Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Milov kum težak 15 miliona eura * U junu zakazuju preglede za decembar * Radulović organizovao prenos tri pištolja * Prijava odbačena, a Knežević jedva preživio * Milov kum težak 15 miliona eura * Vučić: Hrabro idemo iz mitologije u budućnost * Duo Mind Against i DJ Squire na Jazu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 24-06-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Momo Koprivica, poslanik Demokratske Crne Gore:
– Vlada ne odustaje od partijskog zapošljavanja.

Vic Dana :)


- Koja je razlika između pametnih i glupih frajera.
- Glupi pričaju viceve o plavušama a pametni ljubave sa njima.


Idu Mujo i Haso ulicom i gledaju ženske. Utom naiđu na jednojajčane bliznakinje. Pita Mujo Hasu:
- Bolan, Haso, koju ćeš?
Haso odgovori:
- Ja bih onu ljepšu.


Šta je brže od Cige koji bježi sa televizorom u rukama?
Njegov sin sa DVD-om.

Kako se zagrijeva crnogorska fudbalska reprezentacija?
Tri kruga oko Crne Gore!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika GRUPA ČLANOVA GLAVNOG ODBORA SNP-A PORUČILA UOČI SJUTRAŠNJE SJEDNICE TOG STRANAČKOG ORGANA
Damjanović i Šćekić Ne napuštamo partiju bez otpora Srđan Milić sa grupom koju je okupio oko sebe, katastrofalnim vođenjem partije i politike i nemilosrdnim gaženjem Statuta SNP-a, da li svjesno ili nesvjesno, ide ka tome da ugasi nekad najjaču opozicionu partiju, tvrdi grupa članova glavnog odbora
Dan - novi portal
Za­ka­zi­va­nje 26. sjed­ni­ce Glav­nog od­bo­ra So­ci­ja­li­stič­ke na­rod­ne par­ti­je, ko­ja je po­sle­di­ca pret­hod­ne, „elek­tron­ske” sjed­ni­ce, de­fi­ni­tiv­no je po­ka­za­lo da je par­ti­ja do­ve­de­na na naj­ni­že gra­ne od svog po­sto­ja­nja, oci­je­ni­la je ju­če gru­pa od 51 čla­na Glav­nog od­bo­ra SNP-a uoči sju­tra­šnje sjed­ni­ce tog par­tij­skog or­ga­na na ko­joj tre­ba da bu­de do­ni­je­ta od­lu­ka o da­tu­mu osmog kon­gre­sa, na ko­jem će de­le­ga­ti bi­ra­ti pred­sjed­ni­ka stran­ke. Sa­op­šte­nje, osim 51 čla­na GO, pot­pi­su­je i po­sla­nik Alek­san­dar Da­mja­no­vić.
