivo. Kaže jedan drugom:
– Uf, danas smo sahranjivali jednog od 150 kila, izmori nas... Drugi odgovara: – Ma nije to ništa, mi danas sahranjivali nečiju taštu, narod je toliko aplaudirao da smo je tri puta vadili na bis!

Šetaju vuk i zec noću šumom. Stiska se zec uz vuka i govori:
– Jao, kako je strašno u ovoj šumi, stvarno se bojim.
– A kako će tek biti meni kada se budem sam vraćao kući?!

- U meni spava genije, a budala je uvijek budna.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Povodi NAJNOVIJI PODACI MONSTATA UKAZUJU NA NASTAVAK PRAKSE SELEKTIVNIH ABORTUSA
Djevojčice neželjene, rođeno 314 dječaka više U 2017. godini rođena su 7.432 živorođena djeteta; 3.873 dječaka, ili 52,1 odsto, i 3.559 djevojčica, ili 47,9 odsto – saopšteno je iz Monstata U 2016. godini evidentirana su 763 namjerna prekida trudnoće, što je više od 60 odsto od ukupnog broja abortusa, ali se procjenjuje da je broj namjernih prekida trudnoće znatno veći, upozoravaju iz Instituta za javno zdravlje
Dan - novi portal
U Cr­noj Go­ri je pro­šle go­di­ne ro­đe­no 314 dje­ča­ka vi­še ne­go dje­voj­či­ca, po­ka­zu­ju no­vi po­da­ci Za­vo­da za sta­ti­sti­ku Cr­ne Go­re (Mon­sta­ta), što po­tvr­đu­je da se na­sta­vlja ne­ga­ti­van bi­la­nas oda­bi­ra po­la dje­te­ta u ko­rist mu­škog po­tom­stva.
Pre­ma sta­ti­sti­ci Mon­sta­ta, u Cr­noj Go­ri se u pro­sje­ku ra­đa 10 od­sto vi­še dje­ča­ka ne­go dje­voj­či­ca, dok bi pri­rod­ni omjer bio 102 na­pre­ma 100. Zva­nič­na sta­ti­sti­ka pak po­ka­zu­je da je broj mu­ške i žen­ske no­vo­ro­đen­ča­di da­le­ko od pri­rod­nog omje­ra. Mon­stat bi­lje­ži da se u po­sled­njih 15 go­di­na u pro­sje­ku ra­đa 109 dje­ča­ka na 100 dje­voj­či­ca. „Dan” je ne­dav­no ob­ja­vio da su pre­ma po­da­ci­ma In­sti­tu­ta za jav­no zdra­vlje 2016. go­di­ne evi­den­ti­ra­na 763 na­mjer­na pre­ki­da trud­no­će u Cr­noj Go­ri.
– U 2017. go­di­ni ro­đe­na su 7.432 ži­vo­ro­đe­na dje­te­ta; 3.873 dje­ča­ka, ili 52,1 od­sto, i 3.559 dje­voj­či­ca, ili 47,9 od­sto – sa­op­šte­no je iz Mon­sta­ta.
Pro­šle go­di­ne je po­kre­nu­ta kam­pa­nja „Ne­že­lje­na”, sa ci­ljem da se spri­je­če se­lek­tiv­ni abor­tu­si u za­vi­sno­sti od po­la dje­te­ta.
Iz In­sti­tu­ta za jav­no zdra­vlje su u od­go­vo­ru na pi­ta­nje „Da­na” sa­op­šti­li da je to­kom 2016. go­di­ne, re­gi­stro­van ukup­no 1.271 pre­kid trud­no­će. Oni pro­cje­nju­ju da je broj na­mjer­nih pre­ki­da trud­no­ća da­le­ko ve­ći ne­go što po­ka­zu­ju po­da­ci ko­je po­sje­du­ju zdrav­stve­ne usta­no­ve.
Pre­ma zva­nič­nim po­da­ci­ma, Cr­noj Go­ri tre­nut­no ne­do­sta­je 3.000 že­na u re­pro­duk­tiv­nom do­bu. Sta­ti­sti­ka Mon­sta­ta po­ka­zu­je da je 2009. go­di­ne ro­đe­no 113 dje­ča­ka i 100 dje­voj­či­ca, 2001, 2002. i 2014. bi­lo je 110 mu­ške no­vo­ro­đen­ča­di i 100 žen­ske, a 2015. 109,9 dje­ča­ka na 100 dje­voj­či­ca.
– U to­ku 2016. go­di­ne u Cr­noj Go­ri je bi­lo 7.569 po­ro­đa­ja, pri če­mu je ro­đe­no 3.850 dje­ča­ka, ili 50,8 od­sto, i 3.719 dje­voj­či­ca, ili 49,1 od­sto. U is­toj go­di­ni, evi­den­ti­ran je 1271 pre­kid trud­no­će, ma­da je re­gi­stro­va­nje abor­tu­sa, još uvi­jek pro­ble­ma­tič­no. U is­toj go­di­ni evi­den­ti­ra­na su 763 na­mjer­na pre­ki­da trud­no­će, što je vi­še od 60 od­sto od ukup­nog bro­ja abor­tu­sa, ali se pro­cje­nju­je da je broj na­mjer­nih pre­ki­da trud­no­će znat­no ve­ći. Va­žno je na­gla­si­ti da je abor­tus naj­ne­pri­hva­tlji­vi­ji me­tod pla­ni­ra­nja po­ro­di­ce, u vri­je­me ka­da po­sto­je efi­ka­sni­je, dje­lo­tvor­ni­je, bez­bjed­ni­je i hu­ma­ni­je me­to­de – is­ti­ču iz In­sti­tu­ta.
Di­rek­to­ri­ca Cen­tra za me­di­cin­sku ge­net­sku imu­no­lo­gi­ju KCCG Oli­ve­ra Mi­lja­no­vić upo­zo­ri­la je ra­ni­je da se evi­den­ci­ja o se­lek­tiv­nim abor­tu­si­ma ne mo­že vi­dje­ti di­rekt­no, već, ka­ko je po­ja­sni­la, kroz trend po­re­me­ća­ja rav­no­te­že po­lo­va na ro­đe­nju. Ona je sa­op­šti­la da Cr­noj Go­ri, ne­do­sta­je oko 3.000 že­na u re­pro­duk­tiv­nom do­bu.
– U Cr­noj Go­ri po­sto­ji trend ne­rav­no­te­že iz­me­đu po­lo­va na ro­đe­nju i on se u po­sled­njih 15 go­di­na kre­će, pre­ma na­šim is­tra­ži­va­nji­ma, 110 dje­ča­ka na 100 dje­voj­či­ca. Taj trend je­di­no ima ot­klon u 2016. go­di­ni, ka­da ima­mo nor­ma­lan od­nos 103 na­pre­ma 100. Da li je ovo svje­tlo na kra­ju tu­ne­la, da li smo ne­što za­i­sta ura­di­li? To ne mo­že­mo za­klju­či­ti na osno­vu jed­ne go­di­ne – re­kla je Mi­lja­no­vi­će­va.D.B.


