Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Milovom kumu šest miliona državne pomoći * Ne potpisujemo sporazum prije Radojkine ostavke * Novac uzeo da podmiti vještake, a ne Katnića * Prodavali i opasnu opremu za bebe * Milovom kumu šest miliona državne pomoći * Oteo avion da bi predao pismo bivšoj ženi * „Božji prorok” u američkom Kongresu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 30-03-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vuk Maraš, direktor Monitoring programa MANS-a:
I 2012. godine projekat „Hiljadu plus stanova” pokrenut je uoči parlamentarnih izbora, a veliki broj siromašnih građana ostao je bez neriješenog stambenog pitanja nakon što su prethodno morali da glasaju za DPS.

Vic Dana :)

Čovjek gleda svjetsko prvenstvo u fudbalu. Dolazi dijete i kaže:
- Tata, tata, mamu su zgazila kola!
Čovjek ne pomjera pogled s televizora i kaže:
- Počni ti da plačeš, sad ću ja da dođem.

Prije mnogo godina, jedan mladić je pitao djevojku da se uda za njega.
Rekla je NE!
Tako je on dugo živio srećno!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

   
Podgoricom SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA ODBACIO PREDLOG INSPEKTORA ZA URBANIZAM U VEZI SA GRADNJOM SOLITERA UZ HOTEL „PODGORICA”
Odbili da Buriću ponište građevinsku dozvolu Sekretarijat za uređenje prostora nakon razmatranja predloga inspektora za urbanizam o poništenju građevinske dozvole se pozvao na član 214 Zakona o opštem upravnom postupku, kojim je propisano da se konačno rješenje više ne može pobijati žalbom Direktor Uprave za zaštitu kulturnih dobara Anastazija Miranović kazala je da će hotel „Podgorica” sredinom aprila biti proglašen kulturnim dobrom
Dan - novi portal
Se­kre­ta­ri­jat za pla­ni­ra­nje i ure­đe­nje pro­sto­ra Glavnog grada od­bio je pred­log in­spek­to­ra za ur­ba­ni­zam Si­ni­še Mi­ni­ća da se po­ni­šti gra­đe­vin­ska do­zvo­la ko­ju su 4. no­vem­bra 2015. go­di­ne iz­da­li kom­pa­ni­ji Nor­mal turs, vla­sni­ka Žar­ka Bu­ri­ća, za iz­rad­nju dva­na­e­sto­sprat­ni­ce uz ho­tel Po­do­ri­ca.
In­spek­tor za urbanizam je kroz in­spek­cij­sku kon­tro­lu utvr­dio da do­ku­ment Iz­mje­ne i do­pu­ne DUP-a Re­kre­a­tiv­no-kul­tur­na zo­na na oba­li ri­je­ke Mo­ra­če-ju­žni dio, ni­je do­ne­sen u skla­du sa Za­ko­nom o ure­đe­nju pro­sto­ra i iz­grad­nji obje­ka­ta, da ur­ba­ni­stič­ko teh­nič­ki uslo­vi ni­je­su iz­da­ti u skla­du sa plan­skim do­ku­men­tom i Za­ko­nom o ure­đe­nju po­ro­sto­ra i iz­grad­nji obje­ka­ta, te da glav­ni pro­je­kat ni­je iz­ra­đen od­no­sno re­vi­do­van u skla­du sa iz­mje­nom DUP-a. Na osnovu nalaza od Ministarstva održivog razvoja inspekcija je zatražila da DUP proglasi nezakonitim, a od Sekretarijata za planiranje da to učini sa građevinskom dozvolom. Ministarstvo je pokrenulo proceduru i čeka se da li će se obratiti Ustavnom sudu dok je Sekretarijat odbio da poništi dozvolu.
U rje­še­nju Se­kre­ta­ri­ja­ta za pla­ni­ra­nje i ure­đe­nje pro­sto­ra, ko­je umje­sto v.d. se­kre­ta­ra Oli­ve­ra Mar­ko­vi­ća pot­pi­su­je Su­za­na Lač­ko­vić Aći­mić, na­vo­di se da je Se­kre­ta­ri­jat de­talj­no raz­mo­trio pred­log in­spek­to­ra za ur­ba­ni­zam, te se po­zva­li na član 214 Za­ko­na o op­štem uprav­nom po­stup­ku ko­jim je pro­pi­sa­no da se ko­nač­no rje­še­nje vi­še ne mo­že po­bi­ja­ti žal­bom.