– Sr­đan Mi­lić sa gru­pom ko­ju je oku­pio oko se­be, ka­ta­stro­fal­nim vo­đe­njem par­ti­je i po­li­ti­ke uop­šte i ne­mi­lo­srd­nim ga­že­njem Sta­tu­ta SNP-a, da li svje­sno ili ne­svje­sno, ide ka to­me da uga­si ne­kad naj­ja­ču opo­zi­ci­o­nu par­ti­ju ko­ju smo stva­ra­li za­jed­no sa na­ro­dom Cr­ne Go­re pro­te­klih 20 go­di­na. Upra­vo na­čin za­ka­zi­va­nja ove sjed­ni­ce, kao i pred­log od­lu­ka o kri­te­ri­ju­mi­ma po­ka­zu­je bez­ob­zir­nost i zlo­na­mjer­nost ovih par li­ca, ko­ji­ma su po­ni­zi­li glav­ni od­bor kao i na­či­nom šte­lo­va­nja bro­ja de­le­ga­ta po op­štin­skim od­bo­ri­ma. Da­kle, na­mje­ra im je da sva­đa­ju op­štin­ske od­bo­re, da raz­bi­ju par­ti­ju, do kra­ja one­mo­gu­će je­din­stvo i iz­bjeg­nu kva­li­tet­nu pri­pre­mu kon­gre­sa, tj. mo­guć­nost da se par­ti­ja vra­ti na zdra­ve osno­ve i kre­ne pu­tem opo­rav­ka. Oči­to nji­ho­vim am­bi­ci­ja­ma ne od­go­va­ra sta­nje pri­mje­re­no ča­snom ime­nu SNP-a. Kao što ne od­go­va­ra ni oni­ma iz­van na­še par­ti­je ko­ji po­ku­ša­va­ju na sve na­či­ne da osla­be SNP ka­ko bi po­stao ne­či­ja za­kr­pa – na­vo­de se u sa­op­šte­nju.
Ka­ko na­vo­de, „zbog po­sled­njih de­ša­va­nja u na­šoj par­ti­ji pri­mo­ra­ni smo da se na ovaj na­čin obra­ti­mo čla­no­vi­ma i sim­pa­ti­ze­ri­ma SNP-a”. Is­ti­ču da je nji­ho­vo ne­za­do­volj­stvo na­či­nom na ko­ji je par­ti­ju vo­dio pred­sjed­nik u ostav­ci kul­mi­ni­ra­lo na 25, elek­tron­skoj sjed­ni­ci glav­nog od­bo­ra, „ka­da su Mi­lić i oni ko­ji­ma je on omo­gu­ćio da u na­šoj par­ti­ji o sve­mu od­lu­ču­ju prak­tič­no na­pra­vi­li puč, kr­še­ći Sta­tut ali i sve ele­men­ta­r­ne de­mo­krat­ske prin­ci­pe, uklju­ču­ju­ći i je­din­stvo par­ti­je”.
– Od svog na­stan­ka do da­nas, na­ša par­ti­ja je do­ži­vlja­va­la i pre­ži­vlja­va­la mno­go to­ga, ali je uspi­je­va­la da osta­ne i op­sta­ne za­hva­lju­ju­ći čla­no­vi­ma i sim­pa­ti­ze­ri­ma ko­ji su vje­ro­va­li u ide­ju SNP-a. Da­nas je SNP do­šao do ivi­ce am­bi­sa. U tu po­zi­ci­ju par­ti­ju je do­ve­la gru­pa onih ko­ji su pre­ma na­ma čla­no­vi­ma bi­li neo­d­go­vor­ni, ali su o svom lič­nom in­te­re­su i te ka­ko do­bro vo­di­li ra­ču­na. Ne smi­je­mo im do­zvo­li­ti da u svom na­u­mu us­pi­ju, zbog onih ko­ji svih ovih go­di­na vje­ru­ju u ča­snu ide­ju SNP-a. Uka­zi­va­li smo go­di­na­ma una­zad da Mi­lić vo­di po­gre­šnu po­li­ti­ku, da to ni­je iz­vor­ni SNP, da se po­la­ko pre­tva­ra­mo u pri­vat­nu fir­mu neo­d­go­vor­ne gru­pe po­je­di­na­ca ko­ja je na ime­nu i sla­vi par­ti­je za se­be pri­ba­vlja­la ko­rist. Na taj na­čin su po­ku­ša­li i par­ti­ju da uni­ze i po­ni­ze. Po­če­li su sa na­pa­di­ma na one ko­ji su ih pro­zre­li u nji­ho­vim na­mje­ra­ma. Uni­ža­va­li su uspje­he i po­bje­de ko­le­ga sa ko­ji­ma su, ka­ko su go­vo­ri­li, ko­li­ko do ju­če di­je­li­li ide­ju SNP-a za­sno­va­nu na isti­ni i prav­di, so­li­dar­no­sti i to­le­ran­ci­ji. A sve zbog lič­ne su­je­te i ko­ri­sti – na­gla­ša­va se u sa­op­šte­nju gru­pe čla­no­va GO SNP-a.
