Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Kod Aca oročili pet miliona po najgorim kamatama * Staviću tačku na podjele u partiji * Mržnju i podmetanja ostavljam drugima * Baćinom sinu kazna osam mjeseci i 30.000 * Kod Aca oročili pet miliona po najgorim kamatama * Čovjek miš * Srpski zavoj o srpsko rame
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 08-08-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
IVAN VUJOVIĆ, FUNKCIONER SDP-a :
Premijeri Albanije i Makedonije nisu imali previše partnerskog razumijevanja zbog bojkota parlamenata, ali su istrajali i danas su lideri koji su pobijedili autokratije.

Vic Dana :)

Čovjek i žena spavaju. Usred noći odjednom se začuje neka buka spolja. Žena sva zbunjena i preplašena počne da viče:
- Jao, to mora da je moj muž!
Čovjek na to iskoči iz kreveta i sav unezvjeren, i kao od majke rođen, pobježe kroz prozor. Nakon nekoliko minuta vraća se on, sav izgreban, penje se u spavaću sobu i viče na ženu:
- Objasni mi šta ti znači ono „to je moj muž”, pa ja sam ti muž!
A žena će na to:
- Prvo ti meni objasni što si onda bježao?!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika SNEŽANA JONICA U INTERVJUU ZA „DAN” SAOPŠTILA DA ĆE SE KANDIDOVATI ZA PREDSJEDNIKA SNP-A
Staviću tačku na podjele u partiji Jedan od glavnih razloga moje kandidature je da se konačno stavi tačka na podjele unutar partije i da se okrenemo rješavanju problema u Crnoj Gori. Kome ne odgovara jak, složan i jedinstven SNP nema nikakve potrebe da bude u njemu - poručila je Jonica
Dan - novi portal
Pri­hva­ti­la sam kan­di­da­tu­ru za pred­sjed­ni­ka SNP-a. Kan­di­do­va­ću se iz istih onih raz­lo­ga zbog ko­jih sam se pri­je vi­še od 19 go­di­na učla­ni­la u par­ti­ju – zbog to­ga što vje­ru­jem u SNP, sa­op­šti­la je u in­ter­vjuu za „Dan” Sne­ža­na Jo­ni­ca, funk­ci­o­ner So­ci­ja­li­stič­ke na­rod­ne par­ti­je.
– Kan­di­do­va­ću se i zbog to­ga što sam si­gur­na da bor­ba za isti­nu i prav­du ko­ja nas je ta­da oku­pi­la ne da­je pra­vo na od­u­sta­ja­nje, već oba­ve­zu­je da zbi­je­mo re­do­ve, is­pra­vi­mo gre­ške i još sna­žni­je ne­go ikad po­ka­že­mo ko­li­ko vri­je­di­mo, ko­li­ko smo upor­ni i ko­li­ko smo dru­ga­či­ji od dru­gih – is­ta­kla je Jo­ni­ca.
Ona je re­kla da je SNP do­volj­no hra­bra i sna­žna stran­ka so­ci­jal­de­mo­krat­skog opre­dje­lje­nja da i u ovom pro­ce­su po­ka­že ko­li­ko je ko­rak is­pred dru­gih.
●Da li će­te bi­ti kan­di­dat za pred­sjed­ni­ka SNP-a?
