Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Lažnim podacima Acu i A2A napumpali akcije * Istraga zbog šverca potpisa * Poznanika izbo na žurci * Ministar sakrio 313.000 * Lažnim podacima Acu i A2A napumpali akcije * Razvij barjak, barjaktare * Duh kamere
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 14-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
VASILIJE MILIČKOVIĆ, kandidat za predsjednika :
– Petogodišnji ugovor o prodaji uglja između Elektroprivrede i Rudnika uglja stupa na snagu tri dana nakon što je EPCG usvojila odluku o preuzimanju duga pljevaljske firme, tako da će sami od sebe kupovati ugalj.

Vic Dana :)

Šta radi medvjed kad sretne Čak Norisa?
Legne i pravi se mrtav.
Vikipedia:
- Ja znam sve.
Gugl:
- Ja imam sve.
Internet:
- Pa, svi ste na meni.
Kompjuter:
- Hahaha, pa vi svi zavisite od mene, a ja ni od koga.
Struja:
- Stvarno?
Tesla:
- Ko tu koga laže?
Bog:
- Molim?
Čak Noris:
- Šta moliš?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika OSNOVNO DRŽAVNO TUŽILAŠTVO U PODGORICI FORMIRALO VIŠE PREDMETA ZA IZBORNE ZLOUPOTREBE
Članovi Državne izborne komisije Istraga zbog šverca potpisa CDT je juče Vrhovnom državnom tužilaštvu (VDT) predao 94 prijave građana koji sumnjaju da su njihovi podaci zloupotrijebljeni za podršku predsjedničkim kandidatima
Dan - novi portal
Osnov­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo u Pod­go­ri­ci for­mi­ra­lo je vi­še pred­me­ta zbog sum­nji u fal­si­fi­ko­va­nje i zlo­u­po­tre­be iden­ti­te­ta gra­đa­na pri­li­kom sa­ku­plja­nja pot­pi­sa po­dr­ške kan­di­da­ta za pred­sjedni­ka Cr­ne Go­re Mar­ka Mi­la­či­ća, Va­si­li­ja Mi­lič­ko­vi­ća i Ha­zbi­je Ka­la­ča. Ka­ko je sa­op­šte­no iz tu­ži­la­štva za RTCG, gra­đa­ni su pre­ko apli­ka­ci­je na saj­tu Dr­žav­ne iz­bor­ne ko­mi­si­je (DIK) do­šli do sa­zna­nja da su na­vod­ni pot­pi­sni­ci po­dr­ške kan­di­da­ti­ma, iako ni­su to ura­di­li.
Me­đu fal­si­fi­ko­va­nim pot­pi­si­ma po­dr­ške pred­sjed­nič­kim kan­di­da­ti­ma na­šla su se ime­na 84 slu­žbe­ni­ka Pri­vred­nog su­da, me­đu ko­ji­ma ima i su­di­ja, pa čak i ime pred­sjed­ni­ka te sud­ske in­stan­ce Bla­ža Jo­va­ni­ća. Zbog skan­la­do­znih zlo­u­po­tre­ba NVO Cen­tar za de­mo­krat­sku tran­zi­ci­ju (CDT) je ju­če Vr­hov­nom dr­žav­nom tu­ži­la­štvu (VDT) pre­dao 94 pri­ja­ve gra­đa­na ko­ji sum­nja­ju da su nji­ho­vi po­da­ci zlo­u­po­tri­je­blje­ni za po­dr­šku pred­sjed­nič­kim kan­di­da­ti­ma. Pre­ma ri­je­či­ma Dra­ga­na Ko­pri­vi­ce iz CDT-a, 94 ni­je ko­nač­na broj­ka jer će da­nas vje­ro­vat­no pre­da­ti još 100 pri­ja­va, ta­ko da se već sa­da mo­že re­ći da će ih bi­ti vi­še sto­ti­na u na­red­nim da­ni­ma.
