Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Pritisli ovi iz vlasti, lične plaćam koliko kažeš * Radmilin Univerzitet najgori u regionu * Obračunaćemo se sa svima koji prikrivaju dokaze * Tuže državu zbog zakona o švajcarcima * Pritisli ovi iz vlasti, lične plaćam koliko kažeš * Šapat ispod lipe * Pisanje i čitanje
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 14-09-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
RADE MILOŠEVIĆ, bivši direktor Zavoda za zapo#:
Vrijeme je da se počne sprovođenje zakona prema onima koji zloupotrebljavaju službeni položaj.

Vic Dana :)

Пи­та же­на му­жа:
- Је­си ли ре­као свом ше­фу да нас дво­је не мо­же­мо жи­вје­ти од те тво­је ма­ле пла­те?
Муж од­го­ва­ра:
Је­сам.
Же­на:
- И, што ти је ре­као?
Муж:
- Да се раз­ве­дем...

Ка­же Ци­га Ци­ги:
- Знаш да је умро Вер­са­ће?!
- Ко­ји бре, ори­ги­нал?!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Kultura PETI MEĐUNARODNI FESTIVAL LUTKARSTVA POČINJE PREDSTAVAMA U ANDRIJEVICI I PODGORICI
Ulažemo u djecu, ulažemo u budućnost
Dan - novi portal
Dje­ca iz Pod­go­ri­ce, An­dri­je­vi­ce, Da­ni­lov­ga­da, Moj­kov­ca, Her­ceg No­vog, Be­ra­na, Bi­je­log Po­lja, Ko­la­ši­na i Pet­nji­ce mo­ći će od da­nas da bes­plat­no po­gle­da­ju ne­ku od se­dam lut­kar­skih pred­sta­va ko­je se tak­mi­če na ovo­go­di­šnjem pe­tom Me­đu­na­rod­nom fe­sti­va­lu lut­kar­stva. Ka­ko su na­ja­vi­li or­ga­ni­za­to­ri fe­sti­va­la na ju­če­ra­šnjoj kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re dje­ca će vi­dje­ti pred­sta­ve iz Sr­bi­je, Ukra­ji­ne, Bra­zi­la, Izra­e­la, Tur­ske, Polj­ske i Mek­si­ka.
Fe­sti­val će bi­ti otvo­ren ve­če­ras u 20 ča­so­va u ve­li­koj sa­li Kul­tur­no-in­for­ma­tiv­nog cen­tra „Bu­do To­mo­vić”. Go­vo­ri­će mr Ne­la Sav­ko­vić Vuk­če­vić, se­kre­tar Se­kre­ta­ri­ja­ta za kul­tu­ru i sport Glav­nog gra­da, a po­tom će bi­ti iz­ve­de­na pred­sta­va „Ali­sa u ze­mlji ču­da” Po­zo­ri­šta lu­ta­ka iz Ni­ša. Ovoj sve­ča­no­sti pret­ho­di iz­lo­žba „Ja­stuk za mra­ve” u 19 ča­so­va u Dvor­cu Pe­tro­vi­ća na Kru­šev­cu, u pro­sto­ri­ja­ma Fon­da­ci­je Pe­tro­vić Nje­goš. Iz­lo­žba je po­sve­će­na cr­no­gor­skom dječ­jem pje­sni­ku i no­vi­na­ru Dra­ga­nu Ra­du­lo­vi­ću, a otvo­ri­će je Mi­li­ca Bez­ma­re­vić. Ta­ko­đe, od 11 i 13 ča­so­va u An­dri­je­vi­ci će da­nas bi­ti iz­ve­de­na pred­sta­va „Kad je sve bi­lo ze­le­no” Te­a­tra „Ključ” iz Izra­e­la. Fe­sti­val se za­vr­ša­va 18. sep­tem­bra u Pod­go­ri­ci do­dje­lom na­gra­da u osam ka­te­go­ri­ja, jer je kao i pret­hod­nih go­di­na glav­ni grad cen­tar fe­sti­val­skih zbi­va­nja.
