Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Blokirane firme švercera duvana i Šarićevog ortaka * Tužilaštvo ispituje krađu tri mandata * Pred policajkom u Baltića ispalili 60 hitaca * Pokušao da likvidira rođake * Blokirane firme švercera duvana i Šarićevog ortaka * Sitnina * Kako smo iskeširali Cecin dernek
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 04-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Milisav Popović, pisac i kolumnista „Dana”:
– Pišem onako kako želim da čitam.

Vic Dana :)

Žena ima muža koji se zove Budimir, a zovu ga Buda.
Zove je švaler telefonom i pita:
- Će da bude nešto noćas?
Ona mu tiho reče:
- Ako Bude bude, neće da bude, ali ako Bude ne bude, će da bude!


Kaže Perica mami: „Mama, tata je opet pijan!” „A otkud ti to znaš?” „Pa eno ga, opet brije ogledalo.”


Kako bi se zvao film „300” da u njemu glumi Čak Noris?
- Jedan!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika APELACIONI SUD ODBIO ŽALBU NA PRODUŽENJE PRITVORA DRAGANU MAKSIĆU, OPTUŽENOM U SLUČAJU „DRŽAVNI UDAR”
Boje se da će pobjeći
Dan - novi portal
Vi­je­će Ape­la­ci­o­nog su­da od­bi­lo je kao neo­sno­va­nu žal­bu Dra­ga­na Mak­si­ća, op­tu­že­nog u slu­ča­ju „Dr­žav­ni udar“, na pr­vo­ste­pe­no rje­še­nje Vi­šeg su­da o pro­du­že­nju pri­tvo­ra. Tim rje­še­njem je Mak­si­ću pro­du­žen pri­tvor po pri­tvor­skom osno­vu zbog osno­va­ne sum­nje da je iz­vr­šio kri­vič­no dje­lo stva­ra­nje kri­mi­nal­ne or­ga­ni­za­ci­je.
Pro­tiv Dra­ga­na Mak­si­ća, ko­ji je srp­ski dr­ža­vlja­nin, u to­ku je po­stu­pak pred Vi­šim su­dom u Pod­go­ri­ci, gdje mu se su­di po op­tu­žni­ci za pri­pre­ma­nje te­ro­ri­zma na dan par­la­me­ntar­nih iz­bo­ra 16. ok­to­bra pret­pro­šle go­di­ne. Po­red Mak­si­ća, op­tu­žni­com Spe­ci­jal­nog tu­ži­la­štva ob­u­hva­će­ni su ru­ski dr­ža­vlja­ni Edu­ard Ši­šma­kov i Alek­san­dar Po­pov, li­de­ri De­mo­krat­skog fron­ta An­dri­ja Man­dić i Mi­lan Kne­že­vić, Man­di­ćev vo­zač Mi­ha­i­lo Ča­đe­no­vić i još osam srp­skih dr­ža­vlja­na.
Mak­si­ćev advo­kat Alek­san­dar Vo­ji­no­vić ulo­žio je žal­bu na rje­še­nje o pro­du­že­nju pri­tvo­ra zbog, ka­ko je na­veo, bit­ne po­vre­de od­re­da­ba kri­vič­nog po­stup­ka, po­vre­de Kri­vič­nog za­ko­ni­ka i po­gre­šno i ne­pot­pu­no utvr­đe­nog či­nje­nič­nog sta­nja. On je pred­lo­žio da Ape­la­ci­o­ni sud uva­ži žal­bu i pre­i­na­či pr­vo­bit­no rje­še­nje ta­ko što će Mak­si­ću uki­nu­ti pri­tvor i pu­sti­ti ga da se bra­ni sa slo­bo­de.
Me­đu­tim, vi­je­će Ape­la­ci­o­nog su­da od­lu­či­lo je da Mak­sić osta­ne u pri­tvo­ru do dalj­njeg. U obra­zlo­že­nju rje­še­nja tog su­da se na­vo­di da je pr­vo­ste­pe­no rje­še­nje do­ni­je­to bez uči­nje­nih bit­nih po­vre­da od­re­da­ba kri­vič­nog po­stup­ka i bez bit­ne po­vre­de od­re­da­ba Kri­vič­nog za­ko­na, te da je pr­vo­ste­pe­ni sud dao do­volj­no ja­sne i uvjer­lji­ve raz­lo­ge, ko­ji su me­đu­sob­no sa­gla­sni i sa­gla­sni či­nje­ni­ca­ma utvr­đe­nim u po­stup­ku.
