Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Tužilac nije ni pitao za Anu Kolarević * Brat bratu 10,5 miliona eura * SDP izlazi iz Vlade * Poslije proslave litija do hrama * Tužilac nije ni pitao za Anu Kolarević * Prerano je govoriti o azilu za Asada * Nacionalna diskriminacija
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-01-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Fata: "Život brzo prođe, još malo pa pod zemlju!"
Mujo: "Ti idi, ja još neću!"
Fata: "A koliko ti to misliš živjeti?"
Mujo: "Još sto godina i jedan dan!"
Fata: "Ajde sto godina, ali što će ti još taj jedan dan?"
Mujo: "Pa da ne odem prenaglo!"Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika DŽAVID ŠABOVIĆ SAOPŠTIO DA JE SIGURAN RAZLAZ SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE SA DEMOKRATSKOM PARTIJOM SOCIJALISTA
Šabović i Krivokapić SDP izlazi iz Vlade Moj predlog je da se radi pripreme fer i demokratskih izbora pristupi formiranju tehničke ili prelazne vlade – kazao je Šabović Eventualna podrška koju bi Đukanović dobio od neke partije koja je u parlament ušla zahvaljujući glasovima opozicionih birača, dobijenim na osnovu jasnih antirežimskih predizbornih pozicija, bila bi klasično prekrajanje izborne volje građana – istakao Slaven Radunović
Dan - novi portal
-Šef po­sla­nič­kog klu­ba i član Pred­sjed­ni­štva So­ci­jal­de­mo­krat­ske par­ti­je (SDP) Dža­vid Ša­bo­vić ka­zao je ju­če da će ta stran­ka na­pu­sti­ti Vla­du. Ša­bo­vić je za „Dan” re­kao da to je sa­svim lo­gič­na od­lu­ka na­kon što je od­lu­če­no da gla­sa­ju pro­tiv po­vje­re­nja Vla­di u par­la­men­tu, uz po­ru­ku da će SDP na­pu­sti­ti iz­vr­šnu vlast ne­za­vi­sno od to­ga da li će Vla­da do­bi­ti po­vje­re­nje u par­la­men­tu ili ne.
–Vo­lio bih da mi ne­ko ob­ja­sni lo­gi­ku da gla­sa­mo pro­tiv Vla­de a on­da osta­ne­mo u njoj. Na sa­stan­ku ko­ji je odr­žan pred No­vu go­di­nu do­bro se vi­dje­lo šta pred­stav­ni­ci op­štin­skih od­bo­ra mi­sle. Na­ša pri­ča u Vla­di je za­vr­še­na, i to je odav­no ja­sno. Zva­nič­ne od­lu­ke o to­me još ne­ma, ni­je za­u­zet for­ma­lan stav, ali vi­dim da je ras­po­lo­že­nje u ru­ko­vod­stvu stran­ke ta­kvo i oče­ku­jem da to usko­ro bu­de for­ma­li­zo­va­no – re­kao je Ša­bo­vić.
On je pod­sje­tio da je pr­vi sa­op­štio da će So­ci­jal­de­mo­krat­ska par­ti­ja gla­sa­ti pro­tiv po­vje­re­nja Vla­di ka­da to do­đe na dnev­ni red u par­la­men­tu.
–To je na­ša od­lu­ka i dru­gog epi­lo­ga ne­ma osim da iza­đe­mo iz Vla­de. Mo­je mi­šlje­nje o sve­mu to­me jav­no­sti je odav­no po­zna­to. Ka­zao sam da po­sli­je sve­ga što nam ra­de dru­gog iz­bo­ra i ne­ma­mo – na­gla­sio je Ša­bo­vić.
On je do­dao da je nje­gov pred­log da se ra­di pri­pre­me fer i de­mo­krat­skih iz­bo­ra pri­stu­pi for­mi­ra­nju teh­nič­ke ili pre­la­zne vla­de, ko­ja bi bi­la sa­sta­vlje­na od svih ili ve­ći­ne po­li­tič­kih su­bje­ka­ta.
–Ja sam re­kao da je to nu­žnost i osta­jem pri to­me. Ne bih prog­no­zi­rao ho­će li Vla­da do­bi­ti po­dršku ili ne ka­da to do­đe na dnev­ni red par­la­men­ta. U sva­kom slu­ča­ju, na­ša po­zi­ci­ja je ja­sna – is­ta­kao je Ša­bo­vić.
Pre­mi­jer Mi­lo Đu­ka­no­vić upu­tio je kra­jem pro­šle go­di­ne par­la­men­tu za­htjev za gla­sa­nje o po­vje­re­nju Vla­di. U tom za­htje­vu je na­ve­de­no da je to gla­sa­nje pri­li­ka par­ti­ja­ma ko­je sma­tra­ju da Vla­da ne­ma po­dr­šku par­la­men­tar­ne ve­ći­ne da gla­sa­njem de­le­gi­ti­mi­šu iz­vr­šnu vlast.
Van­red­na sjed­ni­ca cr­no­gor­skog par­la­men­ta na ko­joj će se po­sla­ni­ci iz­ja­šnja­va­ti o po­vje­re­nju Đu­ka­no­vi­će­voj vla­di za­ka­za­na je za 25. ja­nu­ar. Da bi Vla­da op­sta­la, po­treb­no je da je po­dr­ži ve­ći­na od ukup­nog bro­ja po­sla­ni­ka, to jest 41 par­la­men­ta­rac. Bez po­dr­ške SDP-a i stra­na­ka ko­je su po­nu­di­le opo­zi­ci­o­nu plat­for­mu na iz­bo­ri­ma 2012.go­di­ne, ka­bi­net pre­mi­je­ra Mi­la Đu­ka­no­vi­ća ima po­dr­šku 39 po­sla­ni­ka.
Funk­ci­o­ner De­mo­krat­skog fron­ta Sla­ven Ra­du­no­vić re­kao je da ako se po­tvr­di in­for­ma­ci­ja da Vla­da vi­še ne­ma po­dr­šku SDP-a, ko­ji je sa DPS-om bio na is­toj iz­bor­noj li­sti i sa ko­jim ima ko­a­li­ci­o­ni spo­ra­zum, to zna­či da je iz­gu­bi­la sva­ki le­gi­ti­mi­tet i da, shod­no de­mo­krat­ski usta­no­vlje­nim stan­dar­di­ma mo­der­ne Evro­pe, vi­še ne po­sto­ji. Ra­du­no­vić je za „Dan” ka­zao da je od­lu­ka SDP-a po­ma­lo li­ce­mjer­na jer do­la­zi na kra­ju man­da­ta vla­sti i po­sli­je go­di­na ću­ta­nja o ne­za­ko­ni­tim rad­nja­ma i zlo­u­po­tre­ba­ma.
–U sva­kom slu­ča­ju, što se ti­če iz­la­ska SDP-a iz vla­sti, bo­lje ikad ne­go ni­kad. Even­tu­al­na po­dr­ška ko­ju bi Đu­ka­no­vić do­bio od ne­ke par­ti­je ko­ja je u par­la­ment ušla za­hva­lju­ju­ći gla­so­vi­ma opo­zi­ci­o­nih bi­ra­ča, do­bi­je­nim na osno­vu ja­snih an­ti­re­žim­skih pred­iz­bor­nih po­zi­ci­ja, bi­la bi kla­sič­no pre­kra­ja­nje iz­bor­ne vo­lje gra­đa­na. To bi bio do­kaz da po­li­tič­ka ko­rup­ci­ja po­zna­ta iz afe­re „Sni­mak” ne da ni­je za­u­sta­vlje­na, već je i po­dig­nu­ta na naj­vi­ši ni­vo – na ko­rum­pi­ra­nje po­sla­ni­ka u Skup­šti­ni – po­ru­čio je Ra­du­no­vić.
On sma­tra da bi pre­la­zna vla­da bi­la je­di­na lo­gič­na i le­gi­tim­na pre­o­sta­la op­ci­ja u slu­ča­ju da SDP ot­ka­že po­vje­re­nje Đu­ka­no­vi­će­vom ka­bi­ne­tu.
–Kon­sti­tu­i­sa­nje pre­la­zne vla­de je pred­u­slov bi­lo ka­kvog vra­ća­nja po­vje­re­nja u iz­bor­ni pro­ces, na­rav­no, uz im­ple­men­ta­ci­ju svih već do­ne­se­nih, a ne­pri­mi­je­nje­nih za­kon­skih rje­še­nja – na­gla­sio je Ra­du­no­vić.
M.V.


