Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Srpski pasoš zatražio i vođa „škaljaraca” * Trampov savjetnik radio i za Mila i za Deripasku * Na infuziji osam majki * Iz Brazila uvezeno 100 tona mesa * Srpski pasoš zatražio i vođa „škaljaraca” * Identitet naroda * Mali Alek
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 23-03-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Dragan Koprivica, direktor Centra za demokratsku tran.:
– Agencija za sprečavanje korupcije do sada nije kao problem prepoznala pojavu da ministri zloupotrebljavaju javnu funkciju u toku predizborne kampanje.

Vic Dana :)

Uče mama i tata dijete da priča:
- Kako se čuje mačka?
- Mjau, mjau...
- Bravo! A kako se čuje pas?
- Vau, vau...
- Super! A kako se čuje miš?
- Klik, klik..


Mujo napravio neki belaj i doveli ga kod sudije.
- Pa šta vas je dovelo ovdJe? - upita sudija
- Velika marica i četiri policajca - kaže Mujo.


Igraju dvije plavuše fudbala i jedna kaže: -Too dala sam koš! A druga odgovara na to: -Glupačo nije ti ovo odbojka.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika ANALITIČARI SMATRAJU DA JE NESPORNO DA ĆE OPOZICIJA NA MAJSKIM LOKALNIM IZBORIMA PORAZITI DPS
Čolaković I Vukadinović Pobjeda u Novom uvod u vanredne izbore Treba otvoriti prostor za postizborne koalicije sa svima osim sa DPS-om. To opoziciji otvara mogućnost osvajanja vlasti u Herceg Novom – kazao je Srđan Vukadinović
Dan - novi portal
Po­bje­da opo­zi­ci­o­nih par­ti­ja na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma u Her­ceg No­vom je ne­u­pit­na i De­mo­krat­ska par­ti­ja so­ci­ja­li­sta ne­ma šan­si da osvo­ji vlast u tom gra­du, ka­zao je za „Dan“ po­li­tič­ki ana­li­ti­čar Sr­đan Vu­ka­di­no­vić, ko­men­ta­ri­šu­ći re­zul­ta­te is­tra­ži­va­nja jav­nog mnje­nja po ko­ji­ma je opo­zi­ci­ja u zna­čaj­noj pred­no­sti nad DPS-om u su­sret her­ceg­nov­skim iz­bo­ri­ma.
– Po­bje­da opo­zi­ci­je u Her­ceg No­vom je ne­u­pit­na. I bez an­ke­ta je sa­svim ja­sno da DPS ne mo­že osvo­ji­ti vlast u Her­ceg No­vom na iz­bo­ri­ma u ma­ju – re­kao je Vu­ka­di­no­vić.
On sma­tra da bi bi­lo do­bro da opo­zi­ci­ja iz­vu­če po­u­ku iz nik­šić­kih iz­bo­ra i da se ne po­no­vi gre­ška, po­što bi, ka­ko na­vo­di, si­gur­no po­bi­je­di­li da su uče­stvo­va­li u iz­bor­nom pro­ce­su u gra­du pod Tre­bje­som
– Vlast DPS-a na dr­žav­nom ni­vou sa­da se odr­ža­va apa­ra­ti­ma za vje­štač­ko di­sa­nje. Ako DPS na vla­sti dr­že dva gla­sa Bo­šnjač­ke stran­ke, sa­svim je iz­vje­sno da je to po­li­tič­ko dje­lo­va­nje „na mi­ši­će“, ko­je ne mo­že du­go tra­ja­ti. Ova si­tu­a­ci­ja ne mo­že se odr­ža­ti du­go jer ni­je do­bro da sa­mo dva gla­sa od­no­se pre­va­gu na bi­lo či­ju stra­nu. Lo­še stra­te­ške pro­cje­ne uti­ca­le su na to da opo­zi­ci­ja ne iza­đe na