Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Za ubice iznajmili stanove * Bojkot do novih izbora * Tužilaštvo ohrabruje političku korupciju * Milo otima milione, dok Katnić prevodi * Pretvorio noć u dan * Umjetnici zavičaju * „Žena” protiv predrasuda
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 10-12-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
ALEKSANDAR VULIN, MINISTAR RADA I SOCIJALNOG STARANjA:
Teško je naći ružniji primjer mržnje prema jednom narodu od reakcije hrvatske predsjednice na srpsku čokoladicu.

Vic Dana :)

Kaže zeka zmiji:
- Izvini što sam te zafrkavao što nemaš noge.
- Ma nema veze, bilo pa prošlo.
- Dobro, evo ruka!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Poljoprivreda - datum: 2016-11-19 ROD MASLINE U BOKI PODBACIO, JOŠ UVIJEK NEMA KATASTRA MASLINJAKA Nevrijeme i štetočine uništili plodove Maslinarsko društvo Boka još uvijek nema podatak koliko tona masline je ubrano ove godine, a do njega se može doći na kraju sezone berbe i prerade ukoliko proizvođači, odnosno prerađivači, budu zainteresovani da daju taj podatak, kaže Branka Đukić
Dan - novi portal
KO­TOR – Iako je ma­sli­na li­je­po cvje­ta­la, i ove go­di­ne rod je na kra­ju pod­ba­cio, što je po­sle­di­ca vre­men­skih ne­pri­li­ka, ali i šte­to­či­na ko­je su na kra­ju po­ni­je­le sve ono što je osta­lo, ka­za­la je za „Dan“ di­rek­to­ri­ca Ma­sli­nar­skog dru­štva „Bo­ka“ Ve­sna Đu­kić. Ka­ko je do­da­la, zbog lo­šeg ro­da, mlin ove go­di­ne naj­vje­ro­vat­ni­je ne­će bi­ti otvo­ren. U Ma­sli­nar­skom dru­štvu Bo­ka još uvi­jek ne­ma­ju po­da­tak ko­li­ko to­na ma­sli­ne je ubra­no ove go­di­ne, a, ob­ja­šnja­va Đu­ki­će­va, do istog se mo­že do­ći na kra­ju se­zo­ne ber­be i pre­ra­de uko­li­ko pro­iz­vo­đa­či, od­no­sno pre­ra­đi­va­či, bu­du za­in­te­re­so­va­ni da ih da­ju.
Go­vo­re­ći o po­dr­šci Mi­ni­star­stva po­ljo­pri­vre­de, Đu­ki­će­va je pod­sje­ti­la da su ma­sli­na­ri la­ni do­bi­li od­re­đe­na sred­stva za sad­ni­ce, a na­bav­ka je iz­vr­še­na u dva ci­klu­sa. Sad­ni­ce su ras­po­di­je­lje­ne čla­no­vi­ma dru­štva po mi­ni­mal­noj ci­je­ni od dva eura, što su sa­mo tro­ško­vi udru­že­nja. Pla­ni­ran je još je­dan, pro­ljeć­ni ci­klus.
– U tom ci­klu­su će­mo se naj­vi­še fo­ku­si­ra­ti na na­bav­ku od­re­đe­ne ko­li­či­ne du­bro­vač­ke sor­te „bje­li­ca“, ko­ja je slič­na na­šoj „žu­ti­ci“. Ne­ki na­ši do­ma­ći pro­iz­vo­đa­či su nas oba­vi­je­sti­li da i oni ima­ju do­bar sad­ni ma­te­ri­jal, što mo­ra­mo pro­vje­ri­ti, jer mo­ra­ju po­sto­ja­ti od­re­đe­na ser­ti­fi­ka­ci­ja i od­re­đe­ni stan­dar­di. Sva­ka­ko nam je mi­li­je da ku­pu­je­mo od do­ma­ćih pro­iz­vo­đa­ča ne­go da uvo­zi­mo, ali oni mo­ra­ju za­do­vo­lji­ti sve stan­dar­de –is­ta­kla je Đu­ki­će­va.
Ma­sli­nar­sko dru­štvo Bo­ka re­a­li­zo­va­lo je dva ci­klu­sa na­bav­ke ma­ši­na za odr­ža­va­nje ma­sli­nja­ka (pi­le i ko­si­li­ce mar­ke „štil“), a in­te­re­sant­no je da su ove go­di­ne pr­vi put uve­zli ma­ši­ne za ber­bu ma­sli­na – elek­trič­ne tre­sa­če iz Ita­li­je. Na­da­ju se da će us­pje­ti da za­in­te­re­su­ju što vi­še čla­no­va da ku­pe tu ma­ši­nu, ko­ju da­ju na od­lo­že­no pla­ća­nje, pod po­volj­nim uslo­vi­ma i po ve­o­ma ni­skim ci­je­na­ma
Đu­ki­će­va je ka­za­la da ka­ta­star ma­sli­nja­ka još uvi­jek ne po­sto­ji, is­ti­ču­ći da re­sor­no mi­ni­star­stvo vo­di re­gi­star u ko­ji upi­su­je ma­sli­na­re, pro­iz­vo­đa­če i one ko­ji su sa­mo uslu­žni pre­ra­đi­va­či, što je ba­za po­da­ta­ka ko­ja će mo­žda do­ve­sti i do ka­ta­stra ma­sli­ne.
Kao do­bar pri­mjer Đu­ki­će­va na­vo­di Op­šti­nu Ti­vat ko­ja, ne sa­mo za­to što ima iz­ra­đe­nu stra­te­gi­ju raz­vo­ja po­ljo­pri­vre­de i ma­sli­nar­stva na svo­joj te­ri­to­ri­ji, već i pro­gram mje­ra po­dr­ške ko­ji se usva­ja sva­ke go­di­ne. Sa­da će oni­ma či­ji su ma­sli­nja­ci re­gi­stro­va­ni na te­ri­to­ri­ji Tiv­ta iz tih mje­ra do­di­je­li­ti su­do­ve za ču­va­nje ma­sli­no­vog ulja i kom­pen­zi­ra­ti im dio sred­sta­va za na­bav­ku ma­ši­na i đu­bri­va. I Op­šti­na Ko­tor ima stra­te­gi­ju raz­vo­ja po­ljo­pri­vre­de, ali je ni­je spro­ve­la do kra­ja jer ne­ma pro­gram i plan, baš kao ni Op­šti­na Her­ceg No­vi.
– Ne po­sto­ji me­to­da na ko­ji na­čin bi­smo do­šli do sred­sta­va, ne­ma kon­kur­sa, ta­ko da taj pro­ces ne­ma­mo za­vr­šen do kra­ja – po­ja­sni­la je Đu­ki­će­va.
Ona je sa­op­šti­la da je kroz član­stvo Ma­sli­nar­skog dru­štva Bo­ka, sta­sti­stič­ki gle­da­no, pro­šlo vi­še od 850 lju­di, ali ak­tiv­nih čla­no­va ima ne­što vi­še od 230. Cilj udru­že­nja je ob­no­va ma­sli­nar­stva i do­pri­nos ukup­nom raz­vo­ju ma­sli­nar­stva, ne sa­mo u Bo­ki, ne­go i u Cr­noj Go­ri. Pri­li­kom po­sled­njeg po­pi­sa ko­ji je ra­dio Mon­stat i pre­ma sa­zna­nji­ma MD-a, u Bo­ki ko­tor­skoj je za­sa­đe­no oko 200 hi­lja­da ma­sli­na.
B. Mar­ko­vić


