Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Penzije za Filipa i Mila neustavne * Ugovor prekršili prije nego što su ga usvojili * U stečaj otišlo 660 preduzeća * Za rekordan minus nagrađen poslom u ministarstvu * Penzije za Filipa i Mila neustavne * Viva Voks u Podgorici, Lea Dobričić u Nikšiću * Vukota Kažić državni prvak
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 28-04-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Mitropolit crnogorsko -primorski Amfilohije:
- Ja odgovaram Svetom Petru, a Milo NATO paktu.

Vic Dana :)

Dogovorile se životinjice da naprave malu žuraju i pozvale u goste i stonogu. Počela žurka ali stonoge nema. Prođoše 2-3 sata a stonoge nigdje. Svi se zabrinu što nema stonoge jer je žurka pri kraju. Tek u šest ujutru, zeko izlazi i vidi stonogu na vratima pa je pita:
- Pa dobro stonoga, šta bi sa tobom? Gdje si bre, do sada?
- A gdje je ovaj što je napisao na ulazu „Briši noge?”

Kako se zove sin od Čaka Norisa?
- DjeČak.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika NA CETINJU DANAS RATIFIKACIJA PROTOKOLA ZA ULAZAK U NATO, KALUĐEROVIĆ UPOZORAVA
Kaluđerović Ugovor prekršili prije nego što su ga usvojili Kaluđerović objašnjava da član 11 ugovora predviđa da on može da stupi na snagu ako ga ratifikuje sedam država, među kojima je i Holandija, a imajući u vidu da se to u Holandiji još nije desilo, odlukom crnogorske skupštine neće biti ispunjene pretpostavke za konačnu odluku za pristupanje
Dan - novi portal
Vlast je Sje­ver­no­a­tlant­ski ugo­vor pre­kr­ši­la i pri­je ne­go što je usvo­jen jer član 11 tog ugo­vo­ra pred­vi­đa da on mo­že da stu­pi na sna­gu ako ga ra­ti­fi­ku­je se­dam dr­ža­va, me­đu ko­ji­ma je i Ho­lan­di­ja, a ima­ju­ći u vi­du da se to u Ho­lan­di­ji još ni­je de­si­lo, od­lu­kom Skup­šti­ne ne­će bi­ti is­pu­nje­ne pret­po­stav­ke za ko­nač­nu od­lu­ku za pri­stu­pa­nje, uka­za­li su iz De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re.
Funk­ci­o­ner De­mo­kra­ta Ve­li­zar Ka­lu­đe­ro­vić re­kao je da Vla­da i vlast ne sa­mo što su svo­jim gra­đa­ni­ma ote­li pra­vo da kao no­si­o­ci su­ve­re­no­sti od­lu­če o va­žnom pi­ta­nju kao što je član­stvo u NA­TO-u, već se skan­da­lo­zno ne­ko­rekt­no od­no­se i pre­ma dr­ža­va­ma Špa­ni­ji i Ho­lan­di­ji, ko­je kao stal­ne čla­ni­ce za­pad­ne voj­ne ali­jan­se još ni­je­su od­lu­či­va­le o pri­hva­ta­nju pri­stu­pa­nja Cr­ne Go­re NA­TO-u.
– Pod­sje­ćam, za pri­hva­ta­nje pri­stu­pa­nja Cr­ne Go­re po­treb­na je pret­hod­na sa­gla­snost svih 28 dr­ža­va čla­ni­ca NA­TO-a. Tu ni­je kraj neo­d­go­vor­nim po­te­zi­ma Vla­de i vla­sti u Cr­noj Go­ri ka­da je u pi­ta­nju pro­ce­du­ra za do­no­še­nje od­lu­ke o pri­stu­pa­nju Cr­ne Go­re NA­TO-u. Vla­da i vlast kri­ju od jav­no­sti i zna­čaj­nu či­nje­ni­cu da hit­nom od­lu­kom Skup­šti­ne Cr­ne Go­re o pri­stu­pa­nju Sje­ver­no­a­tlant­skom ugo­vo­ru ne­će bi­ti is­pu­nje­ne pret­po­stav­ke za ko­nač­no do­no­še­nje od­lu­ke za pri­jem Cr­ne Go­re u NA­TO. Ovo iz raz­lo­ga što ni­je­su is­pu­nje­ni uslo­vi iz čla­na 11 Sje­ver­no­a­tlant­skog ugo­vo­ra či­ji dio ci­ti­ram: „Ugo­vor (Sje­ver­no­a­tlant­ski) stu­pa na sna­gu iz­me­đu dr­ža­va ko­je su ga po­tvr­di­le čim ve­ći­na pot­pi­sni­ca, uklju­ču­ju­ći Bel­gi­ju, Ka­na­du, Fran­cu­sku, Luk­sem­bu­rg, Ho­lan­di­ju, Uje­di­nje­no Kra­ljev­stvo i Sje­di­nje­ne Ame­rič­ke Dr­ža­ve, de­po­nu­je in­stru­men­te o po­tvr­đi­va­nju, a u od­no­su na dru­ge dr­ža­ve, stu­pa na sna­gu na dan de­po­no­va­nja nji­ho­vih in­stru­me­na­ta o po­tvr­đi­va­nju” – re­kao je Ka­lu­đe­ro­vić za „Dan”.