– Da. Pri­hva­ti­la sam kan­di­da­tu­ru za pred­sjed­ni­ka SNP-a. Kan­di­do­va­ću se iz istih onih raz­lo­ga zbog ko­jih sam se pri­je vi­še od 19 go­di­na učla­ni­la u par­ti­ju – zbog to­ga što vje­ru­jem u SNP. Zbog to­ga što sam si­gur­na da bor­ba za isti­nu i prav­du ko­ja nas je ta­da oku­pi­la ne da­je pra­vo na od­u­sta­ja­nje, već oba­ve­zu­je da zbi­je­mo re­do­ve, is­pra­vi­mo gre­ške i još sna­žni­je ne­go ikad po­ka­že­mo ko­li­ko vri­je­di­mo, ko­li­ko smo upor­ni i ko­li­ko smo dru­ga­či­ji od dru­gih. To sam du­žna čla­no­vi­ma SNP-a, od­no­sno svi­ma oni­ma ko­ji su ovih 19 go­di­na bez ika­kvog in­te­re­sa, či­sta sr­ca, uz ri­zi­ke, mal­tre­ti­ra­nja, po­li­tič­ku dis­kri­mi­na­ci­ju, igra­nje sa sop­stve­nom eg­zi­sten­ci­jom, osta­li vjer­ni ide­ji ko­ja nas je oku­pi­la i ci­lju od ko­jeg ne­ma­mo pra­vo da od­u­sta­ne­mo.
Sma­tram da je SNP do­volj­no hra­bra i sna­žna stran­ka so­ci­jal­de­mo­krat­skog opre­dje­lje­nja da i u ovom pro­ce­su po­ka­že ko­li­ko je ko­rak is­pred dru­gih, od­no­sno da na­pra­vi po­tez za ko­ji ni­jed­na ve­ća par­ti­ja do sad u Cr­noj Go­ri ni­je ima­la sna­ge i ka­pa­ci­te­ta – da iza­be­re že­nu za pred­sjed­ni­ka par­ti­je.
Za­hval­na sam član­stvu SNP-a na ogrom­noj po­dr­šci ko­ju sam do­bi­la to­kom unu­tar­par­tij­skog pred­la­ga­nja kan­di­da­ta za pred­sjed­ni­ka. Ovo po­seb­no zbog či­nje­ni­ce što ni­jed­nim ge­stom ili iz­ja­vom to­kom ci­je­log po­stup­ka ni­sam uti­ca­la na taj pro­ces.
Če­sto su mi ne­ki prag­ma­tič­ni­ji od me­ne go­vo­ri­li da  pre­vi­še vo­lim SNP. Da, to je tač­no. Mo­žda mi je to, po da­na­šnjem po­i­ma­nju po­li­ti­ke, ma­na. To­ga se ne sti­dim, ni­ti ću ikad, jer je SNP po­ro­di­ca ko­ju či­ne de­se­ti­ne hi­lja­da ča­snih i če­sti­tih čla­no­va i sim­pa­ti­ze­ra ko­ji su uz svo­ju par­ti­ju iz uvje­re­nja, a ne iz ko­ri­sti ili pu­kog ko­ra­ča­nja za vo­đom.
Za­to je mo­ja du­žnost, ali i oba­ve­za, da is­po­štu­jem glas član­stva SNP-a i da uči­nim sve što je u mo­joj mo­ći da par­ti­ju za­jed­no vra­ti­mo na mje­sto ko­je joj za­slu­že­no pri­pa­da u Cr­noj Go­ri. Ne­spor­na je či­nje­ni­ca da ne­ma sta­bil­ne i ja­ke Cr­ne Go­re bez istog ta­kvog SNP-a.
Po­no­sna sam na član­stvo SNP-a, ko­je je uvi­jek zna­lo da na pra­vi na­čin na­pra­vi raz­li­ku iz­me­đu nas i mno­gih dru­gih, raz­li­ku ko­ja se ogle­da u na­šoj emo­ci­ji, upor­no­sti, bor­be­no­sti i iskre­noj že­lji da ra­di­mo u ko­rist svih gra­đa­na Cr­ne Go­re, čak i on­da kad smo naj­vi­še na­pa­da­ni i kad ni­je­su bi­ra­li ri­je­či ko­ji­ma će se obra­ća­ti na­šim čla­no­vi­ma.
