Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
„Prva familija” teška 167 miliona dolara * U biračkom spisku nema fantoma * Novi ostao bez vlasti * Ristić pušten poslije par sati * Slavili i po nevremenu * Odlazak eks-JU zvijezde * „Prva familija” teška 167 miliona dolara
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 14-01-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Janko Vučinić, predsjednik Radničke partije:
Marković je jače udario na sirotinju nego njegov prethodnik Đukanović i zato treba organizovati proteste da se odupremo bezobrazluku sa jednim zahtjevom – ostavkom vlade koja je krenula đonom na svoj narod.

Vic Dana :)

Ide plavuša u dućan kupit televizor. Prodavač joj kaže:
- Žao mi je gospođice, ali ne prodajemo plavušama.
Ona se naljuti da kakva je to diskriminacija i ode doma. Sjutradan si ofarba kosu u smeđe i odluči opet probati. Uđe u dućan i pita prodavača za televizor, na što će on opet:
- Ne prodajemo plavušama.
- Pa dobro, kako ste znali da sam plavuša?
- Zato što mi prodajemo mikrotalasne pećnice.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika SRBIJA POSTUPILA PO POTJERNICI INTERPOLA, JEDAN OSUMNJIČENI VEĆ NA SLOBODI
Ristić i Bogićević Ristić pušten poslije par sati Bio sam priveden, ali pošto Crna Gora nema dokaza protiv mene pušten sam iz pritvora, uz obavezu da se jednom nedjeljno javljam u policiju dok se ova farsa ne razriješi. Srbiji i njenim organima sam uvijek na raspolaganju, Crnoj Gori nijesam, jer im ništa ne vjerujem, kazao je Nemanja Ristić u izjavi za „Dan”
Dan - novi portal
Srp­ska po­li­ci­ja uhap­si­la je, a po­sli­je par sa­ti i pu­sti­la Ne­ma­nju Ri­sti­ća (36) iz Be­o­gra­da, ko­ji se sum­nji­či da je uče­stvo­vao u or­ga­ni­za­ci­ji po­ku­ša­ja te­ro­ri­zma 16. ok­to­bra. Uhap­šen je i Pre­drag Bo­gi­će­vi­ća (46) iz Kra­gu­jev­ca, i nje­mu je od­re­đen pri­tvor. Cr­na Go­ra je za nji­ma dvo­ji­com ras­pi­sa­la po­tjer­ni­cu zbog sum­nje da su or­ga­ni­zo­va­li po­ku­šaj te­ro­ri­zma na dan odr­ža­va­nja par­la­men­tar­nih iz­bo­ra.
Port­pa­rol Vi­šeg su­da u Be­o­gra­du Bo­ja­na Stan­ko­vić re­kla je be­o­grad­skim me­di­ji­ma da je is­tra­žni su­di­ja, po­stu­pa­ju­ći po za­htje­vu In­ter­po­la Pod­go­ri­ca, do­nio rje­še­nje ko­jim je Ri­sti­ću iz­re­kao mje­ru za­bra­ne na­pu­šta­nja bo­ra­vi­šta – te­ri­to­ri­je Be­o­gra­da, i na­lo­žio da se sva­kog po­ne­djelj­ka ja­vlja po­seb­nom odje­lje­nju Vi­šeg su­da u Be­o­gra­du.
– Ri­stić je upo­zo­ren da se pro­tiv nje­ga mo­že od­re­di­ti te­ža mje­ra za obez­bje­đe­nje pri­su­stva i za ne­sme­ta­no vo­đe­nje kri­vič­nog po­stup­ka ako bez odo­bre­nja su­da pre­kr­ši iz­re­če­nu za­bra­nu – na­po­me­nu­la je Stan­ko­vi­će­va.
Ona je do­da­la da od­re­đe­na mje­ra mo­že tra­ja­ti do oko­ča­nja po­stup­ka za iz­ru­če­nje Ri­sti­ća.
U iz­ja­vi za „Dan” Ne­ma­nja Ri­stić je ka­zao da ga je po­li­ci­ja pri­ve­la zbog po­tjer­ni­ce, ali da je ubr­zo pu­šten.
– Od pr­vog da­na tvr­dim da ne­mam ni­ka­ka­ve ve­ze sa ovim slu­ča­jem i da je sve pod­me­ta­či­na. Bio sam u po­li­ci­ji, ka­za­li su mi da Cr­na Go­ra ne­ma do­ka­za pro­tiv me­ne i da im ni­šta ni­je­su po­sla­li što bi me­ne do­ve­lo u ve­zu sa po­ku­ša­jem ne­ka­kvih te­ro­ri­stič­kih na­pa­da. Pu­sti­li su me na slo­bo­du, uz oba­ve­zu da se jed­nom ne­djelj­no ja­vljam po­li­ci­ji i da ne na­pu­štam Be­o­grad. Po­što ni­je­sam kriv, sve ovo ću is­po­što­va­ti. Sr­bi­ji i nje­nim is­tra­žnim i pra­vo­sud­nim or­ga­ni­ma sam uvi­jek na ras­po­la­ga­nju. Cr­noj Go­ri ni­je­sam na ras­po­la­ga­nju, jer su po­ku­ša­li da mi pod­met­nu da imam ve­ze sa ne­kim te­ro­ri­sti­ma – po­ru­čio je Ri­stić.
Iz Mi­ni­star­stva prav­de Sr­bi­je ju­če po­pod­ne nam je po­tvr­đe­no da je Cr­na Go­ra du­žna da do­sta­vi spi­se pred­me­ta ve­za­no za Ri­sti­ća i Bo­gi­će­vi­ća.
– Oba­vi­je­šte­ni smo od MUP-a da su njih dvo­ji­ca pri­ve­de­ni na osno­vu po­tjer­ni­ce Cr­ne Go­re. Sa­da Mi­ni­star­stvo prav­de Cr­ne Go­re tre­ba da nam do­sta­vi za­mol­ni­cu za nji­ho­vo iz­ru­če­nje, sa do­ka­zi­ma ko­je ima­ju pro­tiv njih dvo­ji­ce. Na­kon to­ga otva­ra se mo­guć­nost za nji­ho­vu even­tu­al­nu eks­tra­di­ci­ju, ko­ju mo­ra pr­vo da odo­bri nad­le­žni sud, pa na kra­ju i sam mi­ni­star. Ta­ko­đe, tre­ba da se vi­di i da li se pro­tiv Ri­sti­ća i Bo­gi­će­vi­ća već vo­di ne­ki dru­gi sud­ski po­stu­pak u Sr­bi­ji, a ni­je is­klju­če­no i da Sr­bi­ja za­tra­ži od Cr­ne Go­re spi­se pred­me­ta pa da im se su­di u Be­o­gra­du. Me­đu­tim, sve to je slo­žen pro­ces, a kom­plet­na pro­ce­du­ra mo­že da po­tra­je i mje­sec da­na – sa­op­šte­no nam je iz Mi­ni­star­stva prav­de Sr­bi­je.
Ri­stić i Bo­gi­će­vić se za­jed­no sa ru­skim dr­ža­vlja­ni­ma Edu­ar­dom Ši­ro­ko­vim i Vla­di­mi­rom Po­po­vim tra­že zbog sum­nje da su or­ga­ni­zo­va­li te­ro­ri­zam u po­ku­ša­ju u Cr­noj Go­ri 16. ok­to­bra.
Mi­ni­star­ka prav­de Sr­bi­je Ne­la Ku­bu­ro­vić sa­op­šti­la je da će Sr­bi­ja, čim do­bi­je po­treb­na do­ku­men­ta, na­sta­vi­ti po­stu­pak u ve­zi sa za­htje­vom Cr­ne Go­re za iz­ru­če­nje dvo­ji­ce srp­skih dr­ža­vlja­na osum­nji­če­nih za po­ku­šaj te­ro­ri­zma na dan par­la­men­tar­nih iz­bo­ra.
– Još ni­je­smo do­bi­li od Cr­ne Go­re za­htjev za iz­ru­če­nje. Bi­lo je do­sta­vlje­no ne­što ne­u­red­no. Oče­ku­je­mo da se po­stu­pak na­sta­vi – re­kla je Ku­bu­ro­vi­će­va na kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re u Be­o­gra­du.
Po­tjer­ni­ca je, ka­ko je uka­za­la, do­sta­vlje­na bez od­go­va­ra­ju­ćih do­ku­me­na­ta ko­je Cr­na Go­ra mo­ra da do­sta­vi u skla­du sa bi­la­te­ral­nim ugo­vo­rom.
Na In­ter­po­lo­vom saj­tu ob­ja­vlje­ne su i fo­to­gra­fi­je Edu­ar­da Ši­ro­ko­va, Vla­di­mi­ra Po­po­va, osum­nji­če­nih za te­ro­ri­zam u po­ku­ša­ju i stva­ra­nje kri­mi­nal­ne or­ga­ni­za­ci­je.
D.ŽIV­KO­VIĆ


