Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Za ubice iznajmili stanove * Bojkot do novih izbora * Tužilaštvo ohrabruje političku korupciju * Milo otima milione, dok Katnić prevodi * Pretvorio noć u dan * Umjetnici zavičaju * „Žena” protiv predrasuda
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 10-12-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
ALEKSANDAR VULIN, MINISTAR RADA I SOCIJALNOG STARANjA:
Teško je naći ružniji primjer mržnje prema jednom narodu od reakcije hrvatske predsjednice na srpsku čokoladicu.

Vic Dana :)

Kaže zeka zmiji:
- Izvini što sam te zafrkavao što nemaš noge.
- Ma nema veze, bilo pa prošlo.
- Dobro, evo ruka!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2016-12-09 OPOZICIJA ODBACILA PREDLOG JOHANESA HANA DA PREKINE BOJKOT
Han poziva opoziciju da se vrati u Skupštinu Ko se vrati, pomaže režimu Potrebno je prevazići ovu situaciju u kojoj opozicija bojkotuje parlament. Sasvim normalno je da imate različita mišljenja, ali parlament je mjesto gdje treba o tome diskutovati – rekao je Johanes Han
Dan - novi portal
Pred­stav­ni­ci par­la­men­tar­nih opo­zi­ci­o­nih su­bje­ka­ta od­ba­ci­li su pred­log Jo­ha­ne­sa Ha­na, ko­me­sa­ra EU za pre­go­vo­re o pro­ši­re­nju, da pre­ki­nu boj­kot i vra­te se u Skup­šti­nu i dru­ge in­sti­tu­ci­je, uka­zu­ju­ći da se mo­ra sa­zna­ti pot­pu­na isti­na o de­ša­va­nji­ma na dan iz­bo­ra. Han je to­kom ju­če­ra­šnje po­sje­te Cr­noj Go­ri re­kao da boj­kot Skup­šti­ne za ze­mlju kan­di­da­ta za pri­stu­pa­nje ni­je odr­ži­vo sta­nje i da ni­je do­bro ako cje­lo­kup­na opo­zi­ci­ja ni­je u par­la­men­tu.
– Po­treb­no je pre­va­zi­ći ovu si­tu­a­ci­ju u ko­joj opo­zi­ci­ja boj­ko­tu­je par­la­ment. Sa­svim nor­mal­no je da ima­te raz­li­či­ta mi­šlje­nja, ali par­la­ment je mje­sto gdje tre­ba o to­me di­sku­to­va­ti – ka­zao je Han no­vi­na­ri­ma na­kon su­sre­ta sa dr­žav­nim zva­nič­ni­ma i pred­stav­ni­ci­ma opo­zi­ci­je.
Pred­sjed­nik De­mo­sa Mi­o­drag Le­kić je na­kon su­sre­ta sa Ha­nom re­kao da i evrop­ski ko­me­sar pri­zna­je da je Cr­na Go­ra u po­li­tič­koj kri­zi.
– Ako vlast na­sta­vi sa ovom pri­čom da je sve re­gu­lar­no i da je nor­mal­no da se odr­ža­va­ju dr­žav­ni uda­ri na iz­bor­ni dan i ako, even­tu­al­no, EU to sma­tra ta­ko­đe re­gu­lar­nim, on­da smo u ozbilj­nom ne­spo­ra­zu­mu i sa jed­ni­ma i sa dru­gi­ma. Me­đu­tim, bio je to vr­lo kon­struk­ti­van sa­sta­nak, i ko­me­sar Han se, ko­li­ko smo ra­zu­mje­li, za­la­že za ne­ki ob­lik kom­pro­mi­sa, i za nje­gov uti­caj na obje stra­ne ka­ko bi se do­šlo do ne­kog rje­še­nja ove ipak te­ške kri­ze, ko­ju i on pri­zna­je. I mi smo u kraj­njoj lij­ni­ji za od­re­đe­ni kom­pro­mis ko­ji bi do­veo do po­no­vlje­nih iz­bo­ra u ra­zum­nom ro­ku – sa­op­štio je Le­kić.