lo­kal­ne iz­bo­re u Nik­ši­ću. To je bi­la gre­ška jer bi osvo­ji­li lo­kal­nu vlast. Ako se ima vlast u Ko­to­ru, Bu­dvi, i da je osvo­je­na u Nik­ši­ću, to bi već po­ka­zi­va­lo da je po­la Cr­ne Go­re u ru­ka­ma opo­zi­ci­je. U ta­kvoj si­tu­a­ci­ji išlo bi se u su­sret lo­kal­nim iz­bo­ri­ma u Her­ceg No­vom, gdje DPS ne mo­že da na­pra­vi ni­šta. Opo­zi­ci­ja bi, pre­ma is­tra­ži­va­nji­ma, tre­ba­lo da osvo­ji ve­ći­nu za­jed­no sa gru­pom gra­đa­na Iz­bor i da for­mi­ra lo­kal­nu vlast u Her­ceg No­vom – pod­sje­tio je Vu­ka­di­no­vić.
Pre­ma is­tra­ži­va­nju agen­ci­je De­fak­to, spro­ve­de­nom od 8. do 16.mar­ta, od vla­da­ju­ćih po­li­tič­kih su­bje­ka­ta sa dr­žav­nog ni­voa De­mo­krat­sku par­ti­ju so­ci­ja­li­sta bi po­dr­ža­lo 25,6 od­sto, a So­ci­jal­de­mo­kra­te 3,2 od­sto gra­đa­na. Za De­mo­kra­te bi gla­sa­lo 25,6 od­sto gra­đa­na, za De­mo­krat­ski front 22,1, za So­ci­ja­li­stič­ku na­rod­nu par­ti­ju 5,3, za De­mos 4,6, a za Nov­sku li­stu 3,7 od­sto gra­đa­na Her­ceg No­vog. Za gru­pu gra­đa­na Iz­bor – Du­šan Ra­do­vić Kru­šo na iz­bo­ri­ma bi gla­sa­lo 2,4 od­sto gra­đa­na, za gru­pu gra­đa­na Ob­rad Goj­ko­vić 0,5 od­sto, za Gra­đan­ski po­kret URA 2,7 od­sto, za Cr­no­gor­sku 0,8 od­sto, za So­ci­jal­de­mo­krat­sku par­ti­ju 2,1 od­sto, a za Gra­đan­ski sa­vez Ni­ko­la Nik­ša Goj­ko­vić 1,3 od­sto bi­ra­ča.
Vu­ka­di­no­vić upo­zo­ra­va da ne bi bi­lo do­bro da raz­mi­ri­ce i tr­ve­nja unu­tar opo­zi­ci­je po­no­vo do­ve­du do kur­šlu­sa ne­po­sred­no uoči lo­kal­nih iz­bo­ra u Her­ceg No­vom.
– Ne tre­ba ga­ji­ti ilu­zi­ju da opo­zi­ci­ja na her­ceg­nov­ske iz­bo­re mo­že da iza­đe sa je­din­stve­nom li­stom. To je te­ško po­sti­ći. Mo­že se na­pra­vi­ti sin­hro­ni­za­ci­ja u ci­lju me­đu­sob­nog ne­na­pa­da­nja i iz­bje­ga­va­nja bi­lo ka­kve de­sta­bi­li­za­ci­je. Tre­ba otvo­ri­ti pro­stor za po­sti­zbor­ne ko­a­li­ci­je sa svi­ma osim sa DPS-om. To opo­zi­ci­ji otva­ra mo­guć­nost osva­ja­nja vla­sti u Her­ceg No­vom – is­ta­kao je Vu­ka­di­no­vić.
On sma­tra da su oni ko­ji vlast na dr­žav­nom ni­vou odr­ža­va­ju „na mi­ši­će“ sprem­ni za bi­lo ka­kvo po­li­tič­ko na­si­lje da bi oču­va­li po­zi­ci­je.
– Sprem­ni su sve da žr­tvu­ju za­rad oču­va­nja vla­sti. Opo­zi­ci­ja to do sa­da, na­ža­lost, ne is­ko­ri­šća­va na pra­vi na­čin. Bi­lo bi mno­go bo­lje da se us­po­sta­vi si­ner­gi­ja dje­lo­va­nja opo­zi­ci­je ko­ja će do­ve­sti do po­bje­de u Her­ceg No­vom. Već na je­sen oče­ku­ju nas iz­bo­ri u još ne­ko­li­ko op­šti­na. Ako se osvo­ji vlast u po­la lo­kal­nih za­jed­ni­ca, ni dr­žav­na vlast ne­će mo­ći du­go da iz­dr­ži. Re­la­tiv­no br­zo mo­že do­ći i do no­vih par­la­men­tar­nih iz­bo­ra – za­klju­čio je Vu­ka­di­no­vić.
Lo­kal­ni iz­bo­ri u Her­ceg No­vom bi­će odr­ža­ni 7.ma­ja.
V.R.


