Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Šef ANB-a priznao susrete sa Branom * Milo gura Vešovića dok ga Katnić izviđa * „Teroristima” po pet mjeseci zatvora * Pored sina plaćamo kumove i drugove * Šef ANB-a priznao susrete sa Branom * Ne planiramo više duete * Sunčane igrarije u Delti
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 27-01-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Zdenka Popović, potpredsjednik Demokratske Crne Gore:
– Milovi prijatelji državi dužni stotine miliona eura.

Vic Dana :)

Ide zec šumom i vidi da svi odjednom bježe pa zaustavi malog miša i upita ga:
- Je li, mišu, što svi bježe?
A miš će njemu:
- Lav je provalio da ga lavica vara pa bježe svi sumnjivi.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2017-01-26 CDT UPOZORIO DA JE ASK LOŠE SPROVELA KONTROLU FINANSIRANJA POLITIČKIH SUBJEKATA I KAMPANJA Agenciji ne smeta kad Aco reklamira DPS
Dan - novi portal
Agen­ci­ja za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je za par­la­men­tar­ne iz­bo­re ni­je ra­di­la du­bin­sku kon­tro­lu i ni­je pro­vje­ri­la tač­nost di­je­la po­da­ta­ka ko­je su joj do­sta­vlja­le par­ti­je i dru­gi ob­ve­zni­ci za­ko­na, upo­zo­re­no je ju­če iz Cen­tra za de­mo­krat­sku tran­zi­ci­ju. Iz­me­đu osta­log, kao pro­pu­ste Agen­ci­je na­ve­li su to što ni­je­su evi­den­ti­ra­ne ne­ma­te­ri­jal­ne do­na­ci­je De­mo­krat­skoj par­ti­ji so­ci­ja­li­sta kroz re­kla­mi­ra­nje na zgra­da­ma. Ključ­ni pri­mjer ta­kvog re­kla­mi­ra­nja bio je na zgra­di Re­pu­blič­kog za­vo­da za ur­ba­ni­zam i pro­jek­to­va­nje, či­ji je ve­ćin­ski vla­snik Aco Đu­ka­no­vić, brat pred­sjed­ni­ka vla­da­ju­će par­ti­je Mi­la Đu­ka­no­vi­ća.
– Tro­ško­vi ko­je su par­ti­je pri­ka­za­le ma­nji su od stvar­nih. I ovo je ključ­ni pro­blem ko­ji Agen­ci­ja mo­ra da rje­ša­va u na­red­nom pe­ri­o­du i to ta­ko što će or­ga­ni­zo­va­ti obu­ke i an­ga­žo­va­ti sa­vjet­ni­ke ko­ji će po­pra­vi­ti kva­li­tet ovog di­je­la nje­nog ra­da, ali i po­ja­ča­ti rad sa par­ti­ja­ma ra­di nji­ho­vog de­talj­nog in­for­mi­sa­nja o oba­ve­za­ma i oče­ki­va­nji­ma Agen­ci­je. De­mo­krat­ska par­ti­ja so­ci­ja­li­sta je ima­la re­klam­ni ma­te­ri­jal na ne­ko­li­ko pri­vat­nih zgra­da či­ju su iz­ra­du „fi­nan­si­ra­li par­tij­ski sim­pa­ti­ze­ri“. Ovi oči­gled­ni ne­nov­ča­ni pri­lo­zi ni­je­su na­ve­de­ni u iz­vje­šta­ju Agen­ci­je – ka­zao je di­rek­tor CDT-a Dra­gan Ko­pri­vi­ca.
Do­dao je da je ko­a­li­ci­ja Ključ u kam­pa­nji po­mi­nja­la is­tra­ži­va­nje jav­nog mnje­nja ko­je je ra­đe­no za nji­ho­ve po­tre­be, a to ni­je­su pri­ka­za­li u iz­vje­šta­ju. Na­veo je i da su So­ci­jal­de­mo­kra­te pje­va­ču Ha­ri­su Dži­no­vi­ću za na­stup na kon­cer­tu u Pod­go­ri­ci pla­ti­le tri hi­lja­de eura, a po­zna­to je da je tr­ži­šna vri­jed­nost ovog na­stu­pa vi­še­stru­ko ve­ća i da ova par­ti­ja ni­je pri­ja­vi­la taj ne­nov­ča­ni pri­log.
