Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Kriju Milovu i imovinu 14 ministara * Izgubio posao pa život * Nijesu čuvali svjedoka saradnika * Nema slobode gdje ubijaju novinare * Kriju Milovu i imovinu 14 ministara * Zakoni o kleveti ne treba da ućutkaju medije * Vatra gutala četiri pravoslavne svetinje
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 03-05-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

N/AArhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2016-05-02 NASTAVLJAJU SE UNUTAROPOZICIONA USAGLAŠAVANJA O KADROVSKIM RJEŠENJIMA
Milenko Popović kandidat za potpredsjednika Vlade Kandidatura Milenka Popovića, kao nestranačke ličnosti, treba da bude dio ukupnog dogovora opozicije o raspodjeli mjesta u vladi izbornog povjerenja koja im pripadaju po sporazumu
Dan - novi portal
Uni­ver­zi­tet­ski pro­fe­sor, dok­tor eko­nom­skih na­u­ka Mi­len­ko Po­po­vić, kan­di­dat je opo­zi­ci­je za mje­sto pot­pred­sjed­ni­ka Vla­de. Pre­ma sa­zna­nji­ma „Da­na”, on je za tu funk­ci­ju, ko­ja po spo­ra­zu­mu o uslo­vi­ma za fer iz­bo­re pri­pa­da opo­zi­ci­ji, pred­lo­žen kao ne­stra­nač­ka lič­nost.
Po­po­vi­će­va kan­di­da­tu­ra za mje­sto vi­ce­pre­mi­je­ra tre­ba da bu­de dio ukup­nog do­go­vo­ra opo­zi­ci­o­nih stra­na­ka oko mje­sta u Vla­di, ko­ji još ni­je za­vr­šen.
Po­po­vić je ro­đen 1952. go­di­ne u Ni­šu. Di­plo­mi­rao je na Eko­nom­skom fa­kul­te­tu u ta­da­šnjem Ti­to­gra­du 1974. go­di­ne. Post­di­plo­ma­ske stu­di­je po­ha­đao je na Eko­nom­skom fa­kul­te­tu u Be­o­gra­du, gdje je i ma­gi­stri­rao 1984. go­di­ne sa te­zom „Mje­re­nje iz­vo­ra ra­sta ju­go­slo­ven­ske eko­no­mi­je”.
Po­po­vić je dok­to­ri­rao na Eko­nom­skom fa­kul­te­tu u Pod­go­ri­ci 1990. go­di­ne na te­mu „In­ve­sti­ci­je u zna­nje i nji­hov uti­caj na pri­vred­ni raz­voj”. Pret­hod­no je 1981. go­di­ne za­vr­šio spe­ci­ja­li­za­ci­ju na Uni­ver­zi­te­tu u Bir­min­ge­mu – Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja, na te­mu „Teh­no­lo­ški pro­gres”.
Od 2001. do 2004. go­di­ne Po­po­vić je bio pre­da­vač i di­rek­tor Cen­tra za me­đu­na­rod­ne stu­di­je Uni­ver­zi­te­ta Cr­ne Go­re, gdje je pre­da­vao Eko­no­mi­ku evrop­skih in­te­gra­ci­ja. Od 2004. do 2006. go­di­ne bio je na­uč­ni sa­rad­nik In­sti­tu­ta eko­nom­skih na­u­ka u Be­o­gra­du za obla­sti Tran­zi­ci­ja u Sr­bi­ji i Cr­noj Go­ri, Pri­vred­ni rast i Ko­rup­ci­ja. Od 2005. go­di­ne sa zva­njem van­red­nog pro­fe­so­ra an­ga­žo­van je u na­sta­vi na fa­kul­te­tu za po­slov­ne stu­di­je Uni­ver­zi­te­ta „Me­di­te­ran” u Pod­go­ri­ci. Na re­dov­nim stu­di­ji­ma pre­da­je Mo­ne­tar­nu eko­no­mi­ju, Mi­kro­e­ko­no­mi­ju i osi­gu­ra­nje i ura­vlja­nje ri­zi­ci­ma. Na post­di­plom­skim stu­di­ji­ma na ovom fa­kul­te­tu Po­po­vić pre­da­je Eko­nom­sku ana­li­zu i Vred­no­va­nje kor­po­ra­ci­ja.
