Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Robija na plaži umjesto u Spužu * Nakon Miloševića, pali Mašanović i Vujačić * Vlada zloupotrebljava direktive EU * Tužba protiv Skupštine zbog nezakonite odluke * Ima još figura na tabli, probaće da izvuku remi * Remi po mjeri Španaca, sa Rumunijom za četvrtfinale * Kajević: Svi dajemo maksimum
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 21-07-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
PREDRAG BOŠKOVIĆ, MINISTAR ODBRANE :
NATO je savez 29 članica, a ne savez Sjedinjenih Američkih Država, i tamo se odluke donose konsenzusom, a ne onim što jedan od lidera neke od najmoćnijih zemalja saopšti.

Vic Dana :)

Pozvala baka svoju trojicu unuka, pa ih pita šta studiraju. Reče prvi:
- Medicinu, bako.
- A čedo bakino, on će mene liječiti kad budem bolesna. A šta ti studiraš?
- Građevinu, bako.
- A, duša bakina, on će meni kuću popravljati. A šta ti studiraš?
- Istoriju umjetnosti!
- Šta?
- Istoriju umjetnosti!
- A je l‘, tebe baš briga za baku?
Imao policajac mačku kod kuće pa kad mu je više dosadila odluči da je se riješi. Odnese jednu ulicu dalje i ostavi. Kada se vratio kući a ono mačka u kući, vratila se.
Odnese je on drugi dan par ulica dalje pa opet je ostavi. Kad se vratio kući a mačka opet tu.
Razljuti se pa je odnese još dalje od kuće i ostavi. Nakon 2 sata zove on ženu telefonom:
-Ženo,jel se mačka vratila kući?
-Jeste.
-Pa daj mi je bogati na telefon daje pitam kako da se vratim kući!







Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Povodi UPRKOS TEŠKOJ KADROVSKOJ I FINANSIJSKOJ SITUACIJI, U BJELOPOLJSKOJ BOLNICI NASTAVILI DA ZAPOŠLJAVAJU NEMEDICINSKO OSOBLJE
Ljekara nemaju, duguju pola miliona Kada je u pitanju nedostatak specijalista, moramo napomenuti da je suspenzija četiri ljekara iz oblasti ginekologije, pedijatrije, neonatologije i ORL stvorila kadrovski problem, pa smo iz tog razloga angažovali ljekare iz drugih ustanova po ugovoru o dopunskom radu, ističu iz Opšte bolnice Bijelo Polje Iz Fonda zdravstva „Danu” su odgovorili da, prema podacima koje su im dostavili iz bolnice u Bijelom Polju, neizmirene obaveze prema dobavljačima na kraju prvog kvartala ove godine iznose 468.429 eura, što je oko deset odsto tekućeg budžeta
Dan - novi portal
Pre­ma po­da­ci­ma Sin­di­ka­ta dok­to­ra me­di­ci­ne, u upra­vi Op­šte bol­ni­ce Bi­je­lo Po­lje za­po­sle­no je pet prav­ni­ka i se­dam eko­no­mi­sta, a ne­dav­no je u rad­ni od­nos pri­mljen i re­ferent za do­na­ci­je. Isto­vre­me­no, ova usta­no­va ima ve­li­ke pro­ble­me sa ne­do­sta­tkom lje­kar­skog ka­dra, od­no­sno pe­di­ja­ta­ra, gi­ne­ko­lo­ga i hi­rur­ga. Iz Op­šte bol­ni­ce Bi­je­lo Po­lje „Da­nu” su od­go­vo­ri­li da sko­ro če­tvr­ti­nu, od­no­sno 78 za­po­sle­nih či­ni ne­me­di­cin­ski ka­dar. Po­tvr­di­li su i da je po­čet­kom ove go­di­ne u rad­ni od­nos pri­mljen re­ferent za do­na­ci­je, iako, na dru­goj strani, an­ga­žu­ju lje­ka­re iz dru­gih usta­no­va zbog ne­do­stat­ka struč­nja­ka. Iz Fon­da za zdrav­stve­no osi­gu­ra­nje za „Dan” su sa­op­šti­li da, pre­ma po­da­ci­ma ko­je im je do­sta­vi­la Op­šta bol­ni­ca Bi­je­lo Po­lje, ne­iz­mi­re­ne oba­ve­ze pre­ma do­ba­vlja­či­ma na kra­ju pr­vog kvar­ta­la (31.3.2018. go­di­ne) iz­no­se 468.429 eura, što je oko de­set od­sto te­ku­ćeg bu­dže­ta bol­ni­ce. Iz Sin­di­ka­ta dok­to­ra me­di­ci­ne upo­zo­ra­va­ju da, i po­red ve­li­kih du­go­va­nja, upra­va bol­ni­ce ne vo­di ra­ču­na o ra­ci­o­na­li­za­ci­ji, već je iz bu­džet­skih sred­sta­va ku­pi­la no­vi auto­mo­bil „ško­du ok­ta­vi­ju”.
– Sva­ko za­po­sle­nje po­me­nu­tog ka­dra se vr­ši u skla­du sa Pra­vil­ni­kom o unu­tra­šnjoj or­ga­ni­za­ci­ji i si­ste­ma­ti­za­ci­ji rad­nih mje­sta. Ka­da je u pi­ta­nju ne­do­sta­tak lje­ka­ra po­me­nu­tih spe­ci­jal­no­sti, mo­ra­mo na­po­me­nu­ti da je su­spen­zi­ja če­ti­ri lje­ka­ra iz obla­sti gi­ne­ko­lo­gi­je, pe­di­ja­tri­je, neo­na­to­lo­gi­je i ORL stvo­ri­la ka­drov­ski pro­blem, pa smo iz tog raz­lo­ga an­ga­žo­va­li lje­ka­re iz dru­gih usta­no­va po ugo­vo­ru o do­pun­skom ra­du. Na gi­ne­ko­lo­škom odje­lje­nju ra­di pet gi­ne­ko­lo­ga, od to­ga dva stal­no upo­sle­na, dok je sa još tri gi­ne­ko­lo­ga pot­pi­san ugo­vor o do­pun­skom ra­du. Na spe­ci­ja­li­za­ci­ji se na­la­zi pet spe­ci­ja­li­za­na­ta. Na dječ­jem odje­lje­nju su za­po­sle­na tri spe­ci­ja­li­sta pe­di­ja­tra, dva stal­no upo­sle­na, dok je je­dan pe­di­ja­tar an­ga­žo­van po ugo­vo­ru. Na spe­ci­ja­li­za­ci­ji je je­dan spe­ci­ja­li­zant iz pe­di­ja­tri­je. Na odje­lje­nju op­šte hi­rur­gi­je ra­de če­ti­ri spe­ci­ja­li­sta hi­rur­ga, od ko­jih je je­dan na sub­spe­ci­ja­li­za­ci­ji – di­ge­stiv­na hi­rur­gi­ja, a na spe­ci­ja­li­za­ci­ji su dva spe­ci­ja­li­zan­ta. Ovaj broj lje­ka­ra omo­gu­ća­va u ovom tre­nut­ku kon­ti­nu­i­ra­nu zdrav­stve­nu za­šti­tu kao i du­go­roč­no rje­ša­va­nje pru­ža­nja uslu­ga kroz plan­sko do­dje­lji­va­nje spe­ci­ja­li­za­ci­ja – is­ti­ču iz Op­šte bol­ni­ce Bi­je­lo Po­lje.
Op­štu bol­ni­cu u Bi­je­lom Po­lju pri­je če­ti­ri go­di­ne je po­tre­sla in­fek­ci­ja če­ti­ri be­be, od ko­jih je jed­na pre­mi­nu­la, na­kon če­ga je če­tvo­ro lje­ka­ra pra­vo­sna­žno osu­đe­no i za­bra­njen im je rad u toj usta­no­vi.
Iz bje­lo­polj­ske bol­ni­ce po­ja­šnja­va­ju da je za­po­sle­nje prav­ni­ka i eko­no­mi­sta, iz­vr­še­no u skla­du sa Pra­vil­ni­kom o si­ste­ma­ti­za­ci­ji rad­nih mje­sta i sa vr­lo ja­snim opi­som po­slo­va, u skla­du sa po­tre­ba­ma usta­no­ve.
– Na va­še pi­ta­nje ko­je se ti­če rad­nog mje­sta – re­fe­rent za do­na­ci­je, od­go­vor je sle­de­ći: Tač­no je da je u rad­ni od­nos pri­mljen re­fe­rent za do­na­ci­je i da je za nje­gov pri­jem do­bi­je­na sa­gla­snost Mi­ni­star­stva zdra­vlja. Li­ce ko­je oba­vlja po­sao na tom rad­nom mje­stu za­du­že­no je za fi­nan­sij­sko-knji­go­vod­stve­ne po­slo­ve, iz­ra­du od­go­va­ra­ju­će do­ku­men­ta­ci­je, vo­đe­nje evi­den­ci­je o do­na­ci­ja­ma, kon­takt sa do­na­to­ri­ma, do­sta­vlja­nje od­go­va­ra­ju­ćih iz­vje­šta­ja Mi­ni­star­stvu zdra­vlja na dnev­nom, mje­seč­nom, kvar­tal­nom i go­di­šnjem ni­vou. JZU Op­šta bol­ni­ca Bi­je­lo Po­lje po­slu­je u skla­du sa opre­di­je­lje­nim fi­nan­sij­skim sred­stvi­ma iz dr­žav­nog bu­dže­ta i svo­je fi­nan­sij­sko po­slo­va­nje za­sni­va na ra­ci­o­nal­nom ko­ri­šće­nju tih sred­sta­va kao i iz­mi­ri­va­nju svo­jih oba­ve­za shod­no ras­po­lo­ži­vim sred­stvi­ma. Ne spo­ri­mo da dug po­sto­ji du­ži niz go­di­na, ali iz­nos du­ga je mno­go ma­nji od na­ve­de­nog u va­šem pi­ta­nju – sa­op­šte­no je „Da­nu” iz bol­ni­ce.
Sa dru­ge stra­ne, iz Fon­da de­man­tu­ju upra­vu Op­šte bol­ni­ce Bi­je­lo Po­lje, ko­ja du­gu­je ukup­no 468.000 eura, za me­di­cin­ski po­tro­šni ma­te­ri­jal 182.728, a za oba­ve­ze pre­ma do­ba­vlja­či­ma za ma­te­ri­jal­ne tro­ško­ve 285.701 eura.
– Naj­ve­ća du­go­va­nja za ma­te­ri­jal­ne tro­ško­ve su za ener­gen­te i go­ri­vo, elek­trič­nu ener­gi­ju, hra­nu, ko­mu­nal­ne uslu­ge i dru­go. Ne­iz­mi­re­ne oba­ve­ze op­te­re­ću­ju te­ku­ći bu­džet i funk­ci­o­ni­sa­nje bol­ni­ce, a sa dru­ge stra­ne tr­pe i do­ba­vlja­či pre­ma ko­ji­ma su du­go­va­nja naj­ve­ća. Kod opre­dje­lji­va­nja bu­džet­skih sred­sta­va, Fond na­sto­ji da ras­po­dje­la sred­sta­va bu­de jed­na­ka pre­ma svi­ma, uzi­ma­ju­ći u ob­zir vi­še kri­te­ri­ju­ma: broj osi­gu­ra­nih li­ca ko­ji gra­vi­ti­ra­ju pre­ma od­re­đe­noj zdrav­stve­noj usta­no­vi, vi­si­nu tro­ško­va, ni­vo ne­iz­mi­re­nih oba­ve­za iz pret­hod­nog pe­ri­o­da, ostva­ri­va­nje sop­stve­nih pri­ho­da i dru­go. Kroz du­ži pe­ri­od po­ka­za­lo se da pla­ni­ra­na sred­stva ni­je­su do­volj­na – is­ti­ču iz Fon­da.
D.B.

