Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Pritisli ovi iz vlasti, lične plaćam koliko kažeš * Radmilin Univerzitet najgori u regionu * Obračunaćemo se sa svima koji prikrivaju dokaze * Tuže državu zbog zakona o švajcarcima * Pritisli ovi iz vlasti, lične plaćam koliko kažeš * Šapat ispod lipe * Pisanje i čitanje
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 14-09-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
RADE MILOŠEVIĆ, bivši direktor Zavoda za zapo#:
Vrijeme je da se počne sprovođenje zakona prema onima koji zloupotrebljavaju službeni položaj.

Vic Dana :)

Пи­та же­на му­жа:
- Је­си ли ре­као свом ше­фу да нас дво­је не мо­же­мо жи­вје­ти од те тво­је ма­ле пла­те?
Муж од­го­ва­ра:
Је­сам.
Же­на:
- И, што ти је ре­као?
Муж:
- Да се раз­ве­дем...

Ка­же Ци­га Ци­ги:
- Знаш да је умро Вер­са­ће?!
- Ко­ји бре, ори­ги­нал?!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2016-09-13 DETALJI IZBORNOG PROGRAMA VELIKE KOALICIJE KLJUČ
Građanima ponudili reformski program: Milić, Abazović i Lekić Za NATO referendum, za sjever fond razvoja Iz Velike koalicije Ključ najavljuju strožiju kaznenu politiku u oblasti organizovanog kriminala i korupcije kao i definisanje krivičnog djela nezakonitog bogaćenja javnih funkcionera Program koalicije Demosa, SNP-a i GP URA predviđa uvođenje sistema obračuna penzija na način da penzionu osnovicu čini 15 najboljih godina uplate doprinosa koje je osiguranik izvršio tokom rada
Dan - novi portal
Iz­grad­njom ho­tel­skih ka­pa­ci­te­ta na pri­mor­ju i u pla­nin­skim cen­tri­ma, kao i raz­vo­jem dr­vo­pre­ra­de na sje­ve­ru Cr­ne Go­re, bi­će stvo­re­ni uslo­vi za otva­ra­nje 9.000 no­vih rad­nih mje­sta. To je jed­na od ključ­nih od­red­ni­ca u iz­bor­nom pro­gra­mu Ve­li­ke ko­a­li­ci­je Ključ, ko­ju či­ne De­mos, So­ci­ja­li­stič­ka na­rod­na par­ti­ja i Gra­đan­ski po­kret URA. Ve­li­ka ko­a­li­ci­ja Ključ na­ja­vlju­je u svom Pro­gra­mu da će se, umje­sto gra­đe­vin­ske de­va­sta­ci­je pro­sto­ra, vra­ti­ti na po­stav­ke Ma­ster pla­na iz 2008. go­di­ne, uz iz­bje­ga­va­nje sta­no­grad­nje i ve­li­kih ri­zor­ta mje­šo­vi­te na­mje­ne ko­ji oku­pi­ra­ju ve­li­ki pro­stor i ri­zič­ni su po eko­lo­šku iz­dr­žlji­vost. Pod­sti­ca­će in­ve­sti­ci­je u tu­ri­stič­ke objek­te i van pri­mor­ja, u pod­ruč­ji­ma sa naj­kva­li­tet­ni­jim re­sur­si­ma – je­ze­ra, ri­je­ke, ka­njo­ni, pla­ni­ne, šu­me.
– Obez­bi­je­di­će­mo uslo­ve i po­dr­šku da se do 2020. go­di­ne iz­gra­di 40 ho­te­la vi­so­ke ka­te­go­ri­je na oba­li i de­set u pla­nin­skim cen­tri­ma, ko­ji će do­ni­je­ti 7.000 rad­nih mje­sta. Iz­mi­je­ni­će­mo pro­pi­se iz obla­sti ga­zdo­va­nja „Mor­skim do­brom“, mak­si­mal­no će­mo ga de­cen­tra­li­zo­va­ti u ko­rist šest lo­kal­nih upra­va na pri­mor­ju, sa ci­ljem za­šti­te naj­ve­ćih dr­žav­nih re­sur­sa i pu­nog po­što­va­nja pri­vat­ne svo­ji­ne – na­vo­di se u Iz­bor­nom pro­gra­mu.
Pred­vi­đe­no je for­mi­ra­nje Fon­da za raz­voj sje­ve­ra Cr­ne Go­re i uvo­đe­nje po­seb­ne po­dr­ške raz­voj­nim pro­jek­ti­ma u svim ma­nje raz­vi­je­nim re­gi­o­ni­ma i op­šti­na­ma.
– Za­u­sta­vi­će­mo uni­šta­va­nje i ne­kon­tro­li­sa­nu sje­ču šu­ma i iz­voz oblo­vi­ne, a umje­sto to­ga stvo­ri­će­mo am­bi­jent za po­kre­ta­nje pro­iz­vod­nje fi­nal­ne ob­ra­de dr­ve­ta, što će na pod­ruč­ju sje­ve­ra do­ni­je­ti 2.000 rad­nih mje­sta. Stvo­ri­će­mo uslo­ve za otva­ra­nje re­gi­o­nal­nih cen­ta­ra ko­ji će omo­gu­ći­ti or­ga­ni­zo­va­ni ot­kup i skla­di­šte­nje šum­skih plo­do­va, lje­ko­vi­tog bi­lja, me­da, mli­je­ka i dru­gih pro­iz­vo­da, kao i za pre­ra­du vo­ća i po­vr­ća – na­gla­še­no je u do­ku­men­tu.
U obla­sti spolj­ne po­li­ti­ke ko­a­li­ci­ja De­mo­sa, SNP-a i GP URA za­la­že se za pot­pu­nu in­te­gra­ci­ju Cr­ne Go­re u Evrop­sku uni­ju što zah­ti­je­va ozbi­ljan re­form­ski rad na unu­tra­šnjem pla­nu ka­ko bi­smo usvo­ji­li neo­p­hod­ne stan­dar­de ko­ji va­že u evrop­skoj za­jed­ni­ci.
