Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Reklame plaćali iz crnih fondova * Ekspert dobio 4.800, pa hvalio zdravstvo * Tajkunima 25 puta više nego opštini * Psi lutalice napali djevojku * Reklame plaćali iz crnih fondova * Agenti na tragu blaga Pabla Eskobara * Politička socijalizacija
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 25-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MILENA MIJOVIĆ,bivši v.d. direk. „Đina Vrbica”:
– DPS aktivisti ucjenjuju zaposlene i bez dozvole ove stranke ne mogu se izabrati direktor i ostali funcioneri u vrtiću „Đina Vrbica”.

Vic Dana :)

Na sahrani svog muža plavuša se guši u suzama.
- Nemoj toliko plakati - tješi je druga plavuša: - Ti si još mlada i lijepa i sjutra možeš naći drugog muža. - Ma, nemoj mi reći! A šta ću večeras?

Pričaju Njemac, Amerikanac i Bosanac šta će ženama kupiti za rođendan.
Kaže Njemac:
- Ja sam ženi uzeo nešto što od 0-100 dođe za 9 sekundi.
Pitaju ga Amerikanac i Bosanac:
- Šta je to?
On odgovara:
- Porše.
Kaže Amerikanac: - Ja sam ženi uzeo nešto što od 0-100 dođe za 6 sekundi.
Pitaju ga Njemac i Bosanac: - Šta je to?
On odgovara: - Ferari.
Kaže Bosanac:
- Ja sam ženi uzeo nešto što od 0-100 dođe za 2 sekunde.
Pitaju ga Njemac i Amerikanac:
- Šta je to?
On odgovara:
- Pa, vaga.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Povodi - datum: 2018-01-23 URA PREDSTAVILA PROGRAM RAZVOJA ZDRAVSTVENOG SISTEMA
Građani daju sto miliona za loše liječenje
Građani daju sto miliona za loše liječenje Problem nije broj ljekara, nego njihov kvalitet, istakao je Miodrag Pavličić Neprihvatljivo je da se direktori i menadžment u zdravstvu biraju isključivo na osnovu partijske pripadnosti, što destimuliše ljekare da daju dodatni doprinos, kaže Pavličić
Gra­đan­ski po­kret URA upo­zo­rio je da su ne­do­volj­na iz­dva­ja­nja, ne­do­sta­tak kva­li­tet­nih lje­ka­ra, lo­še pla­te i pro­ble­mi u or­ga­ni­za­ci­ji raz­log što je cr­no­gor­ski zdrav­stve­ni si­stem me­đu naj­go­ri­ma u Evro­pi. Član pred­sjed­ni­štva GP URA i biv­ši mi­ni­star zdra­vlja Mi­o­drag Pa­vli­čić pred­sta­vio je ju­če plan raz­vo­ja i re­for­mi „Zdrav­stvo za sve”, ko­ji se za­sni­va na če­ti­ri prin­ci­pa, od­go­vor­nost, hu­ma­nost, efi­ka­snost i fi­nan­sij­ska odr­ži­vost. On je ka­zao da Cr­na Go­ra ima naj­ma­nje lje­ka­ra po gla­vi sta­nov­ni­ka u od­no­su na dr­ža­ve Evro­pe (2/2 na 1.000).
– Pro­blem ni­je broj lje­ka­ra, ne­go nji­hov kva­li­tet. Iako kao dr­ža­va za zdrav­stvo iz­dva­ja­mo naj­ma­nje u Evro­pi, gra­đa­ni, upr­kos op­štem zdrav­stve­nom osi­gu­ra­nju, pla­ća­ju iz svog dže­pa pre­ko 40 od­sto po­tre­ba za zdrav­stve­nu za­šti­tu, od­no­sno oko 100 mi­li­o­na eura go­di­šnje. Pro­sječ­ne za­ra­de za­po­sle­nih u zdrav­stvu naj­bo­lje po­ka­zu­ju od­nos vla­da­ju­će eli­te pre­ma zdrav­stve­nim rad­ni­ci­ma, pro­ble­mi­ma sa ko­ji­ma se su­sre­ću u svom ra­du