Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Dolaze zbog podataka o Markoviću i Veljoviću * Otpisaćemo dugove za struju, vodu... * u sudaru poginula dva Bosanca * Inspekcija pronašla devet radnika na crno * Iz požara spasio ženu, djecu i rebarca * Dolaze zbog podataka o Markoviću i Veljoviću * Kameron opet konsultuje Brisel
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 03-09-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Konj se razbolio.
Došao veterinar i pripisao seljaku lijek za konja.
Tri dana da mu daje lijek, ako konju ne bude bolje
morat će ga ubiti.
To čula svinja.
Prvi dan, konju nije bolje, drugi dan također. Priđe
mu svinja i kaže:
"Molim te ustani, moraš ozdraviti" ali konj ne ustaje.
Treći dan - konj ne ustaje.
Svinja ga opet moli, kaže mu da će ga ubiti ako ne
ustane.
Odjednom konj ustaje i polako izlazi iz stale.
Svi se raduju i seljak kaže veterinaru:
"Ovo moramo proslaviti, večeras ću zaklati svinju".

Poanta priče: Ne miješaj se u tuđa posla!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ljudi i dogadjaji SUTOMORE BI USKORO MOGLO DA DOBIJE PRVI CENTAR ZA BIOREGULATORNU MEDICINU
Valentina Ilić Liječenje prirodom i zdravim navikama
Dan - novi portal
Bi­o­re­gu­la­tor­na me­di­ci­na sve je po­pu­lar­ni­ji prin­cip li­je­če­nja pa­ci­je­na­ta u svi­je­tu, pri­je sve­ga ka­da su u pi­ta­nju akut­ne i hro­nič­ne bo­le­sti, s ob­zi­rom na to da ba­lan­si­ra ho­me­o­pat­ske mre­žne si­ste­me, ho­me­o­sta­zu i po­sti­že re­ver­zi­ju bo­le­sti pre­ma ra­nim for­ma­tiv­nim fa­za­ma. Nje­ni ute­me­lji­va­či su pri­zna­ti bri­tan­ski lje­ka­ri i na­uč­ni­ci Da­mir Ša­kam­bet, ro­đe­ni Sa­raj­li­ja, i Ta­tja­na Boš, ko­ja je ro­đe­na u Pod­go­ri­ci. Dr Ta­tja­na Boš je po­ri­je­klom Mo­ra­čan­ka, iz po­ro­di­ce Bo­ško­vić. Di­plo­mi­ra­la je na sa­ra­jev­skom Me­di­cin­skom fa­kul­te­tu 1985. go­di­ne i za­vr­ši­la post­di­plom­ske stu­di­je iz far­ma­ko­lo­gi­je. Sa ko­le­gom i su­pru­gom dr Da­mi­rom Ša­kam­be­tom, po­sta­vi­la je osnov­ne prin­ci­pe bi­o­re­gu­la­tor­ne me­di­ci­ne. Re­zul­tat tri­de­se­to­go­di­šnjeg tim­skog ra­da dok­to­ra Boš i Ša­kam­bet je for­mi­ra­nje Bi­o­re­gu­la­tor­nog zdrav­stve­nog si­ste­ma, ko­ji je na na­uč­noj osno­vi in­te­gri­sao alo­pat­ske i ne­a­lo­pat­ske me­to­de li­je­če­nja.
Ta­tja­na je osni­vač bri­tan­skog Udru­že­nja za bi­o­re­gu­la­tor­nu me­di­ci­nu, član bri­tan­skog kra­ljev­skog Udru­že­nja za jav­no zdrav­stvo, se­ni­or član bri­tan­skog Re­gi­stra za kom­ple­men­tar­nu i ka­tu­ro­pat­sku me­di­ci­nu, kao i po­ča­sni član Udru­že­nja lje­ka­ra La Pa­za u Bo­li­vi­ji. Ujed­no je pred­sjed­nik In­ter­na­ci­o­nal­nog udru­že­nja za bi­o­re­gu­la­tor­nu me­di­ci­nu. Za­ni­mlji­vo je da je sa tek na­vr­še­nih 18 go­di­na bi­la po­bjed­nik svih po­zna­ti­jih kviz tak­mi­če­nja u SFRJ, zbog če­ga je ta­da za­vre­đi­va­la epi­tet ge­ni­jal­ca. Do­bit­ni­ca je mi­le­ni­jum­ske na­gra­de za na­uč­no-me­di­cin­ska do­stig­nu­ća, ko­ja joj je uru­če­na u Lon­do­nu.
