Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Pritisli ovi iz vlasti, lične plaćam koliko kažeš * Radmilin Univerzitet najgori u regionu * Obračunaćemo se sa svima koji prikrivaju dokaze * Tuže državu zbog zakona o švajcarcima * Pritisli ovi iz vlasti, lične plaćam koliko kažeš * Šapat ispod lipe * Pisanje i čitanje
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 14-09-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
RADE MILOŠEVIĆ, bivši direktor Zavoda za zapo#:
Vrijeme je da se počne sprovođenje zakona prema onima koji zloupotrebljavaju službeni položaj.

Vic Dana :)

Пи­та же­на му­жа:
- Је­си ли ре­као свом ше­фу да нас дво­је не мо­же­мо жи­вје­ти од те тво­је ма­ле пла­те?
Муж од­го­ва­ра:
Је­сам.
Же­на:
- И, што ти је ре­као?
Муж:
- Да се раз­ве­дем...

Ка­же Ци­га Ци­ги:
- Знаш да је умро Вер­са­ће?!
- Ко­ји бре, ори­ги­нал?!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Povodi - datum: 2016-09-09 MINISTARSTVO PROSVJETE NASTAVLJA DA NAMEĆE LATINIČNO PISMO I KRŠI USTAVNO PRAVO NASTAVNIKA I UČENIKA
Bošković Azbuku protjerali iz dnevnika Direktorica OŠ „Štampar Makarije” Milica Stanković rekla je da su na početku ove godine dobili obrasce za dnevnike na latiničnom pismu i da je pravilo da nastavnici na isti način popunjavaju taj dokument Profesorica Filološkog fakulteta Jelica Stojanović ocijenila je da Ministarstvo prosvjete i državne institucije godinama pokušavaju da ukinu ćirilicu
Dan - novi portal
Mi­ni­star­stvo pro­svje­te uve­lo je na po­čet­ku ove škol­ske go­di­ne dnev­ni­ke za ocje­nji­va­nje na la­ti­nič­nom pi­smu iako ve­li­ki broj na­stav­ni­ka i dje­ce ko­ri­sti ći­ri­li­cu. Pre­ma tvrd­nja­ma di­rek­to­ra ško­la i na­stav­ni­ka, na­lo­že­no im je da dje­cu u dnev­ni­ke za ocje­nji­va­nje i vo­đe­nje ča­so­va upi­su­ju po abe­ced­nom re­du, a ne, kao pret­hod­nih de­ce­ni­ja, azbuč­nim re­dom.
Sa­go­vor­ni­ci „Da­na” iz pod­go­rič­kih ško­la ka­žu da su pri­mo­ra­ni da is­pi­su­ju po­dat­ke dje­ce na la­ti­nič­nom pi­smu i da ni­je­su zna­li da će do­ći do pro­mje­ne dnev­ni­ka.
– Sve se pro­mi­je­ni­lo u se­dam da­na. Pr­vih rad­nih da­na ni­je­smo zna­li da će do­sa­da­šnji dnev­ni­ci bi­ti za­mi­je­nje­ni no­vim u ko­ji­ma mo­ra­mo da pi­še­mo na la­ti­ni­ci. Ra­di se o elek­tron­skim dnev­ni­ci­ma, ali ima­mo pra­vo da pi­še­mo na ći­ri­li­ci jer nam je na ova­kav na­čin us­kra­će­no pra­vo da ko­ri­sti­mo pi­smo ko­je su go­di­na­ma ko­ri­sti­le mno­ge ge­ne­ra­ci­je – ka­že na­ša sa­go­vor­ni­ca ko­ja ra­di u jed­noj pod­go­rič­koj ško­li.
Di­rek­to­ri­ca OŠ „Štam­par Ma­ka­ri­je” Mi­li­ca Stan­ko­vić re­kla je za „Dan” da su na po­čet­ku ove go­di­ne do­bi­li obra­sce za dnev­ni­ke na la­ti­nič­nom pi­smu i da je pra­vi­lo da na­stav­ni­ci na isti na­čin po­pu­nja­va­ju taj do­ku­ment. Ona ni­je htje­la da ka­že šta je raz­log za pro­mje­nu pi­sma u dnev­ni­ku i da li su svi na­stav­ni­ci sa­gla­sni da se u ško­la­ma strikt­no ko­ri­sti la­ti­ni­ca.
– Abe­ced­nim re­dom is­pi­su­je­mo ime­na dje­ce u dnev­ni­ci­ma. Sa­mo to mo­gu da vam ka­žem, osta­le od­go­vo­re mo­ra­te tra­ži­ti od mi­ni­star­stva. Ne­mam in­for­ma­ci­ju što je raz­log za pro­mje­ne u dnev­ni­ku – ka­za­la je Stan­ko­vi­će­va.
Di­rek­to­ri­ca OŠ „Pa­vle Ro­vin­ski” Ma­ri­ja­na Pa­pić ka­za­la je za „Dan” da su uve­li no­ve dnev­ni­ke za upi­si­va­nje ocje­na i da je pi­smo pri­la­go­đe­no elek­tron­skoj ver­zi­ji. Ona ni­je htje­la da od­go­vo­ri na pi­ta­nje da li su uve­de­ni dnev­ni­ci na la­ti­ni­ci i da li se dje­ca upi­su­ju u dnev­ni­ke po abe­ced­nom re­du.
– Ni­je to pi­ta­nje za me­ne i ne­mam kad da vam od­go­va­ram. Mo­ra­li smo uve­sti no­ve dnev­ni­ke, ko­ji su ele­ktr­on­ski – re­kla je Pa­pi­će­va.
Pro­fe­so­ri­ca na stu­dij­skom pro­gra­mu za srp­ski je­zik i ju­žno­slo­ven­sku knji­žev­nost Fi­lo­lo­škog fa­kul­te­ta u Nik­ši­ću Je­li­ca Sto­ja­no­vić ka­za­la je za „Dan” da Mi­ni­star­stvo pro­svje­te i dr­žav­ne in­sti­tu­ci­je go­di­na­ma po­ku­ša­va­ju da ukinu ći­ri­li­cu. Ona je uka­za­la da se ta­ko dis­kri­mi­ni­šu gra­đa­ni i kr­ši ustav­no pra­vo na­stav­ni­ka i uče­ni­ka da iza­be­ru ko­je će pi­smo ko­ri­sti­ti u škol­skim dnev­ni­ci­ma, na svje­do­čan­stvi­ma i di­plo­ma­ma.
– Uki­da­njem škol­skih do­ku­me­na­ta i obra­za­ca na ći­ri­lič­nom pi­smu Cr­na Go­ra ga­si svo­ju tra­di­ci­ju i kul­tu­ru. Mi­ni­star­stvo pro­svje­te uošte ne kon­sul­tu­je ro­di­te­lje i na­stav­no oso­blje, već pri­kri­va­ju od­lu­ke o pro­mje­ni pi­sma. Po­sled­njom od­lu­kom Mi­ni­star­stva pro­svje­te da se dnev­ni­ci is­pi­su­ju na la­ti­ni­ci fa­vo­ri­zu­je se i na­me­će jed­no pi­smo u sva­koj usta­no­vi i in­sti­tu­ci­ji. Ko­rak po ko­rak, sko­ro 95 od­sto jav­nih nat­pi­sa je is­pi­sa­no na la­ti­ni­ci, a svi dr­žav­ni me­di­ji i saj­to­vi usta­no­va su na la­ti­ni­ci. Rad­ni­ci u nji­ma ne mo­gu go­di­na­ma da ko­mu­ni­ci­ra­ju u pi­sa­nom ob­li­ku na ći­ri­li­ci, ta­ko da je ovo sa­mo još je­dan ko­rak ka am­bi­su i uni­šta­va­nju na­šeg sta­rog pi­sma – uka­za­la je Sto­ja­no­vi­će­va.
Na kra­ju pro­šle škol­ske go­di­ne ve­li­ki broj na­stav­ni­ka, uče­ni­ka i ro­di­te­lja ža­lio se na od­lu­ku Mi­ni­star­stva pro­svje­te da ve­ći­na svje­do­čan­sta­va i di­plo­ma bu­de od­štam­pa­na na la­ti­ni­ci. Jav­nost se pro­ti­vi­la od­lu­ci Mi­ni­star­stva da se naj­bo­ljim uče­ni­ci­ma ove go­di­ne na­gra­da „Lu­ča” do­di­je­li na la­ti­nič­nom pi­smu. Mi­ni­star pro­svje­te Pre­drag Bo­ško­vić od­ba­ci­vao je sve pri­go­vo­re kao po­li­ti­za­ci­ju, uz tvrd­nju da su dje­ca ima­li pra­vo iz­bo­ra.D.B.