Završen dru­gi jav­ni po­ziv

U Mi­ni­star­stvu po­ljo­pri­vre­de i ru­ral­nog raz­vo­ja ka­žu da je ove go­di­ne znat­no po­ve­ća­na po­dr­ška za ma­sli­nar­stvo. Po ri­je­či­ma Da­ni­je­le Sto­li­ce, ge­ne­ral­nog di­rek­to­ra za po­ljo­pri­vre­du i ri­bar­stvo u tom re­so­ru, po­red kon­stant­ne po­dr­ške po­di­za­nju no­vih ma­sli­nja­ka, na­bav­ke me­ha­ni­za­ci­je, opre­me za ber­bu i po­mo­ći za pre­ra­du, ove go­di­ne je pr­vi put uve­de­na i mje­ra da se iz­no­som od 60 od­sto po­dr­ža­va pre­na­mje­na ze­mlji­šta ko­je ni­je ko­ri­šće­no u po­ljo­pri­vred­ne svr­he i nje­go­vo adap­ti­ra­nje za sad­nju ma­si­nja­ka.
– Pr­vi jav­ni po­ziv je za­vr­šen i is­pla­ta je u to­ku, a sa­da je do 15. no­vem­bra ak­tu­e­lan dru­gi jav­ni po­ziv, ta­ko da ko­ri­stim pri­li­ku da po­zo­vem ma­sli­na­re da pri­ja­ve in­ve­sti­ci­je ko­je su u skla­du sa jav­nim po­zi­vom. Mi­ni­star­stvo po­dr­ža­va opre­mu, me­ha­ni­za­ci­ju i sad­ni­ce sa 50 od­sto, a sa­mo ze­mlji­šte do 60 od­sto – ka­za­la je Sto­li­ca za „Dan“.
Na­gla­si­la je da su no­vim Za­ko­nom o ma­sli­nar­stvu pro­pi­sa­na dva re­gi­stra: re­gi­star ma­sli­na­ra i re­gi­star ulja­ra.
– Ima­mo po­se­ban re­gi­star ma­sli­na­ra ko­ji kroz taj re­gi­star pri­ja­vlju­ju sor­te, broj sad­ni­ca, ka­ta­star­ske par­ce­le... Naj­vi­še se pro­iz­vo­di sor­ta „žu­ti­ca“ – ka­za­la je Sto­li­ca i do­da­la da je u re­gi­stru po­ljo­pri­vred­nih ga­zdin­sta­va sa­da oko 5.000 upi­sa­nih.
Oba­ve­za svih po­ljo­pri­vred­nih pro­iz­vo­đa­ča u Cr­noj Go­ri je da se do 2016. go­di­ne upi­šu u re­gi­star uko­li­ko že­le da do­bi­ju ne­ku vr­stu po­dr­ške iz agro­bu­dže­ta.
– Ove go­di­ne je po­ve­ćan broj re­gi­stro­va­nih, a, na­rav­no, ima­mo i vi­še po­ljo­pri­vred­nih ga­zdin­sta­va od onih upi­sa­nih u re­gi­star. To ide svo­jim to­kom i taj broj će se stal­no po­ve­ća­va­ti. Što se ti­če ma­sli­na­ra, mo­ram da na­ja­vim po­seb­nu edu­ka­ci­ju ve­za­nu za agro­teh­nič­ke mje­re ka­ko bi oni sa­mi una­pri­je­di­li rod­nost ma­sli­ne. To je u pla­nu uz po­dr­šku pro­jek­ta „Uni­do“ i vje­ro­vat­no će­mo an­ga­žo­va­ti eks­per­te iz Hr­vat­ske da ra­de sa na­šim ma­sli­na­ri­ma. Ina­če to­kom go­di­ne se re­dov­no odr­ža­va­ju sa­stan­ci i edu­ka­ci­je na­ših ma­sli­na­ra – is­ta­kla je Sto­li­ca.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"