Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Kod Barovića pronađeno pet pištolja i puška * Bošnjaci uz DPS, SD i Albanci još pregovaraju * U zatvor zbog marša protiv mafije * Mila zaobilaze, ali kažnjavaju šumare * Kod Barovića pronađeno pet pištolja i puška * Kapitalac * Pernar u Beogradu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 24-11-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Veselin Mujović, podgorički biznismen :
– Za posao oko žičare su me prešli Sveto i Milov kum Goran Rakočević i Brano Gvozdenović. Zbog toga sada pišem knjigu koja se zove „Fukare”.

Vic Dana :)

Pita učiteljica djecu:
●Znate li kako ste došli na svijet?
●Roda me je donijela - kaže jedna djevojčica.
●Mene je poslala tetka iz Amerike - kaže druga.
Svi tako redom, a na kraju dođe red na malog Cigu:
●E, učiteljice, mi smo tol’ka sirotinja da nas tata pravi sam!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika DOGOVORI O FORMIRANJU VLADE ZAPELI OKO RASPODJELE NEKOLIKO RESORA
Ubjedljivom većinom GO BS juče glasao za koaliciju sa DPS-om Bošnjaci uz DPS, SD i Albanci još pregovaraju Funkciju vicepremijera zadržaće lider BS-a Rafet Husović, ministar rada i socijalnog staranja biće Kemal Purišić, a saobraćaja Osman Nurković, dok HGI dobija mjesto ministra bez portfelja Pozicije SD-a i koalicije „Albanci odlučno” u budućoj vladi nijesu još poznate, jer su pregovarali i raspravljali na partijskim organima do kasno sinoć
Dan - novi portal
Bo­šnjač­ka stran­ka ući će u po­sti­zbor­nu ko­a­li­ci­ju sa De­mo­krat­skom par­ti­jom so­ci­ja­li­sta, dok se još če­ka­ju zva­nič­ne od­lu­ke naj­vi­ših par­tij­skih or­ga­na So­ci­jal­de­mo­kra­ta Cr­ne Go­re i ko­a­li­ci­je „Al­ban­ci od­luč­no”. U pre­go­vo­ri­ma SD-a i al­ban­skih stra­na­ka sa DPS-om za­pe­lo je oko po­je­di­nih funk­ci­ja ta­ko da ko­na­čan stav ni­je bio po­znat do za­klju­če­nja ovog bro­ja.
Od­lu­ka da BS ide u ko­a­li­ci­ju sa DPS-om do­ni­je­ta je ju­če na­kon vi­še­ča­sov­ne sjed­ni­ce glav­nog od­bo­ra. Bo­šnjač­ka stran­ka pri­hva­ti­la je po­nu­du da u Vla­di Du­ška Mar­ko­vi­ća do­bi­je mje­sto pot­pred­sjed­ni­ka za­du­že­nog za re­gi­o­nal­ni raz­voj, kao i po­zi­ci­je mi­ni­sta­ra sa­o­bra­ća­ja i ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja. Funk­ci­ju vi­ce­pre­mi­je­ra, ka­ko je od­lu­če­no, za­dr­ža­će li­der BS-a Ra­fet Hu­so­vić, mi­ni­star ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja bi­će Ke­mal Pu­ri­šić, a sa­o­bra­ća­ja Osman Nur­ko­vić.
Na kon­fe­ren­ci­ji za me­di­je, port­pa­rol BS-a Se­ad Šah­man je ka­zao da je sjed­ni­ci pri­su­stvo­vao 81 član glav­nog od­bo­ra, od ko­jih je taj­nim gla­sa­njem ko­a­li­ci­ju sa DPS-om po­dr­ža­lo 63, 14 je bi­lo pro­tiv tog sa­ve­za dok su če­ti­ri gla­sač­ka li­sti­ća bi­la ne­va­že­ća.
