Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Ubio djevojku, pa presudio sebi * Neistomišljenike prijavljuje policiji * Funkcioneri DPS-a kupovali glasove za Brajovića * Ako DPS ne podrži smjene, raskinućemo koaliciju * Zablistali na pet jezika * Čovjek u plamenu ispao iz auta * Ubio djevojku, pa presudio sebi
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 11-06-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Andrija Mandić, lider Nove srpske demokratije:
Dok su drugi trgovali i pogađali se sa Milom Đukanovićem, srpski narod je nepokolebljivo stajao u opoziciji nakaradnom, kriminalizovanom i korumpiranom režimu.

Vic Dana :)

Razgovaraju dva ludaka od kojih jedan plete džemper:
- Šta to radiš?
- Pletem džemper.
- Koje će boje da bude?
- Je l’ znaš onu boju trula višnja?
- Znam.
- E, isti takav samo zelen.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

   
Podgoricom VODOVOD POKRENUO VELIKU AKCIJU, U TOKU ANKETIRANJE POTROŠAČA
Živković Zajedničke vodomjere zamjenjuju internim Uslov za ugradnju internog vodomjera je nula eura duga na računu preko zajedničkog vodomjera, tehnička priprema instalacija u stanu i uplata 48,50 eura za registraciju
Dan - novi portal
Na po­mo­lu je okon­ča­nje pra­ve ago­ni­je kroz ko­ju pro­la­zi 20.000 po­tro­ša­ča u stam­be­nim zgra­da­ma ko­je ne­ma­ju in­ter­ne vo­do­mje­re već se po­tro­šnja vo­de ob­ra­ču­na­va pre­ko 1.700 za­jed­nič­kih vo­do­mje­ra. U to­ku je pro­ce­du­ra do­no­še­nja od­lu­ke o jav­nom vo­do­snab­di­je­va­nju Glav­nog gra­da, ko­jom će bi­ti pro­pi­sa­no da je sva­ki po­tro­šač u stam­be­nom sek­to­ru, ko­jem se po­tro­šnja ob­ra­ču­na­va pre­ko za­jed­nič­kog vo­do­mje­ra, u oba­ve­zi da ugra­di i re­gi­stru­je in­ter­ni vo­do­mjer. Uslov je – nu­la eura du­ga na ra­ču­nu pre­ko za­jed­nič­kog vo­do­mje­ra, teh­nič­ka pri­pre­ma in­sta­la­ci­ja u sta­nu i upla­ta 48,50 eura za re­gi­stra­ci­ju.
Vo­do­vod je an­ga­žo­vao an­ke­ta­re ko­ji raz­go­va­ra­ju sa gra­đa­ni­ma i pri­ku­plja­ju po­dat­ke o sprem­no­sti ugrad­nje vo­do­mje­ra i na­či­na pla­ća­nja za­o­sta­log du­ga za utro­še­nu vo­du.
-Osnov za po­kre­ta­nje pro­jek­ta ugrad­nje in­di­vi­du­al­nih vo­do­mje­ra na­la­zi se u in­te­re­su sta­na­ra stam­be­nih zgra­da, od ko­jih je ve­ći­na tre­nut­no ne­za­do­volj­na na­či­nom ob­ra­ču­na, jer naj­ve­ći broj re­kla­ma­ci­ja na vi­si­nu ra­ču­na ima­mo upra­vo od po­tro­ša­ča iz ovog sek­to­ra, dok sa dru­ge stra­ne Vo­do­vod i ka­na­li­za­ci­ja ima ve­li­ke po­te­ško­će u na­pla­ti po­tra­ži­va­nja. Za­mje­nom za­jed­nič­kih vo­do­mje­ra, in­ter­nim, će se ažu­ri­ra­ti ba­za po­da­ta­ka i obez­bi­je­di­ti pra­vo­vre­me­na i si­gur­na in­for­ma­ci­ja o po­tro­šnji vo­de, ka­ko za ko­ri­sni­ke, ta­ko i za dru­štvo. U na­mje­ri da se na­ve­de­ni pro­ble­mi ri­je­še na op­ti­ma­lan na­čin uz mi­ni­mal­ni tro­šak sta­na­ra, Vo­do­vod je, uz sa­gla­snost bor­da di­rek­to­ra, po­čeo sa re­a­li­za­ci­jom pro­jek­ta, od­no­sno sa pro­ce­du­rom an­ke­ti­ra­nja sta­na­ra o sprem­no­sti ugrad­nje vo­do­mje­ra i na­či­na pla­ća­nja za­o­sta­log du­ga za utro­še­nu vo­du. Kao po­volj­nost po­tro­ša­či­ma ko­ji iz­mi­re po­sto­je­ća du­go­va­nja za vo­du, Vo­do­vod bi pre­u­zeo na­bav­ku i mon­ta­žu sa­mog vo­do­mje­ra, dok bi oba­ve­za po­tro­ša­ča bi­la da pri­pre­mi sve za ugrad­nju vo­do­mje­ra i pla­ti re­gi­stra­ci­ju - sa­op­šti­la je Na­ta­ša No­va­ko­vić, pi ar Vo­do­vo­da.
Pred­sjed­nik Uprav­nog od­bo­ra Pe­tar Živ­ko­vić ka­zao je da se tre­nut­no ra­di an­ke­ta da se vi­di ko­li­ko ima sta­no­va gdje je ve­li­ka po­tro­šnja, ko­li­ko vo­do­mje­ra ima i da li mo­gu sve po­kri­ti.
-Mo­ra pr­vo da se utvr­di sta­nje na te­re­nu, ko­li­ko vo­do­mje­ra ima i da li su lju­di za­in­te­re­so­va­ni. Sva­ka pro­mje­na mo­ra pra­ti­ti pret­hod­nu ana­li­zu. Iz­vr­šni di­rek­tor je pod­nio pred­log da se po­gle­da i vi­di ko­li­ko je po­treb­no vo­do­mje­ra ugra­di­ti – re­kao je Živ­ko­vić.
Živ­ko­vić sma­tra da ovu ak­ci­ju tre­ba po­dr­ža­ti.
-Ako se ona spro­ve­de u dje­lo po­tro­ša­či će pla­ća­ti vo­de ono­li­ko ko­li­ko po­tro­še. Ne­će bi­ti ne­ko­me dru­go­me cu­ri če­sma, pa ja pla­ćam nje­go­ve pro­ble­me. Kad ima sva­ko svoj vo­do­mjer ne­ka mu do­đe 5.000 eura, to je nje­go­va stvar. Zna se ko­li­ko sta­nov­nik dnev­no ku­bi­ka vo­de mo­že po­tro­ši­ti. Ina­če, po­kre­nu­li smo do­sta ak­cija, for­mi­ra­li smo Slu­žbu za re­kla­ma­ci­ju i sva­ka mo­ra da se pre­gle­da, i da do­bi­je­mo iz­vje­štaj tro­mje­seč­no ko­je re­kla­ma­ci­je i za­što, i ko ne ra­di svoj po­sao. Sad se mo­ra­ju ura­di­ti an­ke­te ko­li­ko su lju­di za­in­te­re­so­va­ni jer vi ni­ko­ga ne mo­že­te na­tje­ra­ti da ugra­di vo­do­mjer. Mo­že­mo sa­mo pre­go­va­ra­ti sa skup­šti­nom sta­na­ra, jer u su­prot­nom bi­lo bi sve po­vre­đi­va­nje pra­va – is­ti­če Živ­ko­vić. A.D.


