Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vučićev ministar radi preko Aca sa firmom od 200.000 * DPS preko Tuzi i Ulcinja planira da pokupi albanske glasove * Bojkot se nastavlja * Majka i sin sadili „travu” ispred kuće * Vučićev ministar radi preko Aca sa firmom od 200.000 * Trampova borba protiv islama * Preobražaj
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 03-09-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Predrag Bošković, ministar odbrane :
Vojska Crne Gore pokazala je da je na nivou najrazvijenih vojski na svijetu.

Vic Dana :)

Sjedi Mujo u kafani s jaranima i žali se kako nema sreće u životu, al’ zato njegova Fata ima i preko glave, pa ga Haso upita da objasni.
Mujo otpije gutljaj pive pa se požali:
- A vid’ ‘vako ... moja ti Fata pred Novu godinu nađe na putu zlatan prsten, a odma’ drugi dan i lančić! A na samu Novu god’nu našla bundu od krzna!
Haso zaklima glavom i upita:
- Pa dobro, jarane, je’s ti nešto naš’o?
Mujo zavrti glavom:
- Pa o tom ti i pričam, jarane ... ja sam naš’o samo jedne muške gaće u krevetu, a i te su mi bile prevel’ke!

Pitaju Cigu na ulici:
• Šta mislite o zatvorenim bazenima?
A Ciga će:
• Pa, ja mislim da treba da ih otvore, da se narod kupa!

Došao lav u hotel „Lav”, pa pita recepcionera:
- Je l’ ovo hotel „Lav”?
- Jok ti si!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