– Tu svo­ju od­lu­ku pr­vo­ste­pe­ni sud je za­sno­vao na do­ka­zi­ma ko­ji se na­la­ze u spi­si­ma pred­me­ta, a ko­ji su pred­lo­že­ni op­tu­žni­com Spe­ci­jal­nog dr­žav­nog tu­ži­la­štva, i te do­ka­ze je ci­je­nio do ni­voa po­sto­ja­nja osno­va­ne sum­nje. Na­i­me, osno­va­na sum­nja da je okri­vlje­ni pri­pad­nik kri­mi­nal­ne or­ga­ni­za­ci­je i da je u tom svoj­stvu osno­va­no sum­njiv da je iz­vr­šio kri­vič­no dje­lo stva­ra­nje kri­mi­nal­ne or­ga­ni­za­ci­je pro­iz­i­la­zi iz is­ka­za svje­do­ka sa­rad­ni­ka Sa­še Sin­đe­li­ća i dru­gih svje­do­ka, po­tvr­da o pri­vre­me­no od­u­ze­tim pred­me­ti­ma, te do­ka­za pri­ku­plje­nim pu­tem me­đu­na­rod­no prav­ne po­mo­ći od Re­pu­bli­ke Sr­bi­je, kao i iz pri­ba­vlje­nih li­stin­ga te­le­fon­skih ko­mu­ni­ka­ci­ja, te po­da­ta­ka do­bi­je­nih pre­tre­som mo­bil­nih te­le­fo­na okri­vlje­nih i iz­vje­šta­ja o vje­šta­če­nju sud­skog vje­šta­ka iz obla­sti elek­tro­ni­ke i te­le­ko­mu­ni­ka­ci­ja – na­vo­di se u obra­zlo­že­nju Ape­la­ci­o­nog su­da.
Ka­ko su oci­je­ni­li, pr­vo­ste­pe­ni sud je osno­va­no pro­du­žio pri­tvor Mak­si­ću po pri­tvor­skom osno­vu jer mu se za po­me­nu­to dje­lo u slu­ča­ju osu­de mo­že iz­re­ći re­la­tiv­no vi­so­ka ka­zna za­tvo­ra.
– Ka­da se ži­vot­na si­tu­a­ci­ja u ko­joj se okri­vlje­ni na­šao do­ve­de u ve­zu sa či­nje­ni­com da je on stra­ni dr­ža­vlja­nin, ko­ji ne­ma bo­ra­vi­šte na te­ri­to­ri­ji Cr­ne Go­re, iz­vo­di se za­klju­čak, do ko­jeg je do­šao i pr­vo­ste­pe­ni sud, da te okol­no­sti u svo­joj ukup­no­sti uka­zu­ju na opa­snost od bjek­stva uko­li­ko bi se na­šao na slo­bo­di. I iz tog raz­lo­ga, pro­du­že­nje pri­tvo­ra ovom okri­vlje­nom po pri­tvor­skom osno­vu se po­ka­zu­je kao oprav­da­no – pi­še u rje­še­nju Ape­la­ci­o­nog su­da.
Mak­si­ćev advo­kat je u žal­bi na­veo da je u ovom slu­ča­ju po­vri­je­đe­no na­če­lo jed­na­ko­sti pred za­ko­nom jer je sud u istom pred­me­tu pri­hva­tio mje­re nad­zo­ra u slu­ča­ju okri­vlje­ne Kri­sti­ne Hri­stić i Bran­ke Mi­lić, ko­je se na­la­ze u iden­tič­noj si­tu­a­ci­ji kao i okri­vlje­ni Mak­sić, ko­jem je pro­du­žen pri­tvor, ali je Ape­la­ci­o­ni sud za­klju­čio da su ti na­vo­di neo­sno­va­ni.
– Od­lu­ču­ju­ći o pro­du­že­nju pri­tvo­ra u sva­kom kon­kret­nom slu­ča­ju, i u od­no­su na okri­vlje­nog Mak­si­ća, i u od­no­su na dru­ge okri­vlje­ne ko­jim je pr­vo­ste­pe­nim rje­še­njem pro­du­žio pri­tvor, pr­vo­ste­pe­ni sud je pri­mi­je­nio prin­cip in­di­vi­du­a­li­za­ci­je ove pro­ce­sne mje­re u skla­du sa objek­tiv­nim, ali i su­bjek­tiv­nim okol­no­sti­ma ko­je su ve­za­ne za lič­nost sva­kog okri­vlje­nog po­je­di­nač­no – pi­še u obra­zlo­že­nju dru­go­ste­pe­nog su­da.
Pre­ma op­tu­žni­ci Spe­ci­jal­nog tu­ži­la­štva, op­tu­že­ni u pred­me­tu „Dr­žav­ni udar” na­mje­ra­va­li su da u iz­bor­noj no­ći 16. ok­to­bra 2016. go­di­ne, uz upo­tre­bu oruž­ja, na­pad­nu gra­đa­ne oku­plje­ne is­pred Skup­šti­ne Cr­ne Go­re i po­li­ci­ju, spro­ve­du ši­ro­ke te­ro­ri­stič­ke na­pa­de na spe­ci­jal­ne po­li­cij­ske je­di­ni­ce, za­u­zmu par­la­ment, pro­gla­se po­bje­du De­mo­krat­skog fron­ta i li­še slo­bo­de ili li­kvi­di­ra­ju ta­da­šnjeg pre­mi­je­ra Mi­la Đu­ka­no­vi­ća.
VJ.D.


Ga­ran­ci­ja Mi­tro­po­li­je ni­je pri­hva­će­na

Dru­go­ste­pe­ni sud je uka­zao da ga­ran­ci­ja Mi­tro­po­li­je cr­no­gor­sko-pri­mor­ske ko­ja je pri­lo­že­na uz žal­bu Mak­si­će­vog bra­ni­o­ca za sud ni­je oba­ve­zu­ju­ća i da je kao ta­kva bez uti­ca­ja na dru­ga­či­je od­lu­či­va­nje. U toj ga­ran­ci­ji se na­vo­di da se ona iz­da­je Vi­šem su­du u Pod­go­ri­ci da će op­tu­že­na li­ca za ko­ja ga­ran­tu­je Mi­tro­po­li­ja, uko­li­ko im Vi­ši sud u Pod­go­ri­ci uki­ne pri­tvor i do­zvo­li im da se bra­ne sa slo­bo­de, ima­ti obez­bi­je­đen smje­štaj, is­hra­nu, zdrav­stve­nu za­šti­tu i pre­voz do su­da ra­di uče­šća u kri­vič­nom po­stup­ku ko­ji se pro­tiv njih vo­di.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"