Ka­ko po­ja­šnja­va, član 11 Sje­ver­no­a­tlant­skog ugo­vo­ra ja­sno pro­pi­su­je da taj ugo­vor stu­pa na sna­gu ka­da ga po­tvr­di ve­ći­na uče­sni­ca, ali i uz uslov da dio te ve­ći­ne mo­ra bi­ti i se­dam pret­hod­no na­ve­de­nih dr­ža­va.
– Me­đu tih se­dam dr­ža­va je i Ho­lan­di­ja, ko­ja, kao što je po­zna­to, još ni­je do­ni­je­la od­lu­ku o pri­hva­ta­nju pri­stu­pa­nja Cr­ne Go­re NA­TO-u. Po­zi­vam go­spo­du po­sla­ni­ke Skup­šti­ne Cr­ne Go­re da se, uva­ža­va­ju­ći sna­žnu ar­gu­men­ta­ci­ju da o pi­ta­nju član­stva Cr­ne Go­re u NA­TO mo­ra­ju pret­hod­no da se pi­ta­ju gra­đa­ni Cr­ne Go­re, ta­ko­đe su­o­če i sa či­nje­ni­ca­ma ko­je sam pret­hod­no na­veo, a ko­je uka­zu­ju da se ni­je­su ste­kli uslo­vi da Skup­šti­na Cr­ne Go­re od­lu­ču­je o pri­hva­ta­nju Sje­ver­no­a­tlant­skog ugo­vo­ra – re­kao je Ka­lu­đe­ro­vić.
On je is­ta­kao da DPS sa svo­jim po­li­tič­kim sa­te­li­ti­ma žu­ri da u Skup­šti­ni br­že-bo­lje re­a­li­zu­je još je­dan ne­de­mo­krat­ski akt. Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, ne­le­gi­tim­na Skup­šti­na će da­nas, po hit­nom, skra­će­nom po­stup­ku, raz­ma­tra­ti i, oči­gled­no, usvo­ji­ti Pred­log za­ko­na o po­tvr­đi­va­nju Sje­ver­no­a­tlant­skog ugo­vo­ra.
– Pi­tam se na ko­je se to raz­lo­ge hit­no­sti po­zi­va­ju. Vla­da je kao raz­lo­ge za hit­nost na­ve­la da „ima­ju­ći u vi­du da je pri­jem Cr­ne Go­re u NA­TO pred­vi­đen ne­po­sred­no na­kon po­tvr­đi­va­nja (ra­ti­fi­ka­ci­je) pri­stu­pog pro­to­ko­la od svih dr­ža­va čla­ni­ca NA­TO-a, od­no­sno da je pri­stu­pa­nje Sje­ver­no­a­tlant­skom ugo­vo­ru uslov za pri­jem u član­stvo, neo­p­hod­no je da Za­kon o po­tvr­đi­va­nju ovog ugo­vo­ra bu­de usvo­jen po skra­će­nom po­stup­ku“.
Pod­sje­ćam, po­slov­nik Skup­šti­ne u čla­nu 151, na ko­ji se pred­la­ga­či po­zi­va­ju, pro­pi­su­je mo­guć­nost da Skup­šti­na mo­že do­ni­je­ti po skra­će­nom po­stup­ku za­kon ko­jim tre­ba ure­di­ti pi­ta­nja i od­no­se na­sta­le usled okol­no­sti ko­ji ni­je­su mo­gle da se pred­vi­de, a ne­do­no­še­nje za­ko­na mo­glo bi da pro­u­zro­ku­je štet­ne po­sle­di­ce i za­kon ko­ji je neo­p­hod­no usa­gla­si­ti sa evrop­skim pra­vom i me­đu­na­rod­nim ugo­vo­ri­ma i kon­ven­ci­ja­ma – uka­zao je Ka­lu­đe­ro­vić.
Ka­ko je do­dao, sa­svim je oči­gled­no da ni­je­dan od raz­lo­ga za hit­nost ko­je pred­vi­đa po­slov­nik Skup­šti­ne u kon­kret­nom slu­ča­ju ni­je is­pu­njen.
– Na­pro­tiv, tre­nut­na ne­le­gi­tim­na par­la­men­tar­na ve­ći­na, bez­gla­vo bje­že­ći od re­fe­ren­du­ma, sa­mo na­sta­vlja da sr­lja iz gre­ške u gre­šku. Pi­ta­nje za član­stvo ili pro­tiv član­stva u NA­TO-u za Cr­nu Go­ru je­ste zna­čaj­no pi­ta­nje. A ka­da se od­lu­ču­je o zna­čaj­nim pi­ta­nji­ma, sa­mo iz­u­zet­no neo­d­go­vor­na vlast, ka­kva je po­sto­je­ća u Cr­noj Go­ri, usu­đu­je se da pro­ce­du­ru do­no­še­nja ta­ko va­žnih od­lu­ka pot­pu­no mar­gi­na­li­zu­je i uči­ni je i ne­de­mo­krat­skom i ne­le­gal­nom – za­klju­čio je Ka­lu­đe­ro­vić.
M.V.