Ne­ga­ti­van pri­ra­štaj u 13 op­šti­na

Po­da­ci Mon­sta­ta po­ka­zu­ju da je po­zi­ti­van pri­rod­ni pri­ra­štaj za­bi­lje­žen u 10 op­šti­na, a ne­ga­ti­van u 13.
– U 2017. go­di­ne umr­la su 6.523 li­ca – 3.435 mu­ška­ra­ca i 3.088 že­na. Ro­đe­na su 7.432 dje­te­ta, pa je pri­rod­ni pri­ra­štaj u Cr­noj Go­ri po­zi­ti­van i iz­no­si 909 – sa­op­šte­no je iz Mon­sta­ta.
Naj­ve­ći broj ži­vo­ro­đe­ne dje­ce za­bi­lje­žen je u Pod­go­ri­ci, 2.675, što či­ni vi­še od tre­ći­ne ži­vo­ro­đe­nih u Cr­noj Go­ri. To­kom pro­šle go­di­ne u Šav­ni­ku je ro­đe­no sa­mo 12 dje­ce, a u Plu­ži­na­ma tro­je dje­ce vi­še. Na Ža­blja­ku je ro­đe­no 23 dje­ce, u An­dri­je­vi­ci 41, a u Pet­nji­ci 43. Ne­ga­ti­van pri­rod­ni pri­ra­štaj ima­li su i Be­ra­ne, Ce­ti­nje, Gu­si­nje, Ko­la­šin, Moj­ko­vac, Nik­šić, Plje­vlja, i Ul­cinj. Naj­ve­ći pri­rod­ni pri­ra­štaj je u Pod­go­ri­ci, 963, Bu­dvi, 198, Ro­ža­ja­ma, 182, i Tiv­tu, 99. Plje­vlja ima­ju naj­ve­ći ne­ga­tiv­ni pri­rod­ni pri­ra­štaj (-237) – po­ka­zu­ju po­da­ci Mon­sta­ta.


UN po­tvr­di­le dis­ba­lans po­lo­va

Pre­ma na­la­zi­ma Po­pu­la­cij­skog fon­da Uje­di­nje­nih na­ci­ja iz 2012. go­di­ne, Cr­nu Go­ru je uz Al­ba­ni­ju, Azer­bej­džan i Jer­me­ni­ju u svjet­skom vr­hu na li­sti ze­ma­lja sa naj­ve­ćim dis­ba­lan­som me­đu dje­com mu­škog i žen­skog po­la.
Pre­ma ri­je­či­ma struč­nja­ka, za ra­no utvr­đi­va­nje po­la u po­sled­nje če­ti­ri go­di­ne u Cr­noj Go­ri ni­je ni po­tre­ban gi­ne­ko­log. Na­i­me, od 2014. go­di­ne na­pred­nim teh­no­lo­gi­ja­ma ana­li­ze DNK fe­tu­sa iz kr­vi maj­ke mo­gu­će je ot­kri­ti pol od 10. ne­dje­lje trud­no­će.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"