Re­ži­ser i glu­mac Da­vor Dra­go­je­vić, osni­vač i di­rek­tor fe­sti­va­la, re­kao je da po­red „Ali­se u ze­mlji ču­da” i „Kad je sve bi­lo ze­le­no”, dje­ca mo­gu po­gle­da­ti i „Ka­ra­đo­za” Te­a­tra sno­va Gul­ha­ne iz Is­tan­bu­la (Tur­ska), „Pri­če s ko­lje­na na ko­lje­no i eko­lo­gi­ja” Lut­kar­skog te­a­tra „La ku­ka­ra­ča” iz Mek­si­ka, „Mak­sim­ka i Ga­lin­ka” Po­zo­ri­šta glum­ca i lut­ke iz Ter­no­po­lja (Ukra­ji­na) i „To­li­ko mo­ra” Kri­sa Mi­gu­e­la i Da­ni­la To­mi­ća iz Sao Pa­o­la (Bra­zil). Za­ni­mlji­vo je, do­da­je Dra­go­je­vić, da je OŠ „Nje­goš” iz Spu­ža je­di­na ško­la iz Cr­ne Go­re ko­ja im se obra­ti­la da or­ga­ni­zo­va­no do­ve­de dje­cu na fe­sti­val, „što po­ka­zu­je da još ima onih ko­ji vo­le da dje­cu vo­de u po­zo­ri­šte”.
- Je­dan od ci­lje­va fe­sti­va­la je da na­ša dje­ca ču­ju ne­ke dru­ge je­zi­ke i upo­zna­ju dru­ge kul­tu­re, jer sam pot­pu­no si­gu­ran da će na­kon to­ga vi­še ci­je­ni­ti i svo­ju kul­tu­ru. Že­li­mo da dje­ca po­sta­nu po­zo­ri­šna pu­bli­ka i da zna­ju da ci­je­ne i nje­gu­ju sop­stve­nu kul­tu­ru i tra­di­ci­ju – ka­že Dra­go­je­vić.
Osni­vač fe­sti­va­la i di­rek­tor­ka za ko­mu­ni­ka­ci­je, mr Lji­lja­na Bur­zan Ni­ko­lić, je is­ta­kla da će po­red iz­lo­žbe o Dra­ga­nu Ra­du­lo­vi­ću ove go­di­ne kao pra­te­ći pro­gra­mi bi­ti or­ga­ni­zo­va­ne i dvi­je ra­di­o­ni­ce. Obje su bes­plat­ne, i bi­će odr­ža­ne u ho­lu KIC-a u su­bo­tu, 17. sep­tem­bra. U 11 ča­so­va po­či­nje ra­di­o­ni­ca „Ka­ra­đoz za dje­cu” ko­ju će vo­di­ti tur­ska glu­mi­ca Go­her Er­gun, a u 17 ča­so­va je „Lut­kar­ski ku­tak” na ko­joj će ru­ska glu­mi­ca An­to­ni­na Ena­li­je­va uči­ti dje­cu ka­ko da iz­ra­de ma­ri­o­ne­tu.
Po­seb­no zna­čaj­na, ka­že Bur­zan Ni­ko­lić, je­ste či­nje­ni­ca da je i ove go­di­ne ulaz na sve pred­sta­ve bes­pla­tan za­hva­lju­ju­ći broj­nim spon­zo­ri­ma. Ula­zni­ce se mo­gu po­di­ći sat pri­je iz­vo­đe­nja na bi­le­tar­ni­ci KIC-a. Ona na­vo­di da se fi­nan­sij­ska kon­struk­ci­ja ipak pri­lič­no te­ško za­tva­ra, ali da se na­da da će u do­gled­no vri­je­me ovaj fe­sti­val bi­ti pre­po­znat kao bu­džet­ska stav­ka ili gra­da ili dr­ža­ve.
- Na­da­mo se da ne­će­mo mo­ra­ti sva­ke go­di­ne kre­ta­ti od nu­le, jer smo evo, pe­tu go­di­nu po­ka­za­li ko­lio je va­žno i vri­jed­no za Pod­go­ri­cu i Cr­nu Go­ru ovo što ra­di­mo. Jer, uko­li­ko ne ula­že­mo u dje­cu ne­ma bu­duć­no­sti, in­ve­sti­ci­ja u dje­cu je in­ve­sti­ci­ja u bu­duć­nost – ka­že Bur­zan Ni­ko­lić.
Već za na­red­nu go­di­nu ima­ju po­tvr­de ne­kih po­zo­ri­šta za­in­te­re­so­va­nih da do­đu u Pod­go­ri­cu. Or­ga­ni­za­to­ri se na­da­ju da će na­red­ne go­di­ne bi­ti od­i­gra­na i lut­kar­ska pred­sta­va za od­ra­sle.
No­vi­na­ri­ma se obra­ti­la i mr Ne­la Sav­ko­vić Vuk­če­vić, is­pred jed­nog od spon­zo­ra fe­sti­va­la, Se­kre­ta­ri­ja­ta za kul­tu­ru Glav­nog gra­da. Ka­ko na­vo­di, Pod­go­ri­ca je fe­sti­va­lu do­ni­ra­la pet hi­lja­da eura, jer je ri­ječ o fe­sti­va­lu ko­ji na naj­bo­lji, naj­pri­jem­či­vi­ji na­čin uvo­di dje­cu u svi­jet umjet­no­sti i po­zo­ri­šta.
- Te­o­re­ti­ča­ri i este­ti­ča­ri lut­kar­stva is­ti­ču da dje­ca sna­žni­je i du­blje do­ži­vlja­va­ju po­zo­ri­šte lu­ta­ka jer je bli­že igri i ras­po­zna­ju vi­še zna­ko­va ka­da je pi­ta­nju lut­ka, a sva­ki znak je emo­ci­o­nal­no obo­jen – ka­že mr Sav­ko­vić Vuk­če­vić.Ž.J.