Pre­ma ne­zva­nič­nim in­for­ma­ci­ja­ma, na Glav­nom od­bo­ru BS-a ne­ko­li­ko čla­no­va je tra­ži­lo od­la­ga­nje sjed­ni­ce ka­ko bi pri­je do­no­še­nja od­lu­ke bi­li oba­vlje­ni raz­go­vo­ri i sa opo­zi­ci­jom. Član glav­nog od­bo­ra i pred­sjed­nik Op­šti­ne Plav Or­han Šah­ma­no­vić je sa­op­štio da je tre­ba­lo uva­ži­ti po­nu­du opo­zi­ci­je. Na kra­ju je ka­zao da će pri­hva­ti­ti ve­ćin­sku od­lu­ku čla­no­va GO.
Na­kon sjed­ni­ce, Šah­ma­no­vić je no­vi­na­ri­ma ka­zao da je ne­za­do­vljan od­lu­kom glav­nog od­bo­ra ali za­do­vo­ljan ti­me što je stran­ka, ka­ko je na­veo, po­ka­za­la da ima de­mo­krat­ski ka­pa­ci­tet. Po­ru­čio je da sa­da sli­je­di pre­i­spi­ti­va­nje svih do­sa­da­šnjih spo­ra­zu­ma sa DPS-om.
– Is­pi­ta­će­mo vr­lo br­zo spro­vo­đe­nje ko­a­li­ci­o­nog spo­ra­zu­ma sa DPS-om, SD-om i sa ma­njin­skim par­ti­ja­ma. Si­gur­no će sa­da usli­je­di­ti iden­ti­tet­ska pi­ta­nja, od ko­jih ni­ka­da ne­će­mo od­u­sta­ti. Nor­mal­no, tu je i ono što ni­ka­da do sa­da ni­je­smo mo­gli da do­bi­je­mo. Vr­lo br­zo će­mo mo­ra­ti da sve­de­mo ra­ču­ne ko­li­ko smo im­ple­men­ti­ra­li pret­hod­ne spo­ra­zu­me sa DPS-om – is­ta­kao je Šah­ma­no­vić.
Do ka­sno si­noć ni­je se znao ni ko­na­čan stav So­ci­jal­de­mo­kra­ta Iva­na Bra­jo­vi­ća o ko­a­li­ci­o­noj po­nu­di DPS-a. Pro­blem je na­stao zbog či­nje­ni­ce da je DPS re­sor sa­o­bra­ća­ja, za ko­ji su u SD-u bi­li za­in­te­re­so­va­ni da ga za­dr­že, da­li Bo­šnjač­koj stran­ci. Umje­sto tog mi­ni­star­skog mje­sta, SD-u je po­nu­đe­na čel­na po­zi­ci­ja u re­so­ru eko­no­mi­je. Da­mir Še­ho­vić, pot­pred­sjed­nik SD-a, to­kom ju­če­ra­šnjeg da­na je sa­op­štio da je od­bio tu funk­ci­ju. So­ci­jal­de­mo­kra­ta­ma je po­nu­đe­no i mje­sto mi­ni­stra zdra­vlja, ko­je bi tre­ba­lo da za­u­zme Ke­nan Hra­po­vić, kao i vi­ce­pre­mi­je­ra ko­je je pred­vi­đe­no za Vu­ji­cu La­zo­vi­ća.
Od pred­stav­ni­ka ko­a­li­ci­je „Al­ban­ci od­luč­no” ni­je­smo uspje­li da sa­zna­mo da li su ka­sno si­noć „pre­lo­mi­li” da li će pri­hva­ti­ti po­nu­du DPS-a. Ne­zva­nič­no nam je re­če­no da su to­kom či­ta­vog da­na ima­li pi­sa­nu ko­mu­ni­ka­ci­ju sa DPS-om, jer je bi­lo pro­ble­ma oko ne­kih po­li­tič­kih za­htje­va ali i ka­drov­skih rje­še­nja. Ko­a­li­ci­ji al­ban­skih par­ti­ja bi u no­voj vla­di tre­ba­lo da pri­pad­ne jed­no mi­ni­star­sko mje­sto, za ljud­ska i ma­njin­ska pra­va ili za sa­rad­nju sa di­ja­spo­rom.
Hr­vat­skoj gra­đan­skoj ini­ci­ja­ti­vi pri­pa­šće mje­sto mi­ni­stra bez port­fe­lja, naj­vje­ro­vat­ni­je sa ne­što ve­ćim ovla­šće­nji­ma ne­go do sa­da.
V.R.–V.Ra.


