Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
ANB prati 60 džihadista * Spriječiti Aca i A2A da opljačkaju EPCG * Za stanove prevario 200 Tuzlaka * Tužioci oprali biografije Šariću i Kaliću * Putin naredio povlačenje * Bez SPD-a nema stabilne vlade * Na putu bez kraja
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
JELENA MITROVIĆ, FUNKCIONER SDP-a :
U slučaju Marović imamo nevjerovatnu situaciju, jer postoji pravosnažna presuda, ali su osuđenici i dalje na slobodi, bez izgleda da se presuda efektuira.

Vic Dana :)

Uđe Perica u autobus i pita ga vozač:
- Koliko imaš godina?
- Sedam.
- Kada bude došao kondukter, reci da imaš šest.
- Zašto?
- Pustiće te besplatno
Dolazi kondukter i pita ga:
- Koliko imaš godina?
- Šest!
- A kad puniš sedam?
- Čim izađem iz autobusa.

Stoji dječak ispred zgrade i pokušava da pozvoni na interfon. Vidi ga policajac, pa ga upita:
– Oprosti dečko, mogu li nekako da ti pomognem?
– Plitisni tli!
Policajac pritisne:
– I šta sad?
– Bezimo!
- Kako si se osjećao na posljednjem času u školi - pita majka Pericu.
- Kao general - odgovori Perica - Stojim u stavu mirno i posmatram svoje jedinice.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika MIODRAG LEKIĆ ISTAKAO DA VLADAJUĆA PARTIJA PRODUBLJUJE POLITIČKU KRIZU
Lekić Vlast bježi od suštinskih pitanja Svi javni akteri, u prvom redu vrh vladajuće partije na čelu sa Đukanovićem, ali i Markovićeva vlada, treba da u ovoj fazi, bez skretanja pažnje na političko-provincijske spektakle kulta ličnosti, saopšte stavove o izborima iduće godine – kazao je Lekić
Dan - novi portal
U
sled ce­men­ti­ra­nja po­li­tič­ko-in­sti­tu­ci­o­nal­ne kri­ze od stra­ne vr­ha vla­sti na če­lu s Mi­lom Đu­ka­no­vi­ćem, u ovom tre­nut­ku ne po­sto­je uslo­vi da se pre­po­ru­ke OEBS-a pre­to­če u za­kon­ske nor­me, oci­je­nio je ju­če pred­sje­dik De­mo­sa Mi­o­drag Le­kić.
On je u sa­op­šte­nju do­sta­vlje­nom „Da­nu” na­gla­sio da DPS ne­u­ku­snom pro­mo­ci­jom kul­ta lič­no­sti bje­ži od su­štin­skih pi­ta­nja.
– Umje­sto ozbilj­nih re­form­skih po­te­za i od­go­vo­ra vr­ha vla­sti na upo­zo­re­nja EU o ozbilj­nom za­sto­ju re­zul­ta­ta u obla­sti kri­mi­na­la i ko­rup­ci­je, čla­no­vi vr­ha vla­sti su otvo­ri­li se­zo­nu tak­mi­ča­nja u jav­nom ido­lo­po­klon­stvu, ko­je go­to­vo do­bi­ja ri­tu­al­no-re­li­gi­o­zne for­me. Sve je usmje­re­no pre­ma vo­lje­nom pred­sjed­ni­ku DPS-a, ko­me par­tij­ski dru­go­vi udvo­rič­ki ja­vlja­ju da je naj­bo­lji od svih mo­gu­ćih, uz jav­nu mol­bu da se kan­di­du­je za pred­sjed­nič­ke iz­bo­re – is­ta­kao je Le­kić.
Ka­ko je do­dao, u toj kič pred­sta­vi kul­ta lič­no­sti pred­nja­če bez­lič­ni čla­no­vi stran­ke ko­ji se gr­če­vi­to bo­re za tra­ja­nje sta­tu­sa kvo iz stra­ha od re­for­mi i kon­sti­tu­i­sa­nja prav­ne dr­ža­ve.
– U sve­mu ovom gra­đa­ni mo­gu da uoče i eg­zal­ti­ra­ni ak­ti­vi­zam Fi­li­pa Vu­ja­no­vi­ća, ko­ji je ko­nač­no za­u­zeo jav­ni stav, iz­ra­ža­va­ju­ći lo­jal­nost svom še­fu. Pa­ra­lel­no sa ma­ni­fe­sta­ci­ja­ma jav­nog slu­gan­stva, Đu­ka­no­vi­će­ve slu­žbe re­ži­ra­ju, kao u po­sled­njem in­ter­vjuu pred­sjed­ni­ka DPS-a, skri­ve­ne, ali pre­ci­zne, go­to­vo ma­fi­ja­ške po­ru­ke pre­mi­je­ru Du­šku Mar­ko­vi­ću. Na­i­me, u in­ter­vjuu se na­vod­no spon­ta­no na­bra­ja­ju Mar­ko­vi­će­vi ga­fo­vi i sum­nji­vi po­te­zi ko­ji mi­ri­šu na iz­da­ju, ali ši­ri­nom i hu­ma­ni­zmom sa­mog Đu­ka­no­vi­ća pre­mi­je­ru se da­je i od­re­đe­na šan­sa da se po­pra­vi – na­veo je Le­kić.
Po nje­go­vom su­du, ova otvo­re­na se­zo­na tak­mi­če­nja u lju­ba­vi pre­ma še­fu vla­da­ju­će par­ti­je ima i svo­ju kon­kret­nu po­li­tič­ku funk­ci­ju.
– Na­i­me, na­mjer­no se skre­će pa­žnja sa po­li­tič­ki su­štin­ske te­me u ze­mlji, a to su unu­tra­šnja i me­đu­na­rod­na upo­zo­re­nja o mo­guć­no­sti da svi iz­bo­ri u 2018.go­di­ni bu­du ne­pri­zna­ti ako se pri­mjed­be OEBS-a ne pre­to­če u za­kon­ske nor­me. Jav­na po­ru­ka še­fa De­le­ga­ci­je Evrop­ske uni­je u Pod­go­ri­ci sa­op­šte­na je u eks­pli­cit­noj for­mi. Ja­sno je da usled ce­men­ti­ra­nja po­li­tič­ko-in­sti­tu­ci­o­nal­ne kri­ze od stra­ne vr­ha vla­sti na če­lu sa Đu­ka­no­vi­ćem, u ovom tre­nut­ku ne po­sto­je uslo­vi da se pre­po­ru­ke OEBS-a pre­to­če u za­kon­ske nor­me – sma­tra Le­kić.
Ka­ko je is­ta­kao, vrh vla­da­ju­će par­ti­je mo­ra da se iz­ja­sni o iz­bo­ri­ma idu­će go­di­ne.
– Za­to svi jav­ni ak­te­ri, u pr­vom re­du vrh vla­da­ju­će par­ti­je na če­lu sa Đu­ka­no­vi­ćem, ali i Mar­ko­vi­će­va vla­da, tre­ba da u ovoj fa­zi, bez skre­ta­nja pa­žnje na po­li­tič­ko-pro­vin­cij­ske spek­ta­kle kul­ta lič­no­sti, sa­op­šte sta­vo­ve o iz­bo­ri­ma idu­će go­di­ne. Pod pret­po­stav­kom da že­le da se iz­bjeg­ne do­la­ze­ći ha­os ko­ji nas če­ka u uslo­vi­ma ne­po­sto­ja­nja ozbilj­ne ini­ci­ja­ti­ve za pre­va­zi­la­že­nje oči­gled­no du­bo­ke, pa­ra­li­zu­ju­će kri­ze, u pr­vom re­du na šte­tu gra­đa­na – na­veo je Le­kić.
Ka­ko je do­dao, umje­sto ide­o­lo­škog ri­tu­a­la i od­no­sa pre­ma še­fu par­tij­ske vla­sti, vrh cr­no­gor­ske vla­sti tre­ba da se jav­no od­re­di o ni­zu pi­ta­nja i upo­zna do­ma­ću jav­nost i me­đu­na­rod­ne adre­se s tim.
– Da li će se u po­sto­je­ćim sta­nju pot­pu­ne dru­štve­ne sta­tič­no­sti i du­bo­ke po­li­tič­ko-in­sti­tu­ci­o­nal­ne kri­ze pre­po­ru­ke OEBS-a bi­ti pre­tvo­re­ne u za­kon­ske nor­me da se de­mo­krat­ski una­pri­je­de iz­bor­ni uslo­vi? Da li vlast u slu­ča­ju istih iz­bor­nih pra­vi­la, bez im­ple­men­ta­ci­ja pre­po­ru­ka OEBS-a, na­mje­ra­va da or­ga­ni­zu­je iz­bo­re i na nji­ma uče­stvu­je sma­tra­ju­ći ih le­gi­tim­nim – upi­tao je Le­kić.M.V.