Pro­mje­na bro­ja čla­no­va do­ma­ćin­stva

Uko­li­ko je do­šlo do pro­mje­ne vla­sni­štva sta­na ili po­slov­nog pro­sto­ra, a ra­ču­ni za vo­du i da­lje gla­se na ime pret­hod­nog vla­sni­ka, po­treb­no je iz­vr­ši­ti pro­mje­nu vla­sni­štva u ba­zi po­da­ta­ka kod Vo­do­vo­da. Uz za­htjev je po­treb­no pri­lo­ži­ti po­sje­dov­nu do­ku­men­ta­ci­ju, ko­pi­ju ugo­vo­ra ko­ja se po­ve­zu­je sa re­gi­stro­va­nim po­tro­ša­čem. Da bi se pro­mi­je­nio broj čla­no­va u do­ma­ćin­stvu pred­sjed­nik skup­šti­ne eta­žnih vla­sni­ka do­sta­vlja po­dat­ke o pro­mje­na­ma, ko­ji mo­ra sa­dr­ža­ti ime i pre­zi­me, ši­fru po­tro­ša­ča i no­vi broj čla­no­va. Uko­li­ko ne po­sto­ji skup­šti­na vla­snik sta­na sam ša­lje za­htjev.


Pro­ces ugrad­nje

U uput­stvu ko­je di­je­le an­ke­ta­ri na­ve­de­no je da je za re­gi­stra­ci­ju in­ter­nog vo­do­mje­ra po­treb­no pre­da­ti za­htjev sa do­ka­zom o vla­sni­štvu sta­na i fo­to­ko­pi­jom lič­ne kar­te. Pre­ko in­ter­nog vo­do­mje­ra po­treb­no je spro­ve­sti sve vo­do­vod­ne in­sta­la­ci­je u sta­nu. Uko­li­ko to ni­je mo­gu­će bez ve­će re­kon­struk­ci­je, odo­bra­va se ugrad­nja dva ili vi­še vo­do­mje­ra. Pod­no­si­lac za­htje­va je u oba­ve­zi da pri­pre­mi sve gra­đe­vin­ske ra­do­ve u smi­slu šte­ma­nja zi­da, ski­da­nje plo­či­ca, mal­te­ri­sa­nje i vo­do­vod­ne in­sta­la­ci­je spro­ve­de do mje­sta gdje će se ugra­di­ti in­ter­ni vo­do­mjer. Mje­sto za ugrad­nju mo­ra bi­ti pri­stu­pač­no, a na­bav­ku i ugrad­nju sa da­ljin­skim oči­ta­va­njem vr­ši Vo­do­vod. Pod­no­si­o­cu za­htje­va se iz­da­je ra­čun za re­gi­stra­ci­ju vo­do­mje­ra u iz­no­su od 48.50 eura po jed­nom vo­do­mje­ru i za ugra­đe­ni ma­te­ri­jal ci­je­na za­vi­si od ko­li­či­ne ugra­đe­nog ma­te­ri­ja­la. Po­tro­ša­či su u oba­ve­zi da iz­mi­re sva du­go­va­nja, a Vo­do­vod pre­u­zi­ma na­bav­ku i mon­ta­žu vo­do­mje­ra. Na­kon to­ga re­fe­rent kon­tro­li­še da li sva to­če­ća mje­sta idu pre­ko ugra­đe­nog vo­do­mje­ra.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"