Pred­sjed­nik Gra­đan­skog po­kre­ta URA Žar­ko Rak­če­vić is­ta­kao je da to­kom sa­stan­ka ni­je pred­lo­že­no kom­pro­mi­sno rje­še­nje, već da se ko­me­sar EU upo­znao sa sta­vo­vi­ma ko­a­li­ci­je Ključ, to jest nje­nih kon­sti­tu­e­na­ta – De­mo­sa, SNP-a i Gra­đan­skog po­kre­ta URA.
– Sma­tra­mo da je to do­bro, da je do­bro i zbog ra­zu­mi­je­va­nja cr­no-bi­je­lih pred­sta­vlja­nja po­zi­ci­je u ko­joj se na­la­zi Cr­na Go­ra. Ipak je to po­la-po­la, a mi že­li­mo de­mo­krat­ski iz­laz iz po­sto­je­će si­tu­a­ci­je – ka­že Rak­če­vić.
Pot­pred­sjed­nik SNP-a Ve­se­lin Ba­kić na­gla­sio je da su to­kom sa­stan­ka evrop­skom ko­me­sa­ru pre­do­če­ne sve či­nje­ni­ce o de­ša­va­nji­ma uoči i na dan par­la­men­tar­nih iz­bo­ra.
– Boj­kot ko­ri­sti­mo da skre­ne­mo pa­žnju jav­no­sti, do­ma­će i me­đu­na­rod­ne, na ne­re­gu­lar­no­sti i po­sle­di­ce iz­bo­ra ko­ji su u Cr­noj Go­ri odr­ža­ni 16. ok­to­bra – ob­ja­snio je Ba­kić.
Pre­ma ocje­ni pred­sjed­ni­ka SNP-a Ran­ka Kri­vo­ka­pi­ća, sa­da su na tra­gu iste ini­ci­ja­ti­ve, ko­joj je po­la­zna osno­va po­na­vlja­nje iz­bo­ra.
– To je di­rekt­na ini­ci­ja­ti­va. Ako zna­te da smo par­la­men­tar­nim di­ja­lo­gom uspje­li u slič­nim ini­ci­ja­ti­va­ma, sma­tram da je tim pri­je sa­da ne­iz­bje­žno da se mo­ra ići u po­na­vlja­nje iz­bo­ra u ra­zum­nom ro­ku. Ra­zum­ni rok je sa pred­sjed­nič­kim iz­bo­ri­ma. Ima do­volj­no vre­me­na da se sve sta­bi­li­zu­je, da se pri­pre­me ti iz­bo­ri i da dr­ža­va iza­đe iz, pri­je sve­ga, po­li­tič­kog kon­flik­ta jer to vi­še i ni­je kri­za. Da se stva­ri vra­te u in­sti­tu­ci­je i da kroz do­go­vor do­đe­mo do pri­pre­me tih iz­bo­ra i za­jed­no rje­ša­va­mo uža­sne pro­ble­me – ka­zao je Kri­vo­ka­pić.
Pred­sjed­nik De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re Alek­sa Be­čić sa­op­štio je da je ko­me­sa­ru Ha­nu pre­dat iz­vje­štaj u ko­me su opi­sa­ne sve ne­pra­vil­no­sti uoči i na dan iz­bo­ra.
– Taj iz­vje­štaj, ko­ji je na ini­ci­ja­ti­vu De­mo­kra­ta sa­či­njen od SDP-a, kon­sti­tu­e­na­ta ko­a­li­ci­je Ključ i De­mo­kra­ta za­i­sta je od­ba­na Usta­va Cr­ne Go­re. To je od­bra­na čla­na dva Usta­va Cr­ne Go­re ko­jim je ja­sno de­fi­ni­sa­no da se ne mo­že pri­zna­ti ona vlast ko­ja ne pro­iz­i­la­zi iz slo­bod­no iz­ra­že­ne vo­lje gra­đa­na na de­mo­krat­skim iz­bo­ri­ma – is­ta­kao je Be­čić.
