Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Pritisli ovi iz vlasti, lične plaćam koliko kažeš * Radmilin Univerzitet najgori u regionu * Obračunaćemo se sa svima koji prikrivaju dokaze * Tuže državu zbog zakona o švajcarcima * Pritisli ovi iz vlasti, lične plaćam koliko kažeš * Šapat ispod lipe * Pisanje i čitanje
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 14-09-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
RADE MILOŠEVIĆ, bivši direktor Zavoda za zapo#:
Vrijeme je da se počne sprovođenje zakona prema onima koji zloupotrebljavaju službeni položaj.

Vic Dana :)

Пи­та же­на му­жа:
- Је­си ли ре­као свом ше­фу да нас дво­је не мо­же­мо жи­вје­ти од те тво­је ма­ле пла­те?
Муж од­го­ва­ра:
Је­сам.
Же­на:
- И, што ти је ре­као?
Муж:
- Да се раз­ве­дем...

Ка­же Ци­га Ци­ги:
- Знаш да је умро Вер­са­ће?!
- Ко­ји бре, ори­ги­нал?!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Povodi - datum: 2016-09-13 MINISTARSTVO PROSVJETE IZIGRALO RODITELJE I ASISTENTE Bez pomoći 130 učenika sa smetnjama Učenici sa posebnim potrebama ne mogu da prate nastavu i prepisuju sa table bez asistenta, kaže Šćepanović Ministarstvo prosvjete i Zavod za zapošljavanje ne interesuje što pojedini roditelji nijesu u mogućnosti da odvoje sredstva za asistenta i što djeca ne mogu da se obrazuju, poručuje Šćepanović
Dan - novi portal
Mi­ni­star­stvo pro­svje­te je iz­i­gra­lo uče­ni­ke ome­te­ne u raz­vo­ju, nji­ho­ve ro­di­te­lje i asi­sten­te, jer ni­je is­pu­ni­lo obe­ća­nje da će im obez­bi­je­di­ti po­moć pri pra­će­nju na­sta­ve od po­čet­ka škol­ske go­di­ne, ka­za­la je za „Dan” di­rek­to­ri­ca NVO „Na­še sun­ce” Mil­ka Šće­pa­no­vić, ko­ja pred­sta­vlja ro­di­te­lje dje­ce sa smet­nja­ma u raz­vo­ju. Pre­ma nje­nim ri­je­či­ma, skoro po­lovina od 265 dje­ce ko­ji­ma je po­treb­na po­moć zbog psi­ho­fi­zič­kih smet­nji, kao i pri sa­vla­da­va­nju na­sta­ve u ško­la­ma i vr­ti­ći­ma, ne­ma lič­nog asi­stent­na ni na­kon 15 da­na od po­čet­ka škol­ske go­di­ne, iako je mi­ni­star­stvo to na­ja­vi­lo.
Šće­pa­no­vi­će­va ka­že da ni­je­dan asi­stent ni­je pot­pi­sao ugo­vor o vo­lon­ti­ra­nju u tra­ja­nju od mje­sec i po, dok se ne za­vr­ši iz­bor­na kam­pa­nja. Ona ob­ja­šnja­va da na osno­vu Za­ko­na o fi­nan­si­ra­nju po­li­tič­kih par­ti­ja ško­le ne smi­ju da an­ga­žu­ju asi­sten­te, iako se ra­di o ra­nji­vim uče­ni­ci­ma i tre­ba­lo je o to­me ra­ni­je raz­mi­šlja­ti. Šće­pa­no­vi­će­va is­ti­če da ro­di­te­lji ko­ji su u mo­guć­no­sti pla­ća­ju asi­sten­te po 193 eura, ali da ne zna­ju ka­kav je sta­tus tih li­ca i da li će im bi­ti vra­ćen no­vac.
