Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Žešća odbrana svetinja ako se ne povuče zakon * Objelodanili imena vlasnika * Prebili ga u policiji da bi priznao ubistva * Ministarstvo kulture pokazalo neznanje * Iz „Koverte" u opštinski odbor * U Srbiji je postalo opasno misliti slobodno i drugačije * Preko godinu ne plaćaju rate za 49 kredita
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 16-06-2019

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
VLADIMIR JOKIĆ GRADONAČELNIK KOTORA :
DPS u Kotoru u potpunoj nemoći sada fabrikuje novu gomilu neistina.

Vic Dana :)

Sudija pita okrivljenog kojeg su uhvatili na djelu kako krade:
- Jeste li oženjeni?
- Ne, nisam i nikada neću biti!
- Toliko pametan čovjek, a krade!

Mujo ode kod zubara na kontrolu, a ovaj ga pregleda, klimne glavom i reče:
- Dobro je... a sad, molim vas, urlajte što jače možete...
Mujo se zbuni:
- Ovaaaj... doktore, al’ mene ništa ne boli?!
Zubar uzdahne:
- Ma znam, al’ čekaon’ca mi je puna, a men’ se žuri na večeru sa ženom...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Porodica OSJEĆAJ TEŽINE U NOGAMA, GRČEVI U MIŠIĆIMA POTKOLJENICA MOGU DOVESTI DO SLABOSTI VEZIVNOG TKIVA
Proširene vene češće kod žena
Dan - novi portal
Za ve­ći­nu lju­di pro­ši­re­ne ve­ne su sa­mo jed­no­sta­van estet­ski pro­blem i ne uzro­ku­ju ni­ka­kve smet­nje, osim smet­nje u iz­gle­du. No, kod ne­kih oso­ba one mo­gu uzro­ko­va­ti bol i ne­la­god­nost. Po­ne­kad pro­ši­re­ne ve­ne mo­gu do­ve­sti i do ve­ćih pro­ble­ma. One ta­ko­đe mo­gu bi­ti simp­tom dru­gih, ve­ćih pro­ble­ma s cir­ku­la­ci­jom.
Va­ri­ko­zi­te­ti su vi­ju­ga­vo pro­ši­re­ne po­vr­šin­ske ve­ne no­gu. Če­ti­ri pu­ta če­šće se mo­gu vi­dje­ti kod že­na. Pri­mar­ni va­ri­ko­zi­te­ti se uglav­nom na­slje­đu­ju. Po­ja­vlju­ju se naj­če­šće oko dva­de­se­te go­di­ne. Ri­ječ je o ge­net­ski uslo­vlje­noj si­stem­skoj sla­bo­sti ve­ziv­nog tki­va. Kod že­na kod ko­jih se pro­ši­re­ne ve­ne ja­vlja­ju još u do­ba pu­ber­te­ta, pri­mi­je­ću­je se po­gor­ša­nje u to­ku trud­no­će. Pa­ci­jen­ti uglav­nom ima­ju osje­ćaj te­ži­ne u no­ga­ma, gr­če­ve u mi­ši­ći­ma pot­ko­lje­ni­ca, po­go­to­vo uve­če.
Va­ri­ko­zne ve­ne mo­gu do­ve­sti do hro­nič­nog ven­skog za­sto­ja sa po­sle­dič­nim ošte­će­njem ko­že do­njeg di­je­la pot­ko­lje­ni­ca.

Fak­to­ri ri­zi­ka su:
1. hor­mon­ski uti­ca­ji (npr. uče­sta­le trud­no­će, po­re­me­ća­ji u lu­če­nju estro­ge­na i pro­ge­ste­ro­na, uzi­ma­nje oral­nih kon­tra­cep­ti­va),
2. po­re­me­ća­ji sta­ti­ke (naj­če­šće spu­šte­no sto­pa­la),
3. po­ve­ća­na tje­le­sna te­ži­na,
4. po­slo­vi ko­ji zah­ti­je­va­ju du­go­traj­no sta­ja­nje ili sje­de­nje.


Pro­blem je sa­mo po­vr­šin­ski ili du­bo­ki
Se­kun­dar­ni va­ri­ko­zi­te­ti na­sta­ju na­kon ošte­će­nja za­li­sta­ka u du­bo­kim ve­na­ma zbog ne­li­je­če­ne ili ne­pra­vil­no li­je­če­ne du­bo­ke ven­ske trom­bo­ze, pa do­la­zi do pre­la­ska ven­ske kr­vi u po­vr­šin­ske ve­ne, što opet re­zul­ti­ra nji­ho­vim ši­re­njem.
Su­bjek­tiv­ne te­go­be i objek­tiv­ne pro­mje­ne kod od­re­đe­nog bro­ja bo­le­sni­ka mo­gu tra­ja­ti go­di­na­ma bez ve­ćeg po­gor­ša­nja pa uz edu­ka­ci­ju, usva­ja­nje od­re­đe­nih ži­vot­nih na­vi­ka i lo­kal­nu te­ra­pi­ju ne do­la­zi do dru­gih te­ško­ća. Me­đu­tim, kod od­re­đe­nog bro­ja bo­le­sni­ka na­sta­je hro­nič­ni ven­ski za­stoj s po­slje­dič­nim ošte­će­njem ko­že.

Po­sje­ta lje­ka­ru
Naj­va­žni­je se dok­to­ru obra­ti­ti u pr­voj fa­zi ka­da se po­či­nju ja­vlja­ti bo­lo­vi i gr­če­vi u pot­ko­lje­ni­ca­ma te ka­da se pro­mje­ne ja­vlja­ju u pod­ruč­ju skoč­nih zglo­bo­va u vi­du ma­lih pro­ši­re­nih ve­na i ka­pi­la­ra ko­je su is­klju­či­vo estet­ski pro­blem, uz mo­gu­ću po­ja­vu oto­ka skoč­nog zglo­ba i/ili sto­pa­la i do­njeg di­je­la pot­ko­lje­ni­ce.

