Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
„Kavčani” spremali likvidaciju šefa beogradske policije * Opozicija pronašla recept za smjenu DPS-a * Nemaju dozvolu, ali imaju Mila na otvaranju * Ustavni sud švercovao odluku o majkama * „Kavčani” spremali likvidaciju šefa beogradske policije * Iz jastučnice * Tajna bosanske atlantide
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 14-05-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Suada Zoronjić, potpredsjednica GP URA:
– Predsjednik SD i bivši ministar saobraćaja Ivan Brajović treba da odgovara u slučaju „Ramada” u najmanju ruku zbog davanja lažnog iskaza.

Vic Dana :)

Došao Mujo u kafić, dođe konobar do njega, Mujo kaže:
- Daj meni, daj svima i popij i ti nešto.
Svi popiju, Mujo kaže nemam para, a konobar ga izmlati.
Dođe Mujo opet sjutradan i kaže:
- Daj meni, daj svima i popij i ti nešto.
Svi popiju i on opet nema para i opet ga konbar izmlati.
Dođe Mujo opet sjutra i kaže:
- Daj meni, daj svima, a ti nemoj, ti nisi dobar kad popiješ!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika ANALITIČARI POZDRAVILI EFIKASAN DOGOVOR OPOZICIONIH SUBJEKATA O FORMIRANJU VLASTI U HERCEG NOVOM Sve se može kad se hoće Ovaj brzi dogovor je pozitivna vijest za opoziciju i princip koji treba koristiti u sličnim situacijama. Moguće da je opozicija naučila lekcije iz ranijih procesa i okrenula novu stranicu u međusobnim odnosima – ocijenio je Stevo Muk
Dan - novi portal
Efi­ka­san do­go­vor opo­zi­ci­je u Her­ceg No­vom o for­mi­ra­nju vla­sti zreo je po­li­tič­ki is­ko­rak ko­ji na­go­vje­šta­va da je opo­zi­ci­ja shva­ti­la šta zna­či je­din­stvo ci­lja, a to je da De­mo­krat­ska par­ti­ja so­ci­ja­li­sta što pri­je bu­de u opo­zi­ci­o­nim klu­pa­ma, sma­tra­ju po­li­tič­ki ana­li­ti­ča­ri. Oni su is­ta­kli da se do­go­vo­rom u Her­ceg No­vom ša­lje op­ti­mi­stič­na po­ru­ka jav­no­sti.
Već na pr­vom sa­stan­ku, za prak­tič­no dva sa­ta, po­stig­nut je do­go­vor pred­stav­ni­ka De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re, DF-a, SNP-a, Nov­ske li­ste i ko­a­li­ci­je SDP–URA o for­mi­ra­nju vla­sti u Her­ceg No­vom. Bu­du­ća vlast ima­će po­dr­šku 19 od­bor­ni­ka ko­a­li­ci­je, po­če­le su pri­pre­me za sa­zi­va­nje kon­sti­tu­tiv­ne sjed­ni­ce Skup­šti­ne op­šti­ne Her­ceg No­vi, a kon­sti­tu­en­ti su se sa­gla­si­li da će bi­ti po­što­va­ni de­mo­krat­ski prin­ci­pi u for­mi­ra­nju vla­sti, sa­gla­sno uka­za­nom po­vje­re­nju do­bi­je­nom na iz­bo­ri­ma.
Pred­sjed­nik Uprav­nog od­bo­ra In­sti­tu­ta Al­ter­na­ti­va Ste­vo Muk re­kao je za „Dan” da su de­ša­va­nja u Her­ceg No­vom po­zi­ti­van is­ko­rak, uz na­du da do­go­vor ni­je sa­mo na­če­lan i da se u re­a­li­za­ci­ji ne­će po­ja­vi­ti ner­je­ši­va pi­ta­nja.
–Čak i da bu­de ta­ko, ovaj br­zi do­go­vor pred­sta­vlja po­zi­tiv­nu vi­jest za opo­zi­ci­ju i prin­cip ko­ji tre­ba ko­ri­sti­ti u slič­nim si­tu­a­ci­ja­ma. Mo­gu­će da je opo­zi­ci­ja na­u­či­la lek­ci­je iz ra­ni­jih pro­ce­sa i okre­nu­la no­vu stra­ni­cu u me­đu­sob­nim od­no­si­ma. Ako bu­de ta­ko, bi­će to na do­bro­bit cje­lo­kup­ne opo­zi­ci­je i pro­kla­mo­va­nih ci­lje­va po­li­tič­ke bor­be – is­ta­kao je Muk.
Na iz­bo­ri­ma u Her­ceg No­vom 7. ma­ja DPS je osvo­jio 12 man­da­ta, De­mo­kra­te de­vet, DF če­ti­ri, Nov­ska li­sta je tri, SNP dva, a Iz­bor, Gra­đan­ska li­sta Mi­šo Ško­balj, SD i sa­vez SDP–URA po je­dan man­dat.
Ka­ko sma­tra ana­li­ti­čar Bo­ži­dar Čo­la­ko­vić, opo­zi­ci­o­ne stran­ke su jav­no­sti po­sla­le op­ti­mi­stič­nu po­ru­ku br­zim do­go­vo­rom oko kon­sti­tu­i­sa­nja lo­kal­nih or­ga­na vla­sti u Her­ceg No­vom.
– Za raz­li­ku od pro­šlo­go­di­šnjih lo­kal­nih iz­bo­ra u Bu­dvi i Ko­to­ru, po­sti­za­nje do­go­vo­ra ni­je od­la­ga­no iz da­na u dan da bi mo­glo po­slu­ži­ti re­ži­mu oda­nim me­di­ji­ma i eks­per­ti­ma u stva­ra­nju sli­ke o su­jet­nim vođ­stvi­ma ko­ja ne mo­gu po­sti­ći do­go­vor, sve us­put im­pli­ci­ra­ju­ći za­bri­nu­tost ka­ko bi tek bio mo­guć do­go­vor o kru­ci­jal­nim dr­žav­nim pi­ta­nji­ma – ka­zao je Čo­la­ko­vić.
On je oci­je­nio da je ve­o­ma kra­tak pe­ri­od raz­go­vo­ra ko­ji je ovom pri­li­kom re­zul­ti­rao do­go­vo­rom raz­log za za­bri­nu­tost sa­mo jed­ne adre­se na po­li­tič­koj sce­ni – DPS-a.
– Na­rav­no, uko­li­ko her­ceg­nov­ska de­ša­va­nja pred­sta­vlja­ju do­dat­ni na­go­vje­štaj dru­ga­či­jeg, za­jed­nič­kog dje­lo­va­nja opo­zi­ci­o­nih stra­na­ka, je­din­stve­nih u bar jed­nom ključ­nom za­htje­vu još od ok­to­bar­skih iz­bo­ra, sa pu­nom svi­je­šću pri po­vla­če­nju sva­kog po­te­za o va­žno­sti tre­nut­ka i o to­me ko je za­i­sta je­di­ni po­li­tič­ki pro­tiv­nik – re­kao je Čo­la­ko­vić.
Su­bjek­ti ko­ji će for­mi­ra­ti vlast sa­gla­si­li su na sa­stan­ku odr­ža­nom u pe­tak da će bi­ti po­što­va­ni iz­bor­ni pro­gra­mi svih kon­sti­tu­e­na­ta no­ve ko­a­li­ci­je, uz oda­bir struč­nih, po­šte­nih i prin­ci­pi­jel­nih ka­dro­va i pot­pu­nu de­po­li­ti­za­ci­ju lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve.
Di­rek­tor Po­li­ti­kon mre­že Jo­va­na Ma­ro­vić sma­tra da je do­go­vor opo­zi­ci­je u Her­ceg No­vom zreo po­li­tič­ki is­ko­rak ko­ji na­go­vje­šta­va da je opo­zi­ci­ja shva­ti­la šta zna­či je­din­stvo ci­lja – DPS u opo­zi­ci­o­nim klu­pa­ma – kao va­žan ko­rak ka de­mo­kra­ti­za­ci­ji dru­šta i da­ljem spro­vo­đe­nju re­for­mi.
– Lo­kal­ne pri­če mo­gu bi­ti mo­del za na­ci­o­nal­ni ni­vo kao su­štin­ski po­mak ka vri­jed­no­sti­ma par­la­men­ta­ri­zma i smje­nji­vo­sti vla­sti kroz iz­bor­ni pro­ces. Ovaj po­zi­ti­van ta­las, da­kle, tre­ba is­ko­ri­sti­ti i on mo­ra ima­ti svoj na­sta­vak na dr­žav­nom ni­vou. Sto­ga je naj­ma­nje bit­no ko će po­kre­nu­ti, od­no­sno ru­ko­vo­di­ti pro­ce­som kre­i­ra­nja za­jed­nič­ke plat­for­me, va­žno je ot­poč­ne što pri­je – za­klju­či­la je Ma­ro­vi­će­va. M.V.


