Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Drešaj organizovao šverc, Isat ilegalnu proizvodnju? * Izlazak u Novom logičan kao i bojkot u Nikšiću * Majke prekinule proteste * Milova vlada mimo tendera potrošila 2,6 miliona * Trampov zid zidaju teškoće * Rat sa mrtvima * Evropa stvarana na pepelu ratnih poraza
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 27-03-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MAJA ĆATOVIĆ, FUNKCIONER DPS-a :
Očekujem da će Demokratska partija socijalista pobijediti na predstojećim lokalnim izborima u Herceg Novom.

Vic Dana :)


Kaže Perica prijateljima:
- Jeste li znali da novi Ajfon 7 ima aplikaciju za mršavljenje?
Na to će drugovi:
- Kako ona radi?
Perica:
- Pa kupite ga i ostanete bez para za hljeb.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika PREDSTAVNICI DEMOKRATA OCIJENILI DA REŽIM SRAČUNATO ODLAŽE PRIMJENU ZAKONA O GLAVNOM GRADU
Sa konferencije za novinare Tuzi bez opštine da DPS zadrži vlast Posmatrati ljude iz Malesije kao brojke za matematički inženjering DPS-a skandalozno je i nedopustivo – istakao je Štjefan Camaj Proces demokratskih promjena u Podgorici je nezaustavljiv, što su građani ubjedljivo potvrdili i na parlamentarnim izborima 2016. godine, kada je opozicija osvojila rekordnih blizu 62.000 glasova – kazao je Vladimir Čađenović
Dan - novi portal
Pre­ko vla­di­nog pred­lo­ga iz­mje­na i do­pu­na za­ko­na o Glav­nom gra­du i o te­ri­to­ri­jal­noj or­ga­ni­za­ci­ji, De­mo­krat­ska par­ti­ja so­ci­ja­li­sta na­mje­ra­va da do 1. sep­tem­bra 2018. go­di­ne od­lo­ži pri­mje­nu rje­še­nja ko­ji­ma je pred­vi­đe­no da Tu­zi bu­du pu­no­prav­na op­šti­na, što je, evi­dent­no, po­ku­šaj da op­sta­nu na vla­sti na­kon iz­bo­ra u Pod­go­ri­ci, oci­je­ni­li su pred­stav­ni­ci De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re.
Čel­nik De­mo­krat­skog sa­vje­ta De­mo­kra­ta Štje­fan Ca­maj re­kao je na kon­fe­ren­ci­ji za me­di­je da je jav­no­sti po­zna­to da je pi­ta­nje or­ga­ni­zo­va­nja pod­ruč­ja Ma­le­si­je–Tu­zi kao sa­mo­stal­ne op­šti­ne ak­tu­el­no go­to­vo od po­čet­ka 27 go­di­na du­ge vla­da­vi­ne DPS-a u Cr­noj Go­ri.
– Sa­da Vla­da, na­vod­no, is­pu­nja­va naj­no­vi­je po­li­tič­ko obe­ća­nje DPS-a da će Tu­zi do ma­ja ove go­di­ne bi­ti sa­mo­stal­na op­šti­na. Ka­žem na­vod­no jer je oči­gled­no da, su­štin­ski, u do­gled­no vri­je­me ni od tog obe­ća­nja ne­će bi­ti ni­šta. Vla­da je pri­je tri da­na pred­lo­ži­la iz­mje­ne i do­pu­ne Za­ko­na o Glav­nom gra­du i Za­ko­na o te­ri­to­ri­jal­noj or­ga­ni­za­ci­ji Cr­ne Go­re ko­ji­ma je pred­vi­đe­no da Tu­zi po­sta­nu pu­no­prav­na op­šti­na. Me­đu­tim, Vla­da je isto­vre­me­no pred­lo­ži­la da se rje­še­nja ko­jim se ure­đu­je da Tu­zi bu­du sa­mo­stal­na op­šti­na pri­mje­nju­ju tek od 1. sep­tem­bra 2018. go­di­ne. Vla­da i DPS upra­vo tom nor­mom po­ka­zu­ju svoj skan­da­lo­zno neo­d­go­vo­ran od­nos pre­ma pro­ble­ma­ti­ci o ko­joj je ri­ječ, a po­seb­no pre­ma gra­đa­ni­ma Ma­le­si­je i Tu­zi – is­ta­kao je Ca­maj.