Ve­li­ko is­ku­stvo u pri­mje­ni bi­o­re­gu­la­tor­ne me­di­ci­ne dok­tor­ka Boš pre­no­si na pre­da­va­nji­ma u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji i ši­rom svi­je­ta.
Njen su­prug i ko­le­ga je i po­zna­ti uni­ver­zi­tet­ski pre­da­vač i pu­bli­ci­sta, a slo­vi za jed­nog od vo­de­ćih struč­nja­ka u obla­sti bi­o­re­gu­la­tor­ne me­di­ci­ne. Da­mir i Ta­tja­na, mla­da­lač­kim en­tu­zi­ja­zmom pro­mo­vi­šu ši­rom pla­ne­te in­te­gral­ni lje­kar­ski pri­stup u bor­bi pro­tiv ve­ći­ne de­ge­ne­ra­tiv­nih i hro­nič­nih bo­le­sti. Cilj nji­ho­vog is­tra­ži­vač­kog i na­uč­nog ra­da je­ste in­kor­po­ri­ra­nje bi­o­me­di­cin­skog si­ste­ma u kon­ven­ci­o­nal­nu, alo­pat­sku me­di­ci­nu, te raz­vi­ja­nje na­uč­nog kon­cep­ta bi­o­re­gu­la­tor­ne me­di­ci­ne na te­me­lju bi­o­lo­gi­je i bi­o­in­for­ma­ti­ke. Još pri­je dvi­je de­ce­ni­je u Lon­do­nu, gdje ra­de i ži­ve, osno­va­li su „Bi­o­me­dik cen­tar“ ko­ji i da­nas vo­de. Vo­de u isto vri­je­me i hu­ma­ni­tar­nu or­ga­ni­za­ci­ju ko­ja po­ma­že naj­u­gro­že­ni­jim po­ro­di­ca­ma i bo­le­sni­ci­ma na raz­ne na­či­ne, a ba­ve se i zdrav­stve­nom edu­ka­ci­jom đa­ka i dje­ce u ško­la­ma i vr­ti­ći­ma, kao i pro­svjet­nih rad­ni­ka.
Dok­tor­ka Ta­tja­na re­la­tiv­no če­sto bo­ra­vi u rod­noj Cr­noj Go­ri. U Su­to­mo­ru ima vi­ken­di­cu, i ne­dav­no je po­kre­nu­la ini­ci­ja­ti­vu za for­mi­ra­nje zdrav­stve­nog cen­tra u tom cr­no­gor­skom gra­di­ću, u ko­me bi se me­to­da­ma bi­o­re­gu­la­tor­ne me­di­ci­ne li­je­či­li pa­ci­jen­ti iz ci­je­log svi­je­ta. Bio bi to pr­vi ta­kav cen­tar u re­gi­o­nu, a pre­ma za­mi­sli ini­ci­ja­to­ra ne pred­vi­đa iz­grad­nju no­vih obje­ka­ta, već ko­ri­šće­nje po­sto­je­ćeg smje­štaj­nog po­ten­ci­ja­la, a u funk­ci­ji bi bio to­kom ci­je­le go­di­ne. Si­gur­ni su da bi dr­ža­va i Op­šti­na Bar, ali i lo­kal­ni ho­te­li­je­ri i tr­gov­ci ostva­ri­li zna­čaj­ne pri­ho­de, jer me­đu pa­ci­jen­ti­ma „Bi­o­me­dik cen­tra“ ima pu­no bo­ga­tih lju­di.
