Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Došao kao podstanar, odlazi kao milioner * Sudiji Ustavnog suda stan za 10.000 eura * Mujovićevoj kćerki prijetili odsijecanjem ruku i nogu * Velimiroviću nude da bude svjedok saradnik * Kopači zlata donijeli bolest * Evropa ne smije da prepusti Balkan * Barak Obama će nedostajati Evropi
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 21-11-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Duško Marković, zamjenik predsjednika DPS-a:
Evroatlantska agenda Crne Gore biće u vrhu prioriteta nove izvršne vlasti, čije formiranje se očekuje u nekoliko narednih dana.

Vic Dana :)

Gostuje Mujo na radiju, a voditelj ga pita:
- Znači, Mujo, Vi ste pjesnik?
- Da, ja sam pjesnik - odgovara Mujo.
Voditelj pita:
-Amater?
A Mujo odgovara:
- A mater nije, ona je domaćica, malo oko bašte i tako.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2016-11-19 VLADAJUĆA PARTIJA PRIPREMA IZLAZNU STRATEGIJU AKO MANJINE I SD NE SMANJE ZAHTJEVE U PREGOVORIMA O FORMIRANJU NOVE VLADE
Marković i Đukanović DPS razmišlja o ponovnim izborima U DPS-u se još nadaju da će do kraja mjeseca sastaviti Vladu, a ukoliko ne uspiju u tome, razmotriće i druge opcije
Dan - novi portal
De­mo­krat­ska par­ti­ja so­ci­ja­li­sta raz­ma­tra mo­guć­nost ras­pi­si­va­nja par­la­men­tar­nih iz­bo­ra uko­li­ko ma­njin­ske stran­ke i So­ci­jal­de­mo­kra­te Cr­ne Go­re ne sma­nje za­htje­ve u pre­go­vo­ri­ma po pi­ta­nju bro­ja re­so­ra ko­je že­le da za­u­zmu u bu­du­ćoj iz­vr­šnoj vla­sti. Pre­ma sa­zna­nji­ma „Da­na“, tom va­ri­jan­tom se sve če­šće spe­ku­li­še unu­tar DPS-a iako još ni­je utvr­đe­na zva­nič­no na par­tij­skim or­ga­ni­ma. Ka­ko sa­zna­je­mo, raz­log za ova­kva raz­mi­šlja­nja u DPS-u, u si­tu­a­ci­ji ka­da ni po­sli­je vi­še od mje­sec da­na od iz­bo­ra ne mo­gu da obez­bi­je­de ve­ći­nu za for­mi­ra­nje iz­vr­šne vla­sti i par­la­men­tar­ne ve­ći­ne, je­su pre­ve­li­ki ape­ti­ti SD-a i ma­njin­skih stra­na­ka u po­gle­du ras­po­dje­le re­so­ra.
Pre­ma tvrd­nji na­šeg iz­vo­ra, u DPS-u vr­lo opre­zno pri­stu­pa­ju is­po­sta­vlje­nim za­htje­vi­ma, iz­me­đu osta­log i po­u­če­ni is­ku­stvom iz ko­a­li­ci­je sa So­ci­jal­de­mo­krat­skom par­ti­jom, ko­joj su go­di­na­ma pre­pu­šta­li ne­ke od naj­zna­čaj­ni­jih re­so­ra u Vla­di. Ne­za­do­volj­stvo do­dat­no pod­gri­ja­va i ne­iz­vje­snost oko na­stav­ka pre­go­vo­ra, bu­du­ći da ma­njin­ske par­ti­je kon­stant­no od­la­žu ozva­ni­če­nje za­jde­nič­ke plat­for­me, ko­ja je nji­hov pred­u­slov za dru­gu fa­zu di­ja­lo­ga.
U DPS-u ni­je­su htje­li da nam po­tvr­de, ali ni da de­man­tu­ju, in­for­ma­ci­ju da raz­ma­tra­ju mo­guć­nost da pri­zna­ju da ne mo­gu da for­mi­ra­ju vlast i da će ići na tra­že­nje no­vih par­la­men­tar­nih iz­bo­ra. Ka­ko nam je re­če­no, i da­lje se na­da­ju da će do kra­ja mje­se­ca us­pje­ti da obez­bi­je­de ve­ći­nu za for­mi­ra­nje vla­sti, a o osta­lim op­ci­ja­ma bi se na par­tij­skim or­ga­ni­ma mo­glo raz­go­va­ra­ti tek po is­te­ku tog ro­ka.