Osvje­že­nje na po­li­tič­koj sce­ni

Pred­sjed­nik Gra­đan­ske ali­jan­se Bo­ris Ra­o­nić ka­zao je da efi­ka­sno for­mi­ra­na vlast u Her­ceg No­vom pred­sta­vlja pra­vo osvje­že­nje na po­li­tič­koj sce­ni u Cr­noj Go­ri.
– Do­go­vor, a ne is­cr­plju­ju­ći pre­go­vo­ri i uslo­vlja­va­nja, jav­no sa­op­šte­ni prin­ci­pi, uz uče­šće lo­kal­nih, a ne cen­tral­nih po­li­ti­ča­ra, stva­ri su za po­hva­lu. Bi­lo bi sjaj­no i ako se od­lu­če da uči­ne jav­nim ko­a­li­ci­o­ni ugo­vor ka­da bu­de pot­pi­san, a da struk­tu­ra lo­kal­ne vla­sti bu­de skrom­na, a ne me­ga­lo­man­ska kao ka­da je opo­zi­ci­ja ra­ni­je ima­la vlast u No­vom. Ta­da smo ima­li pet pot­pred­sjed­ni­ka i sko­ro 20 se­kre­ta­ra, di­rek­to­ra jav­nih pred­u­ze­ća i sa­vje­ta – re­kao je Ra­o­nić.
Ka­ko je do­dao, no­va vlast tre­ba da in­for­mi­še gra­đa­ne o za­te­če­nom sta­nju i pla­no­vi­ma i da, bez ob­zi­ra na par­tij­sku pri­pad­nost, na funk­ci­o­ner­ska mje­sta po­sta­vi po­je­din­ce sa kre­di­bi­li­te­tom i struč­no­šću.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"