Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Patriote da formiraju koaliciju „Ne u NATO” * ANB krenula u predizbornu kampanju * Braća tražila reket od 200 hiljada * Pomoćniku dala stan na časnu riječ * Mjesecom tekle rijeke magme * Patriote da formiraju koaliciju „Ne u NATO” * Samir i Kiki u muzičkoj misiji
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-08-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Zaustavi pandur dizelaša i traži mu vozačku dozvolu. Naravno, dizelaš je nema. Pandur traži ličnu kartu ili pasoš. Dizelaš kaže da nema ništa od toga.
●Dobro, šta imate? - pita pandur.
●Imam retrovizor! - kaže dizelaš.
●Dobro, dajte.
Dizelaš iščupa retrovizor i da mu. Pandur pogleda, pa kaže:
●Pa, kolega, što ne kažete da ste u civilu?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

   
Podgoricom KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV FILIPA MAKRIDA, ZAMJENIKA DIREKTORA VODOVODA, ZBOG SUKOBA INTERESA
Dajković i Makrid Mimo zakona uzeo 1.000 eura Tvrdim da je počinjeno krivično djelo kojim je budžet oštećen za 1.000 eura, rekao je Vladislav Dajković
Dan - novi portal
Osnov­nom dr­žav­nom tu­ži­la­štvu kri­vič­nu pri­ja­vu pro­tiv za­mje­ni­ka di­rek­to­ra Vo­do­vo­da i ka­na­li­za­ci­je Fi­li­pa Ma­krida, zbog sum­nje da je u kon­flik­tu in­te­re­sa, pod­ni­je­će Vla­di­slav Daj­ko­vić, iz De­mo­sa, pred­stav­nik opo­zi­ci­je u od­bo­ru di­rek­to­ra Agen­ci­je za iz­grad­nju i raz­voj Pod­go­ri­ce. Daj­ko­vić je kon­tro­lom ot­krio da Fi­lip Ma­krid, kao član od­bo­ra di­rek­to­ra u Agen­ci­ji za iz­grad­nju i raz­voj Pod­go­ri­ce pri­ma na­dok­na­du od 150 eura, te da upo­re­do po­kri­va funk­ci­ju za­mje­ni­ka di­rek­to­ra Vo­do­vo­da i ka­na­li­za­ci­je. Da je Fi­lip Ma­krid u kon­flik­tu in­te­re­sa, Vla­di­slav Daj­ko­vić je uka­zao Sr­đa­nu Ra­i­če­vi­ću, iz­vr­šnom di­rek­to­ru Agen­ci­je za iz­grad­nju i raz­voj Pod­go­ri­ce. Ra­i­če­vić se na­kon to­ga obra­tio za mi­šlje­nje Agen­ci­ji za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je, a od­go­vor je do­bio od Sre­te­na Ra­do­nji­ća, di­rek­to­ra Agen­ci­je.
-Za­ko­nom o spr­je­ča­va­nju ko­rup­ci­je pro­pi­sa­no je da jav­ni funk­ci­o­ner ne mo­že bi­ti pred­sjed­nik ili član or­ga­na upra­vlja­nja i nad­zor­nog or­ga­na, iz­vr­šni di­rek­tor, član me­nadž­men­ta jav­nog pred­u­ze­ća, jav­ne usta­no­ve ili dru­gog prav­nog li­ca. Po ovom Za­ko­nu o spre­ča­va­nju ko­rup­ci­je, po osno­vu član­stva u or­ga­ni­ma upra­vlja­nja ili nad­zor­nim or­ga­ni­ma jav­ni funk­ci­o­ner ne mo­že ostva­ri­ti pri­hod ili dru­gu na­kna­du. Na osno­vu to­ga po­treb­no je da u ro­ku od 15 da­na od da­na pri­je­ma ovog oba­vje­šte­nja do­sta­ve Agen­ci­ji za spr­je­ča­va­nje ko­rup­ci­je do­ka­ze o to­me da se ne ostva­ru­je pri­hod po osno­vu oba­vlja­nja funk­ci­je čla­na uprav­nog od­bo­ra Agen­ci­je za iz­grad­nju i raz­voj Pod­go­ri­ce. U su­prot­nom Agen­ci­ja će, u skla­du sa od­red­ba­ma za­ko­na, po­kre­nu­ti uprav­ni i pre­kr­šaj­ni po­stu­pak – pi­še u od­go­vo­ru Sre­te­na Ra­do­nji­ća upu­će­nog Sr­đa­nu Ra­i­če­vi­ću, di­rek­to­ru Agen­ci­je za iz­grad­nju i raz­voj Pod­go­ri­ce.
Kon­tro­lor Vla­di­slav Daj­ko­vić, ko­jem je ina­če u Agen­ci­ji za iz­grad­nju i raz­voj Pod­go­ri­ce us­kra­će­no pra­vo na rad, i­sta­kao je da se­dam mje­se­ci Ma­krid pri­ma mje­seč­nu na­kna­du od po 150 eura, te da je to pro­tiv­za­ko­ni­to.
