Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Ubio djevojku, pa presudio sebi * Neistomišljenike prijavljuje policiji * Funkcioneri DPS-a kupovali glasove za Brajovića * Ako DPS ne podrži smjene, raskinućemo koaliciju * Zablistali na pet jezika * Čovjek u plamenu ispao iz auta * Ubio djevojku, pa presudio sebi
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 11-06-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Andrija Mandić, lider Nove srpske demokratije:
Dok su drugi trgovali i pogađali se sa Milom Đukanovićem, srpski narod je nepokolebljivo stajao u opoziciji nakaradnom, kriminalizovanom i korumpiranom režimu.

Vic Dana :)

Razgovaraju dva ludaka od kojih jedan plete džemper:
- Šta to radiš?
- Pletem džemper.
- Koje će boje da bude?
- Je l’ znaš onu boju trula višnja?
- Znam.
- E, isti takav samo zelen.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

   
Podgoricom I PORED NEGATIVNIH OCJENA NA RAČUN RADA VODOVODA IZREČENIH NA SJEDNICI SKUPŠTINE
Odbornici SNP-a i DPS-a podržali Vučelićev izvještaj Vodovod neće uspjeti da u narednom četvorogodišnjem mandatu smanji gubitke na vodovodnoj mreži sa 48,5 na 42,5 odsto kako je to planirano programom, saopštio je Vladan Vučelić Potrebno je uraditi kontrolu i reviziju javnih preduzeća čiji je osnivač Glavni grad, koja bi imala za cilj da prikaže nezavisan stav o finansijskom poslovanju, korišćenju resursa i upravljanja gradskom imovinom, rekao je Zoran Lakušić
Dan - novi portal
Vo­do­vod ne­će us­pje­ti da u na­red­nom če­tvo­ro­go­di­šnjem man­da­tu sma­nji gu­bit­ke na vo­do­vod­noj mre­ži sa 48,5 na 42,5 od­sto ka­ko je to pla­ni­ra­no pro­gra­mom, sa­op­štio je Vla­dan Vu­če­lić, iz­vr­šni di­rek­tor Vo­do­vo­da na ju­če­ra­šnjoj sjed­ni­ci Skup­šti­ne Glav­nog gra­da. Bra­ne­ći iz­vje­štaj o ra­du Vo­do­vo­da za pro­šlu go­di­nu Vu­če­lić je sa­op­štio da se naj­ve­ći dio mre­že na­la­zi na pri­vat­nim ima­nji­ma gdje po­sto­ji ve­li­ki broj „di­vljih” pri­klju­ča­ka.
Iz­vje­štaj o ra­du pred­u­ze­ća Vo­do­vod za pro­šlu go­di­nu po­dr­ža­li su od­bor­ni­ci vla­sti i od­bor­ni­ci SNP-a Dra­gan Iva­no­vić i Ko­lja Ljulj­đu­raj, pro­tiv su gla­sa­li od­bor­ni­ci De­mo­kratsskog fron­ta, De­mo­sa i Lu­ka Rak­če­vić, ne­za­vi­sni od­bor­nik, dok je Ta­ma­ra Ba­jić, od­bor­nik Po­zi­tiv­ne Cr­ne Go­re bi­la uz­dr­ža­na.
-Pla­ni­ra­li smo sred­njo­roč­no da gu­bi­tak za ovaj če­tvo­ro­go­di­šnji pe­ri­od sma­nji­mo sa 48,5 na 42,5 od­sto. Na­ža­lost, ja u ovom tre­nut­ku mo­gu da ka­žem da mi to ne mo­že­mo da ostva­ri­mo. Naš naj­ve­ći pro­blem u ovom tre­nut­ku, i po­red ono­ga što je za­htjev od­bo­ra di­rek­to­ra, u ko­jem sje­de struč­ni lju­di, je to što je ne­mo­gu­će sve­sti gub­iti­ke na ovaj pla­ni­ra­ni dio – re­kao je Vu­če­lić.
Od­bor­nik DF-a Zo­ran La­ku­šić oci­je­nio je da sva pred­u­ze­ća op­te­re­ću­ju ne­pro­fe­si­o­nal­ni me­na­džemnt, vi­so­ki iz­da­ci i ne­e­fi­ka­san rad zbog pre­ko­broj­nog bro­ja za­po­sle­nih.