Po­po­vić je od 2009. go­di­ne van­red­ni pro­fe­sor i na Prav­nom fa­kul­te­tu Uni­ver­zi­te­ta „Me­di­te­ran”, gdje na post­di­plom­skim stu­di­ji­ma pre­da­je Eko­nom­sku ana­li­zu pra­va. Kao van­red­ni pro­fe­sor na fa­kul­te­tu za dr­žav­ne i evrop­ske stu­di­je (FDES) u Pod­go­ri­ci pre­da­je pred­met Eko­no­mi­ja jav­nog sek­to­ra.
Po­po­vić je autor broj­nih na­uč­nih pu­bli­ka­ci­ja iz obla­sti eko­no­mi­je, ob­ja­vlje­nih u Cr­noj Go­ri, Sr­bi­ji, ali i u Nje­mač­koj, Hr­vat­skoj i dru­gim dr­ža­va­ma. Ka­ko je na­ve­de­no u nje­go­voj bi­o­gra­fi­ji, Po­po­vić go­vo­ri en­gle­ski, bu­gar­ski i ma­ke­don­ski je­zik.
Kao ne­stra­nač­ka lič­nost, Po­po­vić je član Sa­vje­ta De­mo­sa.
Ra­ni­je je do­go­vo­re­no da mje­sto mi­ni­stra unu­tra­šnjih po­slo­va pri­pad­ne De­mo­su, od­no­sno Go­ra­nu Da­ni­lo­vi­ću. Iz­vje­sno je da će ta par­ti­ja pred­lo­ži­ti i ge­ne­ral­nog in­spek­to­ra u Agen­ci­ji za na­ci­o­nal­nu bez­bjed­nost. Gra­đan­ski po­kret URA je kao ne­stra­nač­ku lič­nost za mi­ni­stra ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja pred­lo­žio Bo­ri­sa Ma­ri­ća iz Cen­tra za gra­đan­sko obra­zo­va­nje.
So­ci­ja­li­stič­ka na­rod­na par­ti­ja je na sjed­ni­ci glav­nog od­bo­ra do­ni­je­la od­lu­ku da po­dr­ži kan­di­do­va­nje Alek­san­dra Da­mja­no­vi­ća za mi­ni­stra fi­nan­si­ja, a Ra­di­vo­ja Ra­šo­vi­ća za čel­ni­ka u re­so­ru po­ljo­pri­vre­de i ru­ral­nog raz­vo­ja.
Sa sjed­ni­ce Glav­nog od­bo­ra So­ci­jal­de­mo­krat­ske par­ti­je po­ru­če­no je da oni ne­će pred­la­ga­ti kan­di­da­te za mje­sta u Vla­di već da su sprem­ni da te po­zi­ci­je ustu­pe osta­lim opo­zi­ci­o­nim su­bjek­ti­ma.
V.R.

Ko­nač­na li­sta do sju­tra
Ko­na­čan spi­sak opo­zi­ci­o­nih kan­di­da­ta za pot­pred­sjed­ni­ka i mi­ni­stre u Vla­di Cr­ne Go­re mo­ra bi­ti go­to­va naj­ka­sni­je do sju­tra ve­če. Usa­gla­še­nu li­stu opo­zi­ci­ja tre­ba da pro­sli­je­di pre­mi­je­ru Mi­lu Đu­ka­no­vi­ću do tog ro­ka, ima­ju­ći u vi­du da već u sri­je­du Skup­šti­na tre­ba da poč­ne sjed­ni­cu na ko­joj će bi­ti bi­ra­ni no­vi čla­no­vi iz­vr­šne vla­sti. Đu­ka­no­vić je u me­đu­vre­me­nu, da bi se ubr­za­la pro­ce­du­ra, pred­sjed­ni­ku Skup­šti­ne Ran­ku Kri­vo­ka­pi­ću do­sta­vio sa­mo za­htjev za za­ka­zi­va­nje ple­nar­ne sjed­ni­ce, iako je pret­hod­no na­ja­vio da to ne­će či­ni­ti dok ne do­bi­je li­stu kan­di­da­ta za čla­no­ve Vla­de.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"