Bi­ra­ju ne­kom­plet­no ru­ko­vod­stvo par­la­men­ta

Li­der SD-a Ivan Bra­jo­vić tre­ba­lo bi da na da­na­šnjem na­stav­ku kon­sti­tu­tiv­ne sjed­ni­ce bu­de ime­no­van za pred­sjed­ni­ka par­la­men­ta. Za pot­pred­sjed­nič­ku funk­ci­ju u Skup­šti­ni u ime DPS-a kan­di­dat je do­sa­da­šnji po­sla­nik Mar­ta Šće­pa­no­vić. Dru­go pot­pred­sjed­nič­ko mje­sto, ako do­đe do do­go­vo­ra DPS-a i al­ban­skih par­ti­ja, mo­gao bi da za­u­zme Gen­ci Ni­man­be­gu iz For­ce. Opo­zi­ci­o­no mje­sto pot­pred­sjed­ni­ka će, ima­ju­ći u vi­du nji­ho­vu od­lu­ku da boj­ko­tu­ju par­la­ment osta­ti do dalj­njeg upra­žnje­no.


Me­do­je­vić: Iza­be­ri­te de­mo­kra­ti­ju a ne kri­mi­nal­nu gru­pu

Pred­sjed­nik Po­kre­ta za pro­mje­ne i član Pred­sjed­ni­štva DF-a Ne­boj­ša Me­do­je­vić po­zvao je čla­no­ve GO BS-a da ozbilj­no i od­go­vor­no raz­mo­tre po­nu­du opo­zi­ci­je, da je pri­hva­te i stvo­re uslo­ve za mir­no i po­li­tič­ko rje­še­nje naj­du­blje po­li­tič­ke kri­ze od uvo­đe­nja vi­še­par­tij­skog si­ste­ma.
– Ula­skom u vla­du kon­ti­nu­i­te­ta DPS-a i Du­ška Mar­ko­vi­ća, ko­ja ne zna, ne mo­že, ni­ti smi­je da po­kre­ne sve­o­bu­hvat­ne re­for­me, pre­u­zi­ma­te na se­be stra­ho­vi­tu od­go­vor­nost za sve ne­ga­tiv­ne po­sle­di­ce ko­je su ne­mi­nov­ne – na­veo je Me­do­je­vić u pi­smu čla­no­vi­ma GO BS-a.
Do­dao je da je opo­zi­ci­ja BS-u da­la naj­po­šte­ni­ju, pa­tri­ot­sku, isto­rij­ski i dr­žav­nič­ki od­go­vor­nu po­nu­du. Vi mo­že­te da bu­de­te ključ­ni ele­ment po­li­tič­kih i ši­rih dru­štve­nih i eko­nom­skih pro­mje­na.
– Pri­hva­ta­njem po­nu­de DPS-a ko­ja je ne­u­po­re­di­vo lo­ši­ja i po va­šu stran­ku, bo­šnjač­ki na­rod, sje­ver dr­ža­ve, po­sta­je­te još je­dan u ni­zu sa­te­li­ta kri­mi­nal­ne or­ga­ni­za­ci­je, pro­tiv ko­je je ogrom­na ve­ći­na gra­đa­na Cr­ne Go­re i ko­ji se na vla­sti odr­ža­va­ju bru­tal­nim zlo­u­po­tre­ba­ma dr­žav­nih in­sti­tu­ci­ja, fon­do­va, slu­žbi, ucje­na­ma, pri­ti­sci­ma, ku­po­vi­nom i ko­rup­ci­jom, sa iz­vje­snim po­li­tič­kim ga­še­njem, ne­sta­ja­njem i la­ga­nom asi­mi­la­ci­jom bo­šnjač­kog na­ro­da –za­klju­čio je Me­do­je­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"