– Sa­mo od ju­če uju­tru do 17 ča­so­va ima­li smo oko 150 pri­ja­va. Zo­vu nas lju­di ne­pre­sta­no. Mi sve te pri­ja­ve mo­ra­mo da sre­di­mo i po­slo­ži­mo i ta­ko pre­da­mo VDT-u – ka­zao je Ko­pri­vi­ca.
Po­sla­nik De­mo­krat­skog fron­ta (DF) Sla­ven Ra­du­no­vić je si­noć sa­op­štio da je od po­kre­ta­nja apli­ka­ci­je za pro­vje­ru pot­pi­sa po­dr­ške u po­ne­dje­ljak u 16 ča­so­va, pa do ju­če u 12 sa­ti, iz­vr­še­na 33.321 je­din­stve­na kon­tro­la i pro­na­đe­na su 1.842 ime­na gra­đa­na ko­ji su ne­kog po­dr­ža­li, a da to ni­je­su zna­li.
– Sa­zna­nje o fal­si­fi­ko­va­nju, pre­ko saj­ta, slu­ži sa­mo kao in­for­ma­ci­ja za po­kre­ta­nje po­stup­ka – ka­zao je Ra­du­no­vić.
Iz Pri­vred­nog su­da su sa­op­šti­li da su nji­ho­ve su­di­je pro­vje­rom kroz apli­ka­ci­ju DIK-a utvr­di­le da su na­vod­no da­le po­dr­šku jed­nom pred­sjed­nič­kom kan­di­da­tu, a po funk­ci­ji su du­žni da se uz­dr­že od bi­lo ka­kve po­li­tič­ke ak­tiv­no­sti. Ka­ko sa­zna­je­mo, pred­sjed­nik su­da Bla­žo Jo­va­nić se na­šao na spi­sku po­dr­ža­va­la­ca Mar­ka Mi­la­či­ća.
Zlo­u­po­tri­je­blje­ni su i pot­pi­si funk­ci­o­ne­ra De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re, me­đu ko­ji­ma je pred­sjed­nik Op­štin­skog od­bo­ra Plav Mar­ko Vu­ko­vić, či­je se ime na­šlo na li­sti po­dr­ške Va­si­li­ju Mi­lič­ko­vi­ću, a čla­nu Glav­nog od­bo­ra Đor­đi­ju Ra­šo­vi­ću, fal­si­fi­kat pot­pi­sa je na­pra­vljen u ko­rist Mar­ka Mi­la­či­ća. De­mo­kra­te su sa­op­šti­le da je u ko­rist pred­sjed­nič­kog kan­di­da­ta Mi­lič­ko­vi­ća fal­si­fi­ko­van pot­pis i Ve­lič­ka To­mo­vi­ća, čla­na GO De­mo­kra­ta, Iva­ne Bo­jo­vić, kan­di­da­ta za po­sla­ni­ka i čla­na Od­bo­ra De­mo­kra­ta Glav­nog gra­da, kao i Alek­san­dra Kne­že­vi­ća, čla­na Od­bo­ra De­mo­kra­ta Glav­nog gra­da.
– Pot­pi­si funk­ci­o­ne­ra De­mo­kra­ta fal­si­fi­ko­va­ni su i u ko­rist Ha­zbi­je Ka­la­ča, pred­sjed­nič­kog kan­di­da­ta. To je ura­đe­no na šte­tu Er­si­na Ras­to­de­ra, od­bor­nič­kog kan­di­da­ta De­mo­kra­ta u Pet­nji­ci. Na­ža­lost, spi­sak funk­ci­o­ne­ra i čla­no­va De­mo­kra­ta ko­ji pri­ja­vlju­ju fal­si­fi­ka­te nji­ho­vih pot­pi­sa iz sa­ta u sat je sve du­ži, o če­mu će­mo ured­no oba­vje­šta­va­ti jav­nost – ka­žu De­mo­kra­te, ko­je po­sta­vlja­ju pi­ta­nje za­što je uki­nu­ta od­red­ba o pri­ku­plja­nju pot­pi­sa po­dr­ške pred čla­no­vi­ma op­štin­skih iz­bor­nih ko­mi­si­ja.
`M.S.