– So­ci­jal­de­mo­krat­ska par­ti­ja je za iz­ra­du re­klam­nih spo­to­va pla­ti­la 250 eura. U kam­pa­nji je ova par­ti­ja ima­la naj­ma­nje dva pro­mo­tiv­na vi­deo-spo­ta i broj­ne vi­deo-po­ru­ke, či­ja je re­al­na tr­ži­šna ci­je­na znat­no ve­ća. To bi zna­či­lo da ni ova par­ti­ja ni­je pri­ja­vi­la ne­nov­ča­ni pri­log- – ka­zao je Ko­pri­vi­ca.
Is­ti­če da je De­mo­krat­ski front imao ne­ko­li­ko spor­nih stav­ki u iz­vje­šta­ju i Agen­ci­ja im je us­kra­ti­la fi­nan­si­ra­nje od dr­ža­ve, ali ni­je do kra­ja pre­ci­zno obra­zlo­ži­la svo­ja po­stu­pa­nja. Osvr­nuo se i na stav iz iz­vje­šta­ja Agen­ci­je da par­ti­je ni­je­su pri­ka­za­le tro­ško­ve ra­da na te­re­nu. Ka­ko je pod­vu­kao, čak i ako kre­ne­mo od pret­po­stav­ke da su hi­lja­de lju­di za­i­sta vo­lon­ti­ra­le, pi­ta­nje je ka­ko je Agen­ci­ja pro­vje­ri­la ovu tvrd­nju par­ti­ja, da li je ima­la uvid u ugo­vo­re o vo­lon­ti­ra­nju i za­što par­ti­je ni­je­su pla­ti­le oba­ve­zno osi­gu­ra­nje za vo­lon­te­re.
– Iz­o­sta­la je i kon­tro­la so­ci­jal­nih da­va­nja, iako su ona jed­na od naj­če­šće spo­mi­nja­nih iz­bor­nih zlo­u­po­tre­ba, jer je Agen­ci­ja kon­tro­li­sa­la sa­mo oba­ve­zu ob­ja­vlji­va­nja po­da­tka. Na­ši po­da­ci ka­žu da su jed­no­krat­ne so­ci­jal­ne po­mo­ći op­šti­na mje­sec da­na pred iz­bo­re bi­le zna­čaj­no po­ve­ća­ne. To se mo­že vi­dje­ti i iz iz­vje­šta­ja Agen­ci­je, ali ne­ma po­da­ta­ka da li su ova sred­stva na­mjen­ski utro­še­na, iako je kon­tro­li­sa­no 11 op­šti­na – upo­zo­ra­va Ko­pri­via.
Iz CDT-a je oci­je­nje­no da Agen­ci­ja u na­red­nom pe­ri­o­du mo­ra ulo­ži­ti zna­ča­jan na­por da una­pri­je­di po­sto­je­ći si­stem ko­mu­ni­ka­ci­je ko­ji će bi­ti bo­lje pla­ni­ran, pra­vo­vre­men, sa­dr­ža­jan i mo­de­ran. Pre­po­ru­če­no je da Agen­ci­ja spri­je­či prak­su par­ti­ja da za kam­pa­nju ko­ri­ste sop­stve­na sred­stva – no­vac sa dru­gih ra­ču­na ili sred­stva ko­ja do­bi­ja­ju iz bu­dže­ta za re­do­van rad.
– Iako je Agen­ci­ja u iz­vje­šta­ju uoči­la da po­sto­je ne­ja­sno­će i ne­do­sta­ci u prak­tič­noj pri­mje­ni Za­ko­na o fi­nan­si­ra­nju po­li­tič­kih su­bje­ka­ta i iz­bor­nih kam­pa­nja i da­la niz pre­po­ru­ka za nje­go­vu iz­mje­nu, ne­ma po­da­ta­ka o to­me da li je upu­ti­la bi­lo ka­kvu ini­ci­ja­ti­vu Skup­šti­ni – za­klju­či­li su iz CDT-a. V.R.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"