Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Za ubice iznajmili stanove * Bojkot do novih izbora * Tužilaštvo ohrabruje političku korupciju * Milo otima milione, dok Katnić prevodi * Pretvorio noć u dan * Umjetnici zavičaju * „Žena” protiv predrasuda
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 10-12-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
ALEKSANDAR VULIN, MINISTAR RADA I SOCIJALNOG STARANjA:
Teško je naći ružniji primjer mržnje prema jednom narodu od reakcije hrvatske predsjednice na srpsku čokoladicu.

Vic Dana :)

Kaže zeka zmiji:
- Izvini što sam te zafrkavao što nemaš noge.
- Ma nema veze, bilo pa prošlo.
- Dobro, evo ruka!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2016-12-08 OPOZICIJA OŠTRO ODGOVORILA NA OPTUŽBE PREMIJERA DUŠKA MARKOVIĆA DA BOJKOTOM PARLAMENTA UGROŽAVAJU POLITIČKI AMBIJENT
Marković juče na sastanku sa ambasadorima Šta zna udbaš šta je demokratija Duško Marković želi da sitnim podmetanjima cijelu opoziciju označi kao krivca za neuspjeh Vlade da stvori ambijent za održavanje fer i demokratskih izbora – smatra Dritan Abazović
Dan - novi portal
Ni­je ni­ka­kvo ču­do što pre­mi­jer Du­ško Mar­ko­vić ne zna da je boj­kot de­mo­krat­sko sred­stvo po­li­tič­ke bor­be i što op­tu­žu­je opo­zi­ci­ju, jer je u pi­ta­nju du­go­go­di­šnji šef taj­ne po­li­ci­je, ko­ji je či­tav rad­ni vi­jek pro­veo ba­ve­ći se pro­go­nom opo­zi­ci­je, ka­zao je za „Dan” funk­ci­o­ner De­mo­krat­skog fron­ta Sla­ven Ra­du­no­vić ko­men­ta­ri­šu­ći to što je Mar­ko­vić pred evrop­skim am­ba­sa­do­ri­ma op­tu­žio opo­zi­ci­ju da boj­ko­tom Skup­šti­ne ugro­ža­va de­mo­krat­ski am­bi­jent u Cr­noj Go­ri.
– Mi u DF-u ni­je­smo ni oče­ki­va­li dru­ga­či­ji od­nos pre­ma opo­zi­ci­ji od čo­vje­ka ko­ji je či­tav rad­ni vi­jek pro­veo ba­ve­ći se po­li­cij­skim na­mje­štalj­ka­ma i pro­go­nom opo­zi­ci­o­nih li­de­ra, s jed­ne stra­ne, a za­šti­tom or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la ko­ji je bio u slu­žbi re­ži­ma Mi­la Đu­ka­no­vi­ća, nje­go­vog du­go­go­di­šnjeg še­fa, s dru­ge stra­ne. Mar­ko­vi­ćev po­li­cij­ski um ne mo­že da shva­ti ka­ko raz­mi­šlja­ju slo­bod­ni lju­di i ka­ko se po­na­ša­ju slo­bod­ni po­li­ti­ča­ri ko­ji su do­bi­li po­dr­šku od slo­bod­nih gra­đa­na Cre Go­re. Mi iz DF-a i svi osta­li po­sla­ni­ci opo­zi­ci­je ne ula­zi­mo u par­la­ment jer boj­ko­tom že­li­mo da skre­ne­mo pa­žnju na po­kra­de­ne iz­bo­re kroz la­žni dr­žav­ni udar ko­ji je kre­i­ra­la vlast na če­lu sa Đu­ka­no­vi­ćem i Mar­ko­vi­ćem. To što Mar­ko­vi­ću ni­je­su po­zna­te ova­kve de­mo­krat­ske me­to­de po­li­tič­ke bor­be nas ne ču­di jer je on pro­is­te­kao iz ko­mu­ni­stič­ke par­ti­je i ne zna šta je to opo­zi­ci­ja u pra­vom smi­slu ri­je­či. Šta zna udbaš šta je demokratija. On opo­zi­ci­ju do­ži­vlja­va kao pro­tiv­ni­ka par­ti­je, a ti­me i dr­ža­ve. Jed­nog da­na će i Đu­ka­no­vić i Mar­ko­vić mo­ra­ti da od­go­va­ra­ju zbog sve­ga što su ra­di­li Cr­noj Go­ri, a po­seb­no zbog po­sled­njih do­ga­đa­ja, gdje su na naj­per­fid­ni­ji na­čin do­šli do sram­ne po­bje­de na iz­bo­ri­ma, na­mje­šta­ju­ći dr­žav­ni udar naj­ja­čoj opo­zi­ci­o­noj gru­pa­ci­ji i naj­ve­ćem po­li­tič­kom pro­tiv­ni­ku i cr­ta­ju­ći me­te na gla­va­ma nji­ho­vih li­de­ra – ka­zao je Ra­du­no­vić.
Mar­ko­vić je u obra­ća­nju am­ba­sa­do­ri­ma dr­ža­va čla­ni­ca Evrop­ske uni­je ka­zao da je Vla­da od­luč­na da opo­zi­ci­ji pru­ži šan­su za di­ja­log i ta­ko pre­va­zi­đe tre­nut­ni boj­kot ka­ko bi obez­bi­je­di­li uslo­ve da se vra­te u par­la­ment.