   
Podgoricom U VRTIĆIMA JPU „ĐINA VRBICA” I „LJUBICA POPOVIĆ” UPISANO TRI PUTA VIŠE DJECE OD DOZVOLJENOG BROJA, UPRAVE ĆUTE I NE REAGUJU
Ljiljanić i Mihailović U grupama i po 90 mališana Konkretno u „Poletarcu 2” u grupi mog sina na spisku je 87 mališana. Spojili su dvije grupe i upisali još desetoro djece. U pitanju je predškolska grupa sa kojom treba da se radi kako bi se pripremila za školu, kazala je Ljiljanić
Dan - novi portal
U pred­škol­skim vas­pit­no-obra­zov­nim usta­no­va­ma u pe­tak, 1. septembra je po­če­la no­va škol­ska go­di­na, ali sa sta­rim pro­ble­mi­ma. Pre­bu­ki­ra­nost vr­ti­ća po­no­vo je naj­ve­ći pro­blem ko­ji upra­ve JPU „Đi­na Vr­bi­ca” i „Lju­bi­ca Po­po­vić” ni­je­su ri­je­ši­le. Sa­da im je u gru­pa­ma, umje­sto 25-oro dje­ce, upi­sa­no i do 90 ma­li­ša­na što je mi­mo sva­ke nor­me. Sko­ro da ne­ma gru­pe ko­ja ne bro­ji pre­ko 50-to­ro dje­ce. Od sep­tem­bra do sep­tem­bra upra­ve ovih usta­no­va na­ja­vlju­ju otva­ra­nje no­vih vas­pit­nih je­di­ni­ca, ali od to­ga ni­šta. JPU „Đi­na Vr­bi­ca” na­ja­vlji­va­la je otva­ra­nje vr­ti­ća na Bi­o­ču, kao i u Ma­sli­na­ma u objek­ti­ma Mi­ni­star­stva od­bra­ne, a od sve­ga to­ga osta­lo je da će sa ra­dom ka­sni­je po­če­ti dvi­je uči­o­ni­ce ko­je se adap­ti­ra­ju u Re­surs­nom cen­tru za dje­cu i mla­de „Pod­go­ri­ca” na Za­bje­lu. I iz JPU „Lju­bi­ca Po­po­vić” na­ja­vlji­va­li su otva­ra­nje vr­ti­ća u di­je­lu gra­da oko zgra­de Mak­sim, me­đu­tim, vi­še te pro­sto­ri­je ne po­mi­nju.
Pred­stav­nik ro­di­te­lja dje­ce iz JPU „Đi­na Vr­bi­ca” u uprav­nom od­bo­ru Na­đa Lji­lja­nić raz­o­ča­ra­na je ka­ko je ova škol­ska go­di­na or­ga­ni­zo­va­na u toj usta­no­vi.
- U gru­pa­ma ima 90-to­ro dje­ce što je stra­šno. Kon­kret­no u „Po­le­tar­cu 2” u gru­pi mog si­na na spi­sku je 87 ma­li­ša­na. Spo­ji­li su dvi­je gru­pe i upi­sa­li još de­se­to­ro dje­ce. U pi­ta­nju je pred­škol­ska gru­pa sa ko­jom tre­ba da se ra­di ka­ko bi se pri­pre­mi­li za ško­lu. Ka­ko vas­pi­ta­či da ra­de sa to­li­kim bro­jem dje­ce. Oni even­tu­al­no mo­gu sa­mo da taj ne­ki teh­nič­ki dio po­sla za­vr­še, osta­lo ne­ma šan­se da mo­gu ura­di­ti. Na­ja­vi­li su otva­ra­nje obje­ka­ta ali od to­ga ni­šta. Otva­ra­ju dvi­je uči­o­ni­ce na Za­bje­lu u RC „Pod­go­ri­ca” pre­ma ko­ji­ma ro­di­te­lji ima­ju ot­por. Tre­ba­li su pr­vo da se kon­sul­tu­ju sa nji­ma pa da se kre­ne u po­sao. Pri­tom, te pro­sto­ri­je još ni­je­su za­vr­še­ne. Ni­je­su is­po­što­va­li ro­di­te­lje pri­je sve­ga, već su ih do­ve­li pred svr­šen čin ili da pri­hva­te pre­bu­ki­ra­nost ili da is­pi­šu dje­cu - ka­že Lji­lja­nić.
Ona is­ti­če da su već u pe­tak ro­di­te­lji po­če­li da joj se ža­le na pre­bu­ki­ra­nost vr­ti­ća, te da su išli i u upra­vu vr­ti­ća ali da ni­je­su na­i­šli na ra­zu­mi­je­va­nje.
- Ka­ko su me kon­tak­ti­ra­li ro­di­te­lji da uka­žu na pro­ble­me po­ku­ša­la sam da stu­pim u kon­takt sa di­rek­to­rom ali je bi­lo bez­u­spje­šno. Da na po­čet­ku škol­ske go­di­ne direktor pred­stav­ni­ku ro­di­te­lja u uprav­nom od­bo­ru ne od­go­va­ra na po­ziv za me­ne je stra­šno. Ja tre­ba da im pre­ne­sem in­for­ma­ci­ju upra­ve, a ne mo­gu do­ći do njih. Obra­ti­la sam mu se i mej­lom, na­rav­no ni­je od­go­vo­rio. Na kra­ju su ro­di­te­lji po­šli u upra­vu ali ga ta­mo ni­je­su na­šli. Ka­ko sve ovo da se za­vr­ši, ka­ko da pomg­ne­mo ro­di­te­lji­ma kad ne­ma­mo sa­rad­nju. Oni mo­a­ju sa ro­di­te­lji­ma da sa­ra­đu­ju, da se do­go­va­ra­ju jer oni su tu zbog nas. To mo­ra da se pro­mi­je­ni pod hit­no jer ova­ko ni­ka­da ne­će­mo ri­je­ši­ti pro­blem. U po­ne­dje­ljak ne mo­že­mo ni da za­mi­sli­mo šta će da se de­si – is­ti­če Lji­lja­nić.
Od po­ne­djelj­ka, 4. septembra i u Udru­že­nju Ro­di­te­lji oče­ku­ju da će po­če­ti da pri­sti­žu pri­mjed­be. Kri­sti­na Mi­ha­i­lo­vić, iz Udru­že­nja Ro­di­te­lji ka­že da još ni­je­su zva­nič­no ob­ja­vi­li po­dat­ke ko­li­ko je upi­sa­no dje­ce u vr­ti­ći­ma, ali da je evi­dent­no da je i ove go­di­ne pro­blem pre­bu­ki­ra­no­sti iz­ra­žen.
- Kon­stant­no na­ja­vlju­ju nove vr­ti­će. Ra­di se vr­tić na Sta­rom aero­dro­mu, ali on ne rje­ša­va pro­blem. Pe­de­set odsto dje­ce ne ide u vr­tić, a te­ži se ka to­me da ob­u­hvat bu­de 90 od­sto. Mi već sad ima­mo pro­blem, a tek koliki ćemo da ima­mo kad se kre­ne sa po­ve­ća­njem bro­ja dje­ce. Mo­ra­mo br­že da rje­ša­va­mo ovaj pro­blem. Kako dođe sep­tem­bar svi su raz­o­ča­ra­ni i on­da upra­ve na­ja­vlju­ju da se iz­najm­lju­ju pro­sto­ri za ši­re­nje, da će da se gra­de no­vi vr­ti­ći... To se na­rav­no ne de­si. Mo­ra­ju bi­ti br­ži u na­la­že­nju obje­ka­ta ili do­grad­nji po­sto­je­ćih. Umor­ni su ro­di­te­lji od iste pri­če sva­ke go­di­ne, a ni­šta se ne pred­u­zi­ma­. Po­mi­nja­li su Ma­sli­ne, Bi­o­če, pro­stor kod zgra­de Mak­si­ma, i na kra­ju do­bi­ju se sa­mo dvi­je pro­sto­ri­je u RC „Pod­go­ri­ce” ko­je još ne ra­de. JPU „Lju­bi­ca Po­po­vić” je na­ma na­ja­vlji­va­la da će u bli­zi­ni zgrade Mak­si­m otvo­ri­ti vr­tić. Ni­šta od to­ga. Pro­blem se ne rje­ša­va sa otva­ra­njem dvi­je uči­o­ni­ce i to u ško­li pre­ma ko­joj ro­di­te­lji ima­ju ot­por – re­kla je Mi­ha­i­lo­vić.
Da je pro­blem naj­i­zra­že­ni­ji u vr­ti­ću „Po­le­ta­rac 1” na Za­bje­lu po­tvr­di­la je i Mi­ha­i­lo­vić. Ona is­ti­če da ima pre­ko 80 ma­li­ša­na u ne­kim gru­pa­ma.
- Da li to mo­že da se ko­men­ta­ri­še. To je ne­hu­ma­no ne sa­mo za dje­cu već i za vas­pi­ta­če. Za­što vas­pi­ta­či ne ka­žu da ne mo­gu da ra­de u ta­kvim uslo­vi­ma, zbog če­ga ću­te. In­sti­tut za jav­no zdra­vlje je upo­zo­rio da ni­je­su pri­mje­re­ni uslo­vi za bo­ra­vak dje­ce u vr­ti­ći­ma – is­ti­če Mi­ha­i­lo­vić. A.D.


