Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Kod Aca oročili pet miliona po najgorim kamatama * Staviću tačku na podjele u partiji * Mržnju i podmetanja ostavljam drugima * Baćinom sinu kazna osam mjeseci i 30.000 * Kod Aca oročili pet miliona po najgorim kamatama * Čovjek miš * Srpski zavoj o srpsko rame
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 08-08-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
IVAN VUJOVIĆ, FUNKCIONER SDP-a :
Premijeri Albanije i Makedonije nisu imali previše partnerskog razumijevanja zbog bojkota parlamenata, ali su istrajali i danas su lideri koji su pobijedili autokratije.

Vic Dana :)

Čovjek i žena spavaju. Usred noći odjednom se začuje neka buka spolja. Žena sva zbunjena i preplašena počne da viče:
- Jao, to mora da je moj muž!
Čovjek na to iskoči iz kreveta i sav unezvjeren, i kao od majke rođen, pobježe kroz prozor. Nakon nekoliko minuta vraća se on, sav izgreban, penje se u spavaću sobu i viče na ženu:
- Objasni mi šta ti znači ono „to je moj muž”, pa ja sam ti muž!
A žena će na to:
- Prvo ti meni objasni što si onda bježao?!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA NIJE ISPUNILO OBAVEZU IZ PLANA RADA VLADE DA SAČINI INFORMACIJU O RADU DIPLOMATSKO-KONZULARNE MREŽE
Darmanović krije nerad ambasadora Kašnjenjem u pripremi analize o radu diplomatsko-konzularne mreže Ministarstvo vanjskih poslova pokazuje da ne žuri sa unapređenjem njenog rada i rješavanjem gorućih problema na koje je više puta ukazivano sa različitih adresa – ocijenila je Jovana Marović
Dan - novi portal
Mi­ni­star­stvo vanj­skih po­slo­va ni­je is­po­što­va­lo oba­ve­zu iz pla­na ra­da Vla­de da u pr­voj po­lo­vi­ni ove go­di­ne pri­pre­mi ana­li­zu ra­da di­plo­mat­sko-kon­zu­lar­ne slu­žbe. To po­ka­zu­je iz­vje­štaj o re­a­li­za­ci­ji mje­ra iz pro­gra­ma ra­da vla­de za 2017.go­di­nu. Pre­ma ocje­ni ana­li­ti­ča­ra, ovaj po­da­tak uka­zu­je na na­mje­ru da se na­sta­vi pri­kri­va­nje pro­ble­ma i ne­ra­da am­ba­sa­do­ra.
Iz­vr­šna di­rek­to­ri­ca Po­li­ti­kon mre­že Jo­va­na Ma­ro­vić ka­za­la je za „Dan“ da ka­šnje­njem u pri­pre­mi ana­li­ze o ra­du di­plo­mat­sko-kon­zu­lar­ne mre­že Cr­ne Go­re Mi­ni­star­stvo vanj­skih po­slo­va po­ka­zu­je da ne žu­ri sa una­pre­đe­njem nje­nog ra­da i rje­ša­va­njem go­ru­ćih pro­ble­ma na ko­je je vi­še pu­ta uka­zi­va­no sa raz­li­či­tih adre­sa.
– Mi­ni­star vanj­skih po­slo­va Sr­đan Dar­ma­no­vić na­ja­vio je po­čet­kom go­di­ne da će ta ana­li­za bi­ti jed­no od po­la­zi­šta za iz­ra­du za­ko­na o vanj­skim po­slo­vi­ma, što se ni­je de­si­lo, pa se ta­kav na­čin ra­da od­ra­zio na kva­li­tet pri­pre­mlje­nih za­kon­skih rje­še­nja. Još jed­nom je po­tvr­đe­na usta­lje­na prak­sa iz­mje­ne za­kon­skih tek­sto­va bez na­mje­re da se na­pra­vi su­štin­ski ot­klon u od­no­su na lo­še prak­se i pro­ble­me u ra­du. Od­nos Mi­ni­star­stva vanj­skih po­slo­va pre­ma pri­pre­mi ana­li­ze ra­da di­plo­ma­ta­sko-kon­zu­lar­nih pred­stav­ni­šta­va po­ka­zu­je da će, po svoj pri­li­ci, to bi­ti još jed­no po­vr­šno šti­vo ko­je slu­ži sa­mo za is­pu­nja­va­nje oba­ve­ze iz pro­gra­ma ra­da – oci­je­ni­la je Ma­ro­vi­će­va.
