Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Sveta i Miloša ne traže ni poslije godinu i po * Filip pogazio ono što je obećao * Bošnjaci nijesu moneta za potkusurivanje * Petorica osumnjičeni za pomaganje džihadistima * Kosim trotoarima mažu oči da brinu o OSI * Sveta i Miloša ne traže ni poslije godinu i po * Kako se prave punđe
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 18-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Milorad Martinović, žrtva policijske torture:
- Tužilaštvo je trebalo da pozove komandira i direktora policije i primora ih da odaju zvjeri koje su učestvovale u mom prebijanju. Umjesto toga, oni kao i svi u državi, poštuju mafijaški zakon omerta i ćute.

Vic Dana :)

Šta radi medvjed kad sretne Čak Norisa?
Legne i pravi se mrtav.
Šta je Čak Noris slušao sedamdesetih?
- Devedesete!

Došao Perica kući iz škole i pita ga mama:
- Je li sine, jel ti koji predmet bio posebno težak?
- Da klupa, pala mi je na nogu!

Mladi bračni par ne priča već tri dana.
Četvrti dan žena nađe na stolu papir na kojem piše:
- Probudi me sjutra u sedam sati, tvoj muž.
Sjutra muž se probudi u pola deset i vidi papir na kojem piše:
- Probudi se sedam je sati, tvoja žena.

