Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Sveta i Miloša ne traže ni poslije godinu i po * Filip pogazio ono što je obećao * Bošnjaci nijesu moneta za potkusurivanje * Petorica osumnjičeni za pomaganje džihadistima * Kosim trotoarima mažu oči da brinu o OSI * Sveta i Miloša ne traže ni poslije godinu i po * Kako se prave punđe
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 18-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Milorad Martinović, žrtva policijske torture:
- Tužilaštvo je trebalo da pozove komandira i direktora policije i primora ih da odaju zvjeri koje su učestvovale u mom prebijanju. Umjesto toga, oni kao i svi u državi, poštuju mafijaški zakon omerta i ćute.

Vic Dana :)

Šta radi medvjed kad sretne Čak Norisa?
Legne i pravi se mrtav.
Šta je Čak Noris slušao sedamdesetih?
- Devedesete!

Došao Perica kući iz škole i pita ga mama:
- Je li sine, jel ti koji predmet bio posebno težak?
- Da klupa, pala mi je na nogu!

Mladi bračni par ne priča već tri dana.
Četvrti dan žena nađe na stolu papir na kojem piše:
- Probudi me sjutra u sedam sati, tvoj muž.
Sjutra muž se probudi u pola deset i vidi papir na kojem piše:
- Probudi se sedam je sati, tvoja žena.

