Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Zajedno i u smrt * Spreman sam i na sto godina robije * Kap po kap uništiše KAP * Zbrinuli porodice u državnim institucijama * Zajedno i u smrt * Dan kada je narod odbranio državu * Zid za čelo
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 16-07-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Svetalana Pešić, Centar za građansko obrazovanj:
– Kada je riječ o načinu trošenja budžetskih sredstava imamo dvostruke aršine. Najugroženiji slojevi jasno vide da se preko njih prelama sva štednja, dok se na drugim stranama neštedimice troši.

Vic Dana :)

Pripremili se ludaci da pobjegnu iz ludnice i spremili plan:
1. Uspavati čuvara i uzeti ključeve.
2. Otvoriti prva i druga vrata.
3 Pobjeći na slobodu!
I jedne večeri krenuli, uspavili čuvara, otvorili prva i druga vrata i onda je vođa rekao:
●Proba uspjela, sjutra bježimo!

Žena u parku nailazi na starca i ne može a da ne primijeti koliko srećno izgleda. Zastane i pita ga:
- Izgledate tako srećno i zadovoljno! Koja je tajna tako srećnog i dugog života!?
- Pušim kamaru cigareta, pijem litar piva dnevno, jedem samo masnu hranu i nikada ne vježbam.
- Stvarno!? Nevjerovatno! A koliko imate godina?
- 36.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2017-07-15 GRUPA ČLANOVA GO OPTUŽUJE PREDSJEDNIKA PODGORIČKOG SNP-A ZA KRŠENJE STATUTA
Ivanović Ivanović bez kvoruma održao sjednicu
Dan - novi portal
Pod­go­rič­ki Od­bor So­ci­ja­li­stič­ke na­rod­ne par­ti­je ni­je imao kvo­rum na sjed­ni­ci odr­ža­noj 10. ju­la, ta­ko da ni­su mo­gle bi­ti do­ne­se­ne bi­lo ka­kve od­lu­ke. To je ju­če sa­op­šti­la gru­pa od 55 čla­no­va Glav­nog od­bo­ra SNP-a. Ka­ko po­ja­šnja­va­ju, ma­nje od 50 čla­no­va od­bo­ra ni­je kvo­rum za do­no­še­nje od­lu­ka, s ob­zi­rom na to da je na po­sled­njoj iz­bor­noj kon­fe­ren­ci­ji iza­bra­no 127 čla­no­va.
– Ima­ju­ći u vi­du da je na­ma sta­lo do po­što­va­nja Sta­tu­ta par­ti­je i do po­što­va­nja de­mo­krat­skih prin­ci­pa i stan­dar­da, upu­ću­je­mo ih na sta­tu­tar­nu od­red­bu da „or­ga­ni par­ti­je do­no­se od­lu­ke na sjed­ni­ca­ma ko­ji­ma pri­su­stvu­je ve­ći­na čla­no­va“. Ko­li­ko Dra­gan Iva­no­vić ne po­zna­je Sta­tut par­ti­je, ko­ji u čla­nu 17 ja­sno pro­pi­su­je da od­lu­ku o is­klju­če­nju čla­na do­no­si nad­le­žni op­štin­ski od­bor par­ti­je, go­vo­ri i po­da­tak da je kr­nji pod­go­rič­ki od­bor, od­lu­čio da „kon­sta­tu­je pre­sta­nak član­stva u Iz­vr­šnom i Od­bo­ru glav­nog gra­da Alek­san­dra Da­mja­no­vi­ća“, a na osno­vu pro­tiv­sta­tu­tar­ne od­lu­ke GO „do­ni­je­te“ na elek­tron­skoj sjed­ni­ci, či­ji za­pi­snik još ni­smo do­bi­li, i to bez ika­kve mo­guć­no­sti da se o njoj ras­pra­vlja – ka­že se u sa­op­šte­nju.
Ka­ko na­vo­de „men­tor­ka Jo­ni­ca s na­mje­rom ni­je do­zvo­li­la da se u sa­op­šte­nju po­me­ne da su, su­prot­no Sta­tu­tu, is­klju­če­ni iz od­bo­ra ča­sni i če­sti­ti, du­go­go­di­šnji čla­no­vi SNP-a Mi­lan Vu­ji­sić, Dar­ko Živ­ko­vić, Dan­ka Raj­ko­vić, An­đe­la Lu­ka­če­vić i Bu­di­mir Ča­đe­no­vić, sa­mo ka­ko bi se što vi­še sma­njio broj čla­no­va od­bo­ra”.
