Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Pritisli ovi iz vlasti, lične plaćam koliko kažeš * Radmilin Univerzitet najgori u regionu * Obračunaćemo se sa svima koji prikrivaju dokaze * Tuže državu zbog zakona o švajcarcima * Pritisli ovi iz vlasti, lične plaćam koliko kažeš * Šapat ispod lipe * Pisanje i čitanje
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 14-09-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
RADE MILOŠEVIĆ, bivši direktor Zavoda za zapo#:
Vrijeme je da se počne sprovođenje zakona prema onima koji zloupotrebljavaju službeni položaj.

Vic Dana :)

Пи­та же­на му­жа:
- Је­си ли ре­као свом ше­фу да нас дво­је не мо­же­мо жи­вје­ти од те тво­је ма­ле пла­те?
Муж од­го­ва­ра:
Је­сам.
Же­на:
- И, што ти је ре­као?
Муж:
- Да се раз­ве­дем...

Ка­же Ци­га Ци­ги:
- Знаш да је умро Вер­са­ће?!
- Ко­ји бре, ори­ги­нал?!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2016-09-13 MUP OTVORIO KOL CENTAR ZA INFORMISANJE GRAĐANA O GLASAČKOM MJESTU NA KOJEM SU UPISANI, MINISTAR GORAN DANILOVIĆ ISTAKAO
Potpisaću samo čist birački spisak
Danilović juče u kol centru MUP-a Potpisaću samo čist birački spisak Besplatnim pozivom na broj 19820 građani će svakog dana od sedam do 19 časova, sve do zatvaranja biračkih mjesta moći da dobiju informaciju na kojem biralištu mogu ostvariti pravo glasa – saopštio Danilović
Dan - novi portal
Pre­mje­šta­nje bi­ra­ča sa jed­nog na dru­go gla­sač­ko mje­sto je­dan je od ve­ćih pro­ble­ma u su­sret ok­to­bar­skim par­la­men­tar­nim iz­bo­ri­ma, upo­zo­rio je mi­ni­star unu­tra­šnjih po­slo­va u Vla­di iz­bor­nog po­vje­re­nja Go­ran Da­ni­lo­vić. Ka­ko bi se sma­njio broj gra­đa­na ko­ji ne zna­ju na ko­jem gla­sač­kom mje­stu mo­gu ostva­ri­ti bi­rač­ko pra­vo, MUP je ofor­mio bes­plat­ni kol cen­tar po­sred­stvom ko­jeg gra­đa­ni mo­gu do­bi­ti in­for­ma­ci­ju na ko­jem su bi­rač­kom mje­stu upi­sa­ni.
– Po­ziv na broj 19820 je bes­pla­tan sa bi­lo ko­je mo­bil­ne ili fik­sne mre­že. Po­zi­vom, sa­op­šta­va­njem ime­na i pre­zi­me­na, ma­tič­nog bro­ja, ili sa­mo da­tu­ma ro­đe­nja, gra­đa­ni će od­mah do­bi­ti in­for­ma­ci­ju gdje je nji­ho­vo bi­rač­ko mje­sto. To će mo­ći sva­ki gra­đa­nin da ra­di sve do za­tva­ra­nja bi­rač­kih mje­sta, u ne­dje­lju 16. ok­to­bra, ako se do ta­da bu­de pra­vil­no i do­bro ra­di­lo i omo­gu­ći­lo odr­ža­va­nje iz­bo­ra – re­kao je mi­ni­star Da­ni­lo­vić na­kon obi­la­ska no­vo­for­mi­ra­nog kol cen­tra.
Is­ta­kao je da u MUP-u če­ku­ju da će rad kol cen­tra umno­go­me sma­nji­ti broj gra­đa­na ko­ji ne zna­ju na ko­jem gla­sač­kom mje­stu mo­gu da ostva­re bi­rač­ko pra­vo. Pod­sje­tio je da po­sto­ji i sajt bi­ra­či.me, ali da je kol cen­tar oform­ljen jer je pro­ci­je­nje­no da ne­do­vo­ljan broj gra­đa­na ko­ri­sti in­te­r­net.