Čo­la­ko­vić: Opo­zi­ci­ja ima uvjer­lji­vu pred­nost

Po mi­šlje­nju ana­li­ti­ča­ra Bo­ži­da­ra Čo­la­ko­vi­ća, opo­zi­ci­o­ne par­ti­je, ne ula­ze­ći u tren­do­ve ra­sta po­dr­ške po­je­di­nač­nim po­li­tič­kim su­bjek­ti­ma, ima­ju pri­lič­no uvjer­lji­vu pred­nost nad do­sko­ro vla­da­ju­ćom par­ti­jom u Her­ceg No­vom.
– Po­sma­tra­ju­ći sa lo­kal­nog ni­voa i sa sta­no­vi­šta op­štin­skih od­bo­ra opo­zi­ci­o­nih par­ti­ja, sva­ka­ko da ima raz­lo­ga za za­do­volj­stvo i mo­ti­va za iz­la­zak na lo­kal­ne iz­bo­re. Ar­gu­me­na­ta, ma­nje-vi­še pod­jed­na­ko ute­me­lje­nih, i za uče­šća na iz­bo­ri­ma i pro­tiv to­ga ima na­pre­tek. Stvar je pro­cje­ne opo­zi­ci­o­nih par­ti­ja šta je naj­bo­lje u od­re­đe­nom tre­nut­ku, ali bi tre­ba­lo ima­ti u vi­du da u si­tu­a­ci­ji po­li­tič­ke kri­ze zna­čaj lo­kal­nih iz­bo­ra pre­va­zi­la­zi lo­kal­ne okvi­re – is­ta­kao je Čo­la­ko­vić.
Ka­ko je do­dao, u slu­ča­ju iz­la­ska opo­zi­ci­o­nih par­ti­ja na iz­bo­re, sa ključ­nim ar­gu­men­tom da ne do­pu­ste da jed­na op­šti­na pad­ne u ru­ke vla­da­ju­će par­ti­je, a sa ve­o­ma ute­me­lje­nim ar­gu­men­tom da ni­je­su opo­zi­ci­o­ne par­ti­je te ko­je se ba­ve mal­ver­za­ci­ja­ma i iz­bor­nim pre­va­ra­ma, te da nji­ho­vi gla­so­vi ni­je­su upit­ni već osvo­je­ni po svim de­mo­krat­skim pra­vi­li­ma, za raz­li­ku od kon­ku­ren­ta, de­si­će se kon­sti­tu­i­sa­nje lo­kal­nog par­la­men­ta i osta­lih or­ga­na lo­kal­ne vla­sti.
– Po­bje­da opo­zi­ci­je u još jed­noj op­šti­ni sva­ka­ko bi bi­la zna­čaj­na, ali se po­sta­vlja pi­ta­nje da li bi bi­la do­volj­na za da­va­nje po­treb­nog im­pul­sa di­na­mi­ci pro­ce­sa, s ob­zi­rom na ukup­no du­bo­ku po­li­tič­ku kri­zu – re­kao je Čo­la­ko­vić.
Ka­ko je za­klju­čio, ap­surd­ni jed­no­par­tij­ski iz­bo­ri ko­ji bi se po­no­vi­li u još jed­noj op­šti­ni sva­ka­ko ne bi do­pri­ni­je­li sta­bil­no­sti na lo­kal­nom ni­vou, ali bi po­sla­li još jed­nu sna­žnu po­ru­ku o pri­ro­di naj­du­go­vječ­ni­je vla­da­ju­će par­ti­je u Evro­pi.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"