Ovaj čla­nak je na­stao u okvi­ru pro­jek­ta „Stru­ka is­pred po­li­ti­ke!!!”, ko­ji spro­vo­de Sin­di­kat dok­to­ra me­di­ci­ne Cr­ne Go­re i Lje­kar­ska ko­mo­ra Cr­ne Go­re, kroz pro­gram „Smje­sti­mo ko­rup­ci­ju u mu­zej“ Cen­tra za gra­đan­sko obra­zo­va­nje (CGO), ko­ji fi­nan­sij­ski po­dr­ža­va Evrop­ska uni­ja.
Sa­dr­žaj ovog član­ka je is­klju­či­va od­go­vor­nost auto­ra i ni na ko­ji na­čin ne od­ra­ža­va sta­vo­ve Evrop­ske uni­je ni­ti CGO-a.

Osta­li bez 15 spe­ci­ja­li­sta

Pre­ma po­da­ci­ma iz ove usta­no­ve, na ko­je su uka­za­li po­sla­ni­ci bje­lo­polj­skog par­la­men­ta, u po­sljed­njih ne­ko­li­ko go­di­na bol­ni­cu je na­pu­sti­lo 15 is­ku­snih lje­ka­ra spe­ci­ja­li­sta. Usta­no­vu su na­pu­sti­li spe­di­ja­li­sta za ORL Ivan Kne­že­vić i or­to­ped Pe­tar Asa­no­vić, šest gi­ne­ko­lo­ga Želj­ko La­zo­vić, Slo­bo­dan Bu­la­to­vić, Zvon­ko Pu­le­tić, An­ge­la Ćo­rić, Ivan Bo­ško­vić i Ve­sna Cvi­jo­vić. Vi­še ni­je u rad­nom od­no­su ni dr Zil­ha Idri­zo­vić, ko­ja je ra­di­la na ne­u­ro­lo­gi­ji, gdje sa­da ra­di sa­mo je­dan dok­tor Mi­lan Madž­galj. Usta­no­vu je na­pu­stio i ane­stezi­o­log Ve­sko Ra­ko­njac, hi­rurg El­din La­me­že­vić, pe­di­ja­tri Je­la Cim­ba­lje­vić i Ha­ka Ta­hi­ro­vić, hi­rurg To­mo Jer­mić i in­te­r­ni­sta El­za­na Či­kić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

 



 

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"