Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
U novo ljeto sa novom nadom * SDP dobrodošao u građanski blok * Rok istekao „As” Rusima ostao * Vlada svakog stanovnika zadužila po 3.440 eura * Orjen ogrnut sniježnom bjelinom * U novo ljeto sa novom nadom * Zaborav kao izbavljenje
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 14-01-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Radovan Asanović, funkcioner Demosa:
Možda Pozitivna igra igru Slavka Perovića, ali sam najbliži zaključku da međunarodna zajednica igra igru „Milošević’’.

Vic Dana :)

Zaposli se Mujo u Njujorku na pranju prozora i tako se jednog dana oklizne i padne sa 16 sprata na ulicu. Prolaznici se okupili oko njega i u taj tren naiđe i Haso. Gleda on Muja koji je taman počeo dolaziti k sebi i priupita:
- Pa dobro Mujo što je bilo?
- Ma ne znam bolan Haso - evo i ja stigo maločas.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ljudi i dogadjaji - datum: 2015-12-12 NA REDOVNOJ SKUPŠTINI FONDA ZA RAZVOJ KUČA „MARKO MILJANOV” UTVRĐENI PRIORITETI ZA 2016. GODINU Kuči nastavljaju sa pregalaštvom
Dan - novi portal
Na re­dov­noj skup­šti­ni Fon­da za raz­voj Ku­ča „Mar­ko Mi­lja­nov” pod­vu­če­na je cr­ta na vr­lo uspje­šnu i na­da­sve rad­nu 2015. go­di­nu i naj­a­lje­ni pri­o­ri­te­ti za 2016. ko­ji su u naj­ma­nju ru­ku za po­što­va­nje. Me­đu ozbilj­ni­jim pro­jek­ti­ma od 2016. do 2018. godine, ka­ko je na­ja­vio pot­pred­sjed­nik Fon­da Vla­di­mir Ba­to Đu­ro­vić su as­fal­ti­ra­nje pu­ta Pre­oč–Kr­ža­nja u du­ži­ni od 6,5 ki­lo­me­ta­ra, as­fal­ti­ra­nje pu­ta Pre­oč–Ko­ri­ta i re­kon­struk­ci­ja i pro­ši­re­nje pu­ta Pre­oč–Ora­vo. On je pod­sje­tio i na zna­čaj­ne ak­tiv­no­sti u 2015. go­di­ni ko­je su, ka­ko je is­ta­kao, kru­na nji­ho­vog ra­da od po­sto­ja­nja, a ko­ja kad se sve su­mi­ra dje­lu­ju ne­do­sti­žno.
Da su u za­slu­zi za ostva­re­ne re­zul­ta­te svi jed­na­ki te da slo­gom to tre­ba­ju i pro­sla­vi­ti na skup­šti­ni, po­ru­čio je Ra­do­mir Pre­le­vić, pred­sjed­nik Fon­da „Mar­ko Mi­lja­nov”. Ka­ko je ka­zao, tri su prin­ci­pa nji­ho­vog ve­li­kog uspje­ha ko­ja le­že u osno­vi na­šeg dje­lo­va­nja.
– Pr­vo, slo­ga i za­do­volj­stvo ko­je je vi­dlji­vo pri sva­kom na­šem su­sre­tu, dru­gi nu­žni uslov na­šeg uspje­ha je sa­rad­nja sa part­ne­ri­ma, pri­je sve­ga Glav­nim gra­dom, a tu su i Mi­ni­star­stvo po­ljo­pri­vre­de, Mi­ni­star­stvo od­bra­ne i Voj­ska Cr­ne Go­re. Tre­ći osnov na­šeg uspje­ha le­ži u či­nje­ni­ci što na­ši čla­no­vi ne­se­bič­no ula­žu u raz­voj Ku­ča. Iako su oni ne­po­pu­stlji­vo skrom­ni, za na­še pre­ga­o­ce se zna – ka­zao je Pre­le­vić.
Ka­ko je na­gla­sio, me­đu broj­nim ak­tiv­no­sti­ma tri če­ka­ju na ini­ci­ja­ti­vu i do­pri­nos Ku­ča i to Put­ni pr­sten Pre­oč–Ko­ri­ta–Ri­ka­vac–Ši­ro­kar–Ko­mo­vi–Mo­kra–Ce­ro­vac–Kr­ža­nja–Pre­oč, Re­vi­ta­li­za­ci­ja kom­plek­sa tvr­đa­ve Me­dun i kon­tro­la ur­ba­ni­za­ci­je Ku­ča sa pri­o­ri­te­ti­ma Me­dun, Kuč­ka Ko­ri­ta, Ri­ka­vač­ko i Bu­ku­mir­sko je­ze­ro, kao i Ko­mo­vi.
Se­kre­tar Pe­ro Go­šo­vić ka­zao je da je ži­ro ra­čun Fon­da u 2015. go­di­ni bio ugri­jan naj­ve­ćim di­je­lom do­na­ci­ja­ma Fon­da i do­na­ci­ja­ma lju­di ko­ji su po­ma­ga­li na se­bi svoj­stven na­čin.
– Do­na­ci­ja­ma je 294.325 eura upla­će­no na ži­ro ra­čun, dok je go­to­vin­skih upla­ta bi­lo 8.500 eura. Ukup­ni tro­ško­vi su za as­fal­ti­ra­nje, bez ne­kih do­dat­nih tro­ško­va, bi­li 257.919 eura. Na­po­mi­njem da je naj­ve­ći ulog u do­na­ci­ja­ma dao Kom­nen La­ko­vić, ko­ji je na ra­čun Fon­da upla­tio 90.000 eura. Bio nam je ve­li­ka uzda­ni­ca, fi­nan­sij­ska po­dr­ška i si­gur­nost. Mo­ram na­po­me­nu­ti i da smo mu 20.000 eura vra­ti­li, a da je oba­ve­za na­šeg fon­da da mu vra­ti­mo 40.000 eura. Kad mu to spo­me­ne­mo, on ka­že: „Vi će­te to me­ni vra­ti­ti za po­la, go­di­nu, dvi­je, tri, kad mi ih vra­ti­te, a kad to ura­di­te ja ću ih po­no­vo da­ti za ne­ke na­red­ne ak­ci­je u na­šim Ku­či­ma”. To za­slu­žu­je sva­ko po­što­va­nje – po­ru­čio je Go­šo­vić.
S.RA­DE­VIĆ