Ne­moć­ni pred se­ri­jom iz­bor­nih po­ra­za

Cr­no­gor­ska opo­zi­ci­ja, u svo­joj ne­mo­ći da se su­o­či sa se­ri­jom iz­bor­nih po­ra­za, in­fe­ri­or­no vre­ba tre­nu­tak kad će se Mi­lo Đu­ka­no­vić ogla­si­ti u me­di­ji­ma, ka­ko bi se i oni po­li­tič­ki oko­ri­sti­li ma­kar i za pet se­kun­di sla­ve, sa­op­šte­no je iz DPS-a.
– Re­zul­tat je gu­bit­nič­ko, bez ide­je, ci­lja i re­zul­ta­ta, su­jet­no i sa­mo­lju­bi­vo po­ja­vlji­va­nje po sva­ku ci­je­nu. Ono što je na­krat­ko bio De­mos, a da­nas sam sam­ci­jat Mi­o­drag Le­kić, po­ku­ša­va da se vra­ti u po­li­tič­ki ži­vot, ogla­ša­va­ju­ći se uobi­ča­je­no – ni­čim. Iz pre­ve­li­kog tru­da da ko­nač­no ne­ko pri­mi­je­ti da je još živ kao po­li­ti­čar, Le­kić po­na­vlja po­tro­še­ne i de­man­to­va­ne te­ze, ko­je je bes­pred­met­no još jed­nom ne­gi­ra­ti. Uko­li­ko je nje­go­vo opre­dje­lje­nje da i da­lje lu­ta kroz ru­še­vi­ne svo­jih dav­nih po­li­tič­kih za­blu­da, ne tre­ba ga raz­u­vje­ra­va­ti da je na po­gre­šnom pu­tu.
Ra­zu­mlji­vo je da in­fe­ri­or­nu opo­zi­ci­ju, po­li­tič­ki krat­ko­vi­du i pre­pu­nu su­je­te, za­bo­li sva­ko su­o­ča­va­nje sa isti­nom, kao ovo kroz in­ter­vju pred­sjed­ni­ka Đu­ka­no­vi­ća –na­ve­li su iz DPS-a.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"