– Po­štu­ju­ći re­le­vant­ne ar­gu­men­te za i pro­tiv učla­nje­nja Cr­ne Go­re u NA­TO, a ima­ju­ći u vi­du raz­li­či­te pro­gram­ske po­gle­de čla­ni­ca Ve­li­ke ko­a­li­ci­je Ključ, sa­gla­sni smo da po ovom pi­ta­nju pri­o­ri­tet da­mo de­mo­krat­skom od­lu­či­va­nju gra­đa­na na slo­bod­nom re­fe­ren­du­mu uz mak­si­mal­no uva­ža­va­nje po­je­di­nač­nih pri­stu­pa su­bje­ka­ta ko­a­li­ci­je – pi­še u Pro­gra­mu.
Na­ja­vlju­ju da će dr­ža­vu „oslo­bo­di­ti kom­pro­mi­tu­ju­ćih ka­dro­va, od ko­jih su ne­ki čak i pod me­đu­na­rod­nim is­tra­ga­ma i kri­vič­nim pro­ce­su­i­ra­nji­ma, ko­ji su se u di­plo­mat­skoj slu­žbi na­šli za­hva­lju­ju­ći sa­rad­nji sa vi­so­kim po­li­tič­kim pred­stav­ni­ci­ma ze­mlje slič­nog pro­fi­la i bi­o­gra­fi­ja“. Pro­gra­mom Ve­li­ke ko­a­li­ci­je Ključ pred­vi­đe­no je i da će se pen­zi­je uskla­đi­va­ti sa za­ra­da­ma i ra­stom ci­je­na. Uve­šće si­stem ob­ra­ču­na pen­zi­ja na na­čin da pen­zi­o­nu osno­vi­cu či­ni 15 naj­bo­ljih go­di­na upla­te do­pri­no­sa ko­je je osi­gu­ra­nik iz­vr­šio to­kom ra­da.
U obla­sti so­ci­jal­ne po­li­ti­ke, iz­me­đu osta­log, ko­a­li­ci­ja Ključ na­ja­vlju­je da će do­ni­je­ti no­vi Za­kon o so­ci­jal­noj i dječ­joj za­šti­ti ko­jim će se, iz­me­đu osta­log, po­bolj­ša­ti si­stem ostva­ri­va­nja pra­va na na­kna­du za maj­ke sa tro­je i vi­še dje­ce, obez­bi­je­di­ti re­dov­ni mje­seč­ni dječ­ji do­da­tak za sva­ko di­je­te is­pod 14 go­di­na. Ve­li­ka ko­a­li­ci­ja Ključ na­ja­vlju­je da će uve­sti oštri­ju ka­zne­nu po­li­ti­ku za kri­vič­na dje­la iz obla­sti or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la i vi­so­ke ko­rup­ci­je.
– Po­jed­no­sta­vi­će­mo pro­ce­du­ru od­u­zi­ma­nja ne­za­ko­ni­to ste­če­ne imo­vi­ne i nje­no efi­ka­sni­je spro­vo­đe­nje. Do­ni­je­će­mo po­se­ban Za­kon o za­šti­ti dr­žav­nih slu­žbe­ni­ka i na­mje­šte­ni­ka ko­ji pri­ja­vlju­ju slu­ča­je­ve ko­rup­ci­je. Osno­va­će­mo po­se­ban Fond od od­u­ze­te imo­vi­ne ste­če­ne or­ga­ni­zo­va­nim kri­mi­na­lom i ko­rup­ci­jom, ko­ji bi se ko­ri­stio za rje­ša­va­nje te­ških so­ci­jal­nih pro­ble­ma, pro­ble­ma tran­zi­ci­o­nih gu­bit­ni­ka na za­pu­šte­nom sje­ve­ru, kao i fi­nan­si­ra­nje pro­jekt­nog za­po­šlja­va­nja na ovom pod­ruč­ju – na­vo­di se u Pro­gra­mu.
Za­la­žu se za uvo­đe­nje kri­vič­nog dje­la ne­za­ko­ni­to bo­ga­će­nje jav­nih funk­ci­o­ne­ra.
U obla­sti ener­ge­ti­ke Pro­gra­mom je de­fi­ni­sa­no za­la­ga­nje da Elek­tro­pri­vre­da Cr­ne Go­re osta­ne u ve­ćin­skom vla­sni­štvu dr­ža­ve, sa ten­den­ci­jom uve­ća­nja udje­la u ak­cij­skom ka­pi­ta­lu. Ka­ko su sa­op­šti­li, uki­nu­će dr­žav­ne sub­ven­ci­je ci­je­ne elek­trič­ne ener­gi­je pri­va­ti­zo­va­nim pri­vred­nim su­bjek­ti­ma ko­ji ima­ju sta­tus ve­li­kih po­tro­ša­ča.
U di­je­lu ko­ji se ti­če ljud­skih pra­va i slo­bo­da na­gla­še­no je da je vo­lja na­ro­da osno­va dr­žav­ne vla­sti i kao ta­kva tre­ba da se is­ka­zu­je na slo­bod­nim iz­bo­ri­ma.
– Po­kre­nu­će­mo naj­ši­ri di­ja­log i, po prin­ci­pu po­li­tič­kog kon­sen­zu­sa, pre­ci­zno de­fi­ni­sa­ti ma­njin­ske na­ro­de. Ma­njin­skim na­ro­di­ma mo­ra se osi­gu­ra­ti uži­va­nje svih pra­va pred­vi­đe­nih me­đu­na­rod­nim kon­ven­ci­ja­ma, Usta­vom i za­ko­ni­ma – obra­zo­va­nje i in­for­mi­sa­nost na svom je­zi­ku. Spri­je­či­će­mo dis­kri­mi­na­ci­ju ma­njin­skih na­ro­da pri­li­kom za­po­šlja­va­nja u ti­je­li­ma jav­ne upra­ve, pra­vo­sud­nim i pred­stav­nič­kim ti­je­li­ma. Za­la­že­mo se za rav­no­prav­nost cr­no­gor­skog i srp­skog je­zi­ka, uz ade­kvat­no de­fi­ni­sa­nje sta­tu­sa bo­san­skog, al­ban­skog i hr­vat­skog je­zi­ka. Za­la­že­mo se i za in­sti­tu­ci­o­nal­no pre­po­zna­va­nje rom­skog je­zi­ka. Za­la­že­mo se da se, u skla­du sa pre­po­ru­ka­ma EU in­sti­tu­ci­ja, po­jed­no­sta­vi pro­ce­du­ra sti­ca­nja cr­no­gor­skog dr­ža­vljan­stva – na­vo­di se u do­ku­men­tu.V.R.