Mi­ni­star­stvo bez od­go­vo­ra

Iz Mi­ni­star­stva pro­svje­te ni­je­su nam od­go­vo­ri­li na pi­ta­nja zbog če­ga je pro­mi­je­nje­no pi­smo u škol­skim dnev­ni­ci­ma i da li se na taj na­čin kr­ši pra­vo uče­ni­ka i na­stav­ni­ka da iza­be­ru iz­me­đu ći­ri­li­ce i la­ti­ni­ce.


Ći­ri­li­ci 50 od­sto pro­sto­ra

Sto­ja­no­vi­će­va pod­sje­ća da po za­ko­nu i Usta­vu ći­ri­li­ca mo­ra da bu­de za­stu­plje­na ma­kar 50 od­sto u svim do­ku­men­ti­ma, usta­no­va­ma i nat­pi­si­ma.
– Na osno­vu tra­di­ci­je i isto­ri­je, umje­sto da za­šti­ti ći­ri­lič­no pi­smo, Mi­ni­star­stvo pro­svje­te ga uki­da. Dru­štvo tre­ba da se po­kre­ne i za­šti­ti na­še iz­vor­no pi­smo, po­čev od pro­fe­so­ra, ro­di­te­lja i dje­ce. Lju­di ne pred­u­zi­ma­ju ni­šta iako su im ugro­že­na pra­va jer ima­ju mno­ge pre­pre­ke da do­đu do to­ga da se is­pra­ve gre­ške dr­žav­ne ad­mi­ni­stra­ci­je – re­kla je Sto­ja­no­vi­će­va.Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"