Ulazi Ciga u kuću, i na sto stavlja ponosno novi telefon, pa ga žena upita:
• Jel’ ti to novi telefon?
• Jašta, novi Ajfon!
• Auu... pa kol’ko s’ ga platijo?
• Ništa, osvojio ga na trci...
• Kakvoj trci, ko je trč’o?
Ciga će:
• Vlasnik Ajfona, pandur i ja!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2018-03-17 PREDSJEDNIČKI KANDIDAT SDP-A DRAGINJA VUKSANOVIĆ U INTERVJUU ZA „DAN” PORUČILA
Vuksanović Moramo spriječiti DPS da pohara državu Nama je u ovom trenutku potrebno građansko jedinstvo, koje mora da bude usmjereno na prijeko potrebne promjene, rekla je Vuksanovićeva
Dan - novi portal
Cr­na Go­ra je da­nas za­ro­blje­na dr­ža­va, a nju su za­ro­bi­li po­je­din­ci i gru­pe unu­tar vla­da­ju­će par­ti­je, re­kla je pred­sjed­nič­ki kan­di­dat SDP-a Dra­gi­nja Vuk­sa­no­vić. Ona je u in­ter­vjuu za „Dan” ka­za­la da te po­je­din­ce i te gru­pe ne za­ni­ma­ju ni na­rod ni nji­ho­vi in­te­re­si.
– Ono što ih za­ni­ma je­ste nji­hov lič­ni ma­te­ri­jal­ni in­te­res. Oni ne shva­ta­ju vlast kao od­go­vor­nost, već že­le da se odr­že na vla­sti ka­ko bi i na­da­lje ne­sme­ta­no sa po­zi­ci­ja vla­sti se­bi da­li eks­klu­ziv­no pra­vo da ras­po­la­žu na­rod­nim bo­gat­stvi­ma u ci­lju vla­sti­tog bo­ga­će­nja – is­ta­kla je Vuk­sa­no­vi­će­va.
●Za­što ste se kan­di­do­va­li za pred­sjed­ni­ka Cr­ne Go­re?
– Ov­dje se ne ra­di o me­ni. Ra­di se o in­te­re­si­ma gra­đa­na. Gra­đan­ska Cr­ne Go­ra za­slu­žu­je da ima auten­tič­nog pred­stav­ni­ka ko­ji do­sled­no i do­slov­no pred­sta­vlja nji­ho­ve in­te­re­se. Bu­du­ći pred­sjed­nik Cr­ne Go­re ima­će ve­li­ku oba­ve­zu i od­go­vor­nost da otvo­ri no­vo po­gla­vlje raz­vo­ja i na­pret­ka na do­bro­bit svih gra­đa­na. Na­ma je u ovom tre­nut­ku po­treb­no gra­đan­sko je­din­stvo ko­je mo­ra da bu­de usmje­re­no na pri­je­ko po­treb­ne pro­mje­ne. Svi­ma nam je ja­sno da di­na­mi­ka raz­vo­ja za­vi­si od ovih pred­sjed­nič­kih iz­bo­ra, i da na­kon pred­sjed­nič­kih iz­bo­ra tre­ba po­kre­nu­ti ta­las pro­mje­na na svim ni­vo­i­ma. Mo­ja kan­di­da­tu­ra, u ovom smi­slu, pred­sta­vlja od­go­vor na po­tre­be gra­đan­ki i gra­đa­na Cr­ne Go­re.
●Ka­ko tu­ma­či­te po­zi­ve jed­nog di­je­la opo­zi­ci­je da po­vu­če­te kan­di­da­tu­ru na­kon do­go­vo­ra opo­zi­ci­je o uče­šću Mla­de­na Bo­ja­ni­ća?
– Taj dio opo­zi­ci­je o ko­me go­vo­ri­te od­lu­čio je da ima svog par­tij­skog kan­di­da­ta. Ja im že­lim uspjeh i sre­ću na ovim iz­bo­ri­ma. Či­nje­ni­ca je, me­đu­tim, da to ni­je kan­di­dat ko­ji uje­di­nju­je opo­zi­ci­ju, a po­seb­no ni­je kan­di­dat ko­ji mo­že da uje­di­ni Cr­nu Go­ru. To je kan­di­dat ko­ga su po­dr­ža­le po­je­di­ne stran­ke za­rad svo­jih stra­nač­kih in­te­re­sa. To je kan­di­dat ko­ji je ra­zul­tan­ta kom­pro­mi­sa par­ti­ja ko­je su ga po­dr­ža­le. Ja sam mi­šlje­nja, sa dru­ge stra­ne, da sa­da ni­je vri­je­me za stra­nač­ke in­te­re­se, već da je vri­je­me za gra­đan­sko je­din­stvo i, po­seb­no va­žno, vri­je­me da ko­nač­no na­pra­vi­mo ras­kid sa pro­šlo­šću i otvo­ri­mo vra­ta bu­duć­no­sti. Ja ni­sam i ne­ću uče­stvo­va­ti u stra­nač­kim pre­pi­ra­nji­ma, ni­ti ću da pra­tim in­te­re­se par­ti­ja. Ono što me­ne za­ni­ma je­ste in­te­res gra­đa­na, a nji­hov je ve­ćin­ski in­te­res da do­đe do po­li­tič­kih pro­mje­na.
Nji­hov je in­te­res i za­htjev ko­ji upu­ću­ju pred­sjed­nič­kim kan­di­da­ti­ma da odu­zme­mo dr­ža­vu od otu­đe­ne par­tij­ske vla­da­ju­će eli­te, i da je vra­ti­mo gra­đa­ni­ma. Za­jed­nič­ki je in­te­res da Cr­na Go­ra bu­de sreć­na ze­mlja ko­ja pri­pa­da svi­ma.