Sti­je­po­vi­ću rad sli­ka­ra
Ni­ko­le Vu­jo­še­vi­ća

Na svoj 86. ro­đen­dan, ve­li­ki umjet­nik, aka­dem­ski sli­kar Ni­ko­la Vu­jo­še­vić je u znak po­dr­ške i afir­ma­ci­je za sve da­lje ak­tiv­no­sti, Fon­du za raz­voj Ku­ča po­klo­nio svo­ju umjet­nič­ku sli­ku, a ko­ju su čla­no­vi Fon­da uz auto­ro­vu sa­gla­snost do­dje­li­li gra­do­na­čel­ni­ku Sla­vo­lju­bu Sti­je­po­vi­ću.
„Ne uz­ne­si se sa­mo ve­li­kim po­bje­da­ma jer i ma­le car­ski di­šu i mi­ri­šu”, mi­sao je ve­li­kog voj­vo­de Mar­ka Mi­lja­no­va ko­jom se gra­do­na­čel­nik Pod­go­ri­ce Sla­vo­ljub Sti­je­po­vić obra­tio go­sti­ma na skup­šti­ni Fon­da.
- Slu­ša­ju­ći o svim ak­tiv­no­sti­ma i ci­fra­ma ko­je je Fond za raz­voj Ku­ča spro­veo u ovoj go­di­ni, pa i da je sa­mo glav­ni put Do­lja­ni–Pre­oč ura­đen, u ko­ji je utro­še­no pre­ko mi­li­on eura, mo­ra se re­ći da je uspjeh bio ve­li­ki. Uspjeh je ve­li­ki za­to što smo ra­di­li sr­cem i iskre­no, ne šte­de­ći ni se­be ni svo­je funk­ci­je, a Fond za raz­voj Ku­ča bo­ga mi ni svoj ka­pi­tal. Ob­i­šao sam ci­je­lu Cr­nu Go­ru, a kao gra­do­na­čel­nik i sva­ki ku­tak Pod­go­ri­ce i mo­ram re­ći da sam za­di­vljen i po­no­san što imam pri­li­ku da sa­ra­đu­jem sa Fon­dom za Raz­voj Ku­ča, jer svi mi vo­li­mo svo­je mje­sto, ali ono ka­ko se lju­di u Ku­či­ma od­no­se pre­ma svom kra­ju je pri­mjer ka­kvog ni­gdje u Cr­noj Go­ri ne­ma, pa ni ši­re. Pri sva­koj po­sje­ti, sa­stan­ku, raz­go­vo­ru, uvi­jek ih spo­me­nem kao do­bar pri­mjer ka­ko na­po­mi­njem da će Glav­ni grad i u na­red­noj go­di­ni bi­ti iskren i pra­vi part­ner Fon­du – po­ru­čio je Sti­je­po­vić.