– Asi­sten­ti u na­sta­vi ne zna­ju ho­će li i ka­da će pot­pi­sa­ti ugo­vo­re, a o pla­ti ne smi­je­mo ni da go­vo­ri­mo. Si­tu­a­ci­ja je ve­o­ma lo­ša, jer u OŠ „Mi­lo­rad Mu­sa Bur­zan” ima­mo sa­mo tri asis­ten­ta, a po­treb­no je de­vet, u OŠ „21. maj” oda­zva­lo se njih 13, a uče­ni­ka sa po­seb­nim po­tre­ba­ma je pre­ko 20. Mi­ni­star­stvo pro­svje­te kr­ši pra­vo dje­ce za obra­zo­va­nje i ne is­pu­nja­va in­klu­zi­ju ko­ja je usvo­je­na. Asi­sten­ti su od­u­sta­li od vo­lon­ter­skog ra­da i u dru­gim gra­do­vi­ma, po­čev od Ba­ra i Bu­dve, a vr­lo ri­jet­ko su za­po­če­li sa ra­dom i u vr­ti­ći­ma. Mi­ni­star­stvo pro­svje­te i Za­vod za za­po­šlja­va­nje ne in­te­re­su­je što po­je­di­ni ro­di­te­lji ni­je­su u mo­guć­no­sti da odvo­je sred­stva za asi­sten­ta i što dje­ca ne mo­gu da se obra­zu­ju. Bu­dže­tom su pred­vi­đe­na sred­stva za ovu na­mje­nu, ali zbog za­ka­šnje­le re­ak­ci­je po­me­nu­te dvi­je in­sti­tu­ci­je, na­stao je ve­li­ki pro­blem na po­čet­ku škol­ske go­di­ne. Ra­di se o dje­ci sa ra­znim ob­li­ci­ma psi­ho-fi­zič­kih smet­nji i auti­zmom, is­ti­če Šće­pa­no­vi­će­va.
Ona na­vo­di da uza­lud po­ku­ša­va­ju da kon­tak­ti­ra­ju Mi­ni­star­stvo pro­svje­te, ko­je ig­no­ri­še nji­hov pro­blem.
– Uče­ni­ci sa po­seb­nim po­tre­ba­ma ne mo­gu da pra­te na­sta­vu i pre­pi­su­ju sa ta­ble bez asi­sten­ta. Nji­hov bo­ra­vak u ško­li bez po­mo­ći ne­ma smi­sla. Mi­ni­star­stvo pro­svje­te pod hit­no mo­ra da obez­bi­je­di asi­sten­ti­ma da bu­du dio obra­zov­nog si­ste­ma, jer će­mo istu si­tu­a­ci­ju ima­ti sva­kog sep­tem­bra i ja­nu­a­ra, ocje­nju­je Šće­pa­no­vi­će­va.
Ona je uka­za­la da asi­sten­te tre­ba struč­no usa­vr­ši­ti, jer su ve­ći­nom sa struč­nim obra­zo­va­njem.
– Po­treb­no je asi­sten­ti­ma obez­bi­je­di­ti se­mi­na­re, do­dat­no obra­zo­va­nje, jer dje­ci ni­je­su od po­mo­ći bi­lo ka­kva ne­za­po­sle­na li­ca. Ne po­sto­ji ka­te­go­ri­za­ci­ja dje­ce sa smet­nja­ma u raz­vo­ju, po­što ni­je sva­ki uče­nik sa istim po­re­me­ća­jem. Ovom pro­ble­mu se go­di­na­ma ne pri­stu­pa na pra­vi na­čin i na­ša dje­ca is­pa­šta­ju, re­kla je Šće­pa­no­vi­će­va.
Iz Mi­ni­star­stva pro­svje­te za „Dan” ni­je­su od­go­vo­ri­li zbog če­ga ni­je­su obez­bi­je­đe­ni asi­ten­te­ni u na­sta­vi i ka­da će ri­je­ši­ti pro­blem uče­ni­ka sa po­seb­nim po­tre­ba­ma. Pi­ta­nja smo im upu­ti­li 29. av­gu­sta i 12. sep­tem­bra.D.B.


Pr­vi dječ­ji psi­hi­ja­tar

Šće­pa­no­vi­će­va is­ti­če da će dje­ca sa po­seb­nim po­tre­ba­ma od ok­to­bra ima­ti po­moć psi­hi­ja­tra u In­sti­tu­tu za bo­le­sti dje­ce. Ona je ob­ja­sni­la da Cr­na Go­ra do sa­da ni­je ima­la dječ­jeg psi­hi­ja­tra, što je znat­no ote­ža­va­lo ro­di­te­lji­ma da li­je­če naj­mla­đe sa psi­ho-fi­zič­kim smet­nja­ma.
– Ovo je ma­kar po­zi­ti­van po­mak za sve po­ro­di­ce ko­je ima­ju dje­cu sa sme­t­njama u raz­vo­ju. U red će se če­ka­ti za pre­gled, ali ma­kar zna­mo da ima­mo tu struč­nu po­moć za dje­cu, re­kla je Šće­pa­no­vi­će­va.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"