-Već se­dam mje­se­ci Fi­lip Ma­krid pri­ma po 150 eura, a to je vi­še od 1.000 eura. Di­rek­tor Agen­ci­je tra­ži po­tvr­du da li je Ma­krid u kon­flik­tu in­te­re­sa i do­bi­je po­tvr­dan od­go­vor. Na kra­ju Ma­krid pri­zna da je u su­ko­bu in­te­re­sa i ka­že da će da pod­ne­se ostav­ku. Ne­će mo­ći to ta­ko la­ko, jer pr­vo će mo­ra­ti da vra­ti pa­re ko­je je uzeo ne­za­ko­ni­to kao član od­bo­ra di­rek­to­ra Agen­ci­je za iz­grad­nju i raz­voj Pod­go­ri­ce, a on­da će mo­ra­ti i da od­go­va­ra za to. Pod­ni­je­ću kri­vič­nu pri­ja­vu pro­tiv nje­ga. Zbog to­ga ne­ko tre­ba da do­bi­je ot­kaz. Na kra­ju kra­je­ve sa­mi su sve pri­zna­li – ka­že Daj­ko­vić.
Daj­ko­vić je is­ta­kao da je Fi­lip Ma­krid za­jed­no sa čel­ni­ci­ma Agen­ci­je za iz­grad­nju i raz­voj Pod­go­ri­ce ošte­tio bu­džet.
-Ma­krid pri­ma pla­tu u Vo­do­vo­du i ka­na­li­za­ci­ji pre­ko 1.000 eura kao za­mje­nik di­rek­to­ra i ima još ko zna ko­li­ko funk­ci­ja po ra­znim od­bo­ri­ma. On je jav­ni funk­ci­o­ner i ne bi smio da pri­ma na­dok­na­du u Agen­ci­ji, jer to ta­ko za­kon pro­pi­su­je. Na­dok­na­de u od­bo­ri­ma di­rek­to­ra pri­ma­mo sa­mo mi kon­tro­lo­ri iz opo­zi­ci­je, čak smo i mi mo­ra­li da za­mr­zne­mo na­še funk­ci­je ko­je oba­vlja­mo dok ne iza­đe­mo iz od­bo­ra – ka­zao je Vla­di­slav Daj­ko­vić.
Daj­ko­vić je is­ta­kao da je svje­stan či­nje­ni­ce da od­lu­ke ru­ko­vod­stva Agen­ci­je ni­je­su do­ne­sene na ba­zi nji­ho­vih sta­vo­va, već na ba­zi nji­ho­vih še­fo­va.
-Ula­skom u ova­kav si­stem sam mo­gao ste­ći uvid u ko­rup­ci­ju i par­tij­sko za­po­šlja­va­nje, te na­ba­ci­va­nje po­slo­va i na­dok­na­da is­tak­nu­tim čla­no­vi. Ekla­tan­tan pri­mjer je slu­čaj Ma­kri­da. On je pot­pu­no ne­za­ko­ni­to pri­mao no­vac od ja­nu­a­ra sve dok ja ni­je­sam uka­zao na to da je u kon­flik­tu in­te­re­sa. Za­tra­žio sam i mi­šlje­nje Agen­ci­je za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je ko­ja je to po­tvr­di­la. Od­go­vor­no tvr­dim da je po­či­nje­no kri­vič­no dje­lo ko­jim je bu­džet ošte­ćen za 1.000 eura, te da Ma­krid ni­je smio da pri­ma ovu na­kna­du. Da­kle, iako je on mo­jim uka­zi­va­njem od­lu­čio da se od­rek­ne te na­kna­de me­to­dom „puj pi­ke ne va­ži” oba­vje­šta­vam i nje­ga i opo­zi­ci­o­nu jav­nost da ću na­kon kon­sul­ta­ci­ja sa prav­nim ti­mom od­lu­či­ti o po­kre­ta­nju kri­vič­ne pri­ja­ve, i da će taj no­vac mo­ra­ti da se vra­ti na­zad u bu­džet. Za­kon mo­ra bi­ti jed­nak za sve – ka­že Daj­ko­vić.
A.D.


Ma­krid ne­do­stu­pan

Za­mje­nik di­rek­to­ra Vo­do­vo­da i član od­bo­ra di­rek­to­ra Agen­ci­je za iz­grad­nju i raz­voj Pod­go­ri­ce Fi­lip Ma­krid upu­tio je 26. ju­la do­pis Sr­đa­nu Ra­i­če­vi­ću tra­že­ći da mu se ob­u­sta­vi pla­ća­nje na­dok­na­de po osno­vu član­stva u od­bo­ru di­rek­to­ra Agen­ci­je za iz­grad­nju i raz­voj Pod­go­ri­ce.
Da li će pod­ni­je­ti ostav­ku sa mje­sta čla­na od­bo­ra di­rek­to­ra u Agen­ci­ji za iz­grad­nju i raz­voj Pod­go­ri­ce, te da li će vra­ti­ti sve na­dok­na­de ko­je je pri­mao od ja­nu­a­ra ove go­di­ne ju­če ni­je­smo uspje­li da sa­zna­mo od Fi­li­pa Ma­kri­da, za­mje­ni­ka di­rek­to­ra Vo­do­vo­da i ka­na­li­za­ci­je jer on ni­je od­go­va­rao na te­le­fon­ske po­zi­ve.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"