– Ostva­ri­li smo konk­tak sa gra­do­na­čel­ni­kom Ba­ra Zo­ra­nom Sr­zen­ti­ćem, ko­ji je i sam po­zna­ti lje­kar, i upo­zna­li ga sa ide­jom. Sma­tra­mo da bismo pro­jek­tom otva­ra­nja zdrav­stve­nog cen­tra uči­ni­li ve­li­ki ko­rak, i to ne sa­mo na pla­nu pru­ža­nja uslu­ga li­je­če­nja naj­sa­vre­me­ni­jim me­to­da­ma već i ka­da je ri­ječ o afir­ma­ci­ji i raz­vo­ju no­vog vi­da tu­ri­zma za ovaj dio bar­ske ri­vi­je­re. Su­to­mo­re bi mo­glo da po­sta­ne, uslov­no re­če­no „ba­nja na mo­ru“, a pred­nost su mu fan­ta­stič­ne pri­rod­ne pre­di­spo­zi­ci­je, pri­je sve­ga va­zduh i po­zna­to lje­ko­vi­to bla­to kod Za­gra­đa i Ma­lje­vi­ka, a pa­ci­jen­ti bi bi­li od­vo­đe­ni na tret­ma­ne i u pod­nož­je Ru­mi­je, ali i o osta­lim kra­je­vi­ma dr­ža­ve – ka­že za „Dan“ Va­len­ti­na Ilić, ovla­šće­ni pred­stav­nik lon­don­skog „Bi­o­me­dik cen­tra“ za Cr­nu Go­ru. Pre­ma nje­nim ri­je­či­ma, dr Boš je ve­o­ma ras­po­lo­že­na da pre­ne­se svo­ja is­ku­stva lje­ka­ri­ma i me­di­cin­skom oso­blju u Cr­noj Go­ri, kao i da cr­no­gor­ski me­di­cin­ski ka­dar uklju­či u rad zdrav­stve­nog cen­tra uko­li­ko do­đe do re­a­li­za­ci­je nje­ne ide­je.
– Ja i dok­tor­ka Boš smo ima­le raz­go­vor i sa za­mje­ni­kom gra­do­na­čel­ni­ka Pod­go­ri­ce Bo­ri­som Mu­go­šom, ali mo­ram na­ža­lost da kon­sta­tu­jem da ni on, ni bar­ski gra­do­na­čel­nik ni­su po­ka­za­li ra­zu­mi­je­va­nje ko­je smo oče­ki­va­li za ta­ko va­žnu stvar – is­ti­če Ili­će­va, na­gla­siv­ši da je za nju po­seb­no ne­shva­tlji­vo da mi­ni­star tu­ri­zma i odr­ži­vog raz­vo­ja Bra­ni­mir Gvo­zde­no­vić ni­je na­šao za shod­no da ih pri­mi i upo­zna se sa ide­jom, iako im je iz nje­go­vog ka­bi­ne­ta pri­jem bio obe­ćan. Sve­jed­no, do­da­je na­ša sa­go­vor­ni­ca, od ide­je se ne od­u­sta­je, a po­dr­ška će bi­ti za­tra­že­na od cr­no­gor­skog Mi­ni­star­stva zdra­vlja.
– Far­ma­ce­ut­ska ma­fi­ja sa svo­jim sa­te­li­ti­ma unu­tar si­ste­ma je ta ko­ja se su­štin­ski je­di­na pro­ti­vi da za­ži­ve pro­jek­ti po­put ovo­ga ko­ji kan­di­du­je­mo u Cr­noj Go­ri. Nji­ma su na­ši pri­rod­ni me­to­di li­je­če­nja naj­o­zbilj­ni­ja i je­di­na kon­ku­ren­ci­ja, jer za­ra­đu­ju mi­li­jar­de eura svo­je­vr­snim tro­va­njem bo­le­sni­ka ra­zno­ra­znom he­mi­jom – na­vo­di Ili­će­va.