Bo­gi­će­vi­ću od­re­đen pri­tvor

Port­pa­rol Vi­šeg su­da u Kra­gu­jev­cu Sve­tla­na Si­mo­no­vić re­kla je da je Bo­gi­će­vi­ću od­re­đen eks­tra­di­ci­o­ni pri­tvor.
– Dao sam iz­ja­vu u kra­gu­je­vač­koj po­li­ci­ji u če­tvr­tak i ne­gi­rao da imam bi­lo ka­ka­ve ve­ze sa pri­pre­mom ne­ka­kvih te­ro­ri­stič­kih na­pa­da u Cr­noj Go­ri. Ka­zao sam im da se ne­ko po­i­grao sa mo­jim ime­nom i da će zbog to­ga od­go­va­ra­ti. Na­kon to­ga sam pu­šten ku­ći, a u me­đu­vre­me­nu mi je sti­gao po­ziv da se u pe­tak, 13. ja­nu­a­ra, ja­vim u tu­ži­la­štvo istim po­vo­dom. Že­lim da jav­no­sti sa­op­štim da ću se ja­vi­ti na po­ziv srp­skog tu­ži­la­štva, a, uko­li­ko mi bu­de od­re­đen pri­tvor, po­ru­ču­jem da osta­jem pri na­vo­di­ma ko­je sam sa­op­štio da je ovo sve far­sa una­pri­jed do­go­vo­re­na i in­sce­ni­ra­na, a za či­ji ra­čun, ne­ka pro­ci­je­ne gra­đa­ni Cr­ne Go­re – ka­zao je ju­če po­pod­ne Pre­drag Bo­gi­će­vić (46) u te­le­fon­skoj iz­ja­vi za „Dan”.
On je u če­tvr­tak uju­tro pri­ve­den u kra­gu­je­vač­ku po­li­ci­ju na in­for­ma­tiv­ni raz­go­vor po In­ter­po­lo­voj po­tjer­ni­ci ko­ju je za njim ras­pi­sa­la Cr­na Go­ra. Za Bo­gi­će­vi­ćem je ras­pi­sa­na me­đu­na­rod­na po­tjer­ni­ca zbog sum­nje da je uče­stvo­vao u pri­pre­ma­nju te­ro­ri­stič­kih na­pa­da 16. ok­to­bra pro­šle go­di­ne.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"