– U kol cen­tru će ra­di­ti pet­na­e­stak mla­dih, uglav­nom žen­skog po­la, u dvi­je smje­ne, od se­dam do 19 sa­ti. Po­zi­vam sve me­di­je, in­sti­tu­ci­je i ne­vla­din sek­tor ko­ji nam u ovom pro­ce­su ne­se­bič­no po­ma­že, da po­mog­nu da broj 19820 za­ži­vi, ka­ko bi se spri­je­či­lo „lu­ta­nje” bi­ra­ča na dan iz­bo­ra – na­gla­sio je mi­ni­star Da­ni­lo­vić.
Do­dao je da u MUP-u raz­ma­tra­ju mo­guć­nost uvo­đe­nja SMS ser­vi­sa ko­ji bi omo­gu­ćio da se gra­đa­ni i sla­njem po­ru­ka in­for­mi­šu o to­me na ko­jem bi­rač­kom mje­stu mo­gu da gla­sa­ju. Od­go­va­ra­ju­ći na pi­ta­nje o sta­nju u bi­rač­kom spi­sku, uka­zao je da je u pi­ta­nju „ži­va ma­te­ri­ja“ u ko­joj se sva­kog da­na ne­što mi­je­nja.
– Ni­ka­da ni­je­sam una­pri­jed znao da li ću ne­što pot­pi­sa­ti. Ne na­mje­ra­vam da pot­pi­šem bi­lo šta, to si­gur­no ne­ću ura­di­ti. Bri­žlji­vo i ured­no pra­ti­mo sve što bi mo­glo bi­ti pred­met sum­nje. Ne mo­že­mo za krat­ko vri­je­me is­pra­vi­ti sve što je bi­lo lo­še – ka­zao je mi­ni­star unu­tra­šnjih po­slo­va.
Pod­sje­tio je i na pro­blem po­sto­ja­nja pre­mi­nu­lih li­ca u bi­rač­kom spi­sku. Ape­lo­vao je na gra­đa­ne da po­mog­nu i u tom seg­men­tu ako se že­li čist bi­rač­ki spi­sak.
– Ko­li­ko god je to te­ško i bol­no, mo­ra­te is­pu­ni­ti svo­ju gra­đan­sku du­žnost i pri­ja­vi­ti smrt svog naj­bli­žeg. Po­ru­ka gra­đa­ni­ma i zdrav­stve­nim in­sti­tu­ci­ja­ma je da pri­ja­ve umr­le, jer bez to­ga ih mi ne mo­že­mo iz­bri­sa­ti iz bi­rač­kog spi­ska – pod­vu­kao je Da­ni­lo­vić.
Si­gu­ran je da je za­hva­lju­ju­ći uvo­đe­nju elek­tron­ske iden­ti­fi­ka­ci­je bi­ra­ča one­mo­gu­će­no da na bi­rač­kom mje­stu ne­ko dru­gi gla­sa umje­sto pre­mi­nu­log li­ca.
– Je­di­no ako svi za­spu na bi­rač­kom mje­stu mo­že bi­ti zlo­u­po­tre­ba, ali on­da ne bi bi­lo ni­kog da pot­pi­še za­pi­snik o ra­du bi­rač­kog od­bo­ra. Vje­ru­jem da će bi­ti iz­bo­ra. Mo­že­mo još mno­go da ura­di­mo za mje­sec da­na ko­li­ko je osta­lo do iz­bo­ra – na­po­me­nuo je Da­ni­lo­vić.
Go­vo­re­ći o raz­li­či­tim sta­vo­vi­ma ve­za­nim za mo­gu­će po­te­ško­će pro­u­zro­ko­va­ne či­nje­ni­com da no­ve lič­ne kar­te gra­đa­na ni­je­su bi­o­me­trij­ske, na­veo je da je MUP sa­op­štio ono za šta vje­ru­je da mo­že bi­ti pro­blem.
– Dr­žav­na iz­bor­na ko­mi­si­ja kao nad­zor­ni or­gan, sa­op­šti­la je da to ni­je pro­blem. Ni­je­sam sa­gla­san sa tim i mi­slim da či­ni­mo upit­nim u žal­be­nim pro­ce­du­ra­ma sve to što će se de­si­ti. Ne­ka sva­ko pre­u­zme svoj dio od­go­vor­no­sti. Od­go­vor­no tvr­dim da je ono što smo ču­li od fran­cu­skih eks­pe­ra­ta isti­na. Po­tvr­du za to da ne­ma­mo bi­o­me­trij­sku lič­nu kar­tu smo ču­li i od biv­šeg mi­ni­stra unu­tra­šnjih po­slo­va ko­ji ih je na­ru­či­vao – re­kao je Da­ni­lo­vić.
Za­klju­čio je da su DIK-u do­sta­vi­li iz­vod iz za­pi­sni­ka sa sa­stan­ka sa fran­cu­skim eks­per­ti­ma, gdje se na­vo­di tvrd­nja jed­nog od eks­pe­ra­ta, Ni­kol­a­sa Ko­sov­skog da lič­ne kar­te ni­je­su bi­o­me­trij­ske.V.R.