Li­der No­ve srp­ske de­mo­kra­ti­je i član Pred­sjed­ni­štva De­mo­krat­skog fron­ta An­dri­ja Man­dić re­kao je da su evrop­skom ko­me­sa­ru za su­sjed­sku po­li­ti­ku i pre­go­vo­re o pro­ši­re­nju pre­do­či­li sve či­nje­ni­ce o de­ša­va­nji­ma uoči i to­kom iz­bor­nog da­na.
– Ni­ka­kva opa­snost ni­je bi­la za pre­mi­je­ra Đu­ka­no­vi­ća, ni­ka­kva opa­snost ni­je bi­la za De­mo­krat­sku par­ti­ju so­ci­ja­li­sta. Ključ­ni dio pla­na sa­sto­jao se do to­ga da te ve­če­ri bu­du li­kvi­di­ra­ni čel­ni lju­di De­mo­krat­skog fron­ta. Pre­da­li smo Ha­nu do­ka­ze o či­nje­ni­ci da smo upo­zo­ri­li spe­ci­jal­nog tu­ži­o­ca Mi­li­vo­ja Kat­ni­ća na sce­na­rio ko­ji se spre­ma za 16. ok­to­bar, od­no­sno na ono što DPS spre­ma. Nas tro­ji­ca (Mi­lan Kne­že­vić, Ne­boj­ša Me­do­je­vić i An­dri­ja Man­dić) bi­li smo glav­ne me­te, a ni­ka­kve opa­sno­sti ni­je bi­lo za pre­mi­je­ra – na­veo je Man­dić.
Na kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re na­kon zva­nič­nih sa­sta­na­ka, Jo­ha­nes Han je, na pi­ta­nje da li sma­tra le­gi­tim­nim za­htjev opo­zi­ci­je da se iz­bo­ri po­no­ve i ko­li­ko su oni bi­li fer u at­mos­fe­ri po­ku­ša­ja te­ro­ri­stič­kog na­pa­da, pod­sje­tio da je OEBS dao sud o iz­bo­ri­ma u ko­ji se on po­uz­da. Uka­zao je da je u de­mo­kra­ti­ji do­mi­nant­no rje­še­nje kom­pro­mis.
– Obje stra­ne tre­ba da se pri­bli­že jed­na dru­goj, uko­li­ko su za­in­te­re­so­va­ne za kom­pro­mi­sno rje­še­nje. Stra­ne tre­ba da tra­že rje­še­nje ko­je će omo­gu­ći­ti da uđu u par­la­ment i to ne bi tre­ba­lo da bu­de pro­blem uko­li­ko po­sto­ji po­li­tič­ka vo­lja – sma­tra Han.
Ka­ko je is­ta­kao, ne­ke od opo­zi­ci­o­nih par­ti­ja su iz­ra­zi­le in­te­re­so­va­nje da na­đu kon­struk­tiv­no rje­še­nje.
Han, me­đu­tim, ni­je dao kon­kre­tan od­go­vor na pi­ta­nje o po­na­vlja­nju iz­bo­ra, kao i o to­me ka­ko on vi­di to što se oni me­di­ji ko­ji sum­nja­ju u ver­zi­ju zva­nič­nih or­ga­na o „dr­žav­nom uda­ru” na dan iz­bo­ra pro­gla­ša­va­ju kao sa­rad­ni­ci te­ro­ri­sta.
Ko­me­sar EU je iz­ja­vio da oče­ku­je te­melj­nu is­tra­gu o de­ša­va­nji­ma na dan iz­bo­ra, ko­ja će se za­klju­či­ti što pri­je, kao i da ona bu­de tran­spa­rent­na.
– Svi u Cr­noj Go­ri oče­ku­ju vr­lo br­zo iz­vje­štaj o sve­mu u ve­zi sa tom si­tu­a­ci­jom, da bi se dao od­go­vor na sve sum­nje ko­je se iz­ra­ža­va­ju. Da­lje ne bih ni­šta ko­men­ta­ri­sao – re­kao je Han.
Upi­tan da pro­ko­men­ta­ri­še od­nos Ru­si­je pre­ma re­gi­o­nu, ka­zao da je EU za­in­te­re­so­va­na za mir­ne od­no­se sa svi­ma. Po­ja­snio je da se ne smi­je za­ne­ma­ri­ti da je Ru­si­ja tu i da po­ne­kad ima dru­ga­či­ju agen­du.
M.V.


