Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
U zgradi ANB-a bili smo Milo, Duško, Peruničić i ja * Pred izbore otvaraju 200 radnih mjesta * Mesar uhapšen  zbog ubistva * Vukčević nezakonito smijenjen * U zgradi ANB-a bili smo Milo, Duško, Peruničić i ja * Ako hoće priznanje Kosova – hvala, doviđenja * Ljepota je u umjerenosti
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 26-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Neven Gošović, funkcioner Demokratske Crne Gore :
– Motiv postupanja Filipa Vujanovića nije poštovanje zakona, već čista računica njegove partije i njenog šefa da održavanje lokalnih i predsjedničkih izbora u istom danu ne bi bilo u interesu DPS-a.

Vic Dana :)

Policajac zaustavlja auto koji je jurio brzinom većom od 150 km na sat:
– Gospođo, da li znate da ste prekoračili dozvoljenu brzinu?
Gospođa koja ima 85 godina, mirno odgovara:
– Znam sine, ... ali ja moram da stignem na odredište prije nego što zaboravim gdje sam krenula ...

Razgovaraju dvije gluve babe:
- Je li, a koji je danas dan, je l‘ četvrtak?
- Ma jok, bre, danas je četvrtak.
- A što sam ja sve mislila da je danas četvrtak?

Razgovor babe i unuka:
- Još samo da završiš fakultet, pa mogu da umrem.
- Baba, završio sam faks! -Još samo da se oženiš, pa mogu da umrem ...
- Čekaj baba, nismo se tako dogovorili!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

   
Podgoricom IMENOVAN ŽIRI KOJI ĆE PRATITI PROCES STVARANJA NOVOG PLANSKOG DOKUMENTA
Za urbanizaciju Sadina uskoro međunarodni konkurs
Dan - novi portal
Na­red­nih da­na bi­će ob­ja­vljen me­đu­na­rod­ni kon­kurs za idej­no ur­ba­ni­stič­ko-teh­nič­ko rje­še­nje i stu­di­je sa pre­po­ru­ka­ma za na­čin ur­ba­ni­za­ci­je Sa­di­na, sa­zna­je­mo u Glav­nom gra­du. U tom ci­lju ime­no­van je ži­ri za vred­no­va­nje kon­kurs­nih ra­do­va či­ji je pred­sjed­nik Di­mi­tri­je Mla­de­no­vić, dok su struč­ni čla­no­vi Ka­li­o­pa Di­mi­trov­ska An­dri­us, Sve­ti­slav Po­po­vić, Ri­fat Ali­ho­džić i Bi­lja­na Iva­no­vić. Is­pred Mi­ni­star­stva odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma u ži­ri­ju je Dra­ga­na Če­nić, a is­pred Glav­nog gra­da Zo­ri­ca Rak­če­vić. Za za­mje­ni­ka čla­na ži­ri­ja ime­no­va­na je Ana Jo­ve­tić, pred­stav­nik Mi­ni­star­stva odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma.
Ime­no­va­nje ži­ri­ja je pr­vi ko­rak ka ras­pi­si­va­nju me­đu­na­rod­nog kon­kur­sa za ur­ba­ni­stič­ko-ar­hi­tek­ton­sko rje­še­nje i Stu­di­ju sa pre­po­ru­ka­ma za na­čin ur­ba­ni­za­ci­je Sa­di­na ko­ji će ras­pi­sa­ti Glav­ni grad i Mi­ni­star­stvo odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma. Od­lu­ku o ime­no­va­nju ži­ri­ja do­nio je Sla­vo­ljub Sti­je­po­vić, gra­do­na­čel­nik Pod­go­ri­ce.
U ju­lu pro­šle go­di­ne Sla­vo­ljub Sti­je­po­vić, gra­do­na­čel­nik Pod­go­ri­ce i Pa­vle Ra­du­lo­vić, mi­ni­star odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma, pot­pi­sa­li su pro­to­kol ko­jim je pre­ci­zi­ra­no ras­pi­si­va­nje kon­kur­sa za ur­ba­ni­stič­ko-ar­hi­tek­ton­sko rje­še­nje i Stu­di­je sa pre­po­ru­ka­ma za na­čin ur­ba­ni­za­ci­je Sa­di­na.
–Uku­pan fond za re­a­li­za­ci­ju i spro­vo­đe­nje kon­kur­sa iz­no­si­će 200.000 eura. Uče­šće Glav­nog gra­da iz­no­si 50 od­sto vri­jed­no­sti cje­lo­kup­nog po­stup­ka, od­no­sno 100.000 eura, ko­li­ko je i uče­šće Mi­ni­star­stva odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma. Glav­ni grad i Mi­ni­star­stvo odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma će, ka­ko je de­fi­ni­sa­no pro­to­ko­lom, za­jed­nič­ki usa­gla­si­ti kon­kurs­ni za­da­tak i ras­pi­sa­ti kon­kurs. Cilj je da se iza­be­re naj­kva­li­tet­ni­je rje­še­nje ko­je će slu­ži­ti kao osno­va pre­ma ko­joj će pro­stor Sa­di­na bi­ti raz­ra­đi­van de­talj­nim ur­ba­ni­stič­kim pla­nom. Iz­ra­da De­talj­nog ur­ba­ni­stič­kog pla­na za pro­stor Sa­di­na usli­je­di­će na­kon oda­bi­ra naj­bo­ljeg kon­kurs­nog ra­da - sa­op­šte­no je ta­da iz PG bi­roa.
Od­lu­kom o ime­no­va­nju ži­ri­ja pre­ci­zi­ra­no je šta će bi­ti nji­hov za­da­tak.
–Za­da­tak čla­no­va ži­ri­ja je da uče­stvu­ju u pri­pre­mi kon­kurs­nog za­dat­ka, da da­ju struč­no mi­šlje­nje u ve­zi kon­kurs­nih ra­do­va i ve­ri­fi­ku­ju ras­pis kon­kur­sa, da da­ju pi­sa­na ob­ja­šnje­nja i od­go­vo­re na po­sta­vlje­na pi­ta­nja uče­sni­ka. Nji­hov za­da­tak je i da uče­stvu­je u otva­ra­nju, raz­vr­sta­va­nju i pre­gle­da­nju svih pre­spje­lih ra­do­va i uz po­moć iz­vje­sti­la­ca re­gi­stru­ju ra­do­ve ko­ji is­pu­nja­va­ju for­mal­ne uslo­ve utvr­đe­ne ras­pi­som kon­kur­sa, da utvr­đu­ju kri­te­ri­ju­me za vred­no­va­nje kon­kurs­nih ra­do­va u skla­du sa ci­lje­vi­ma kon­kur­sa. Za­da­tak čla­no­va ži­ri­ja je da ocje­nju­je i ran­gi­ra ra­do­ve u skla­du sa utvr­đe­nim kri­te­ri­ju­mi­ma, da do­no­si od­lu­ku ko­jom se utvr­đu­je ko­nač­ni rang uče­sni­ka, te da sa­či­nja­va­ju iz­vje­štaj sa obra­zlo­že­nji­ma, na­gra­đe­ni­ma, ot­ku­plje­nim i obe­šte­će­nim ra­do­vi­ma, a pre­ma po­tre­bi i osta­lim kon­kru­snim ra­do­vi­ma. Oni pod­no­se ras­pi­si­va­ču kon­kret­ne pre­po­ru­ke u po­gle­du ostva­ri­va­nja za­klju­ča­ka do ko­jih se do­šlo to­kom kon­kur­sa, kao i da oba­vlja­ju dru­ge po­slove pred­vi­đe­ne kon­kur­som – pi­še u od­lu­ci Sla­vo­lju­ba Sti­je­po­vi­ća. N.S.