●DPS na­ja­vlju­je kan­di­da­tu­ru Mi­la Đu­ka­no­vi­ća. Ka­ko to ko­men­ta­ri­še­te?
– Zna­te, me­ni ni­je va­žno ko će bi­ti kan­di­dat vla­da­ju­će par­ti­je i ne raz­mi­šljam o to­me. Ko god da bu­de nji­hov kan­di­dat, to će bi­ti kan­di­dat ko­ji će na je­dan ili dru­gi na­čin da za­stu­pa in­te­re­se otu­đe­ne par­tij­ske eli­te ko­ja je uzur­pi­ra­la dr­ža­vu za­rad vla­sti­tih in­te­re­sa. Oni tre­nut­no vo­de bit­ku unu­tar par­ti­je ko je taj kan­di­dat ko­ji će naj­e­fi­ka­sni­je da za­vr­ši taj po­sao, a naš je za­da­tak da mu se us­pro­ti­vi­mo uz po­dr­šku gra­đa­na. Ja­sna mi je nji­ho­va sprem­nost da bra­ne svo­je be­ne­fi­ci­je i svo­je pra­vo da ras­po­la­žu re­sur­si­ma dr­ža­ve ko­ji pri­pa­da­ju svi­ma, a ne nji­ma. Ja­sno mi je da će, bez ob­zi­ra na to ko je kan­di­dat, oni in­si­sti­ra­ti na tom eks­klu­ziv­nom pra­vu ko­je su sa­mi se­bi da­li. Ja­sno mi je i da ne­će bi­ra­ti sred­stva da ostva­re svo­je ci­lje­ve. Me­đu­tim, nji­ma tre­ba da bu­de ja­sno da gra­đa­ni vi­še to ne­će i ne že­le da to­le­ri­šu. Vri­je­me pro­mje­na je do­šlo, a sud gra­đa­na na ovim iz­bo­ri­ma bi­će ko­na­čan. Pre­ma to­me, sa­mo tre­ba da bu­de­mo mir­ni, is­kre­ni i is­traj­ni u pra­ved­noj bor­bi ko­ju za­jed­no vo­di­mo za bo­lju bu­duć­nost.
Na na­šoj stra­ni su i prav­da, i isti­na, i ono što je u ovom tre­nut­ku naj­va­žni­je, glas i vo­lja  ve­ći­ne gra­đa­na. Na­ša je oba­ve­za, sa dru­ge stra­ne, da bu­de­mo do­volj­no mu­dri i hra­bri da na svo­jim le­đi­ma iz­ne­se­mo od­go­vor­nost ne­pri­ko­sno­ve­ne vo­lje gra­đa­na. Ako to ura­di­mo va­lja­no, ne­ma sum­nje da će Cr­na Go­ra pr­vi dan na­kon pred­sjed­nič­kih iz­bo­ra iz­gle­da­ti dru­ga­či­je. Bi­će to svje­tlo ko­je će­mo upa­li­ti, a ko­je će svi­ma da po­ka­že put ka bo­ljoj bu­duć­no­sti u ko­joj ne­će bi­ti par­tij­ski pri­vi­le­go­va­nih po­je­di­na­ca, već u ko­joj će no­va po­li­tič­ka eli­ta skrom­no, vri­jed­no i od­go­vor­no da ra­di u in­te­re­su dr­ža­ve i na­ro­da.
●Go­vo­ri­te o za­ro­blje­no­sti in­sti­tu­ci­ja i od na­ro­da otu­đe­noj par­tij­skoj eli­ti. Na šta kon­kret­no mi­sli­te?
– Go­vo­rim o to­me da je Cr­na Go­ra da­nas za­ro­blje­na dr­ža­va. Nju su za­ro­bi­li po­je­din­ci i gru­pe unu­tar vla­da­ju­će par­ti­je. Te po­je­din­ce i te gru­pe ne za­ni­ma ni na­rod ni nji­ho­vi in­te­re­si. Ono što ih za­ni­ma je­ste nji­hov lič­ni ma­te­ri­jal­ni in­te­res. Oni ne shva­ta­ju vlast kao od­go­vor­nost, već že­le da se odr­že na vla­sti ka­ko bi i na­da­lje ne­sme­ta­no sa po­zi­ci­ja vla­sti se­bi da­li eks­klu­ziv­no pra­vo da ras­po­la­žu na­rod­nim bo­gat­stvi­ma u ci­lju vla­sti­tog bo­ga­će­nja.
Go­vo­rim o to­me da da­nas, na­ža­lost, za­ko­ni ne va­že jed­na­ko za sve gra­đa­ne Cr­ne Go­re. Za njih, jed­no­stav­no, ni­ti je­dan za­kon ne va­ži. Oni se ne­ri­jet­ko iz­ru­gu­ju tim za­ko­ni­ma kr­še­ći ih bez skru­pu­la, opet, sa­mo za­to što im mo­že bi­ti, i za­to što je to u nji­ho­vom lič­nom ma­te­ri­jal­nom in­te­re­su. Oni svo­ju dje­cu vi­de kao bo­lju i za­slu­žni­ju od dje­ce osta­lih gra­đa­na. Mi že­li­mo da za­ko­ni jed­na­ko va­že za sve. Že­li­mo da sva dje­ca bu­du ista u pra­vi­ma i šan­sa­ma u oči­ma dr­ža­ve. Sa­da je tre­nu­tak da toj otu­đe­noj par­tij­skoj eli­ti na iz­bo­ri­ma, vo­ljom ve­ći­ne, odu­zme­mo vlast, i da je vra­ti­mo gra­đa­ni­ma.
M.VE­ŠO­VIĆ