– Na taj na­čin po­ni­žen je pod­go­rič­ki od­bor ko­ji je du­go go­di­na bio sto­žer ne­ka­da ja­kog SNP-a, ali i par­ti­ja či­ji je Sta­tut, pro­gram i osnov­ne iz­vor­ne prin­ci­pe pi­sao na­rod – po­ru­ču­je gru­pa čla­no­va GO SNP-a.
– Jed­na gru­pi­ca „funk­ci­o­ner­ki i funk­ci­o­ne­ra“ oku­plje­na oko svo­je men­tor­ke Sne­ža­ne Jo­ni­ce, još jed­nom je član­stvu SNP-a i ukup­noj jav­no­sti ja­sno de­mon­stri­ra­la ka­ko se Sta­tut par­ti­je bru­tal­no kr­ši. Po­me­nu­toj men­tor­ki, kr­še­nje Sta­tu­ta za­pra­vo pred­sta­vlja je­di­ni na­čin da stig­ne do svog za­mi­šlje­nog ci­lja – pre­u­zi­ma­nja SNP-a. To bi bio po­sled­nji čin op­šte po­ha­re SNP-a, par­ti­je ko­ja se od­u­vi­jek od­li­ko­va­la i po­no­si­la naj­ča­sni­jim član­stvom. Na sjed­ni­ci kr­njeg Od­bo­ra glav­nog gra­da u uto­rak, na ko­joj je pri­su­stvo­va­lo sve­ga 65 čla­no­va, od 127 ko­li­ko ih ima ukup­no, ve­li­ki broj ča­snih čla­no­va od­bo­ra je po­ku­šao sve ka­ko bi se obez­bi­je­di­lo je­din­stvo od­bo­ra i par­ti­je – na­vo­di se u sa­op­šte­nju.
Do­da­je se da je tra­že­no na sa­mom po­čet­ku, a sve u skla­du sa Sta­tu­tom par­ti­je, od­la­ga­nje sjed­ni­ce „jer je ste­čaj­ni pred­sjed­nik Iva­no­vić već za­ka­zao ve­o­ma va­žan kon­sul­ta­tiv­ni sa­sta­nak pred­sjed­ni­ka svih op­štin­skih od­bo­ra SNP-a, za sri­je­du u 11 ča­so­va u Pod­go­ri­ci”.
– Na­vod­na do­bra na­mje­ra Dra­ga­na Iva­no­vi­ća bi­la je da se na tom sa­stan­ku po­ve­de di­ja­log i po­stig­ne kom­pro­mis ko­ji bi vo­dio ka je­din­stvu i cje­lo­vi­tom dje­lo­va­nju uz po­što­va­nje Sta­tu­ta SNP-a. Da­kle, sma­tra­li smo da tre­ba sa­če­ka­ti re­zul­ta­te tih raz­go­vo­ra. U do­pi­su ko­ji je pot­pred­sjed­nik Od­bo­ra SNP-a Pod­go­ri­ca Spa­so­je Pa­pić upu­tio tim po­vo­dom Iva­no­vi­ću, tra­že­no je da se o od­la­ga­nju od­mah oba­vi­je­ste svi čla­no­vi Od­bo­ra glav­nog gra­da, jer je za to bi­lo sa­svim do­volj­no vre­me­na, ka­ko se čla­no­vi ne bi mal­tre­ti­ra­li da do­la­ze na sjed­ni­cu. Ste­čaj­ni pred­sjed­nik od­bo­ra Dra­gan Iva­no­vić ni­je uva­žio ovaj pot­pu­no oprav­da­ni za­htjev. Isti za­htjev po­no­vljen je na sa­mom po­čet­ku sjed­ni­ce, pri­je usva­ja­nja dnev­nog re­da. Tra­že­no je da se o to­me iz­ja­sne čla­no­vi Od­bo­ra glav­nog gra­da i da se gla­sa pro­ziv­kom – pi­še u sa­op­šte­nju.
Ka­ko se na­po­mi­nje, Iva­no­vić to ni­je do­zvo­lio „i bi­lo je ja­sno da se na­sta­vlja kon­ti­nu­i­ra­no kr­še­nje Sta­tu­ta”.
– Sko­ro 20 čla­no­va Od­bo­ra glav­nog gra­da po­tom je na­pu­sti­lo sjed­ni­cu jer ni­je­su že­lje­li da uče­stvu­ju u toj la­kr­di­ji, tj. po­no­vlje­noj si­tu­a­ci­ji sa sjed­ni­ce Glav­nog od­bo­ra od 25. ju­na, ka­da su oni ko­ji su uzur­pi­ra­li pred­sje­da­va­nje Glav­nim od­bo­rom, bez­u­spje­šno sku­plja­li kvo­rum sko­ro do po­no­ći – za­klju­ču­je se u sa­op­šte­nju gru­pe čla­no­va GO SNP-a. V.R.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"