Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Pritisli ovi iz vlasti, lične plaćam koliko kažeš * Radmilin Univerzitet najgori u regionu * Obračunaćemo se sa svima koji prikrivaju dokaze * Tuže državu zbog zakona o švajcarcima * Pritisli ovi iz vlasti, lične plaćam koliko kažeš * Šapat ispod lipe * Pisanje i čitanje
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 14-09-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
RADE MILOŠEVIĆ, bivši direktor Zavoda za zapo#:
Vrijeme je da se počne sprovođenje zakona prema onima koji zloupotrebljavaju službeni položaj.

Vic Dana :)

Пи­та же­на му­жа:
- Је­си ли ре­као свом ше­фу да нас дво­је не мо­же­мо жи­вје­ти од те тво­је ма­ле пла­те?
Муж од­го­ва­ра:
Је­сам.
Же­на:
- И, што ти је ре­као?
Муж:
- Да се раз­ве­дем...

Ка­же Ци­га Ци­ги:
- Знаш да је умро Вер­са­ће?!
- Ко­ји бре, ори­ги­нал?!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Povodi - datum: 2016-09-10 PROTIVNICI REFORME NE ODUSTAJU OD DOKAZIVANJA DA SE RADI O NEZAKONITOM MODELU STUDIJA
Vojvodić Grupa profesora tuži Univerzitet Bečanović tvrdi da je rektorka nametnula fakultetima reformu suprotno Statutu, zakonima o visokom obrazovanju, stručnim kvalifikacijama, opštem i srednjem obrazovanju i gimnaziji
Dan - novi portal
Gru­pa od 15 pro­fe­so­ra sa Pri­rod­no-ma­te­ma­tič­kog fa­kul­te­ta (PMF), Fi­lo­lo­škog i Fi­lo­zof­skog fa­kul­te­ta pod­ni­je­će tu­žbu do kra­ja sep­tem­bra pro­tiv ru­ko­vod­stva Uni­ver­zi­te­ta Cr­ne Go­re na če­lu sa rek­tor­kom Rad­mi­lom Voj­vo­dić zbog usva­ja­nja re­for­me mo­de­la stu­di­ja 3+2+3 ( u tra­ja­nju osnov­nih, ma­ster i dok­tor­skih stu­di­ja) i na­me­ta­nja stu­dij­skih pla­no­va. To nam je po­tvr­di­la pro­fe­so­ri­ca Fi­lo­lo­škog fa­kul­te­ta u Nik­ši­ću i do­sko­ra­šnji kon­tro­lor Mi­ni­star­stva pro­svje­te iz opo­zi­ci­je Ta­tja­na Be­ča­no­vić, ko­ja je po­ru­či­la da je tu­žba pro­tiv čel­nih lju­di UCG pr­vi ko­rak u bor­bi pro­tiv ne­za­ko­ni­tih od­lu­ka, ko­je su go­di­na­ma do­no­si­li u toj in­sti­tu­ci­ji. Pro­fe­sor sa PMF-a Vla­di­mir Bo­žo­vić ka­zao je „Da­nu” da je u pri­pre­mi tu­žba pro­tiv ru­ko­vod­stva UCG, ko­je ni­je uva­ži­lo od­lu­ku te je­di­ni­ce da se pri­mi­je­ni si­stem stu­di­ra­nja 4+1. Pro­fe­so­ri ni­je­su že­lje­li da pri­je pod­no­še­nja tu­žbe, sa­op­šta­va­ju ime­na ko­le­ga ko­ji će je pot­pi­sa­ti.
Be­ča­no­vić ob­ja­šnja­va da je rek­tor­ka Voj­vo­dić na­met­nu­la fa­kul­te­ti­ma re­for­mu su­prot­no Sta­tu­tu, za­ko­ni­ma o vi­so­kom obra­zo­va­nju, struč­nim kva­li­fi­ka­ci­ja­ma, op­štem i sred­njem obra­zo­va­nju i gim­na­zi­ji. Be­ča­no­vić is­ti­če da je naj­ve­ći pro­blem što će bu­du­će ge­ne­ra­ci­je is­pa­šta­ti, jer nji­ho­va „be­če­lor” di­plo­ma na­kon osnov­nih stu­di­ja ne­će bi­ti va­lid­na.
