Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Drešaj organizovao šverc, Isat ilegalnu proizvodnju? * Izlazak u Novom logičan kao i bojkot u Nikšiću * Majke prekinule proteste * Milova vlada mimo tendera potrošila 2,6 miliona * Trampov zid zidaju teškoće * Rat sa mrtvima * Evropa stvarana na pepelu ratnih poraza
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 27-03-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MAJA ĆATOVIĆ, FUNKCIONER DPS-a :
Očekujem da će Demokratska partija socijalista pobijediti na predstojećim lokalnim izborima u Herceg Novom.

Vic Dana :)


Kaže Perica prijateljima:
- Jeste li znali da novi Ajfon 7 ima aplikaciju za mršavljenje?
Na to će drugovi:
- Kako ona radi?
Perica:
- Pa kupite ga i ostanete bez para za hljeb.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika KRITIKE NA RAČUN AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE ZBOG ODBIJANJA DA ISPITA RAD STRANKE NA VLASTI
Radonjić Samo Radonjiću nije sumnjiv budžet DPS-a Agencija nema nikakve rezultate u suzbijanju političke korupcije, sukoba interesa i zloupotrebe državnih fondova od strane vladajuće partije – smatra Radulović
Dan - novi portal
Sa­mo Agen­ci­ji za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je i nje­nom di­rek­to­ru Sre­te­nu Ra­do­nji­ću ni­je sum­njiv mi­li­on­ski bu­džet DPS-a, ka­za­li su po­li­tič­ki i prav­ni ana­li­ti­ča­ri sa ko­ji­ma smo raz­go­va­ra­li, ko­men­ta­ri­šu­ći či­nje­ni­cu da Agen­ci­ja ni­je kon­tro­li­sa­la ka­ko je naj­ve­ća vla­da­ju­ća stran­ka do­šla do mi­li­on­ske imo­vi­ne.
Advo­kat Ve­se­lin Ra­du­lo­vić je oci­je­nio da je oči­gled­no da je DPS obez­bi­je­dio da na če­lu svih in­sti­tu­ci­ja ko­je bi tre­ba­lo da ima­ju glav­nu ulo­gu u su­zbi­ja­nju ko­rup­ci­je bu­du pro­vje­re­ni ka­dro­vi, ko­ji ne­ma­ju ni na­mje­ru ni vo­lju, ali ni do­vo­ljan ni­vo struč­nog zna­nja da od­go­vo­re tom za­dat­ku.
– Pod­sje­ti­ću sa­mo na sum­nje o pra­nju nov­ca u toj par­ti­ji od pri­je ne­ko­li­ko go­di­na, a ko­je do da­na­šnjeg da­na ni­je­su is­pi­ta­li ni dr­žav­no tu­ži­la­štvo, ni Upra­va za spre­ča­va­nje pra­nja nov­ca, ni po­li­ci­ja. Umje­sto to­ga, DPS je ta­da for­mi­rao svo­ju ko­mi­si­ju, da sa­mi „utvr­de” da li su pra­li no­vac, što je je­din­stven slu­čaj u svi­je­tu da onaj ko je osum­nji­čen za ne­ko kri­vič­no dje­lo zva­nič­no i spro­vo­di is­tra­gu – re­kao je Ra­du­lo­vić.
Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, na sli­čan na­čin sa­da po­stu­pa i Agen­ci­ja za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je, ko­ja od svog osni­va­nja ja­sno po­ka­zu­je da se ne­će ba­vi­ti ni­jed­nim slu­ča­jem ko­ji uka­zu­je na ne­za­ko­ni­to po­stu­pa­nje vla­da­ju­će par­ti­je i nje­nih funk­ci­o­ne­ra.
– Za­to ne ču­di nji­ho­va ne­ak­tiv­nost i u ovom slu­ča­ju. Agen­ci­ja i ina­če ne­ma ni­ka­kve re­zul­ta­te u su­zbi­ja­nju po­li­tič­ke ko­rup­ci­je, su­ko­ba in­te­re­sa i zlo­u­po­tre­be dr­žav­nih fon­do­va od stra­ne vla­da­ju­će par­ti­je – sma­tra Ra­du­lo­vić.
Agen­ci­ja za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je po­če­la je da dje­lu­je po­čet­kom 2016. go­di­ne, kao jed­na od mje­ra za an­ti­ko­rup­cij­sku po­li­ti­ku de­fi­ni­sa­na kroz pre­go­vo­re sa EU, ali su nje­ni re­zul­ta­ti do­sad bi­li vr­lo ogra­ni­če­ni.
Di­rek­to­ri­ca Po­li­ti­kon mre­že Jo­va­na Ma­ro­vić is­ta­kla je da Agen­ci­ja za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je do­sa­da­šnjim ra­dom ni­je ubi­je­di­la jav­nost da su kon­tro­la fi­nan­si­ra­nja po­li­tič­kih su­bje­ka­ta i spre­ča­va­nje zlo­u­po­tre­ba dr­žav­nih re­sur­sa una­pri­je­đe­ni. Ka­ko je re­kla, ak­tiv­no­sti Agen­ci­je su sve­de­ne na bi­lje­že­nje ko je, a ko ni­je is­pu­nio svo­je oba­ve­ze u do­sta­vlja­nju iz­vje­šta­ja i po­da­ta­ka po za­ko­nu, bez da­ljeg pro­vje­ra­va­nja do­sta­vlje­nih in­for­ma­ci­ja.
– Na osno­vu ta­kvih ak­tiv­no­sti, Agen­ci­ja do­no­si za­ključ­ke o to­me da li je bi­lo ne­pra­vil­no­sti i zlo­u­po­tre­ba ili ne. To mo­že bi­ti re­zul­tat sla­bih ka­pa­ci­te­ta za kon­tro­lu ili kraj­nje ne­za­in­te­re­so­va­no­sti i ne­sprem­no­sti za pro­vje­ra­va­nje po­da­ta­ka, čak i broj­nih na­vo­da sa raz­li­či­tih adre­sa o ne­pra­vil­no­sti­ma. Šta god da je raz­log, Agen­ci­ja mo­ra bi­ti ak­tiv­ni­ja i u pro­vje­ra­va­nju po­da­ta­ka ko­je joj do­sta­vlja­ju i par­ti­je i in­sti­tu­ci­je i u in­for­mi­sa­nju jav­no­sti o spro­ve­de­nim kon­tro­la­ma –na­gla­si­la je Ma­ro­vi­će­va.
Ka­ko je do­da­la, ta­kav za­klju­čak mo­gu­će je do­ni­je­ti na osno­vu uvi­da u iz­vje­štaj o kon­tro­li to­kom par­la­men­tar­nih iz­bo­ra, kao i kroz ob­ja­vlje­na sa­op­šte­nja, a do­dat­no je pot­kri­je­pljen iz­vje­šta­ji­ma ne­za­vi­snih po­sma­tra­ča i, po­seb­no, iz­vje­šta­jem Evrop­ske ko­mi­si­je.
Pre­ma ras­po­lo­ži­vim zva­nič­nim po­da­ci­ma, od ka­da je po­če­la sa ra­dom, Agen­ci­ja ni­je evi­den­ti­ra­la ni­jed­nu ne­pra­vil­nost u po­slo­va­nju DPS-a.
Po­li­tič­ki ana­li­ti­čar Bo­ži­dar Čo­la­ko­vić sma­tra da Agen­ci­ja za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je od po­čet­ka de­mon­stri­ra ne­za­in­te­re­so­va­nost za mi­je­ša­nje u sop­stve­ni po­sao, osim uko­li­ko, sli­je­de­ći par­tij­sku vo­lju i ak­tu­el­nu di­rek­ti­vu, mo­že na bi­lo ko­ji na­čin po­slu­ži­ti u ob­ra­ču­nu sa po­li­tič­kim pro­tiv­ni­ci­ma. Ka­ko je ka­zao, ka­da je ri­ječ o fi­nan­si­ra­nju par­ti­ja, Agen­ci­ja se po­ka­za­la kao ve­o­ma rev­no­sna u pra­će­nju fi­nan­si­ra­nja opo­zi­ci­o­nih su­bje­ka­ta i pod­no­še­nju pri­ja­va pro­tiv njih.
– Pi­ta­nje imo­vi­ne vla­da­ju­će par­ti­je tra­je od po­čet­ka vi­še­par­ti­zma. Pre­ma do­go­vo­ru sa opo­zi­ci­o­nim par­ti­ja­ma od pri­je sko­ro dva­de­set go­di­na, tre­ba­lo je da bu­du re­gu­li­sa­ni od­no­si na­sle­đi­va­nja imo­vi­ne biv­šeg SK. I na­rav­no, kao i svi dru­gi ta­kvi do­go­vo­ri, pod­sje­ti­mo se sa­mo po­sled­njeg, o ta­ko­zva­noj vla­di iz­bo­r­nog po­vje­re­nja, ni­je po­što­van, ta­ko da je bi­lo mo­gu­će da Vla­da i ne­ki dru­gi dr­žav­ni or­ga­ni pla­ća­ju za­kup­ni­nu DPS-u. I, na­rav­no, nad­le­žne in­sti­tu­ci­je, ra­ni­je Ko­mi­si­ja za spre­ča­va­nje kon­flik­ta in­te­re­sa, a ka­sni­je ASK, ni­je­su vi­dje­le u to­me ni­šta pro­ble­ma­tič­no ili su­prot­no za­ko­nu – ka­zao je Čo­la­ko­vić.
M.V.