Po­seb­na je pri­ča, tvr­de oni, „ko­li­ko su pu­ta sve po­ra­ze ko­je smo kao par­ti­ja do­ži­vlja­va­li pri­ka­zi­va­li kao po­bje­de, iz­mi­šlja­ju­ći ne­pri­ja­te­lje sa stra­ne, a u stva­ri je u sve­mu to­me nji­ho­vo ne­pri­ja­telj­sko dje­lo­va­nje pre­ma par­ti­ji bi­lo pre­sud­no”.
– Po­što­va­ni čla­no­vi i sim­pa­ti­ze­ri, re­ći će­te gdje smo bi­li do sa­da. Bi­li smo tu uvi­jek, ali je sva­ki naš po­ku­šaj raz­ot­kri­va­nja na per­fi­dan na­čin gu­šen od Mi­li­ća i gru­pi­ce nje­go­vih sa­rad­ni­ka, in­stru­i­sa­nih od cen­ta­ra mo­ći iz­van SNP-a. Na­ša par­ti­ja uvi­jek je bi­la na me­ti re­ži­ma. Po­ku­ša­va­li su stal­no, čak če­ti­ri pu­ta i uspje­li, da nas iz­nu­tra po­di­je­le jer smo im od­u­vi­jek bi­li naj­o­zbilj­ni­ja pri­jet­nja. Is­po­sta­vi­lo se da oni ko­ji su po­ma­ga­li DPS-u da osla­bi SNP ni­su bi­li tu zbog ide­je i pro­gra­ma SNP-a i lju­ba­vi pre­ma njoj, već sa­mo i is­klju­či­vo zbog lič­nih in­te­re­sa i in­te­re­sa nji­ho­vih na­lo­go­da­va­ca – is­ti­če se u sa­op­šte­nju.
Ka­ko po­ru­ču­ju „zbog svih žr­ta­va ko­je smo pod­ni­je­li, zbog na­še ča­sne po­li­tič­ke ide­je, mi na­šu par­ti­ju ne smi­je­mo pre­pu­sti­ti oni­ma ko­ji­ma je ba­vlje­nje po­li­ti­kom sa­mo uno­san bi­znis”.
– Ne­ki su na­pu­šta­li SNP bez pru­ža­nja ot­po­ra. Mi to ne­će­mo. Po­zi­va­li smo, a i sa­da po­zi­va­mo, na po­što­va­nje Sta­tu­ta par­ti­je i na je­din­stvo svih onih ko­ji idej­no pri­pa­da­ju SNP-u. Vje­ru­je­mo da je još mo­gu­će po­di­ći par­ti­ju či­je su ide­je svih ovih go­di­na bi­le sve­ti­o­nik prav­de i za­štit­nik čoj­ske Cr­ne Go­re – na­vo­di se u obra­ća­nju 52 čla­na GO SNP-a čla­no­vi­ma i sim­pa­ti­ze­ri­ma te par­ti­je.
Ka­ko su za­klju­či­li, „na­ša je ljud­ska oba­ve­za da oču­va­mo ide­ju ko­ja nas je svih ovih go­di­na vo­di­la i ko­joj smo za­jed­no sa član­stvom po­sve­ti­li mno­go emo­ci­ja i tru­da, ne sa­mo mi ne­go i na­še po­ro­di­ce, za­jed­no sa ar­mi­jom po­no­si­tih gra­đa­na Cr­ne Go­re, ko­ji su taj ča­sni put sli­je­di­li”.V.R.