i ko­nač­no pokazuju od­nos pre­ma zdra­vlju i ži­vo­tu gra­đa­na. Zbog to­ga je ve­o­ma iz­ra­žen od­liv naj­bo­ljeg ka­dra ko­ji na­pu­šta Cr­nu Go­ru, a mla­di­ma se ogra­ni­ča­va pri­jem i da­lje usa­vr­ša­va­nje. Oni ko­ji vo­de dr­žav­nu po­li­ti­ku mo­ra­ju da shva­te da je kraj­nje vri­je­me da se za­u­sta­vi uru­ša­va­nje zdrav­stve­nog si­ste­ma. Neo­p­hod­ni su pro­gram re­fo­r­me zdrav­stva, re­kon­struk­ci­ja In­sti­tu­ta za bo­le­sti dje­te­ta, uvo­đe­nje prak­se oba­ve­znih si­ste­mat­skih pre­gle­da za dje­cu u ško­la­ma, uvo­đe­nje do­pun­skog zdrav­stve­nog osi­gu­ra­nja, uvo­đe­nje DRG si­ste­ma i in­for­ma­ti­za­ci­ja si­ste­ma, pre­i­spi­ti­va­nje po­lo­ža­ja Mon­te­far­ma itd. – is­ta­kao je Pa­vli­čić.
On ka­že da se kon­ta­mi­ni­ra­ni po­di­je­lje­ni po­li­tič­ki am­bi­jent pre­se­lio u zdrav­ste­ne in­sti­tu­ci­je i ve­o­ma šte­ti ho­mo­ge­no­sti ko­lek­ti­va i re­zul­ta­ti­ma li­je­če­nja.
– Ne­pri­hva­tlji­vo je da se di­rek­to­ri i me­nadž­ment u zdrav­stvu bi­ra­ju is­klju­či­vo na osno­vu par­tij­ske pri­pad­no­sti, što de­sti­mu­li­še lje­ka­re da da­ju do­dat­ni do­pri­nos. Za­la­že­mo se za de­po­li­ti­za­ci­ju zdrav­stve­nog si­ste­ma na na­čin da se u pr­vom re­du re­spek­tu­ju zna­nje i rad. Do­sa­da­šnja po­li­ti­ka Mi­ni­star­stva zdra­vlja bi­la je bez vi­zi­je i star­te­gi­je, bez kon­cep­cij­skog osa­vra­me­nji­va­nja si­ste­ma, uvo­đe­nja na­či­na pla­ća­nja. Ti­me je one­mo­gu­će­no kva­li­tet­no i pra­vo­vre­me­no li­je­če­nje gra­đa­na. Neo­p­hod­no je una­pri­je­di­ti edu­ka­ci­ju, stvo­ri­ti uslo­ve za rad i or­ga­ni­za­ci­ju za funk­ci­o­ni­sa­nje pri­mar­ne zdrav­stve­ne za­šti­te (PZZ), ka­ko bi se ste­kli uslo­vi da se što vi­še gra­đa­na li­je­či u okvi­ru pri­mar­ne zdrav­stve­ne za­šti­te – na­vo­di Pa­vli­čić.
Pred­sjed­nik URA Dri­tan Aba­zo­vić po­zvao je Vla­du da is­ko­ri­sti nji­hov pro­gram re­for­mi ka­ko ne bi gra­đa­ni od­la­zi­li da se li­je­če u ino­stran­stvu.
– Na­kon pla­na zdrav­stve­nog i eko­nom­skog sek­to­ra, u pro­gram će­mo uklju­či­ti raz­voj obra­zov­nog pro­ce­sa. Sma­tra­mo da su te tri obla­sti naj­va­žni­je za kva­li­tet ži­vo­ta gra­đa­na u Cr­noj Go­ri – re­kao je Aba­zo­vić. D.B.


Op­šti­ne da po­mog­nu bol­ni­ce

Uro­log be­ran­ske Op­šte bol­ni­ce i no­si­lac iz­bor­ne li­ste po­kre­ta URA u Be­ra­na­ma Dra­gan La­bu­do­vić ka­zao je da dvi­je po­sto­je ključ­ne stva­ri na ko­je je po­treb­no uka­za­ti.
– Od­no­se se na pra­vlje­nje stra­te­gi­je ka­drov­skog po­pu­nja­va­nja bol­ni­ca se­kun­dar­nog ni­voa, ka­ko bi mo­gle pru­ži­ti kva­li­tet­nu zdrav­stve­nu za­šti­tu, kao i na uklju­či­va­nje lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve u pro­ces ospo­so­blja­va­nja bol­ni­ca, ka­ko bi naj­bo­lji lje­ka­ri osta­ja­li u re­gi­o­nal­nim bol­ni­ca­ma – uka­zao je La­bu­do­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"