Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
ANB prati 60 džihadista * Spriječiti Aca i A2A da opljačkaju EPCG * Za stanove prevario 200 Tuzlaka * Tužioci oprali biografije Šariću i Kaliću * Putin naredio povlačenje * Bez SPD-a nema stabilne vlade * Na putu bez kraja
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
JELENA MITROVIĆ, FUNKCIONER SDP-a :
U slučaju Marović imamo nevjerovatnu situaciju, jer postoji pravosnažna presuda, ali su osuđenici i dalje na slobodi, bez izgleda da se presuda efektuira.

Vic Dana :)

Uđe Perica u autobus i pita ga vozač:
- Koliko imaš godina?
- Sedam.
- Kada bude došao kondukter, reci da imaš šest.
- Zašto?
- Pustiće te besplatno
Dolazi kondukter i pita ga:
- Koliko imaš godina?
- Šest!
- A kad puniš sedam?
- Čim izađem iz autobusa.

Stoji dječak ispred zgrade i pokušava da pozvoni na interfon. Vidi ga policajac, pa ga upita:
– Oprosti dečko, mogu li nekako da ti pomognem?
– Plitisni tli!
Policajac pritisne:
– I šta sad?
– Bezimo!
- Kako si se osjećao na posljednjem času u školi - pita majka Pericu.
- Kao general - odgovori Perica - Stojim u stavu mirno i posmatram svoje jedinice.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika DEMOKRATE UKAZALE NA SKANDALOZNO POSTUPANJE TUŽILAŠTVA U SLUČAJU NAPADA NA DANILA ŠARANOVIĆA
Sa konferencije za novinare Samo tužilac ne vidi pištolj Okrivljeni Jovanović, sin funkcionera DPS-a koji je bio predsjednik biračkog odbora te partije tokom odvijanja izbornog procesa, nesmetano se kretao Cetinjem tokom cijelog izbornog dana – kazao je Šaranović
Dan - novi portal
Pred­stav­ni­ci De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re sa­op­šti­li su na kon­fe­ren­ci­ji za me­di­je da je po­stu­pa­nje dr­žav­nog tu­ži­o­ca u kri­vič­nom pred­me­tu ko­ji je for­mi­ran zbog na­pa­da na po­sla­ni­ka De­mo­kra­ta Da­ni­la Ša­ra­no­vi­ća i kan­di­da­te za od­bor­ni­ke te stran­ke na Ce­ti­nju dan pri­je odr­ža­va­nja lo­kal­nih iz­bo­ra ne­vje­ro­vat­no i skan­da­lo­zno. Iz te stran­ke su na­gla­si­li da je tu­ži­lac od­lu­čio da (ne)dje­lo Iva­na Jo­va­no­vi­ća, ko­ji je na osno­vu nji­ho­vih in­for­ma­ci­ja uhap­šen tek na­kon če­ti­ri da­na, kva­li­fi­ku­je kao ugro­ža­va­nje si­gur­no­sti.
Ša­ra­no­vić je pod­sje­tio na po­me­nu­ti do­ga­đaj, ka­da su, ka­ko je re­kao, u kla­sič­nom ma­fi­ja­škom ma­ni­ru pre­sret­nu­ti od Jo­va­no­vi­ća i još jed­nog li­ca, pri če­mu je nje­mu, kao po­sla­ni­ku u Skup­šti­ni Cr­ne Go­re, re­pe­ti­ran pi­štolj u gla­vu. Ka­zao je da je tom pri­li­kom uda­ran tu­pim pred­me­tom u pred­je­lu gla­ve, da je slo­mlje­no pred­nje vje­tro­bran­sko sta­klo na nje­go­vom auto­mo­bi­lu i da je kan­di­da­tu za od­bor­ni­ka Mar­ku Mar­ti­no­vi­ću pod pri­jet­njom pi­što­ljem od­u­zet te­le­fon ko­jim je sni­mio taj do­ga­đaj. Ša­ra­no­vić je po­sta­vio pi­ta­nje nad­le­žnom tu­ži­o­cu šta je sa te­le­fo­nom u ko­me se na­la­zi sni­mak ovog na­pa­da jer je to ključ­ni do­kaz o mi­ni­mum tri kri­vič­na dje­la ko­ja su iz­vr­ši­li Jo­va­no­vić i za­sad ne­i­den­ti­fi­ko­va­ni na­pa­dač.
– Okri­vlje­ni Jo­va­no­vić, sin funk­ci­o­ne­ra DPS-a ko­ji je bio pred­sjed­nik bi­rač­kog od­bo­ra te par­ti­je to­kom od­vi­ja­nja iz­bor­nog pro­ce­sa, ne­sme­ta­no se kre­tao Ce­ti­njem to­kom ci­je­log iz­bor­nog da­na. Vje­ro­vat­no ka­ko bi po par­tij­skoj di­rek­ti­vi oba­vljao osta­le ne­za­ko­ni­te ak­tiv­no­sti. Sa dru­ge stra­ne, do da­nas ne­ma­mo in­for­ma­ci­ju o to­me da je pro­ce­su­i­ran dru­gi na­pa­dač, ko­ji se i ne po­mi­nje. Ovo je ko zna ko­ji po re­du slu­čaj u ko­me nad­le­žni dr­žav­ni orga­ni ili odu­go­vla­če ili re­la­ti­vi­zu­ju pro­ce­se ko­ji se vo­de pro­tiv re­žim­skih kri­mi­na­la­ca. U pri­log tom za­ključ­ku ide i či­nje­ni­ca da se do­ka­za­ni pre­stup­nik, osu­đi­van za po­ku­šaj ubi­stva, ko­ji je pred­sjed­ni­ku, ge­ne­ral­nom se­kre­ta­ru i naj­vi­šim funk­ci­o­ne­ri­ma De­mo­kra­ta pri­je­tio bom­bom u Moj­kov­cu ni­je po­ja­vio pred nad­le­žnim or­ga­ni­ma jer mu, na­vod­no, ne mo­gu uru­či­ti po­ziv – ka­zao je Ša­ra­no­vić.