Ka­lu­đe­ro­vić: Pre­pa­li se od kon­gre­sa

Iz So­ci­ja­li­stič­ke na­rod­ne par­ti­je po­ru­či­li su da ra­zu­mi­ju ner­vo­zu ma­njin­skog di­je­la čla­no­va glav­nog od­bo­ra jer, ka­ko na­vo­de, „ko­nač­no do­la­zi vri­je­me da se po­lo­že ra­ču­ni”.
– Uka­zu­je­mo da glav­ni od­bor ima 152 čla­na i da pot­pi­si 51 ne­za­do­volj­nih iz istih par gra­do­va po­tvr­đu­ju zva­nič­no sa­op­šte­nje par­ti­je da su od­lu­ke ko­je ospo­ra­va­ju do­ni­je­te dvo­tre­ćin­skom ve­ći­nom i u skla­du sa Sta­tu­tom. Uko­li­ko se za­i­sta bo­re za in­te­re­se SNP-a, on­da ne ra­zu­mi­je­mo to­li­ku pa­ni­ku zbog za­ka­zi­va­nja kon­gre­sa, osim ako ni­je­su i sa­mi svje­sni da su sve ra­di­li na šte­tu par­ti­je, pa se pla­še gu­bit­ka funk­ci­ja i pri­vi­le­gi­ja ko­je su i te ka­ko uži­va­li – sa­op­šti­la je Sla­đa­na Ka­lu­đe­ro­vić, port­pa­rol SNP-a.
Ka­ko je do­da­la, „na sve na­či­ne po­ku­ša­va­ju­ći da iz­bjeg­nu su­o­ča­va­nje sa ve­ćin­skom vo­ljom u SNP-u, na lu­kav na­čin po­ku­ša­va­ju da skre­nu pa­žnju sa či­nje­ni­ce su upra­vo oni ti ko­ji, za­rad tu­đih in­te­re­sa, hro­nič­no pod­ri­va­ju stran­ku”.
– Vri­je­me je da se i nji­ma i nji­ho­vim men­to­ri­ma ka­že „do­sta je bi­lo”. A pra­vo mje­sto za to je upra­vo Kon­gres SNP-a. Za­to ga se i to­li­ko pla­še – za­klju­či­la je Ka­lu­đe­ro­vi­će­va.


Pot­pi­sni­ci

Obra­ća­nje čla­no­vi­ma i sim­pa­ti­ze­ri­ma SNP-a pot­pi­sa­li su Dra­go­slav Šće­kić, An­đe­la Bo­jo­vić, Bo­ris Buć­ko­vić, Mi­ro Ve­šo­vić, Sa­vo Vu­če­tić, Ja­sna Kne­že­vić, Dra­go­mir Đu­kić, Ra­de Klja­jić, Da­ni­je­la Dan­ka Mar­ko­vić, Mi­lo­sa­va Mi­ra Pa­u­no­vić, Ivan Ra­de­vić, Mla­den Sti­jo­vić, Ra­do­slav Ra­šo Ni­ša­vić, Ro­sa Ve­lič­ko­vić, Dra­go­ljub Mi­ško Ne­do­vić, Zo­ran Bo­ško­vić, Vi­dran Klja­je­vić, Mi­o­mir Vo­ji­no­vić, Da­ni­je­la Đu­ro­vić, Sa­vo Pa­li­ku­ća, Ve­sna Ba­bo­vić, Ve­sna Sa­mar­džić, Va­si­li­je Bje­le­tić, An­dri­ja Ćet­ko­vić, Pre­drag Mi­li­će­vić, Sr­đan Sto­ja­no­vić, Dra­ga­na Mi­ro­vić, Spa­so­je Pa­pić, De­jan Me­šter, Ana Ni­ko­lić, Vuk­san Si­mo­no­vić, Ma­ri­ca Ba­bo­vić, Ma­ri­ja Ra­di­no­vić, Želj­ko Vu­jo­tić, Da­ni­lo Dra­kić, Ni­ko­la Mi­li­će­vić, Vi­o­le­ta Don­dić, Dra­gu­tin Ba­ta Ra­i­če­vić, Zo­ran To­mić, Alek­sa Kan­ka­raš, Di­ja­na Šće­pa­no­vić Ko­stić, Mi­o­drag Era­ko­vić, Mi­lan­ka Pe­ko­vić, Mar­ko Pe­ru­ći­ca, Dan­ko Ša­ran­čić, Du­šan Jo­vić, Ta­nja Vu­če­tić, Đu­ro Mi­lo­še­vić, Mi­li­ja Rov­ča­nin, Iva­na Ive­zić, Li­di­ja Gr­di­nić i Alek­san­dar Da­mja­no­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"