Re­žim se bo­ri da sa­ču­va pri­vi­le­gi­je

●Šta će bi­ti osnov­na po­ru­ka Va­še kam­pa­nje?
– Mi­slim da sam je već sa­op­šti­la. Osnov­na po­ru­ka je­ste da nam tre­ba­ju pro­mje­ne. Te pro­mje­ne tre­ba­ju da oja­ča­ju cr­no­gor­sku dr­žav­nost, ubr­za­ju evro­in­te­gra­ci­je, i smi­je­ne sa vla­sti otu­đe­nu par­tij­sku eli­tu. Te pro­mje­ne tre­ba­ju da nas vra­te prin­ci­pi­ma so­ci­jal­ne prav­de i so­li­dar­no­sti. Na­ša ze­mlja je vje­ko­vi­ma op­sta­la upra­vo na tim prin­ci­pi­ma. Za­to je mo­ja po­ru­ka da dr­ža­vu tre­ba vra­ti­ti gra­đa­ni­ma. Mo­ja po­ru­ka je vi­zi­ja Cr­ne Go­re ko­ja je bo­lja, sna­žni­ja i uspje­šni­ja. Ze­mlje u ko­joj se sreć­no ži­vi, dr­ža­ve ko­ja pri­pa­da svi­ma i u ko­joj na­ša dje­ca s mi­rom gra­de vla­sti­tu bu­duć­nost. Oni ne­ma­ju vi­zi­ju, nji­ho­va je vi­zi­ja da za­dr­že po­sto­je­će sta­nje, ka­ko bi za­dr­ža­li vla­sti­te pri­vi­le­gi­je. Da bi ostva­ri­li vi­zi­ju bo­lje, uspje­šni­je i sreć­ni­je Cr­ne Go­re mo­ra­mo da smi­je­ni­mo otu­đe­nu par­tij­sku eli­tu. Mo­ra­mo da po­ka­že­mo sna­gu i odgo­vor­nost, ali i skrom­nost, za­to što je gra­đa­ni­ma i gra­đan­ka­ma do­sta ido­la­tri­je i la­žnih obe­ća­nja.
Bu­du­ći pred­sjed­nik Cr­ne Go­re mo­ra bi­ti ne­ko ko je je­dan od njih. Ne­ko ko di­je­li nji­ho­ve bri­ge. Ne­ko ko je sva­ko­ga da­na po­sve­ćen nji­ho­vim po­tre­ba­ma. Uvje­re­na sam da gra­đa­ni da­nas to ve­o­ma do­bro ra­zu­mi­ju, i da će­mo za­jed­no na ovim iz­bo­ri­ma po­ka­za­ti sna­gu i od­go­vor­nost ko­ja se od nas oče­ku­je. Uvje­re­na sam da će gra­đa­ni na ovim iz­bo­ri­ma po­dr­ža­ti pro­mje­ne.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"