Mi­lič­ko­vić: Di­ver­zi­ja UD­BE

Pred­sjed­nič­ki kan­di­dat Va­si­li­je Mi­lič­ko­vić re­kao je da ni­je­dan pot­pis po­dr­ške na li­sta­ma ko­je je pre­dao DIK-u ni­je fal­si­fi­ko­van. Na pi­ta­nje no­vi­na­ra ka­ko ob­ja­šnja­va da je apli­ka­ci­ja DIK-a po­ka­za­la da su ga po­dr­ža­li lju­di ko­ji to ni­je­su uči­ni­li i da su nji­ho­vi lič­ni po­da­ci fal­si­fi­ko­va­ni, Mi­lič­ko­vić je ka­za­o da je to „ot­kri­ve­no na­knad­no”.
– To je ot­kri­ve­no na­knad­nom pa­me­ću, jed­nom di­ver­zi­jom. UD­BA je iz­vr­ši­la di­ver­zi­ju na DIK – na­veo je Mi­lič­ko­vić.


Ča­đe­no­vić: Sve je či­sto kao sun­ce

Se­kre­tar DIK-a Ve­ljo Ča­đe­no­vić (DF) ka­že da je sve što su kan­di­da­ti pre­da­li u ku­ti­ja­ma i fa­sci­kla­ma na soft­ve­ru, te da in­sti­tu­ci­ja ko­ju pred­sta­vlja ni­je ni­šta kri­va.
– Ga­ran­tu­jem da je sve što je une­se­no u soft­ver či­sto kao sun­ce, to ra­de lju­di sa is­ku­stvom pre­ci­zno i ne bi smje­li sa tim da se igra­mo. Da ne bi bi­lo za­bu­ne, sve sa li­sta ko­je su do­sta­vlje­ne une­se­no je u soft­ver. Ni­jed­na tač­ka ne smi­je da se sta­vi, a ka­mo­li da se pre­pra­vlja i iz­ba­cu­je. Sve što je do­ne­se­no u ku­ti­ja­ma i fa­sci­kla­ma ured­no je une­se­no. Sad je naj­bo­lja od­bra­na na­pad da onih ko­ji su ih po­dr­ža­li na li­sta­ma sa­da ne­ma, pa da is­pad­ne da soft­ver uba­cu­je na svo­ju ru­ku, to je smi­je­šna pri­ča – ka­zao je Ča­đe­no­vić.


Lac­ma­no­vić: Ugro­že­na pri­vat­nost

Član Agen­ci­je za za­šti­tu lič­nih po­da­ta­ka i slo­bo­dan pri­stup in­for­ma­ci­ja­ma Ra­den­ko Lac­ma­no­vić po­zvao je DIK da pro­mi­je­ni na­čin kon­tro­le vje­ro­do­stoj­no­sti do­ku­men­ta­ci­je ko­ju do­sta­vlja­ju kan­di­da­ti za pred­sjed­ni­ka jer, ka­ko je upo­zo­rio, po­sto­je­ćom apli­ka­ci­jom mo­gu bi­ti ugro­že­na pra­va gra­đa­na. On je uka­zao da shod­no Za­ko­nu o za­šti­ti po­da­ta­ka o lič­no­sti, po­li­tič­ko mi­šlje­nje spa­da u po­seb­nu ka­te­go­ri­ju lič­nih po­da­ta­ka, ko­ji se na po­se­ban na­čin ozna­ča­va­ju i šti­te.
– Ima­ju­ći u vi­du da je je­din­stven ma­tič­ni broj la­ko do­stu­pan iz raz­li­či­tih iz­vo­ra i raz­li­či­tim su­bjek­ti­ma, mo­ra­mo uka­za­ti na opa­snost da neo­vla­šće­na li­ca i neo­vla­šće­ni su­bjek­ti do­đu do po­da­tka o to­me ko­ga ste po­dr­ža­li i na taj na­čin do va­šeg po­li­tič­kog mi­šlje­nja – ka­zao je Lac­ma­no­vić.


Mi­la­čić: Pr­lja­va kam­pa­nja DPS-a

Pred­sjed­nič­ki kan­di­dat Mi­la­čić je po­ru­čio da se na apli­ka­ci­ji ko­ja se na­la­zi na saj­tu DIK-a ne mo­gu pro­vje­ri­ti po­da­ci o pot­pi­si­ma po­dr­ške pred­sjed­nič­kim kan­di­da­ti­ma, ne­gi­ra­ju­ći da u nje­go­voj pri­ja­vi ima bi­lo ka­kvih fal­si­fi­ka­ta. On je po­no­vio da su im pot­pi­se po­dr­ške do­no­si­li vo­lon­te­ri.
– Ima­mo, osim po­sla­ni­ka, i dru­ge pri­mje­re u na­šim re­do­vi­ma ko­ji po­tvr­đu­ju da je ri­ječ o jed­nom smi­šlje­nom pla­nu iza ko­jeg oči­gle­da­no sto­ji DIK i re­žim ko­ji kon­tro­li­še tu in­sti­tu­ci­ju, kao i sve osta­le. To se de­ša­va ne­po­sred­no pred iz­bor kan­di­da­ta DPS-a. Ovo je jed­na ozbilj­na i pr­lja­va kam­pa­nja, jer je DPS od­lu­čio da ide u ko­rak sa 21. vi­je­kom, pa su svo­je ma­hi­na­ci­je pre­ni­je­li u do­men no­vih teh­no­lo­gi­ja, apli­ka­ci­ja i soft­ve­ra – na­veo je Mi­la­čić i do­dao da je sve to „ma­slo“ re­ži­ma u sa­rad­nji sa DIK-om.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"