Kad bo­lest na­pre­du­je
Dru­ga fa­za ma­ni­fe­stu­je se ko­žnim pro­mje­na­ma na pot­ko­lje­ni­ca­ma (otok, cr­ve­ni­lo, vla­že­nje, kra­ste i se­kun­dar­na in­fek­ci­ja) i broj­nim su­bjek­tiv­nim te­go­ba­ma. Pro­mje­ne uglav­nom za­hva­ća­ju do­nju tre­ći­nu pot­ko­lje­ni­ce, skoč­ni zglob i gor­nji dio sto­pa­la.
Upa­la se mo­že po­vu­ći, na­kon če­ga za­o­sta­ju tam­ne i svi­je­tle fle­ke, te traj­na atro­fič­na ošte­će­nja ko­že i dr.

Otvo­re­ne ra­ne
Raz­vi­je­na fa­za bo­le­sti se ma­ni­fe­stu­je ve­no­znim ul­ku­som, naj­če­šće u pod­ruč­ju unu­tra­šnjeg ili vanj­skog di­je­la skoč­nog zglo­ba. Vi­še njih isto­vre­me­no ote­ža­va i pro­du­žu­je li­je­če­nje. Če­šće se po­ja­vlju­ju na pret­hod­no ošte­će­noj ko­ži. Kod ve­ćih če­sto do­la­zi do se­kun­dar­ne bak­te­rij­ske in­fek­ci­je. Ma­nji ul­ku­si ve­ći­nom ni­su bol­ni, ali ako za­hva­ta­ju ve­će po­vr­ši­ne, bol je iz­ra­že­ni­ja.
Ovi ul­ku­si mo­gu tra­ja­ti ja­ko du­go, pa i ne­ko­li­ko mje­se­ci i go­di­na, ako se ne li­je­če. Isto ta­ko na­kon iz­lje­če­nja mo­gu na­sta­ti no­vi ul­ku­si. Bak­te­ri­je sa dna ul­ku­sa mo­gu pre­ći na ko­žu oko­lo usled če­ga na­sta­je upa­la tki­va. Ve­će kom­pli­ka­ci­je ovog obo­lje­nja če­ste su kod di­ja­be­ti­ča­ra.

Ela­stič­ne ča­ra­pe su spas
Su­zbi­ja­nje i spre­ča­va­nje za­sto­ja u ven­skoj cir­ku­la­ci­ji na no­ga­ma pr­va je i naj­e­fi­ka­sni­ja mje­ra u pre­ven­ci­ji i li­je­če­nju ovog obo­lje­nja. Kod već iz­ra­že­nih va­ri­ko­zi­te­ta, uz po­zi­tiv­nu po­ro­dič­nu anam­ne­zu ili simp­to­me hro­nič­ne ven­ske in­su­fi­ci­jen­ci­je, uz lo­kal­nu te­ra­pi­ju oba­ve­zno je no­še­nje ela­stič­no­ga kom­pre­siv­nog za­vo­ja ili ča­ra­pa. Ela­stič­ne ča­ra­pe su jed­no­stav­ni­je za pri­mje­nu, uspo­ra­va­ju na­pre­do­va­nje bo­le­sti, ima­ju do­bar te­ra­pij­ski uči­nak i do­bra su pro­fi­lak­sa du­bo­ke ven­ske trom­bo­ze i tro­fič­kih pro­mje­na na ko­ži pot­ko­lje­ni­ce. Od­re­đu­ju se in­di­vi­du­al­no, mje­re­njem eks­tre­mi­te­ta na od­re­đe­nim mje­sti­ma i iz­ra­ža­va­njem ste­pe­na po­treb­ne kom­pre­si­je. Sta­vlja­ju se uju­tro pri­je usta­ja­nja i no­se ci­je­li dan. Po­sta­vlja­ju se od pr­sti­ju sto­pa­la sve do pre­po­ne, ta­ko da je ja­či­na kom­pre­si­je ve­ća kod pr­sti­ju, a pre­ma go­re se sma­nju­je.

Pre­ven­ci­ja
Pre­ven­ci­ja je iz­ra­zi­to va­žna, jer bo­le­snik svo­jim na­či­nom ži­vo­ta mo­že mno­go uti­ca­ti na raz­voj i tok bo­le­sti. Va­lja što vi­še iz­bje­ga­va­ti du­go­traj­no sta­ja­nje na istom mje­stu ili sje­de­nje. Po­želj­no je sva­ko­dnev­no umje­re­no vje­žba­nje (ho­da­nje, vo­žnja bi­ci­kla, la­ga­no tr­ča­nje), za­vi­sno o ži­vot­noj do­bi i pri­dru­že­nim bo­le­sti­ma, a neo­p­hod­na je i re­duk­ci­ja tje­le­sne te­ži­ne.
Svim na­ve­de­nim mje­ra­ma, uz oba­ve­zno no­še­nje ela­stič­nih kom­pre­siv­nih ča­ra­pa ili za­vo­ja, bo­le­snik mo­že go­di­na­ma dr­ža­ti svo­ju bo­lest pod kon­tro­lom i bit­no po­bolj­ša­ti kva­li­tet ži­vo­ta.

Va­žno za trud­ni­ce
Pro­ši­re­ne ve­ne ko­je se po­ja­ve to­kom trud­no­će ne zah­ti­je­va­ju ni­ka­kav tret­man i ne­sta­ju sa­me 3 do 12 mje­se­ci na­kon po­ro­đa­ja.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"