Po­seb­no pri­zna­nje Ra­da­nu Živ­ko­vi­ću
Fond za raz­voj Ku­ča je na če­tvr­toj skup­šti­ni uru­čio i po­seb­na pri­zna­nja za do­pri­nos raz­vo­ju Ku­ča tro­ji­ci sa­rad­ni­ci­ka iz­van Fon­da, pet za­hval­ni­ca čla­no­vi­ma Fon­da i naj­ve­će, go­di­šnje pri­zna­nje Fon­da. Po­seb­na pri­zna­nju uru­če­na su gra­do­na­čel­ni­ku Sla­vo­lju­bu Sti­je­po­vi­ću, Pe­tru Iva­no­vi­ću, mi­ni­stru po­ljo­pri­vre­de, i Sa­ši Iva­no­vi­ću, pot­pu­kov­ni­ku i glav­nom ko­man­dan­tu in­ži­njer­ske je­di­nin­ce Voj­ske Cr­ne Go­re. Me­đu čla­no­vi­ma Fon­da za­hval­ni­ce su uru­če­ne Kom­ne­nu La­ko­vi­ću, Zo­ra­nu Pe­tro­vi­ću, Vla­di­mi­ru Ba­tu Đu­ro­vi­ću i Dra­gi­ši Pe­ru Go­šo­vi­ću, te dvi­je za­hval­ni­ce Zo­ra­nu Bu­la­to­vi­ću i Rat­ku Pa­vi­će­vi­ću, či­jim za­la­ga­njem je vo­do­vod u Ku­či­ma za­vr­šen i pu­šten u rad po­la go­di­ne pri­je pla­ni­ra­nog ro­ka. Naj­vi­še go­di­šnje pri­zna­nje Fon­da do­di­je­lje­no je Ra­da­nu Živ­ko­vi­ću, ugled­nom pri­vred­ni­ku, vla­sni­ku fir­me Hi­dro­kop i rev­no­snom čla­nu Fon­da, ko­ji se is­ta­kao po­seb­nim do­bro­čin­stvom u svim ak­ci­ja­ma.
– U ra­ni­jim go­di­na­ma je an­ga­žo­vao svo­ju fir­mu na sa­ni­ra­nju znat­no pro­pa­log as­fal­ta na pu­tu Do­lja­ni–Pre­oč i bez na­kna­de sa­gra­dio vo­do­vod­ni ka­nal od 1.500 me­ta­ra za Živ­ko­vi­će i Raj­ko­vi­će na Ubli­ma. Ove go­di­ne za­di­vio je sve as­fal­ti­ra­njem glav­nog pu­ta u Ku­či­ma Do­lja­ni– Pre­oč, du­ži­ne 21 ki­lo­me­tar u ko­ji je ugra­dio 14,500 to­na as­fal­ta, i ko­je je do­pre­mio vla­sti­tim ka­mi­o­ni­ma u 580 tu­ra, a sve to o sop­stve­nom tro­šku. Zbog to­ga je Ra­dan Živ­ko­vić oso­ba ko­jom tre­ba da se po­no­si­mo i na ko­ju tre­ba da se ugle­da­mo svi u svo­jim bu­du­ćim dje­li­ma – po­ru­čio je Vla­di­mir Ba­to Đu­ro­vić.
Na kra­ju ofi­ci­jel­nog di­je­la, svi su na po­klon do­bi­li knji­gu Fond za raz­voj Ku­ča „Mar­ko Mi­lja­nov” „Hro­ni­ka 2012–2015”.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"