Ona pod­vla­či ka­ko su na­ro­či­to efekt­ni re­zul­ta­ti tret­ma­na bi­o­re­gu­la­tor­nom me­di­ci­nom kod ve­ge­ta­tiv­nih dis­to­ni­ja i dis­funk­ci­o­nal­nih po­re­me­ća­ja.
– Bi­o­re­gu­la­tor­ni pri­stup uklju­ču­je pro­mje­nu sti­la ži­vlje­nja ali isto pod­sti­če raz­voj emo­ti­ov­nog i du­hov­nog zdra­vlja ko­je uti­če na raz­voj ho­me­o­sta­ze. Iz­lje­če­nje se po­sti­že na­uč­nim me­to­da­ma i tret­ma­nom ko­ji se za­sni­va na psi­ho­ve­ge­ta­tiv­nom i psi­ho­so­mat­skom pro­to­ko­lu ko­ji kom­bi­nu­je nu­tri­ci­o­ni­zam, ho­me­o­te­ra­pe­ut­ske lje­ko­ve (bi­o­i­den­tič­ne hor­mo­ne, ne­u­ro­i­mu­no­mo­du­la­to­re), kao i alo­pat­ske lje­ko­ve i bo­ta­nič­ke pre­pa­ra­te i sa­ple­men­te, te­ra­pe­ut­sku de­tok­si­fi­ka­ci­ju, kao i oslo­ba­đa­nje stre­sa kroz ta­ko­zva­ni „bi­o­fid­bek“ i bi­o­re­so­nant­ne tret­ma­ne.M.Jo­va­no­vić


Me­di­cin­ski si­stem usmje­ren pre­ma pa­ci­jen­tu

Glav­ni fo­kus bi­o­re­gu­la­tor­ne me­di­ci­ne usmje­ren je in­di­vi­du­al­nim pri­stu­pom li­je­če­nju pre­ma sva­kom pa­ci­jen­tu kroz ra­zu­mi­je­va­nje vi­še­fak­to­ri­jal­nog uti­ca­ja na ho­me­o­stat­ski si­stem rav­no­te­že, te pro­mo­vi­še zdra­vlje kao po­zi­tiv­ni vi­ta­li­tet, ra­di­je ne­go kroz de­fi­ni­ci­ju bo­le­sti. Kroz slu­ša­nje pa­ci­jen­to­ve isto­ri­je bo­le­sti kao i uslo­va oko­li­ne i so­cio-isto­rij­skih fak­to­ra ko­ji su uče­stvo­va­li u raz­vo­ju pro­ce­sa bo­le­sti, lje­kar od­vo­di pa­ci­jen­ta na pro­ces raz­vo­ja svi­je­sti i kre­i­ra tret­man pre­ma in­di­vi­du­al­nim ka­rak­te­ri­sti­ka­ma.
– Bi­o­re­gu­la­tor­na me­di­ci­na tra­ži iz­lje­če­nje kroz si­stem­sku rav­no­te­žu i fi­zi­o­lo­ške i ži­vot­ne pro­mje­ne ko­je su sa­stav­ni dio bo­le­sti. Per­so­na­li­zo­va­ni pri­stup uzi­ma u ob­zir sva­ki pa­ci­jent kroz autoh­to­ni pro­ces; unu­tra­šnji (emo­ci­je i du­hov­ni pro­ces), i vanj­ski (fi­zi­o­lo­ške i bi­o­he­mij­ske) fak­to­re ko­ji uti­ču na si­stem­sku funk­ci­ju – ob­ja­šnja­va Va­len­ti­na Ilić. Pre­ven­tiv­na bi­o­re­gu­la­tor­na me­di­ci­na, ka­že, de­tek­tu­je ra­ne zna­ko­ve si­stem­skog po­re­me­ća­ja, i po­bolj­ša­va uro­đe­ne i epi­ge­net­ske uda­re na ge­net­ski in­te­gri­tet.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"