Raz­go­vo­re vo­di­ti u par­la­men­tu

Pred par­la­men­tom je mno­go oba­ve­za, na­ro­či­to onih iz evrop­ske agen­de, a po­sve­će­nost evrop­skoj per­spek­ti­vi do­ka­zu­je se, iz­me­đu osta­log, i par­la­men­tar­nim di­ja­lo­gom, oci­je­nje­no je u raz­go­vo­ru pred­sjed­ni­ka Skup­šti­ne Iva­na Bra­jo­vi­ća sa evrop­skim ko­me­sa­rom Jo­ha­ne­som Ha­nom. Ka­ko je sa­op­šte­no iz Skup­šti­ne, Bra­jo­vić je oci­je­nio da je Han iza­brao do­bar tre­nu­tak za po­sje­tu.
– Uvje­ren sam da će nje­go­vi su­sre­ti do­pri­ni­je­ti da se po­li­tič­ki di­ja­log vo­di u par­la­men­tu, a ne van nje­ga. Pred na­ma je ve­li­ki za­da­tak na­stav­ka in­te­gra­ci­o­nih pro­ce­sa, sa ci­ljem una­pre­đe­nja ži­vo­ta gra­đa­na i dru­štva u cje­li­ni – ka­zao je Bra­jo­vić.
Re­kao je da na tom za­dat­ku tre­ba da ra­de svi uče­sni­ci po­li­tič­kog ži­vo­ta ko­je su gra­đa­ni iza­bra­li.
– Sa­go­vor­ni­ci su se sa­gla­si­li da je pred par­la­men­tom mno­go oba­ve­za, na­ro­či­to onih iz evrop­ske agen­de, a po­sve­će­nost evrop­skoj per­spek­ti­vi do­ka­zu­je se, iz­me­đu osta­log, par­la­men­tar­nim di­ja­lo­gom – na­vo­di se u sa­op­šte­nju.


Da­ni­lo­vić: Besmislena borba ako se neko vrati zbog NATO-a

Ako sa­ziv ko­me pred­sje­da­va Ivan Bra­jo­vić ima le­gi­ti­mi­tet da za­jed­no sa ne­kim opo­zi­ci­o­nim po­sla­ni­ci­ma od­lu­či o naj­krup­ni­joj stva­ri u mi­nu­lih de­set go­di­na, o član­stvu Cr­ne Go­re u NA­TO-u, on­da je be­smi­sle­no sve što ra­di­mo i s pra­vom spo­ri­mo, oci­je­nio je funk­ci­o­ner De­mo­sa Go­ran Da­ni­lo­vić. On je na­veo da opo­zi­ci­ja s pra­vom tra­ži po­na­va­lja­nje iz­bo­ra.
Iz So­ci­jal­de­mo­krat­ske par­ti­je (SDP) i Gra­đan­skog po­kre­ta Uje­di­nje­na re­form­ska ak­ci­ja (URA) ra­ni­je su na­ja­vi­li da će pri­su­stvo­va­ti even­tu­al­noj sjed­ni­ci Skup­šti­ne na ko­joj će se gla­sa­ti o ula­sku Cr­ne Go­re u NA­TO.
Da­ni­lo­vić je ka­zao da opo­zi­ci­ja sa pra­vom tra­ži po­na­vlja­nje iz­bo­ra, i da mo­že is­po­sta­vi­ti za­jed­nič­ke uslo­ve.
– Br­zo se mo­že­mo do­go­vo­ri­ti i ko­ji je rok za nji­ho­vo odr­ža­va­nje. Vje­ru­jem da mo­že­mo is­po­sta­vi­ti i za­jed­nič­ke uslo­ve, jer ma­kar ovim po­vo­dom ne mo­že bi­ti raz­li­ko­va­nja u opo­zi­ci­ji. Ne bu­de li ra­svi­je­tljen iz­bor­ni dan, ne mo­že bi­ti ja­sno ni­ko­me, pa ni po­li­tič­ki naj­prag­ma­tič­ni­jim i lu­ka­vim po­je­din­ci­ma, ka­ko i za­što se po­je­di­ne opo­zi­ci­o­ne par­ti­je vra­ća­ju (po­ja­vlju­ju) u Skup­šti­ni da se iz­ja­sne oko član­stva u NA­TO-u – na­veo je Da­ni­lo­vić u po­stu na svom fej­sbuk pro­fi­lu.
Pre­ma nje­go­vom su­du, ako bi­lo ko­ji opo­zi­ci­o­nar mo­že ući u Skup­šti­nu da se iz­ja­sni tim po­vo­dom i na taj na­čin da le­gi­ti­mi­tet ovom sa­zi­vu, ko­ji su raz­lo­zi da iz­bje­ga­va­mo „ma­nje bit­ne” stva­ri.
– Mi valj­da spo­ri­mo us­po­sta­vlje­nu par­la­men­tar­nu ve­ći­nu zbog krup­nog i naj­krup­ni­jeg, a ne zbog „sit­ni­ca”. Na­kon even­tu­al­no ta­kvih po­te­za opo­zi­ci­ja će opet bi­ti po­sva­đa­na po naj­bol­ni­jim ša­vo­vi­ma. Na kra­ju, vr­lo kon­ket­no i ja­sno – ako sa­ziv ko­me pred­sje­da­va Ivan Bra­jo­vić ima le­gi­ti­mi­tet da za­jed­no sa ne­kim opo­zi­ci­o­nim po­sla­ni­ci­ma od­lu­či o naj­krup­ni­joj stva­ri u mi­nu­lih de­set go­di­na, o član­stvu Cr­ne Go­re u NA­TO-u, on­da je be­smi­sle­no sve što ra­di­mo i s pra­vom spo­ri­mo. Ko­ga će na­kon to­ga, unu­tra ili spo­lja, bi­ti bri­ga po­ja­vlju­je li se opo­zi­ci­ja u Skup­šti­ni ili ne po­ja­vlju­je – za­klju­čio je Da­ni­lo­vić.