No­vi­na­ri­ma sta­tus slu­žbe­nog li­ca

Slo­bod­ni me­di­ji pra­te slo­bod­no i de­mo­krat­sko dru­štvo i nje­gov su neo­p­ho­dan uslov, na­vo­di se u Pro­gra­mu Ve­li­ke ko­a­li­ci­je Ključ. Za­la­ga­će se za po­bje­du prin­ci­pa isti­ne kao te­me­lja pro­fe­si­o­nal­nog no­vi­nar­stva, a za­šti­ti­će pro­fe­si­ju no­vi­na­ra od sva­ke vr­ste pri­ti­ska. No­vi­na­re tre­ba tre­ti­ra­ti kao slu­žbe­na li­ca pri­li­kom oba­vlja­nja dje­lat­no­sti.
– Ini­ci­ra­će­mo iz­mje­ne za­ko­na ko­je bi do­pri­ni­je­le pro­fe­si­o­na­li­za­ci­ji Jav­nog ser­vi­sa i ka­ko bi se sma­nji­la mo­guć­nost zlo­u­po­tre­be me­di­ja. Jav­ni ser­vis mo­ra da ra­di u in­te­re­su gra­đa­na, a ne u in­te­re­su Vla­de. On mo­ra bi­ti fi­nan­sij­ski i ure­đi­vač­ki ne­za­vi­san. Na­ci­o­nal­ne ra­dio i te­le­vi­zij­ske fre­kven­ci­je tran­spa­rent­ni­je će se do­dje­lji­va­ti. Na za­ko­nit na­čin tre­ba po­dr­ža­ti pri­vat­ne me­di­je ko­ji do­mi­nant­no pro­iz­vo­de vla­sti­ti pro­gram. Spri­je­či­će­mo ma­te­ri­jal­no-fi­nan­sij­ske od­ma­zde pre­ma me­di­ji­ma ko­ji kri­ti­ku­ju rad dr­žav­nih or­ga­na. Sank­ci­o­ni­sa­će­mo zlo­u­po­tre­bu me­di­ja za pla­si­ra­nje sa­dr­ža­ja či­ji je cilj sra­mo­će­nje po­je­di­na­ca, vo­đe­nje pr­lja­vih kam­pa­nja i me­dij­ske haj­ke – na­ve­de­no je u do­ku­men­tu ko­a­li­ci­je De­mo­sa, SNP-a i GP URA.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"