– Ru­ko­vod­stvo je pre­kr­ši­lo niz za­ko­na i zbog to­ga će ne­ko mo­ra­ti da od­go­va­ra, jer su usvo­ji­li pot­pu­no ne­za­ko­ni­tu re­for­mu. Pod­ni­je­će­mo tu­žbu Ustav­nom su­du zbog kr­še­nja ustav­nih pra­va stu­dij­skih je­di­ni­ca da od­lu­ču­ju o po­me­nu­toj re­for­mi i na­či­nu obra­zo­va­nja stu­de­na­ta, a Uprav­nom jer ni­je is­po­što­va­na za­kon­ska pro­ce­du­ra pri­li­kom do­no­še­nja od­lu­ka Vi­je­ća fa­kul­te­ta. Prak­tič­no su po­ni­šti­li ulo­gu Vi­je­ća i fa­kul­tet­skih je­di­ni­ca. U pro­ces re­for­me i re­a­kre­di­ta­ci­je stu­dij­skih pro­gra­ma ušlo se bez jav­ne ras­pra­ve, što je pr­vi pre­kr­šaj u naj­va­žni­joj pro­ce­du­ri za vi­so­ko obra­zo­va­nje. Mi smo na okru­glom sto­lu na PMF-u u ju­nu uka­za­li na broj­ne ne­re­gu­lar­no­sti na UCG, po­čev od re­for­me, sa či­me smo upo­zna­li jav­nost, a za­ključ­ke smo pre­ve­li na en­gle­ski je­zik i po­sla­će­mo ih re­le­vant­nim me­đu­na­rod­nim or­ga­ni­za­ci­ja­ma. Po­zi­va­mo sve pro­fe­so­re sa UCG ko­ji su pro­tiv ova­kve re­for­me, da nam se pri­dru­že ka­ko bi spri­je­či­li da­lje pro­pa­da­nje te in­sti­tu­ci­je – is­ti­če Be­ča­no­vić.
Ona ka­že da je u za­vr­šnoj fa­zi pri­pre­ma tu­žbe i da su an­ga­žo­va­li advo­ka­te ko­ji će vo­di­ti po­stu­pak.
– Ru­ko­vod­stvo UCG je bi­lo do­ve­lo u pi­ta­nje po­sto­ja­nje PMF-a, jer su ih is­klju­či­li iz akre­di­ta­ci­je zbog pro­ti­vlje­nja ne­za­ko­ni­toj re­fo­r­mi. Oni re­for­mi­šu UCG na­o­pa­ko. Pr­vo su na­met­nu­li no­vi mo­del kr­še­ći za­ko­ne, a on­da na­ja­vlju­ju iz­mje­nu tih istih pro­pi­sa, na šte­tu stu­de­na­ta i gra­đa­na. Is­pa­da da nam Voj­vo­dić iz Rek­to­ra­ta dik­ti­ra ka­ko i ka­da će­mo do­no­si­ti za­ko­ne, bez kon­sul­to­va­nja stru­ke i pri­vre­de. Ta­kva dik­ta­tu­ra sti­že iz vla­da­ju­će par­ti­je. Za­uz­vrat, ima­će­mo si­tu­a­ci­ju da će stu­den­ti sa pri­vat­nih uni­ver­zi­te­ta, pri­je sve­ga Uni­ver­zi­te­ta Do­nja Go­ri­ca, za­u­zi­ma­ti rad­na mje­sta vi­so­ko­škol­ci­ma sa UCG. Ta­kva pre­po­ru­ka ide sa naj­vi­ših in­stan­ci i na­ši stu­den­ti su već ugro­že­ni sa po­sto­je­ćim si­ste­mom, a tek će­mo vi­dej­ti ka­kve su im mo­guć­no­sti sa „be­če­lor” di­plo­mom – uka­zu­je Be­ča­no­vić.
Ona na­vo­di da će ma­gi­star­ske stu­di­je bi­ti sku­pe, a tek sa tom di­plo­mom će vi­so­ko­škol­ci mo­ći da do­đu do rad­nih mje­sta.
– Ovo su ozbilj­ni pro­ble­mi – do­da­je Be­ča­no­vić.
Iz Rek­to­ra­ta „Da­nu” ni­je­su od­go­vo­ri­li na pi­ta­nja na­kon na­ja­ve gru­pe pro­fe­so­ra da će tu­ži­ti ru­ko­vod­stvo te in­sti­tu­ci­je zbog usva­ja­nja re­for­me mo­de­la stu­di­ja.D.B.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"