Pre­ma PUP-u, po­la ze­le­ni­lo, po­la za grad­nju

U Pro­stor­no ur­ba­ni­stič­kom pla­nu Sa­di­ne su pre­po­zna­te kao pod­ruč­je gdje je do­šlo do de­gra­da­ci­ja po­ljo­pri­vred­nih po­vr­ši­na kao re­zul­tat re­sti­tu­ci­je (de­na­ci­o­na­li­za­ci­je) tih po­vr­ši­na ko­ji je do­veo do na­pu­šta­nja po­ljo­pri­vred­ne dje­lat­no­sti i pro­mje­ne na­mje­ne po­vr­ši­na. Po­zna­to je da u ovom di­je­lu gra­da ne­le­gal­no sa­gra­đe­ne ku­će ima­ju i vi­so­ki funk­ci­o­ne­ri. U PUP-u je na­gla­še­no da je „oba­ve­zno spro­vo­đe­nje me­đu­na­rod­nog jav­nog kon­kur­sa”.
– Oba­ve­zno je spro­vo­đe­nje me­đu­na­rod­nog jav­nog kon­kur­sa za oda­bir funk­ci­o­nal­nog i odr­ži­vog kon­cep­ta raz­vo­ja i ar­hi­tek­ton­sko ur­ba­ni­stič­kog ob­li­ko­va­nja. U okvi­ru kon­kur­sa će se ura­di­ti stu­di­ja ko­jom će se ana­li­zi­ra­ti po­god­nost te­re­na za raz­li­či­te vr­ste na­mje­na i da­ti smjer­ni­ce za bu­du­ću de­talj­nu raz­ra­du ovog pro­sto­ra. Pre­po­ru­ka je da se pri­li­kom pre­na­mje­ne po­ljo­pri­vred­nog u grad­sko gra­đe­vin­sko ze­mlji­šte zna­ča­jan dio (oko 50 od­sto) pla­ni­ra za na­mje­ne ze­le­ni­la i pej­za­žnog ure­đe­nja. Fa­ze re­a­li­za­ci­je će se od­re­di­ti to­kom iz­ra­de stu­di­je i pla­no­va de­talj­ne raz­ra­de za ovaj pro­stor – pi­še u PUP-u.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"