Da­nas ni SNP ni Cr­na Go­ra ne­ma­ju pu­no vre­me­na za če­ka­nje, ni­ti se­bi mo­gu da do­zvo­le da se koc­ka­ju svo­jom bu­duć­no­šću, već su im po­treb­ni rad i no­va ener­gi­ja. Ni­ka­da ni­je­sam bje­ža­la od ra­da, ni­ti sam šte­dje­la ener­gi­ju ka­da je u pi­ta­nju do­bro SNP-a, a sa­mim tim i Cr­ne Go­re.
●Za­što bi de­le­ga­ti na kon­gre­su tre­ba­lo da gla­sa­ju za Vas, a ne za ne­kog dru­gog kan­di­da­ta?
– Na to pi­ta­nje bi, si­gur­no, objek­tiv­ni­je od­go­vo­ri­li oni ko­ji su me pred­la­ga­li za pred­sjed­ni­ka SNP-a. S dru­ge stra­ne, či­nje­ni­ca je da čla­no­vi SNP sa mnom zna­ju na če­mu su.
Mo­gli su da oci­je­ne imam li ili ne­mam po­li­tič­kih i struč­nih ka­pa­ci­te­ta za oba­vlje­nje te funk­ci­je pra­te­ći moj po­sla­nič­ki rad u pe­ri­o­du od 2009. do 2016. go­di­ne. Ta­ko­đe, mo­gli su da oci­je­ne da li imam zna­nja i ka­pa­ci­te­ta za ru­ko­vo­đe­nje par­ti­jom i or­ga­ni­za­ci­ju nje­nog ra­da, jer sam u pe­ri­o­du od 2007.go­di­ne do 2013.go­di­ne oba­vlja­la funk­ci­ju se­kre­ta­ra iz­vr­šnog od­bo­ra SNP-a, u či­jem je opi­su po­sla upra­vo rad sa par­tij­skom in­fra­struk­tu­rom, ko­ja je bi­la i osta­la ne­što na če­mu nam svi za­vi­de.
Član­stvo SNP-a zna da mi funk­ci­je ni­je­su na pr­vom mje­stu jer su bi­li svje­do­ci ko­je sam funk­ci­je od­bi­la i za­što.
Na­ro­či­to sam po­no­sna na či­nje­ni­cu da sam od­bi­la da bu­dem na po­sla­nič­koj li­sti „Klju­ča” na­kon što sam se pret­hod­no oštro pro­ti­vi­la od­lu­ci par­ti­je da uđe u tu ko­a­li­ci­ju, uka­zu­ju­ći da će se de­si­ti ono što se do­go­di­lo i toj ko­a­li­ci­ji i SNP-u zbog tog pred­iz­bor­nog sa­ve­za.
Osta­vi­la sam pro­sto­ra ta­da i oni­ma ko­ji su tvr­di­li da sam ja je­di­na smet­nja je­din­stvu par­ti­je da tu „is­kre­nu pri­vr­že­nost” je­din­stvu po­ka­žu i ostva­re u mom od­su­stvu. Po­ka­za­lo se, me­đu­tim, da ja ni­je­sam bi­la smet­nja, jer su dan po­sli­je iz­bo­ra upra­vo oni na­sta­vi­li sa onim što su ci­je­lo vri­je­me ra­di­li od kon­gre­sa 2014. go­di­ne – sa ru­še­njem je­din­stva.
Ta­ko su naj­ve­ći za­go­vor­ni­ci ko­a­li­ci­je „Ključ“ po­sta­li naj­že­šći kri­ti­ča­ri nje­nog re­zul­ta­ta i pred­sjed­ni­ka SNP-a. Oni ko­ji su naj­gla­sni­je tra­ži­li ko­a­li­ci­ju i uslo­vlja­va­li je­din­stvo par­ti­je nje­nim skla­pa­njem pr­vi su za­tra­ži­li od­go­vor­nost za re­zul­tat, a je­di­no svo­ju od­go­vor­nost u tom pro­ce­su ni­su pre­po­zna­li.