Ulazi Ciga u kuću, i na sto stavlja ponosno novi telefon, pa ga žena upita:
• Jel’ ti to novi telefon?
• Jašta, novi Ajfon!
• Auu... pa kol’ko s’ ga platijo?
• Ništa, osvojio ga na trci...
• Kakvoj trci, ko je trč’o?
Ciga će:
• Vlasnik Ajfona, pandur i ja!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2018-03-17 ČELNIK PRAVE CRNE GORE I SEKRETAR DIK-A RAZMIJENILI NOVE OPTUŽBE ZBOG SUMNJIVIH POTPISA
Milačić: Tužio sam izbornu komisiju Čađenović: Milačić da se izvini građanima
Dan - novi portal
Kan­di­dat za pred­sjed­ni­ka dr­ža­ve i čel­nik Pra­ve Cr­ne Go­re Mar­ko Mi­la­čić pod­nio je tu­žbu Osnov­nom su­du zbog po­vre­de ča­sti i pra­va lič­no­sti pro­tiv Dr­žav­ne iz­bor­ne ko­mi­si­je (DIK) i se­kre­ta­ra te in­sti­tu­ci­je Ve­lja Ča­đe­no­vi­ća. Ka­ko je sa­op­šte­no, se­kre­tar DIK-a, ko­ji se sta­vio u po­zi­ci­ju udar­ne pe­sni­ce re­žim­skog DIK-a, ni­zom iz­ja­va na šte­tu Mi­la­či­ća bru­tal­no je pre­kr­šio nad­le­žno­sti iz­bor­ne ko­mi­si­je, pre­su­đu­ju­ći i sta­vlja­ju­ći se u ulo­gu tu­ži­o­ca i su­di­je. Ti­me je, iz­me­đu osta­log, pre­kr­šen član 35 Usta­va Cr­ne Go­re, u ko­me se ga­ran­tu­je da je sva­ko ne­vin dok se nje­go­va kri­vi­ca ne utvr­di pra­vo­sna­žnom od­lu­kom su­da.
Mi­la­čić je re­kao da je kao kan­di­dat u pro­ce­su pre­da­je ka­ndi­da­tu­re ura­dio sve po­šte­no i u skla­du sa za­ko­nom.
– A to što tri de­ce­ni­je ži­vi­mo u kri­mi­no­ge­nom re­ži­mu sprem­nom na ova­kve pod­me­ta­či­ne, či­ji je cilj raz­je­di­nja­va­nje opo­zi­ci­je, u če­mu sa­da, na­ža­lost, uče­stvu­je­te, ne raz­li­ku­ju­ći se mno­go od čla­no­va DIK-a iz re­do­va DPS-a, ne oba­ve­zu­je me­ne na iz­vi­nje­nje. Na kra­ju, go­spo­di­ne Ča­đe­no­vi­ću, po­zi­vam vas da na­pu­sti­te tvr­đa­vu re­ži­ma zva­nu DIK, ko­ja u po­sled­njih 30 go­di­na sve po­kra­de­ne iz­bo­re pro­gla­ša­va re­gu­lar­nim, i da tim či­nom ot­ka­že­te po­slu­šnost i da­va­nje le­gi­ti­mi­te­ta ovoj sram­noj i skan­da­lo­znoj pod­me­ta­či­ni – ka­zao je Mi­la­čić.
Iz Pra­ve Cr­ne Go­re su ka­za­li da je Ča­đe­no­vić 14. mar­ta op­tu­žio Mi­la­či­ća da je kao kan­di­dat fal­si­fi­ko­vao od­re­đe­ni broj pot­pi­sa ko­je je pre­dao uz kan­di­da­tu­ru. Ci­ti­ra se Ča­đe­no­vi­će­va iz­ja­va da „mi ima­mo za­jed­nič­ki cilj kao što ima sva­ka opo­zi­ci­ja, ali da se ja ot­klo­nim i da sta­nem na stra­nu, sad kon­kret­no, ne­ko­ga ko je de­fi­ni­tiv­no fal­si­fi­ko­vao pot­pi­se, da li on, da li nje­go­vi lju­di, ne pa­da mi na pa­met”.
Ta­ko­đe, ka­ko se tvr­di, Ča­đe­no­vić je 14. mar­ta na­veo „bo­lje bi bi­lo da gle­da ove nje­go­ve ak­ti­vi­ste ko­ji su de­fi­ni­tiv­no fal­si­fi­ko­va­li pot­pi­se pa da s nji­ma sjed­ne i da s nji­ma vi­di ko je ka­ko ra­dio”. Iz­ja­va Ča­đe­no­vi­ća „Mi­la­či­ću bi bi­lo bo­lje da gle­da svo­je ak­ti­vi­ste ko­ji su de­fi­ni­tiv­no fal­si­fi­ko­va­li pot­pi­se, pa da sa nji­ma sjed­ne i vi­di ko je ka­ko ra­dio” pre­ni­je­ta je 15. mar­ta.
– Sa­mo par da­na ra­ni­je Ča­đe­no­vić je na­veo da Dr­žav­na iz­bor­na ko­mi­si­ja ni­je u mo­guć­no­sti da ot­kri­je even­tu­al­ne fal­si­fi­ka­te pot­pi­sa, već da je za to nad­le­žan sud, na­vo­de­ći da za to tre­ba da se ra­de vje­šta­če­nja, što Dr­žav­na iz­bor­na ko­mi­si­ja ni­je u mo­guć­no­sti da spro­vo­di. Pra­va Cr­na Go­ra upo­zo­ra­va jav­nost, a to sto­ji i u tu­žbi ko­ju je pre­dao Mi­la­čić, da Dr­žav­na iz­bor­na ko­mi­si­ja ni­je nad­le­žna in­sti­tu­ci­ja ko­ja mo­že utvr­di­ti ili ko­men­ta­ri­sa­ti vje­ro­do­stoj­nost i auten­tič­nost pot­pi­sa na ko­je se po­zi­va­ju tu­že­ni, već je utvr­đi­va­nje fal­si­fi­ko­va­nja pot­pi­sa u is­klju­či­voj nad­le­žno­sti su­da, što je se­kre­tar DIK znao pri­li­kom da­va­nja spo­r­nih iz­ja­va – pi­še u sa­op­šte­nju.
Po­stu­pa­ju­ći ta­ko, ka­ko se na­vo­di, Dr­žav­na iz­bor­na ko­mi­si­ja i njen se­kre­tar pre­kr­ši­li su član 28 Usta­va, u kom se na­vo­di da se „jem­či do­sto­jan­stvo i si­gur­nost čo­vje­ka i da se jem­či ne­po­vre­di­vost fi­zič­kog i psi­hič­kog in­te­gri­te­ta čo­vje­ka, nje­go­ve pri­vat­no­sti i lič­nih pra­va”, te pret­po­stav­ku ne­vi­no­sti tu­ži­o­ca ko­ja je ga­ran­to­va­na čla­nom 35 Usta­va Cr­ne Go­re.
Ve­ljo Ča­đe­no­vić je re­a­go­vao, tvr­de­ći da ne po­sto­ji ne­spo­ra­zum iz­me­đu nje­ga i Mi­la­či­ća, ni­ti bi­lo ka­kvo ne­ra­zu­mi­je­va­nje u od­no­su na nje­go­vu kan­di­da­tu­ru. Ka­ko na­vo­di, sva­ki pu­no­ljet­ni gra­đa­nin ima pra­vo da se kan­di­du­je za pred­sjed­ni­ka, pa i Mi­la­čić.
– Ali, ono što ni­ko ne­ma pra­vo je da vla­sti­tu kan­di­da­tu­ru pod­u­pi­re la­žnim pot­pi­si­ma, od­no­sno zlo­u­po­tre­bom i kra­đom iden­ti­te­ta onih gra­đa­na ko­ji ga ni­su po­dr­ža­li svo­jom vo­ljom. Ja sam pri­hva­tio ovu od­go­vor­nu funk­ci­ju, u ime DF-a, upra­vo da bih spri­je­čio zlo­u­po­tre­be i mal­ver­za­ci­je, ko­je su uglav­nom do­la­zi­le od re­ži­ma, a u ovom tre­nut­ku i od Pra­ve Cr­ne Go­re, ko­ja za se­be ka­že da je opo­zi­ci­ja. Ja sam ozbi­ljan čo­vjek i ova­ko bih se po­na­šao pre­ma svi­ma, pa i pre­ma kan­di­da­tu iza ko­je­ga je sta­la i mo­ja stran­ka. Pro­blem Mi­la­či­ća i dru­gih kan­di­da­ta ko­ji su uhva­će­ni u ne­do­zvo­lje­nim rad­nja­ma ni­je u Ve­lju Ča­đe­no­vi­ću, ili bi­lo ko­jem dru­gom čla­nu is­pred opo­zi­ci­je u DIK-u, ne­go u nji­ma sa­mi­ma i sprem­no­sti da fal­si­fi­ku­ju pot­pi­se gra­đa­na ko­ji im ni­su da­li ni­ka­kvu po­dr­šku – ka­zao je Ča­đe­no­vić.
Na­vo­di da je oče­ki­vao da se Mar­ko Mi­la­čić iz­vi­ni gra­đa­ni­ma či­ji su pot­pi­si zlo­u­po­tri­je­blje­ni i ob­ja­sni ka­ko su se nji­ho­va ime­na na­šla me­đu oni­ma ko­ji su ošte­će­ni.
– Me­ni lič­no ne sme­ta­ju ni­ka­kve pri­ja­ve, jer sam čist i ne­vin, a ni­či­je ime i pre­zi­me ni­sam ukrao. Još ne gu­bim na­du da će, umje­sto pri­če o pri­ja­va­ma, Mi­la­čić, za ko­ga još vje­ru­jem da je če­stit mla­di čo­vjek ko­ji je pro­mo­vi­sao pro­gram smje­ne po­li­tič­kih ge­ne­ra­ci­ja na po­šten na­čin, upu­ti­ti iz­vi­nje­nje, ka­ko me­ni lič­no, ta­ko i oni­ma ko­ji ga ni­je­su po­dr­ža­li kao pred­sjed­nič­kog kan­di­da­ta, a či­je se ime na­la­zi na nje­go­vom spi­sku. Ne bi bi­lo do­bro da se iz­ve­de ko­nač­ni za­klju­čak da se Mi­la­čić po­na­ša kao ne­ko ko je uhva­ćen u vr­še­nju kri­mi­nal­nih rad­nji, a on­da tu či­nje­ni­cu že­li da pri­kri­je ta­ko što će pra­vi­ti hi­ste­rič­nu bu­ku ko­jom že­li da pri­kri­je tu sra­mot­nu ope­ra­ci­ju. Mi­la­či­ću, bu­di do­sto­jan svo­jih pre­da­ka, jav­no se iz­vi­ni, i to će me­ni bi­ti do­volj­no – re­kao je Če­đe­no­vić.
Mi­la­čić je uz­vra­tio, tvr­de­ći da upra­vo zbog to­ga što je do­sto­jan svo­jih pre­da­ka – ne­će se iz­vi­nja­va­ti ni­ko­me, iz raz­lo­ga jer je u ovom pro­ce­su ura­dio sve po­šte­no i u skla­du sa za­ko­nom.M.V.