On je is­ta­kao da je ne­shva­tlji­vo da se okri­vlje­nom Jo­va­no­vi­ću sta­vlja na te­ret isto kri­vič­no dje­lo kao i Ma­ri­ji Ka­pi, od­bor­nič­kom kan­di­da­tu po­kre­ta URA, ko­ja je te­le­fon­skim po­zi­vom, na­vod­no, ugro­zi­la si­gur­nost po­sla­ni­ka DPS-a Mom­či­la Mar­ti­no­vi­ća.
– Iz­o­sta­nak ade­kvat­ne i pra­vo­vre­me­ne re­ak­ci­je nad­le­žnih or­ga­na osta­vio je pro­stor po­je­di­nim me­di­ji­ma, pr­lja­vim me­dij­skim alat­ka­ma u ru­ka­ma flo­ma­ster par­ti­je, da fa­bri­ku­ju ne­i­sti­ne i ome­ta­ju is­tra­gu, ši­re­ći u jav­no­sti dez­in­for­ma­ci­je i re­la­ti­vi­zu­ju­ći či­tav slu­čaj. Šta mi ima­mo od opo­me­na ko­je im iz­ri­če Agen­ci­ja za elek­tron­ske me­di­je? Pod­sje­ćam da je jed­na od pr­lja­vih me­dij­skih alat­ki u ru­ka­ma re­ži­ma to­kom ci­je­log iz­bor­nog da­na u svim in­for­ma­tiv­nim emi­si­ja­ma kao glav­nu vi­jest pre­no­si­la da sam sam se­be tu­kao, na­pa­dao se pi­što­ljem i lo­mio sop­stve­ni auto­mo­bil – re­kao je Ša­ra­no­vić.
Ka­ko je do­dao, na­kon što je Jo­va­no­vi­ću od­re­đen pri­tvor, De­mo­kra­ta­ma ni­ko ni­je upu­tio iz­vi­nje­nje, ni­ti je ne­ko pre­tr­pio sank­ci­je zbog di­rekt­nog uti­ca­ja na iz­bor­ni pro­ces.
– Sve ovo je sa­mo još je­dan u mo­ru do­ka­za da se ra­di o or­ke­stri­ra­noj ak­ci­ji DPS-a i da ne mo­že bi­ti go­vo­ra da su pro­te­kli lo­kal­ni iz­bo­ri bi­li le­gal­ni i le­gi­tim­ni – za­klju­čio je po­sla­nik De­mo­kra­ta.
Pred­sjed­nik pod­go­rič­kog od­bo­ra De­mo­kra­ta Vla­di­mir Ča­đe­no­vić osvr­nuo se na ovaj slu­čaj u svoj­stvu advo­ka­ta ošte­će­nih. On je sa­op­štio da iz is­ka­za ošte­će­nih ja­sno pro­iz­la­zi da su pro­tiv­prav­ne rad­nje u kri­tič­nom do­ga­đa­ju pred­u­zi­ma­ne od vi­še li­ca, to jest dva li­ca, pa osta­je ne­ja­sno za­što je kri­vič­no go­nje­nje pred­u­ze­to sa­mo pro­tiv jed­nog li­ca, dok je iden­ti­tet dru­gog iz­vr­ši­o­ca i da­lje ne­po­znat.
– Vi­še je ne­go ne­vje­ro­vat­no da tu­ži­lac osum­nji­če­nom Iva­nu Jo­va­no­vi­ću sta­vlja na te­ret iz­vr­še­nje kri­vič­nog dje­la ugro­ža­va­nje si­gur­no­sti iz čla­na 168 stav dva u ve­zi sa sta­vom je­dan Kri­vič­nog za­ko­ni­ka Cr­ne Go­re, za ko­je je pro­pi­sa­na ka­zna za­tvo­ra od tri mje­se­ca do tri go­di­ne –is­ta­kao je Ča­đe­no­vić.
Po nje­go­vim ri­je­či­ma, sa­svim je ja­sno da su u kri­tič­nom do­ga­đa­ju osum­nji­če­ni Ivan Jo­va­no­vić i li­ce ko­je je bi­lo s njim iz­vr­ši­li i kri­vič­na dje­la na­sil­nič­ko po­na­ša­nje iz čla­na 399 Kri­vič­nog za­ko­ni­ka Cr­ne Go­re, za ko­je je za­pri­je­će­na ka­zna za­tvo­ra od šest mje­se­ci do pet go­di­na, i ne­do­zvo­lje­no dr­ža­nje oruž­ja i eks­plozvnih ma­te­ri­ja iz čla­na 403 stav dva Kri­vič­nog za­ko­ni­ka Cr­ne Go­re, za ko­je je za­pri­je­će­na ka­zna za­tvo­ra od šest mje­se­ci do pet go­di­na.
– Ta­ko­đe, tu­ži­lac svje­sno pre­vi­đa či­nje­ni­cu da su u ovom do­ga­đa­ju bi­li ugro­že­ni ži­vo­ti na­ših is­tak­nu­tih funk­ci­o­ne­ra, pa mu sled­stve­no to­me ne pa­da na pa­met da utvr­di da li u rad­nja­ma iz­vr­ši­la­ca ima ele­me­na­ta bi­ća kri­vič­nog dje­la po­ku­šaj ubi­stva, shod­no čla­nu 20 Kri­vič­nog za­ko­ni­ka Cr­ne Go­re – ka­zao je Ča­đe­no­vić. M.V.