-Po­treb­no je ura­di­ti kon­tro­lu i re­vi­zi­ju jav­nih pred­u­ze­ća či­ji je osni­vač Glav­ni grad, ko­ja bi ima­la za cilj da pri­ka­že ne­za­vi­san stav o fi­nan­sij­skom po­slo­va­nju, ko­ri­šće­nju re­sur­sa i upra­vlja­nja grad­skom imo­vi­nom- re­kao je La­ku­šić.
Vla­dan Vu­če­lić je sa­op­štio da ni­je tač­no da su pred­u­ze­ća ge­ne­ra­to­ri ne­li­kvid­no­sti, te da se naj­ve­ći broj in­ve­sti­ci­ja Vo­do­vo­da fi­nan­si­ra iz sred­sta­va pred­u­ze­ća i pu­tem kre­di­ta.
Od­bor­nik DF-a Bran­ka Bo­šnjak je uka­za­la da se po­slov­na zgra­da na vo­do­i­zvo­ri­štu na Ma­re­zi, u či­ju su iz­grad­nju ulo­že­na ogrom­na sred­stva zlo­u­po­tre­blja­va za pri­vat­ne za­ba­ve u noć­nim sa­ti­ma. Ona je uka­za­la da je ci­je­na vo­de u Pod­go­ri­ci pre­vi­so­ka, te da su svi po­da­ci u iz­vje­šta­ju fri­zi­ra­ni. Vla­dan Vu­če­lić je sa­op­štio da ni­je tač­no da su po­da­ci fri­zi­ra­ni i da na iz­vje­šta­ju ra­di de­se­tak lju­di po­zi­va­ju­ći je da za­jed­no obi­đu obje­kat na Ma­re­zi.
Dra­gan Iva­no­vić od­bor­nik SNP-a, je po­hva­lio iz­vje­štaj o ra­du Vo­do­vo­da po­seb­no za an­ga­žo­va­nje na vo­do­snab­di­je­va­nju Ku­ča. Za pro­ble­me ko­ji su se ta­mo ja­vi­li ka­zao je da kri­vi­cu ne sno­si pred­u­ze­će već je­dan mje­šta­nin.
Še­fa klu­ba od­bor­ni­ka De­mo­kra­ta Vla­di­mi­ra Vu­jo­vić je in­te­re­so­va­lo ka­da će bi­ti za­vr­še­no vo­do­snab­di­je­va­nje Ze­te i Tu­zi, a Vu­če­lić mu je od­go­vo­rio da Vo­do­vod ne­će ulo­ži­ti ni cent u vo­do­vod sve dok se po­tro­ša­či ne poč­nu pri­klju­či­va­ti na iz­gra­đe­nu vo­do­vod­nu mre­žu.
Dra­gu­tin Kli­ko­vac (DF) po­ru­čio je iz­vr­šnom di­rek­to­ru Vo­do­vo­da da se ko­lek­tor u Bo­tu­nu ne­će gra­di­ti bez re­fe­ren­du­ma. Vla­dan Vu­če­lić je od­go­vo­rio da su oni po­zi­va­li od­bor­ni­ke da obi­đu ta­kvo po­stro­je­nje u ino­stran­stvu ali da za to ni­je bi­lo vo­lje.
Re­a­go­vao je Go­ran Ra­do­njić, šef klu­ba od­bor­ni­ka De­mo­sa, ko­ji je sa­op­štio da ne­ma po­tre­be da po­li­ti­ča­ri idu u obi­la­zak ko­lek­to­ra.
- Šta će­mo da vi­di­mo kad je u pi­ta­nju ko­lek­tor, valj­da to tre­ba ko­mi­si­ja da ra­di-pro­ko­men­ta­ri­sao je Ra­do­njić.
Iz­vr­šni di­rek­tor Vo­do­vo­da osvr­nuo se i na dug za stru­ju ko­ji ima­ju se­o­ski vo­do­vo­di.
-Pro­blem je ne­pot­pi­si­va­nje pro­to­ko­la o iz­mi­re­nje du­ga za stru­ju. Ta adre­sa ni­su ni Glav­ni grad ni Vo­do­vod ne­go Elek­tro­pri­vre­da, nji­ho­vi ne­ral­ni za­htje­vi da se pla­te za­te­zne i re­dov­ne ka­ma­te ko­je ne­ma­ju ni­ka­kvog prav­nog osno­va – re­kao je Vu­če­lić.
Usvo­je­ni su i iz­vje­šta­ji o ra­du za pro­šlu go­di­nu Ze­le­ni­la, Po­greb­nih uslu­ga, Ko­mu­nal­nih uslu­ga, Tr­žni­ca i pi­ja­ca, Pu­te­va u re­o­rga­ni­za­ci­ji, Či­sto­će, Par­king ser­vi­sa, De­po­ni­je, Sport­skih obje­ka­ta, Agen­ci­je za sta­no­va­nje, Agen­ci­je za iz­grad­nju i raz­voj Pod­go­ri­ce kao i kul­tur­nih usta­no­va. N.S.