Osni­va­nje Unima cen­tra Cr­ne Go­re

Ži­ri­jem pred­sje­da­va re­ži­ser Go­ran Bu­la­jić, a čla­no­vi su glu­mac Sej­fo Se­fe­ro­vić, di­rek­tor­ka Po­zo­ri­šta za de­cu iz Kra­gu­jev­ca Je­le­na Sto­ja­no­vić Pa­tr­no­gić, drama­turg Fat­ma Ke­če­li i Da­vid Se­me­no­vič, di­rek­tor Me­đu­na­rod­nog fe­sti­va­la Ku­kart iz Ru­si­je.
Jed­nu na­gra­du do­di­je­li­će i Dječ­ji ži­ri. Od ove go­di­ne na­gra­da za naj­bo­lju dra­ma­tur­gi­ju no­si ime pje­sni­ka Dra­ga­na Ra­du­lo­vi­ća. Dra­go­je­vić je na­veo i da će 17. sep­tem­bra, u su­bo­tu, u 12 ča­so­va u KIC-u bi­ti odr­ža­na osni­vač­ka skup­šti­na Unima cen­tra Cr­ne Go­re. Unima je skra­će­ni­ca od Union In­ter­na­ti­o­na­le de la Ma­ri­on­net­te, or­ga­ni­za­ci­je ko­ja dje­lu­je pri Une­sku, a oku­plja lut­ka­re iz ci­je­log svi­je­ta. Osni­va­njem po­dru­žni­ce u Cr­noj Go­ri i ov­da­šnja po­zo­ri­šta po­sta­će rav­no­pra­van član ove or­ga­ni­za­ci­je i mo­ći će lak­še da dje­lu­ju u svi­je­tu. Go­sti cr­no­gor­skih umjet­ni­ka bi­će ko­le­ge iz Slo­ve­ni­je, Izra­e­la i Polj­ske.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"