Di­rek­to­ri ne­do­stup­ni

Od di­rek­to­ra JPU „Đi­na Vr­bi­ca” Vu­ka Sta­ni­ši­ća i di­rek­to­ra JPU „Lju­bi­ca Po­po­vić” Sla­vi­ce Lu­bu­rić ju­če ni­je­smo mo­gli do­bi­ti ko­men­tar o pre­bu­ki­ra­no­sti vr­ti­ća i šta će oni pred­u­ze­ti da se taj pro­blem ri­je­ši.
Ni Sta­ni­šić ni Lu­bu­rić ni­je­su od­go­va­ra­li na te­le­fon­ske po­zi­ve.


Vas­pi­ta­či ob­u­če­ni za „eks­trem­ne uslo­ve”

Psi­ho­log Rad­mi­la Stu­par Đu­ri­šić ka­že da je pre­bu­ki­ra­nost vr­ti­ća po­sle­di­ca do­bre kam­pa­nje da je dje­te­tu mje­sto u vr­ti­ću, a ne u ne­kim dru­gim al­ter­na­ti­va­ma ču­va­nja.
- Dje­ci je mje­sto u pred­škol­skoj usta­no­vi gdje u kru­gu vr­šnja­ka uz struč­ni nad­zor naj­bo­lje raz­vi­ja­ju svo­je vje­šti­ne i spo­sob­no­sti. Pro­blem su pro­stor­ni ka­pa­ci­te­ti, ali to ni­je no­vi­na. Vas­pi­ta­či su ob­u­če­ni da ra­de u ta­ko ve­li­kim gru­pa­ma, od­no­sno u eks­trem­nim uslo­vi­ma. Oni na­la­ze na­či­ne da pre­mo­ste pro­ble­me. Mi­ni­star­stvo tre­ba da raz­mi­sli o to­me da se i vo­lon­te­ri uklju­če u vr­ti­ći­ma, ko­ji bi po­mo­gli u teh­nič­kom di­je­lu – re­kla je Stu­par Đu­ri­šić.
Ona is­ti­če da je pro­stor­no ne­mo­gu­će u jed­noj pro­sto­ri­ji smje­sti­ti 50-to­ro ili 80-to­ro dje­ce.
- Ja ne znam da ne­ko ima to­li­ku pro­sto­ri­ju da ima­ju to­li­ko kre­ve­ta, sto­li­ca... Fi­zič­ki ne­ma­mo taj na­pa­ci­tet. Na di­je­te će to uti­ca­ti ona­ko ka­ko to uti­če na ro­di­te­lja. Dje­ca su ve­za­na za nji­ho­vu emo­ci­ju i ako je ro­di­telj upla­šen ili mu ne­što ni­je ja­sno to se pre­no­si na di­je­te. On­da se te­ško adap­ti­ra i pri­hva­ta ta­ko ve­li­ku gru­pu. Tu je ključ­no da ro­di­te­lju bu­de ja­sno sve – ka­že Stu­par Đu­ri­šić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"