On je oci­je­nio da je vi­še ne­go oči­gled­no da DPS-u i Vla­di uop­šte ni­je sta­lo do una­pre­đi­va­nja pra­va na lo­kal­nu sa­mo­u­pra­vu gra­đa­na tog pod­ruč­ja. Oni, sma­tra Ca­maj, gra­đa­ne Ma­le­si­je do­ži­vlja­va­ju is­klju­či­vo kao svo­je po­ten­ci­jal­ne bi­ra­če ko­ji tre­ba da osta­nu dio gla­sač­ke ma­ši­ne­ri­je DPS-a i na na­red­nim lo­kal­nim iz­bo­ri­ma u glav­nom gra­du.
– Ko­ri­stim pri­li­ku da DPS-u i ak­tu­el­noj vla­sti u mo­je ime i u ime De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re upu­tim naj­o­štri­ji pro­test i upo­zo­re­nje da ni­ko ne­ma pra­vo da zlo­u­po­tre­bom po­zi­ci­ja vla­sti po­ku­ša­va da po­li­tič­ki tr­gu­je onim či­me ni­je do­zvo­lje­na tr­go­va­ti, kao što su Usta­vom ga­ran­to­va­na pra­va gra­đa­na na lo­kal­nu sa­mo­u­pra­vu. Rok ko­ji je de­fi­ni­san vla­di­nim pred­lo­gom za­ko­na naj­ve­će je po­ni­že­nje ko­je pam­te gra­đa­ni Ma­le­si­je u mo­ru po­ni­že­nja ko­je nam je pri­re­dio DPS za ovih ne­ko­li­ko de­ce­ni­ja– na­gla­sio je Ca­maj.
Ka­ko je pod­vu­kao, po­sma­tra­ti lju­de iz Ma­le­si­je kao broj­ke za ma­te­ma­tič­ki in­že­nje­ring DPS-a skan­da­lo­zno je i ne­do­pu­sti­vo.
– Da sve bu­de ja­sno, i ja i po­li­tič­ki su­bjekt ko­jem pri­pa­dam svim ka­pa­ci­te­ti­ma se za­la­že­mo za pu­no­prav­nu op­šti­nu Tu­zi, ali tu pu­no­prav­nu op­šti­nu že­li­mo od­mah, bez ika­kvih od­la­ga­nja, bez da­ljih če­ka­nja, jer gra­đa­ni Ma­le­si­je to za­slu­žu­ju – re­kao je Ca­maj.
Pred­sjed­nik pod­go­rič­kog od­bo­ra Vla­di­mir Ča­đe­no­vić oci­je­nio je da je po­če­la ak­ci­ja spa­sa­va­nja vla­sti u glav­nom gra­du po sva­ku ci­je­nu. Do­kaz za to je, sma­tra on, ne­dav­na pre­mi­je­ro­va po­sje­ta grad­skoj upra­vi.
– Pre­mi­jer je uka­pi­rao da mo­ra da po­gu­ra tro­mu, ne­moć­nu i ne­spo­sob­nu vlast u Pod­go­ri­ci, ili, ka­ko ih je uoči par­la­men­tar­nih iz­bo­ra kva­li­fi­ko­vao pred­sjed­nik DPS-a, za­u­sta­vlja­če raz­vo­ja glav­nog gra­da. Ka­sno je za to, kao što je oči­gled­no da je ta te­ra­pi­ja za­ka­sni­la za opo­ra­vak od kar­di­nal­ne gre­ške uči­nje­ne 6. ok­to­bra 2014. go­di­ne, ka­da su za gra­do­na­čel­ni­ka Pod­go­ri­ce iza­bra­li Sla­vo­lju­ba Mi­ga Sti­je­po­vi­ća. Pro­ces de­mo­krat­skih pro­mje­na u Pod­go­ri­ci je ne­za­u­sta­vljiv, što su gra­đa­ni Pod­go­ri­ce po­tvr­di­li i na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma od 25.ma­ja 2014. go­di­ne i još ubje­dlji­vi­je na par­la­men­tar­nim iz­bo­ri­ma 16. ok­to­bra 2016. go­di­ne, ka­da je opo­zi­ci­ja osvo­ji­la re­kord­nih bli­zu 62.000 gla­so­va – ka­zao je Ča­đe­no­vić.
Ka­ko je do­dao, kao i mno­go pu­ta ra­ni­je, DPS pre­va­rom, kao osnov­nim sred­stvom i ma­ni­rom vla­da­nja, že­li za­dr­ža­ti vlast u Pod­go­ri­ci, što po­tvr­đu­ju i pred­lo­zi­ma iz­mje­na i do­pu­na za­ko­na o te­ri­to­ri­jal­noj or­ga­ni­za­ci­ji i o Glav­nom gra­du.