Po­ma­žu iz­vr­ši­o­ci­ma kri­vič­nog dje­la

Vla­di­mir Ča­đe­no­vić je na­gla­sio da De­mo­kra­ta­ma ni­je na­mje­ra da ovim upo­zo­re­nji­ma uti­ču na rad tu­ži­o­ca ko­ji po­stu­pa u pred­me­tu na­pa­da na po­sla­ni­ka i od­bor­nič­ke kan­di­da­te te stran­ke.
– Sa­mo že­li­mo da upo­zna­mo jav­nost da se ova­kvim ra­dom tu­ži­la­štva iz­vr­ši­o­ci kri­vič­nih dje­la fa­vo­ri­zu­ju u od­no­su na ošte­će­ne, i to iz­vr­ši­o­ci ko­ji svo­jim rad­nja­ma di­rekt­no do­pri­no­se ne­re­gu­lar­no­sti­ma iz­bor­nog po­stup­ka. Isto ta­ko, ova­kvim po­stu­pa­njem nad­le­žnog dr­žav­nog tu­ži­o­ca oči­ta­va se po­sto­ja­nje sum­nje u nje­go­vu sa­mo­stal­nost i ne­pri­stra­snost i uti­caj vla­da­ju­će par­ti­je za či­je po­tre­be su an­ga­žo­va­na li­ca ko­ja su u kri­tič­nom do­ga­đa­ju iz­vr­ši­la kri­vič­na dje­la – re­kao je Ča­đe­no­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"