Bo­lje­lo me i bo­li što se od­go­vor­nost za re­zul­tat „Klju­ča“, zbog unu­tar­par­tij­skih ob­ra­ču­na i po­ku­ša­ja br­zo­po­te­znog pre­u­zi­ma­nja par­ti­je, po­ku­ša­la sva­li­ti na SNP-a upra­vo iz na­ših re­do­va. Svi do­bro zna­ju, a re­zul­ta­ti lo­kal­nih iz­bo­ra odr­ža­nih isto­vre­me­no sa par­la­men­tar­nim iz­bo­ri­ma to eg­zakt­no po­ka­zu­ju, da vi­še od 80 od­sto re­zul­ta­ta „Klju­ča“ či­ne gla­so­vi SNP-a, od­no­sno da broj osvo­je­nih po­sla­nič­kih mje­sta ni­je po­sle­di­ca lo­šeg re­zul­ta­ta SNP-a ne­go lo­šeg ko­a­li­ci­o­nog spo­ra­zu­ma na­sta­log pod pri­ti­skom ucje­na u sop­stve­nim re­do­vi­ma.
Me­đu­tim, sve su to na­u­če­ne lek­ci­je, ko­je je, na­ža­lost, SNP iz­gle­da mo­rao da pro­đe. Na gre­ška­ma se uči.
S dru­ge stra­ne, SNP je par­ti­ja či­ji su te­me­lji je­di­ni ne­u­ka­lja­ni, čvr­sti i pra­vi opo­zi­ci­o­ni. Na tim te­me­lji­ma član­stvo SNP će iz­gra­di­ti no­vu bu­duć­nost. SNP ni­je ni stva­rao, ni sve ove go­di­ne sa­ču­vao ni­je­dan po­je­di­nac ni­ti funk­ci­o­ner, već iskre­no član­stvo SNP-a.
Za­to svi­ma oni­ma ko­ji su se ra­do­va­li pro­ble­mi­ma u SNP-u, kao i oni­ma ko­ji su pru­ža­li lo­gi­stič­ku po­dr­šku da do tih pro­ble­ma do­đe, po­ru­ču­jem – SNP je ne­u­ni­štiv.
Po­zna­to je da sam pro­tiv­nik tru­lih kom­pro­mi­sa i sta­vlja­nja pro­ble­ma pod te­pih i da mi sme­ta što se po­li­ti­ka u Cr­noj Go­ri pre­tvo­ri­la u pra­znu de­ma­go­gi­ju i po­li­ti­kant­stvo. Žao mi je što su po­li­ti­ča­ri u ve­li­koj mje­ri za­bo­ra­vi­li da su do­no­si­o­ci od­lu­ka i da se od njih oče­ku­je mno­go vi­še od pra­zne de­ma­go­gi­je, jer svo­jim od­lu­ka­ma ure­đu­ju ži­vot gra­đa­na, a ne­ri­jet­ko od­lu­ču­ju o nji­ma i ne zna­ju­ći o če­mu se ra­di, jer je „pro­fi­ta­bil­ni­je” pri­ča­ti o ve­li­kim te­ma­ma.
SNP je upra­vo po to­me dru­ga­či­ji od dru­gih. Na­ma je obi­čan čo­vjek uvi­jek bio na pr­vom mje­stu. Kva­li­tet­no rje­ša­va­nje kon­kret­nih pro­ble­ma s ko­ji­ma se na­ši gra­đa­ni sva­ko­dnev­no su­o­ča­va­ju bio je, je­ste i bi­će pri­o­ri­tet SNP-a.
Uka­zu­jem, ta­ko­đe, da se na osmom kon­gre­su SNP- ne­će bi­ra­ti sa­mo pred­sjed­nik par­ti­je, već i da­lji put stran­ke. De­le­ga­ti na kon­gre­su ne gla­sa­ju o po­je­din­cu na če­lu par­ti­je, već iz­ra­ža­va­ju svoj od­nos pre­ma pro­šlo­sti i po­ka­zu­ju ka­kav SNP že­le u bu­duć­no­sti.