U Mo­sor­skoj ne­ma uslo­va za kon­tej­ne­re

Od­bor­ni­ka De­mo­sa Bo­ri­sa Pe­jo­vi­ća in­te­re­so­va­lo je šta je ura­đe­no sa ini­ci­ja­ti­vom mje­šta­na Mo­sor­ske uli­ce ko­ji su tra­ži­li da se u toj uli­ci po­sta­ve kon­tej­ne­ri. V.d. di­rek­to­ra Či­sto­će Da­ca Po­po­vić sa­op­šti­la je da je upo­zna­ta sa ini­ci­ja­ti­vom gra­đa­na ko­ja je upu­će­na Se­kre­ta­ri­ja­tu za ko­mu­nal­ne po­slo­ve i sa­o­bra­ćaj i Mje­snoj za­jed­ni­ci Do­lja­ni.
- Ob­i­šli smo te­ren i kon­sta­to­va­li da se ni­je­su stvo­ri­li uslo­vi da se po­sta­ve kon­tej­ne­ri- re­kla je Po­po­vić.


Spo­me­nik po­di­ći i voj­nim žr­tva­ma

Od­bor­ni­ci su jed­no­gla­sno da­li sa­gla­snost da se iz­mi­je­ni spo­men-obi­ljež­je po­sve­će­no ci­vil­nim žr­tva­ma ra­to­va na pro­sto­ri­ma biv­še Ju­go­sla­vi­je 1991-2001. go­di­ne. Od­bor­nik DF-a Mi­o­drag Be­šo­vić sa­op­štio je da će nje­gov klub po­dr­ža­ti ovaj pred­log na­vo­de­ći da ima jed­nu za­mjer­ku.
-Šta je sa voj­nim žr­tva­ma? Ipak su se ti lju­di oda­zva­li po­zi­vu da bra­ne svoj na­rod, i zbog to­ga tre­ba da im po­dig­ne­mo spo­me­nik. U voj­ne žr­tve ne ula­ze oni po­je­din­ci ko­ji su či­ni­li zlo­či­ne pre­ma jed­nom na­ro­du- re­kao je Be­šo­vić.


Sti­je­po­vić bez ri­je­či

Na sjed­ni­ci Skup­šti­ne Glav­nog gra­da gra­do­na­čel­nik Sla­vo­ljub Sti­je­po­vić ni­je pro­go­vo­rio ni ri­ječ. To ni­je ura­dio ni pr­vog da­na sjed­ni­ce. Ni­je od­go­vo­rio ni na pi­ta­nje ko­je mu je to­kom ras­pra­ve upu­tio od­bor­nik De­mo­kra­ta Vla­di­mir Ča­đe­no­vić. Ča­đe­no­vi­ća je in­te­re­so­va­lo ka­da je Sti­je­po­vić sa­znao da Di­stri­bu­tiv­ni cen­tar, gdje Tr­žni­ce i pi­ja­ce pla­ća­ju za­kup, ne­ma upo­treb­nu do­zvo­lu.


No­vi­na­ri da na­ja­ve fo­to­gra­fi­sa­nje te­zgi

Od­bor­ni­cu De­mo­sa Bran­ku Be­šo­vić je in­te­re­so­va­lo za­što je no­vi­na­ri­ma „Da­na” za­bra­nje­no da fo­to­gra­fi­šu te­zge na pi­ja­ca­ma i na osno­vu ko­je od­lu­ke je to ura­đe­no. Iz­vr­šni di­rek­tor Tr­žni­ca i pi­ja­ca Ran­ko Jo­va­no­vić je sa­op­štio da ni­je za­bra­nje­no fo­to­gra­fi­sa­nje na pi­ja­ca­ma, ali da po­sto­ji prak­sa da se no­vi­na­ri na­ja­vlju­ju Tr­žni­ca­ma i pi­ja­ca­ma ka­da že­le da obi­đu pi­ja­cu.
- De­ša­va­lo se da no­vi­na­ri ne­kad do­đu sni­me za­kup­ce pa oni do­đu i pro­te­stu­ju kod nas što ima je sli­ka ob­ja­vlje­na. Zbog to­ga je bi­la prak­sa da se no­vi­na­ri na­ja­vlju­ju- re­kao je Jo­va­no­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"