– Boj­kot par­la­men­ta od opo­zi­ci­je, za­sno­van na nji­ho­vom ne­pri­zna­va­nju re­zul­ta­ta iz­bo­ra, zna­čaj­no ugro­ža­va po­li­tič­ki am­bi­jent i već do­stig­nu­te de­mo­krat­ske stan­dar­de u Cr­noj Go­ri, ko­ji su po­tvr­đe­ni i u po­sled­njem iz­vje­šta­ju o na­pret­ku. Spre­man sam da za pred­stav­ni­ke opo­zi­ci­je otvo­rim i sa­mu Vla­du. Za­bri­nja­va da je ovaj boj­kot opo­zi­ci­je re­zul­tat sna­žnog pri­ti­ska De­mo­krat­skog fron­ta, ko­ji svo­ju po­li­ti­ku kre­i­ra pod uti­ca­jem tre­će stra­ne. Na­ža­lost, iz raz­li­či­tih raz­lo­ga, dio opo­zi­ci­o­nih struk­tu­ra je u po­li­tič­kom za­gr­lja­ju De­mo­krat­skog fron­ta, bez i jed­nog oprav­da­nog raz­lo­ga, i ta­ko ugro­ža­va­ju naš pro­e­vrop­ski kurs – us­tvr­dio je pred­sjed­nik Vla­de.
Ka­ko je do­dao, bez ob­zi­ra na to, Vla­da jr od­luč­na da Cr­nu Go­ru uve­de u NA­TO pri­je pro­lje­ća idu­će go­di­ne „i da sna­žni­je ne­go ika­da svo­je ad­mi­ni­stra­tiv­ne i ukup­ne dru­štve­ne po­ten­ci­ja­le sta­vi­mo u funk­ci­ju sve­o­bu­hvat­nih re­for­mi ko­je će Cr­nu Go­ru ja­če po­zi­ci­o­ni­ra­ti na pu­tu ka Evrop­skoj uni­ji”.
Ni Dri­ta­na Aba­zo­vi­ća iz Gra­đan­skog po­kre­ta URA ne ču­di ova­kva Mar­ko­vi­će­va iz­ja­va jer se, ka­ko je ka­zao, ra­di o čo­vje­ku ko­ji je na če­lu ne­le­gal­ne i ne­le­gi­tim­ne vla­de, ko­ja je pro­i­za­šla iz at­mos­fe­re na­vod­nog dr­žav­nog uda­ra i broj­nih iz­bor­nih ma­ni­pu­la­ci­ja.
– On sa­da že­li da sit­nim pod­me­ta­nji­ma ci­je­lu opo­zi­ci­ju ozna­či kao kri­v­ca za ne­u­spjeh Vla­de da stvo­ri am­bi­jent za odr­ža­va­nje fer i de­mo­krat­skih iz­bo­ra. Mi smo pot­pu­no re­lak­si­ra­ni kao opo­zi­ci­ja pred li­cem Evrop­ske uni­je. Ele­men­tar­ni de­mo­krat­ski prin­ci­pi su upra­vo ono zbog če­ga že­li­mo da bu­de­mo dio za­jed­ni­ce evrop­skih dr­ža­va. Pot­pu­no je ne­kom­pa­ti­bil­no sa dr­ža­va­ma EU da ima­te si­tu­a­ci­ju da se ku­pu­ju gla­so­vi, pri­ti­ska­ju bi­ra­či i or­ga­ni­zu­je i pla­ća nji­hov do­la­zak na gla­sa­nje. Da­le­ko je od evrop­skih stan­dar­da i ka­da re­zul­tat iz­bo­ra ne pro­iz­i­la­zi iz slo­bod­ne vo­lje gra­đa­na već iz vo­lje od­re­đe­nih cen­ta­ra mo­ći – ka­zao je Aba­zo­vić za „Dan”.
On je na­ja­vio da će opo­zi­ci­ja o sve­mu to­me da­nas raz­go­va­ra­ti i sa evrop­skim ko­me­sa­rom Jo­ha­ne­som Ha­nom.
– Što se ti­če po­ku­ša­ja sit­nog po­li­ti­kant­stva i bra­nje­nja neo­d­bra­nji­vih po­zi­ci­ja, to me ne in­te­re­su­je. Osnov­ni pro­blem re­ži­ma je što ne po­sto­ji po­li­tič­ki ži­vot u Cr­noj Go­ri i što je opo­zi­ci­o­ni boj­kot po­tez ko­ji ni­je­su oče­ki­va­li. To je nji­hov pro­blem, a mi će­mo svim sred­stvi­ma na­sto­ja­ti da se iz­bo­ri­mo za de­mo­krat­ske prin­ci­pe, a to pri­je sve­ga pod­ra­zu­mi­je­va for­mi­ra­nje vla­sti ko­ja pro­iz­i­la­zi iz slo­bod­no iz­ra­že­ne vo­lje gra­đa­na – po­ru­čio je Aba­zo­vić.
Za raz­li­ku od nje­ga, Mar­ko­vić tvr­di da Vla­da le­gi­ti­mi­tet cr­pi iz vo­lje gra­đa­na is­ka­za­ne na ok­to­bar­skim par­la­men­tar­nim iz­bo­ri­ma.V.R.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"