Ču­va­ju in­te­re­se režima

Pre­ma mi­šlje­nju Bo­ži­da­ra Čo­la­ko­vi­ća, Agen­ci­ja za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je, kao i sve dru­ge za­ro­blje­ne in­sti­tu­ci­je, ne po­sto­ji da bi oba­vlja­la funk­ci­ju ko­ju po za­ko­nu ima, već da bi fin­gi­ra­la po­sto­ja­nje in­sti­tu­ci­je, vi­še u de­ko­ra­tiv­nom smi­slu, ra­di stva­ra­nja uti­ska de­mo­krat­skog am­bi­jen­ta u ko­me bor­ba pro­tiv ko­rup­ci­je po­sto­ji jer dr­ža­va u pro­ce­su pri­dru­ži­va­nja EU mo­ra ima­ti jed­nu ta­kvu in­sti­tu­ci­ju.
–Ta­ko kon­ci­pi­ra­na i „efi­ka­sna” Agen­ci­ja pred­sta­vlja sa­mu su­šti­nu shva­ta­nja funk­ci­o­ni­sa­nja in­sti­tu­ci­ja u de­mo­krat­skom dru­štvu ko­je pre­o­vla­da­va u go­to­vo tro­de­ce­nij­ski vla­da­ju­ćoj par­ti­ji: in­sti­tu­ci­je su sred­stvo za oču­va­nje in­te­re­sa par­ti­je i nje­nih is­tak­nu­tih čla­no­va, ali i sred­stvo re­pre­si­je pre­ma po­li­tič­kim ne­is­to­mi­šlje­ni­ci­ma. U pod­tek­stu tog shva­ta­nja pro­ve­ja­va to­ta­li­tar­no na­če­lo – dr­ža­va jed­na­ko par­ti­ja – oci­je­nio je Čo­la­ko­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"