-U spi­si­ma pred­me­ta i uvi­dom u slu­žbe­nu do­ku­men­ta­ci­ju Se­kre­ta­ri­ja­ta utvr­đe­no da ospo­re­no rje­še­nje o gra­đe­vin­skoj do­zvo­li ni­je po­bi­ja­no žal­bom u za­kon­skom ro­ku, či­me je po­sta­lo ko­nač­no. Nije ni tu­žbom vo­đen uprav­ni spor pred nad­le­žnim su­dom, či­me je po­tvr­đe­na pra­vo­sna­žnost ovog uprav­nog ak­ta. U kon­kret­noj uprav­noj stva­ri, ni­je­su se ste­kli uslo­vi za pri­mje­nu od­red­be čla­na 215 stav 4 Za­ko­na o op­štem uprav­nom po­stup­ku ko­jim je ja­sno utvr­đe­no da je pra­vo­sna­žno rje­še­nje mo­gu­će po­ni­šti­ti, uki­nu­ti, od­no­sno pro­mje­ni­ti sa­mo na osno­vu van­red­nih prav­nih sred­sta­va od­re­že­nih za­ko­nom- na­vo­di se u obra­zlo­že­nju od­lu­ke.
Na ovu odluku ostaje mogućnost obraćanja glavnom administratoru.
Di­rek­tor Up­ra­ve za za­šti­tu kul­tur­nih do­ba­ra Ana­sta­zi­ja Mi­ra­no­vić ka­za­la je da će ho­tel „Pod­go­ri­ca” vjerovatno sre­di­nom apri­la bi­ti pro­gla­šen kul­tur­nim do­brom.
- Sa­svim je iz­vje­sno da će „Pod­go­ri­ca” do­bi­ti sta­tus kul­tur­nog do­bra, naj­vje­ro­vat­ni­je, već sre­di­nom apri­la mje­se­ca te­ku­će go­di­ne. Ka­da su u pi­ta­nju dje­la ar­hi­tek­tu­re XX vi­je­ka, pod­ne­še­nom ini­ci­ja­ti­vom za za­šti­tu je pred­lo­že­no 48 obje­ka­ta. Po ovoj ini­ci­ja­ti­vi, iz­ra­da ela­bo­ra­ta o va­lo­ri­za­ci­ji kul­tur­nih vri­jed­no­sti je u to­ku, pa u ovom tre­nut­ku ne mo­že­mo pre­ci­zi­ra­ti broj obje­ka­ta ko­ji će ste­ći sta­tus kul­tur­nog do­bra - na­ve­la je krat­ko Mi­ra­no­vić.
Iz gru­pe Ko ako ne ar­hi­tekt (KA­NA) na­vo­de da je o za­šti­ti ho­te­la „Pod­go­ri­ca” kao kul­tur­nog do­bra bes­pred­met­no go­vo­ri­ti uko­li­ko se iz­grad­nja po­slov­nog so­li­te­ra ne pre­ki­ne. Oni u iz­ja­vi Ana­sta­zi­je Min­ra­no­vić pre­po­zna­ju dva ključ­na mo­men­ta i to ne­po­sto­ja­nje ja­snog struč­nog sta­va po pi­ta­nju za­šti­te ho­te­la, a na­ro­či­to nje­go­ve oko­li­ne i mi­ni­mi­zi­ra­nje od­go­vor­no­sti Upra­ve za za­šti­tu kul­tur­nih do­ba­ra za pro­blem iz­grad­nje dva­na­e­sto­sprat­nog po­slov­nog objek­ta uz ho­tel Pod­go­ri­ca.
- Ka­ko bi se iz­bje­glo da­lje pre­ba­ci­va­nje od­go­vor­no­sti i na­mjer­na kon­fu­zi­ja unu­tar tro­u­gla Mi­ni­star­stvo odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma - Se­kre­ta­ri­jat za pla­ni­ra­nje i ure­đe­nje pro­sto­ra i za­šti­tu ži­vot­ne sre­di­ne Glav­nog gra­da - Upra­va za za­šti­tu kul­tur­nih do­ba­ra, gru­pa KA­NA još jed­nom ape­lu­je na da svoj po­sao oba­vlja­ju ozbilj­no i od­go­vor­no, u ko­rist jav­nog in­te­re­sa. To zah­ti­je­va naj­hit­ni­je dje­lo­va­nje, jer je po­sljed­nji mo­me­nat da se ra­do­vi na so­li­te­ru ob­u­sta­ve. Da­lje do­pu­šta­nje nje­go­ve grad­nje do­ve­lo bi do traj­ne de­va­sta­ci­je ho­te­la i pred­sta­vlja­lo otvo­re­nu po­ru­ku struč­noj i la­ič­koj jav­no­sti da u nad­le­žnim in­sti­tu­ci­ja­ma po­sto­je po­je­din­ci ko­ji ni­su du­žni da od­go­va­ra­ju za ne­sa­vje­sno i pro­tiv­za­ko­ni­to po­stu­pa­nje, a da je in­te­res po­je­di­nih in­ve­sti­to­ra va­žni­ji od jav­nog in­te­re­sa - po­ru­či­li su iz gru­pe KA­NA.
Ka­ko na­vo­de, sa­ma či­nje­ni­ca da se so­li­ter gra­di ne­po­sred­no uz eko­nom­ski ulaz u ho­tel vi­še ne­go ja­sno do­vo­di u pi­ta­nje smi­sao nje­go­vog da­ljeg po­sto­ja­nja sa tom na­mje­nom.
S.R.