●U pro­te­klom pe­ri­o­du SNP je bio u ve­li­kim pro­ble­mi­ma zbog ne­je­din­stva i raz­li­či­tih po­li­ti­ka unu­tar par­ti­je. Ka­ko će­te se s tim iz­bo­ri­ti ako po­bi­je­di­te?
– Upra­vo to je je­dan od glav­nih raz­lo­ga mo­je kan­di­da­tu­re –da se ko­nač­no sta­vi tač­ka na po­dje­le unu­tar par­ti­je i da se okre­ne­mo rje­ša­va­nju pro­ble­ma u Cr­noj Go­ri. Onaj ko­me ne od­go­va­ra jak, slo­žan i je­din­stven SNP ne­ma ni­ka­kve po­tre­be da bu­de u nje­mu. Ni­je­dan po­je­di­nac ne­će bi­ti iz­nad par­ti­je. Bri­nu­će­mo se da ne na­lju­ti­mo član­stvo, a ne funk­ci­o­ne­re. Pr­vo će­mo obez­bi­je­di­ti stro­gu vla­da­vi­nu pra­vi­la u SNP-u i da ona bu­du jed­na­ka za sve, da bi­smo se sa pu­nim le­gi­ti­mi­te­tom bo­ri­li za vla­da­vi­nu pra­va u Cr­noj Go­ri.
M.VE­ŠO­VIĆ

Ko god je kr­šio ljud­ska
pra­va mo­ra­će da od­go­va­ra

●SNP je ne­kad bio pred­vod­nik bor­be pro­tiv DPS-a. Đu­ka­no­vić još vla­da, a SNP vi­še ni­je što je ne­kad bio. Mo­že­te li da pro­mi­je­ni­te i jed­no i dru­go?
– Ni­jed­na vlast ni­je vječ­na. Sva­koj vla­sti, pa i tre­nut­noj u Cr­noj Go­ri, do­ći će kraj. Da sam na nji­ho­vom mje­stu, mi­sli­la bih o da­nu po­sli­je – ka­ko će lju­di­ma po­gle­da­ti u oči, ka­ko će in­sti­tu­ci­ja­ma ko­je će se di­ći iz pe­pe­la u ko­ji su ih pre­tvo­ri­li obra­zlo­ži­ti svo­ja ne­dje­la. Ne mo­gu svi po­bje­ći u ino­stran­stvo. Oni ko­ji su se ogri­je­ši­li o lju­de te­ško kr­še­ći nji­ho­va ljud­ska pra­va – ko­ji su ot­pu­šta­li, pri­je­ti­li, tu­kli, ucje­nji­va­li, ru­ši­li, hap­si­li ne­vi­ne, a pu­šta­li kri­ve, sa­ta­ni­zo­va­li – mo­ra­će da od­go­va­ra­ju.


Boj­kot do is­pu­nje­nja uslo­va
●Ka­kva će bi­ti va­ša po­li­ti­ka ako po­bi­je­di­te ka­da je u pi­ta­nju boj­kot par­la­men­ta?
– SNP osta­je pri da­toj ri­je­či da ne­će pre­ki­da­ti boj­kot par­la­men­ta sve dok se ne is­pu­ne po­zna­ti opo­zi­ci­o­ni uslo­vi. Ja­sno je da je sin­hro­ni­zo­va­no dje­lo­va­nje opo­zi­ci­je, po ovom pi­ta­nju, Ahi­lo­va pe­ta ak­tu­el­ne vla­sti.
S dru­ge stra­ne, re­gi­stro­va­li smo da kod po­je­di­nih opo­zi­ci­o­nih par­ti­ja po­sto­ji pri­pejd od­nos pre­ma boj­ko­tu par­la­men­ta.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"