Po­ku­šaj dis­kre­di­ta­ci­je

Ka­ko su ka­za­li iz Pra­ve Cr­ne Go­re, tu­že­ni DIK i njen se­kre­tar su neo­sno­va­no op­tu­žu­ju­ći i pre­su­đu­ju­ći u jav­no­sti tu­ži­o­cu po­vri­je­di­li čast ši­re­njem ne­i­sti­ni­tih na­vo­da i pra­vo na za­šti­tu lič­no­sti, na­no­se­ći mu na ovaj na­čin po­vre­du ča­sti i pra­va lič­no­sti.
– Ova­kvim po­stu­pa­njem DIK se pot­pu­no otvo­re­no sta­vio na stra­nu re­ži­ma, dis­kre­di­ta­ci­jom opo­zi­ci­o­nog kan­di­da­ta, sta­vlja­ju­ći ga u ne­rav­no­pra­van po­lo­žaj. Pra­va Cr­na Go­ra po­ru­ču­je DIK-u i oni­ma u vla­sti ko­ji kon­tro­li­šu tu in­sti­tu­ci­ju, a svi­ma je ja­sno da oni sto­je iza ove pre­va­re i pod­me­ta­či­ne, da im ne­će pro­ći, i da će pred­sjed­nič­ki kan­di­dat DIK-a, či­je ime će bi­ti po­zna­to na­kon sjed­ni­ce Glav­nog od­bo­ra DPS-a, bi­ti je­di­na me­ta na­šeg pred­sjed­nič­kog kan­di­da­ta, Mar­ka Mi­la­či­ća, u ovom po­li­tič­kom okr­ša­ju – pi­še u sa­op­šte­nju.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"