Broj za informacije

Po­ziv na broj 19820 je bes­pla­tan sa bi­lo ko­je mo­bil­ne ili fik­sne mre­že. Po­zi­vom, sa­op­šta­va­njem ime­na i pre­zi­me­na, ma­tič­nog bro­ja, ili sa­mo da­tu­ma ro­đe­nja, gra­đa­ni će od­mah do­bi­ti in­for­ma­ci­ju gdje je nji­ho­vo bi­rač­ko mje­sto. Građani će moći da odmah dobiju informaciju na kojem biračkom mjestu mogu da glasaju.


U mi­si­ji OEBS-a 12 eks­pe­ra­ta

Mi­ni­star unu­tra­šnjih po­slo­va Go­ran Da­ni­lo­vić sa­stao se ju­če sa pred­stav­ni­ci­ma mi­si­je OEBS-a za po­sma­tra­nje par­la­men­tar­nih iz­bo­ra u Cr­noj Go­ri, ko­ju pred­vo­di Ro­man Ja­kič. Da­ni­lo­vić je iz­ra­zio za­do­volj­stvo što mi­si­ja OEBS-a po­sma­tra iz­bor­ni pro­ces. To­kom sa­stan­ka je sa­op­šte­no da su MUP i Ko­or­di­na­ci­o­no ti­je­lo za pra­će­nje im­ple­men­ta­ci­je iz­bor­nog pro­ce­sa otvo­re­ni za sa­rad­nju. Pred­stav­ni­ci­ma mi­si­je pre­do­če­ne su ak­tiv­no­sti ko­je MUP pred­u­zi­ma ka­ko bi se iz­bo­ri spro­ve­li u skla­du sa za­ko­nom.
– Zbog či­nje­ni­ce da je go­to­vo če­tvr­ti­ni gla­sa­ča pro­mi­je­nje­no bi­rač­ko mje­sto, MUP ula­že ve­li­ki na­por da sva­ki gla­sač bu­de oba­vi­je­šten gdje tre­ba da gla­sa. Edu­ka­ci­ja čla­no­va op­štin­skih iz­bor­nih ko­mi­si­ja i bi­rač­kih od­bo­ra o pro­ce­du­ri to­kom gla­sa­nja osta­je ve­li­ka oba­ve­za za Dr­žav­nu iz­bor­nu ko­mi­si­ju, a vre­me­na je sve ma­nje. MUP na­sta­vlja sa pre­da­nim ra­dom ka­ko bi se bi­rač­ki spi­sko­vi do­ve­li u sta­nje ko­je ga­ran­tu­je fer i po­šte­ne iz­bo­re – sa­op­štio je mi­ni­star Da­ni­lo­vić.
Šef po­sma­trač­ke mi­si­je Ro­man Ja­kič oba­vi­je­stio je mi­ni­stra Da­ni­lo­vi­ća da osnov­ni tim mi­si­je či­ne 12 me­đu­na­rod­nih eks­pe­ra­ta iz de­vet dr­ža­va OEBS-a. Na­veo je da će to­kom po­sma­trač­kih ak­tiv­no­sti mi­si­ja ob­ja­vi­ti pri­vre­me­ni iz­vje­štaj, a dan na­kon iz­bo­ra, na kon­fe­ren­ci­ji za me­di­je, sa­op­šti­ti pre­li­mi­nar­ne na­la­ze i za­ključ­ke. Pred­stav­ni­ci mi­si­je OEBS-a is­ka­za­li su in­te­re­so­va­nje za pra­će­nje ra­da Ko­or­di­na­ci­o­nog ti­je­la za pra­će­nje im­ple­men­ta­ci­je iz­bor­nog pro­ce­sa.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"