Je­dan od pr­vih po­te­za no­vog še­fa cr­no­gor­ske di­plo­ma­ti­je Sr­đa­na Dar­ma­no­vi­ća na­kon što je stu­pio na tu du­žnost bio je na­log da Mi­ni­star­stvo vanj­skih po­slo­va iz­ra­di ana­li­zu ra­da di­plo­mat­sko-kon­zu­lar­ne mre­že Cr­ne Go­re. Na osno­vu re­zul­ta­ta te ana­li­ze, ka­ko je na­ja­vlji­va­no, tre­ba­lo je da bu­du pla­ni­ra­ni da­lji kon­kret­ni ko­ra­ci po pi­ta­nju otva­ra­nja no­vih kon­zu­la­ta i am­ba­sa­da. Iz tog do­ku­men­ta tre­ba­lo je da pro­is­tek­nu i mo­gu­će ka­drov­ske pro­mje­ne na po­zi­ci­ja­ma am­ba­sa­do­ra i dru­gih di­plo­mat­skih pred­stav­ni­ka Cr­ne Go­re ko­ji su tre­nut­no na slu­žbi u ino­stran­stvu.
Pre­ma pro­gra­mu ra­da Vla­de za 2017. go­di­nu, pla­ni­ra­na je ana­li­za ra­da di­plo­mat­sko-kon­zu­lar­ne mre­že Cr­ne Go­re.
– Ovom ana­li­zom bi­će dat pre­gled ak­tiv­no­sti i pre­sjek sta­nja u di­plo­mat­sko-kon­zu­lar­noj mre­ži Cr­ne Go­re u ci­lju is­pu­nja­va­nja vanj­sko­po­li­tič­kih pri­o­ri­te­ta i pred­sta­vlja­nja na­še dr­ža­ve u ino­stran­stvu. In­for­ma­ci­ja će, ta­ko­đe, po­slu­ži­ti kao osnov za pla­ni­ra­nje raz­vo­ja mre­že u na­red­nom pe­ri­o­du i bi­ti jed­no od po­la­zi­šta za iz­ra­du za­ko­na o vanj­skim po­slo­vi­ma – na­vo­di se u tom vla­di­nom do­ku­men­tu.
Kao pred­la­gač u pro­gra­mu ra­da Vla­de na­ve­de­no je Mi­ni­star­stvo vanj­skih po­slo­va, a rok je bio pr­vi kvar­tal ove go­di­ne. Kao nad­le­žna rad­na ti­je­la ko­ja će se ba­vi­ti ovim pi­ta­njem u Vla­di na­vo­de se Ko­mi­si­ja za po­li­tič­ki si­stem, unu­tra­šnju i vanj­sku po­li­ti­ku i Ko­mi­si­ja za eko­nom­sku po­li­ti­ku i fi­nan­sij­ski si­stem. Ka­ko se na­vo­di u pro­gra­mu, za tre­ći kvar­tal 2017. go­di­ne pla­ni­ra­na je in­for­ma­ci­ja o ra­du di­plo­mat­sko-kon­zu­lar­ne mre­že Cr­ne Go­re.