Mr­va­lje­vić: Kul­tur­na do­bra ne­a­de­kvat­no se tre­ti­ra­ju

Savjetnik u Sekretarijatu za kulturu Zo­ri­ca Mr­va­lje­vić ka­za­la je da je ka Upr­avi za za­šti­tu kul­tur­nih do­ba­ra iz Glavnog grada svojevremeno oti­šlo se­dam pred­lo­ga o zaštiti spomenika.
-Ne znam šta je od to­ga pro­ce­su­i­ra­no. Mi smo re­ci­mo pred­lo­ži­li da je­dan od njih bu­de ho­tel „Pod­go­ri­ca”. Sva­ki obje­kat ko­ji je za­šti­ćen kao kul­tur­no do­bro mo­ra da ima od­re­đe­nu za­šti­će­nu zo­nu. Ona ne po­sto­ji čim se ovo ra­di tik uz ho­tel – re­kla je Mr­va­lje­vić.
Ona sma­tra da ima još pu­no obje­ka­ta ko­je tre­ba za­šti­ti­ti. Po­seb­no is­ti­če od­nos pre­ma Sta­roj va­ro­ši.
-Sad se po­no­vo ak­tu­e­li­zo­va­la pri­ča oko za­šti­te Sta­re va­ro­ši. Ni­je to sad po­kre­nu­to, već 1961. ili 1962. go­di­ne na simpozijumu emi­nent­nih struč­njaka iz Ju­go­sla­vi­je. Ta­da su ra­đe­na is­tra­ži­va­nja tvr­đa­ve na Rib­ni­ci, od­no­sno Ne­ma­nji­nog gra­da. Ta­da, dakle pri­je 60 go­di­na, re­če­no je da je po­sled­nji tre­nu­tak da se pri­stu­pi za­šti­ti Sta­re va­ro­ši i da se va­lo­ri­zu­je vre­me­nom. Ni­ka­da ta pri­ča ni­je pre­sta­ja­la ali ni­ka­da se kon­kret­ne mje­re ni­je­su pred­u­zi­ma­le, već na­pro­tiv. In­fra­struk­tur­na rje­še­nja su uči­ni­la svo­je. Sta­ra va­roš je pot­pu­no raz­bi­je­na. Mo­glo bi se i sad ne­što ura­di­ti. Zva­nič­no je oti­šao predlog da se za­šti­ti dio od Sat ku­le do tvr­đa­ve. U tom di­je­lu je šest po­je­di­nač­nih obje­ka­ta već za­šti­će­no, ali cje­li­na ni­je. Dru­ga stvar je što, iako su za­šti­će­ni i ako su zva­nič­no kul­tur­na do­bra, oni ni­je­su ni­ka­da ade­kvat­no tre­ti­ra­ni. Pri­ča se a ni­šta se ne ra­di ili vr­lo ma­lo. Ta­ko nam je Ta­bač­ki most na­ža­lost pro­šao, jer smo ga pred­vi­dje­li – ka­že Mr­va­lje­vić.
Mr­va­lje­vić sma­tra da bi tre­ba­lo za­šti­ti­ti i ostat­ke rim­skog vo­do­vo­da u Di­no­ši.
-Pri­je se­dam, osam go­di­na bi­li smo uklju­če­ni da se obi­lje­ži i ozna­či mje­sto na ko­jem su ot­kri­ve­ni ti osta­ci, ali za­šti­ćen ni­je. To je ma­la lo­ka­ci­ja i tre­ba­lo bi je za­šti­ti­ti. Tu je re­ci­mo i mlin Pe­tra To­ko­va koji bi i u svojstvu ne­ma­te­ri­jal­ne kul­tur­ne ba­šti­ne ili kao ma­te­ri­jal­no kul­tur­no do­bro mogao biti zaštićen – sma­tra Mr­va­lje­vić.
A.D.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"