Do­ni­ra­li 12 am­bu­la­ntnih vo­zi­la

Evrop­ska uni­ja je Cr­noj Go­ri, u okvi­ru IPA pro­gra­ma do­ni­ra­la 12 am­bu­lant­nih vo­zi­la, či­ja je ukup­na vri­jed­nost 700 hi­lja­da eura. Evrop­ski ko­me­sar Jo­ha­nes Han je na ce­re­mo­ni­ji pre­da­je dva od 12 vo­zi­la ko­ja će bi­ti po­di­je­lje­na ši­rom Cr­ne Go­re, ka­zao da su ona opre­mlje­na svim što je neo­p­hod­no za po­moć lju­di­ma u hit­nim si­tu­a­ci­ja­ma ili si­tu­a­ci­ja­ma ka­ta­stro­fa.


Mar­ko­vić: Otva­ra­mo vra­ta za di­ja­log

Pre­mi­jer Du­ško Mar­ko­vić re­kao je da su evrop­ski ko­me­sar Jo­ha­nes Han i on na sa­tan­ku ju­če kon­sta­to­va­li da je Cr­na Go­ra u pret­hod­nom pe­ri­o­du na­pra­vi­la ozbi­ljan i ve­li­ki po­sao i da je no­va Vla­da od­luč­na da osta­ne na pret­hod­nom kur­su gdje evrop­ska in­te­gra­ci­ja pred­sta­vlja te­melj ukup­ne dr­žav­ne po­li­ti­ke.
– Kon­sta­to­va­li smo i da je for­mi­ra­nje mi­ni­star­sta­va za evrop­ske po­slo­ve i jav­nu upra­vu ja­san sig­nal da Cr­na Go­ra, bez ob­zi­ra na sve iza­zo­ve ko­ji se ti­ču i do­ma­ćeg i evrop­skog am­bi­jen­ta, že­li još sna­žni­je da ra­di na pi­ta­nji­ma ukup­nih re­for­mi ko­je će je pre­po­ru­či­ti i uči­ni­ti je sprem­nom za član­stvo – tvr­di Mar­ko­vić.
On na­vo­di da su ak­tu­el­ne po­li­tič­ke pri­li­ke bi­le va­žna te­ma raz­go­vo­ra sa Ha­nom.
– U kon­tek­stu boj­ko­ta opo­zi­ci­je ja­sno sam sa­op­štio stav Vla­de i moj lič­no da smo sprem­ni da us­po­sta­vi­mo di­ja­log i da obez­bi­je­di­mo uslo­ve da se opo­zi­ci­ja vra­ti u par­la­ment i na taj na­čin, za­jed­no, di­sku­tu­je­mo o svim stva­ri­ma u ve­zi za bu­duć­no­šću Cr­ne Go­re. Opo­zi­ci­ji otva­ra­mo pro­stor za di­ja­log, ka­ko bi ri­je­ši­li ovu si­tu­a­ci­ju na za­do­volj­stvo svih – na­veo je Mar­ko­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"