– Da­vlje­nik se za slam­ku hva­ta, re­če­no je dav­no, pa DPS vje­ru­je da je ta slam­ka da gra­đa­ni Ma­le­si­je za­dr­že pra­vo gla­sa za Skup­šti­nu Glav­nog gra­da, od­no­sno pred­log da se za­ko­ni ko­ji­ma Tu­zi po­sta­ju pu­no­prav­na op­šti­na pri­mje­nju­ju od 1. sep­tem­bra 2018. go­di­ne, ne­što vi­še od tri mje­se­ca na­kon kraj­njeg ro­ka za odr­ža­va­nje iz­bo­ra za Skup­šti­nu Glav­nog gra­da, kao i rje­še­nje da se iz­bo­ri spro­vo­de sa­mo u no­vo­na­sta­loj op­šti­ni, a ne, kao što je to do sa­da bi­lo pro­pi­sa­no, i u onoj lo­kal­noj sa­mo­u­pra­vi iz ko­je se iz­dva­ja no­vo­na­sta­la op­šti­na – re­kao je Ča­đe­no­vić.
Po nje­go­vom su­du, ova­kva rje­še­nja pro­du­blju­ju iona­ko du­bo­ku po­li­tič­ku kri­zu u Cr­noj Go­ri jer je za opo­zi­ci­ju ko­ja se svih ovih go­di­na ne­po­di­je­lje­no za­la­ga­la za pu­no­prav­ne op­šti­ne Tu­zi i Go­lu­bov­ci je­di­no pri­hva­tlji­vo isto­vre­me­no odr­ža­va­nje iz­bo­ra za Skup­šti­nu Glav­nog gra­da i iz­bo­ra za Skup­šti­nu pu­no­prav­ne op­šti­ne Tu­zi.
– Re­zul­ta­ti ne­dav­no odr­ža­nih par­la­men­tar­nih iz­bo­ra po­ka­za­li su da je DPS u Pod­go­ri­ci po­li­tič­ki da­vlje­nik za ko­jeg spa­sa ne­ma. Za­to ih po­zi­va­mo da ko­nač­no pre­ki­nu da va­ra­ju gra­đa­ne Ma­le­si­je, što či­ne već du­go, i da omo­gu­će pri­mje­nu po­me­nu­tih za­ko­na u skla­du sa Usta­vom Cr­ne Go­re i ti­me omo­gu­će stva­ra­nje pu­no­prav­ne op­šti­ne Tu­zi, što je ča­sna i čoj­ska Ma­le­si­ja odav­no za­slu­ži­la, kao i da se na­ve­de­ni pred­lo­zi do­pu­ne ta­ko što će se omo­gu­ći­ti da vri­jed­na i drev­na Ze­ta ostva­ri to isto pra­vo – za­klju­čio je Ča­đe­no­vić.
M.V.


Ne­ma istog sta­tu­sa za Go­lu­bov­ce

Po Ča­đe­no­vi­će­vom mi­šlje­nju, ne­shva­tlji­vo je zbog če­ga se u utvr­đe­nim iz­mje­na­ma i do­pu­na­ma dva­ju za­ko­na iz­o­sta­vlja stva­ra­nje pu­no­prav­ne op­šti­ne Go­lu­bov­ci, ka­da se zna da je te­žnja i ve­ćin­ska vo­lja gra­đa­na Ze­te iden­tič­na te­žnji i vo­lji gra­đa­na Ma­le­si­je.
– Ne­spor­no je da gra­đa­ni Ma­le­si­je po­dr­ža­va­ju stva­ra­nje pu­no­prav­ne op­šti­ne Go­lu­bov­ci, kao što i gra­đa­ni Ze­te po­dr­ža­va­ju svo­je kom­ši­je iz Ma­le­si­je da ostva­re pra­vo na pu­no­prav­ni op­šti­nu Tu­zi. Ko­nač­no, ve­ćin­ska je vo­lja gra­đa­na glav­nog gra­da da ta pod­ruč­ja bu­du sa­mo­stal­ne op­šti­ne u Cr­noj Go­ri – ka­zao je Ča­đe­no­vić.
On je is­ta­kao da su pro­vid­nost, po­dlost, po­li­ti­kant­stvo i li­ce­mjer­je re­ži­ma naj­ja­sni­je vi­dlji­vi u rje­še­nju da se iz­mje­ne ovih za­ko­na pri­mje­nju­ju od 1. sep­tem­bra 2018. go­di­ne.
– To rje­še­nje je li­še­no bi­lo ka­kvog re­al­nog i ra­zum­nog oprav­da­nja – sma­tra Ča­đe­no­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"