DPS: Od­go­vo­ri­će im pre­mi­jer

Po­li­tič­ki di­rek­tor De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta Tar­zan Mi­lo­še­vić ju­če ni­je že­lio da ko­men­ta­ri­še na­ja­ve iz SDP-a da će gla­sa­ti pro­tiv po­vje­re­nja Vla­di i da će iza­ći iz vla­sti.
–Ka­da do­bi­je­mo zva­ni­čan stav So­ci­jal­de­mo­krat­ske par­ti­je, to će ko­men­ta­ri­sa­ti pred­sjed­nik Vla­de –re­kao je Mi­lo­še­vić za „Dan”.


Asa­no­vić: Sa­če­ka­ti sa ocje­na­ma

Funk­ci­o­ner De­mo­sa Ra­do­van Asa­no­vić ka­zao je da po pi­ta­nju ulo­ge SDP-a i pro­vje­re po­vje­re­nja Vla­di tre­ba sa­če­ka­ti sa ocje­na­ma „jer je mno­go igra­ča u igri”.
–Ni­je­sam si­gu­ran ni ka­ko će DPS gla­sa­ti. Sve je mo­gu­će. Mo­žda Po­zi­tiv­na igra igru Slav­ka Pe­ro­vi­ća, ali sam naj­bli­ži za­ključ­ku da me­đu­na­rod­na za­jed­ni­ca igra igru „Mi­lo­še­vić” –ka­zao je Asa­no­vić za „Dan”.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"