– Ovom in­for­ma­ci­jom bi­će dat pre­gled ak­tiv­no­sti ko­je spro­vo­di di­plo­mat­sko-kon­zu­lar­na mre­ža Cr­ne Go­re u ci­lju is­pu­nja­va­nja vanj­sko­po­li­tič­kih pri­o­ri­te­ta i pred­sta­vlja­nja na­še dr­ža­ve u ino­stran­stvu. In­for­ma­ci­ja će, ta­ko­đe, po­slu­ži­ti kao osnov za iz­ra­du pla­na ak­tiv­no­sti di­plo­mat­sko-kon­zu­lar­nih pred­stav­ni­šta­va za 2018. go­di­nu, kao i za pla­ni­ra­nje raz­vo­ja mre­že u na­red­nom jed­no­go­di­šnjem pe­ri­o­du. Pred­la­gač je Mi­ni­star­stvo vanj­skih po­slo­va, a nad­le­žna rad­na ti­je­la su Ko­mi­si­ja za po­li­tič­ki si­stem, unu­tra­šnju i vanj­sku po­li­ti­ku i Ko­mi­si­ja za eko­nom­sku po­li­ti­ku i fi­nan­sij­ski si­stem – pi­še u pro­gra­mu ra­da Vla­de za 2017. go­di­nu.
Ko­men­ta­ri­šu­ći či­nje­ni­cu da Mi­ni­star­stvo vanj­skih po­slo­va ni­je is­po­što­va­lo po­me­nu­tu oba­ve­zu iz pro­gra­ma ra­da Vla­de za te­ku­ću go­di­nu, ana­li­ti­čar Bo­ži­dar Čo­la­ko­vić ka­zao je da se u do­ma­ćoj jav­no­sti di­plo­ma­ti­ja do­ži­vlja­va kao za­bran vla­da­ju­ćih par­ti­ja.
– Pri­tom je kod iz­bo­ra am­ba­sa­do­ra ne jed­nom bi­lo kon­tro­verz­nih rje­še­nja. Sti­če se uti­sak da su po­je­di­na ka­drov­ska rje­še­nja iz bli­že i da­lje pro­šlo­sti po­sle­di­ca is­klju­či­vo par­tij­ske vo­lje i kom­bi­na­to­ri­ke, ko­ja, usmje­ra­va­na par­tij­skom lo­gi­kom i in­te­re­som, do­volj­no jak ar­gu­ment za iz­bor na­la­zi ili u upit­nim od­lu­ka­ma or­ga­na ko­ji su se ba­vi­li dje­lo­va­njem bu­du­ćih am­ba­sa­do­ra, kao u slu­ča­ju pla­gi­ja­ta, ili u za­ne­ma­ri­va­nju pred­sta­vlje­nom ne­do­stat­kom do­ka­za u afe­ra­ma sa ko­ji­ma su do­vo­đe­ni u ve­zu, kao u slu­ča­ju ra­ni­jeg iz­bo­ra, ka­da je lju­bljan­sko „De­lo” pro­ble­ma­ti­zo­va­lo od­lu­ku svog MIP-a da se sa­gla­si sa pri­je­mom čo­vje­ka po­zna­tog po ša­ma­ra­nju no­vi­na­ra i umi­je­ša­nog u ko­rup­cionaške afe­re – ka­zao je Čo­la­ko­vić.V.R.

Neo­p­hod­na
de­po­li­ti­za­ci­ja

Po ri­je­či­ma Bo­ži­da­ra Čo­la­ko­vi­ća, de­po­li­ti­za­ci­ja i pro­fe­si­o­na­li­za­ci­ja di­plo­mat­sko-kon­zu­lar­ne slu­žbe mo­ra­ju bi­ti im­pe­ra­ti­vi ako se na iza­zo­ve no­vog vre­me­na že­li od­go­vo­ri­ti na ade­kva­tan na­čin.
– Dru­ga­či­ji pri­stup zna­či put u ana­hro­ni­zam. Jed­nom je biv­ši mi­ni­star ino­stra­nih po­slo­va pri­mi­je­tio da je for­mi­ra­nje jav­no od­go­vor­ne i kom­pe­tent­ne vla­sti na ko­nač­no de­mo­krat­skim iz­bo­ri­ma je­di­na šan­sa za pro­fe­si­o­na­li­za­ci­ju di­plo­ma­ti­je. Uko­li­ko taj stav pro­ši­ri­mo i na pro­fe­si­o­na­li­za­ci­ju u svim dru­gim obla­sti­ma, rje­še­nje du­bo­ke kri­ze u ko­joj se dr­ža­va na­la­zi či­ni se evi­dent­nim-ka­zao je Čo­la­ko­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"