Od­bor po­dr­žao za­kon

Skup­štin­ski od­bor za me­đu­na­rod­ne od­no­se i ise­lje­ni­ke jed­no­gla­sno je po­dr­žao pred­log za­ko­na o po­tvr­đi­va­nju Sje­ver­no­a­tlant­skog ugo­vo­ra, ko­jim se obez­bje­đu­ju uslo­vi za stu­pa­nje Cr­ne Go­re u NA­TO. Iz par­la­men­ta je sa­op­šte­no da je sjed­ni­ci u svoj­stvu pred­la­ga­ča za­ko­na pri­su­stvo­vao mi­ni­star vanj­skih po­slo­va Sr­đan Dar­ma­no­vić.


Po­li­ci­ja sprem­na

Iz po­li­ci­je je sa­op­šte­no da to­kom pro­te­sta DF-a na Ce­ti­nju ne­će do­zvo­li­ti bi­lo ka­kav in­ci­dent, kao ni blo­ki­ra­nje sa­o­bra­ća­ja ili jav­nog pro­sto­ra osim onog ko­ji je od­re­đen za mje­sto odr­ža­va­nja sku­pa.
– Pro­test je odo­bren jer je pri­ja­vljen kao mir­no oku­plja­nje. Po­li­ci­ja je u pot­pu­no­sti sprem­na za odr­ža­va­nje jav­nog oku­plja­nja u Ce­ti­nju i po­li­cij­ski slu­žbe­ni­ci će pri­je, to­kom i na­kon odr­ža­va­nja ovog jav­nog oku­plja­nja pred­u­zi­ma­ti pre­ven­tiv­ne ak­tiv­no­sti ka­ko bi skup pro­te­kao u mir­noj at­mos­fe­ri. U slu­ča­ju bi­lo ka­kvog in­ci­dent­nog po­na­ša­nja, ener­gič­no će se pred­u­ze­ti sve za­ko­nom pro­pi­sa­ne ak­tiv­no­sti ra­di sank­ci­o­ni­sa­nja or­ga­ni­za­to­ra sku­pa ko­ji se oba­ve­zao na po­što­va­nje za­ko­na, kao i sank­ci­o­ni­sa­nje i pro­ce­su­i­ra­nje po­je­di­na­ca ko­ji bi či­ni­li pre­kr­ša­je ili kri­vič­na dje­la – na­ve­de­no je u sa­op­šte­nju po­li­ci­je.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"