U do­sa­da­šnjoj ko­mu­ni­ka­ci­ji ru­ko­vod­sta­va dvi­ju par­ti­ja, So­ci­jal­de­mo­kra­te su od DPS-a tra­ži­le da nji­hov pot­pred­sjed­nik Vu­ji­ca La­zo­vić i u no­vom sa­sta­vu iz­vr­šne vla­sti bu­de na po­zi­ci­ji vi­ce­pre­mi­je­ra. Par­ti­ja Iva­na Bra­jo­vi­ća od DPS-a tra­ži i mje­sto mi­ni­stra pro­svje­te. Za tu po­zi­ci­ju pla­ni­ra­li su Mu­be­ru Kur­pe­jo­vić, ko­ja je ra­ni­je bi­la po­moć­nik mi­ni­stra pro­svje­te. Za­htjev So­ci­jal­de­mo­kra­ta u pre­go­vo­ri­ma sa DPS-om je da im u bu­du­ćoj iz­vr­šnoj vla­sti pri­pad­ne i re­sor zdra­vlja. U slu­ča­ju po­sti­za­nja do­go­vo­ra o po­sti­zbor­noj sa­rad­nji, mi­ni­star zdra­vlja bi­će Ke­nan Hra­po­vić, ra­ni­ji di­rek­tor Fon­da za zdrav­stve­no osi­gu­ra­nje. So­ci­jal­de­mo­kra­te na­sto­je da u pre­go­vo­ri­ma sa DPS-om iz­dej­stvu­ju i za­dr­ža­va­nje re­so­ra sa­o­bra­ća­ja, ko­jim je ru­ko­vo­dio Ivan Bra­jo­vić. Uko­li­ko bi DPS pri­hva­tio nji­hov za­htjev, na­vod­no, Bra­jo­vi­ća bi u mi­ni­star­skoj fo­te­lji za­mi­je­nio pot­pred­sjed­nik SD-a Da­mir Še­ho­vić. Pre­ma in­for­ma­ci­ja­ma ko­je su se do­sad mo­gle ču­ti, Bra­jo­vić je va­žio za naj­o­zbilj­ni­jeg kan­di­da­ta za pred­sjed­ni­ka Skup­šti­ne Cr­ne Go­re.
Bo­šnjač­ka stran­ka je od DPS-a u do­sa­da­šnjem to­ku pre­go­vo­ra tra­ži­la mje­sto pot­pred­sjed­ni­ka Vla­de za re­gi­o­nal­ni raz­voj, mi­ni­stra po­ljo­pri­vre­de, mi­ni­stra ra­da i so­ci­caj­lnog sta­ra­nja i even­tu­al­no mi­ni­stra bez port­fe­lja, što je ne­dav­no zva­nič­no po­tvr­dio i nji­hov funk­ci­o­ner Re­šad Si­ja­rić.
Na po­zi­ci­je u bu­du­ćoj iz­vr­šnoj i za­ko­no­dav­noj vla­sti ra­ču­na i ko­a­li­ci­ja Al­ban­ci od­luč­no. Pre­ma pi­sa­nju me­di­ja, oni su „ba­ci­li oko“ na po­zi­ci­ju pot­pred­sjed­ni­ka Skup­šti­ne, a ra­ču­na­ju da bi od DPS-a mo­gli da do­bi­ju i dva mje­sta u no­voj vla­di. Pred­stav­ni­ci ko­a­li­ci­je ko­ju či­ne For­ca, De­mo­krat­ska uni­ja Al­ba­na­ca i Al­ban­ska al­ter­na­ti­va pre­ci­zi­ra­li su da raz­go­vo­re sa DPS-om o kon­kret­nim za­htje­vi­ma i ka­drov­skim rje­še­nji­ma pla­ni­ra­ju tek po za­vr­šet­ku za­jed­nič­ke plat­for­me ma­njin­skih stra­na­ka.V.R.


Sjed­ni­ca glav­nog od­bo­ra BS-a opet od­lo­že­na

Sjed­ni­ca glav­nog od­bo­ra Bo­šnjač­ke stran­ke, na ko­joj tre­ba da bu­de do­ni­je­ta od­lu­ka sa kim će u po­sti­zbor­nu ko­a­li­ci­ju, ne­će bi­ti odr­ža­na ni ovog vi­ken­da. To je „Da­nu“ po­tvr­đe­no u BS-u, bez pre­ci­zi­ra­nja kad bi glav­ni od­bor mo­gao da se sa­sta­ne. Sjed­ni­ca je tre­ba­lo da bu­de odr­ža­na pro­šlog vi­ken­da, ali je ta­da od­lo­že­na za ovaj. Oči­gled­no da BS i da­lje ni­je sprem­na da „pre­lo­mi“ na ko­ju će stra­nu, ima­ju­ći u vi­du unu­tar­stra­na­čke raz­li­ke, od­no­sno či­nje­ni­cu da se zna­ča­jan dio čla­no­va GO za­la­že za ko­a­li­ci­ju sa opo­zi­ci­jom.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"