Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Zbog ljubomore djevojci pucao u glavu * Pripremaju autobuse za glasače iz dijaspore * Adaptacija stana plaćena sa službenog računa * Kola na plin se ne mogu registrovati * Zbog ljubomore djevojci pucao u glavu * Ispraviti nepravdu prema šampionu * Narod, vjera, nacija, država
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 01-11-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
VLADIMIR PEŠIĆ, član UO Univerziteta Crne Gore:
– Kolege znaju da su srećni robovi najljući protivnici slobode.

Vic Dana :)

Pitali cigu:
-Cigo koji sok najviše voliš?
Cigo:
-Onaj od dva litra!


Kaže ciga tati.
-Tata,tata kupi mi bijelu čokoladu.
-Što sine?
-Hoću i ja da budem musav..


Dosla ciganka u banku i traži joj radnik lične podatke i pita je:
- Gdje si rođena?
A ciganka će na to:
-Đe si rođeni?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika - datum: 2017-12-12 SLUŽBENICI UPRAVE POLICIJE SASLUŠANI ZBOG PREBIJANJA ALEKSANDRA SAŠE PEJANOVIĆA
Sa jednog od ranijih privođenja Pejanovića Sumnja pala na Interventni vod Nova istraga je pokrenuta po nalogu Ivice Stankovića, koji je još prije godinu dana naložio da se ponovo ispitaju svi detalji kako bi se otkrilo ko je u policijskim prostorijama nanio Pejanoviću više teških tjelesnih povreda
Dan - novi portal
Vi­še pri­pad­ni­ka In­ter­vent­ne je­di­ni­ce po­li­ci­je sa­slu­ša­no je u okvi­ru no­ve is­tra­ge o pre­bi­ja­nju sa­da po­koj­nog Alek­san­dra Sa­še Pe­ja­no­vi­ća. Tu­ži­lac ih je sa­slu­šao jer iz Upra­ve po­li­ci­je ni po­sli­je šest go­di­na ni­je­su do­sta­vi­li spi­sak slu­žbe­ni­ka ko­ji su bi­li u smje­ni ka­da je pre­bi­jen biv­ši bok­ser­ski re­pre­zen­ta­ti­vac.
Alek­san­dar Pe­ja­no­vić je u po­li­cij­skoj be­to­njer­ci za­vr­šio na­kon pro­test­nog mi­tin­ga zbog vla­di­nog pri­zna­nja ne­za­vi­sno­sti Ko­so­va 2008. go­di­ne. Još ni­je utvr­đe­no ko­ji su po­li­caj­ci ta­da s fan­tom­ka­ma ušli u pri­tvor­sku je­di­ni­cu i bru­tal­no pre­tu­kli Pe­ja­no­vi­ća. 
Ra­ni­je su ovim po­vo­dom sa­slu­ša­va­ni pri­pad­ni­ci SAJ-a i slu­žbe­ni­ci Cen­tra bez­bjed­no­sti, ali ni­je bi­lo ma­te­ri­jal­nih do­ka­za pro­tiv njih. Sa­da je sum­nja pa­la na pri­pad­ni­ke In­te­r­vent­ne je­di­ni­ce po­li­ci­je ko­ji su kri­tič­ne no­ći bi­li an­ga­žo­va­ni za rad na te­re­nu. Osnov­ni dr­žav­ni tu­ži­lac je po­no­vo po­kre­nuo iz­vi­đaj u ovom slu­ča­ju po na­lo­gu vr­hov­nog dr­žav­nog tu­ži­o­ca Ivi­ce Stan­ko­vi­ća. On je na­lo­žio da se otvo­ri no­va is­tra­ga o pre­bi­ja­nju bok­se­ra ko­ji je 2008. go­di­ne bru­tal­no pre­tu­čen u pro­sto­ri­ji za za­dr­ža­va­nje, tzv. „be­to­njer­ci”, pod­go­rič­kog Cen­tra bez­bjed­no­sti. Stan­ko­vić je na­lo­žio da se po­no­vo is­pi­ta­ju svi de­ta­lji ka­ko bi se ot­kri­lo ko je u po­li­cij­skim pro­sto­ri­ja­ma na­nio Pe­ja­no­vi­ću vi­še te­ških tje­le­snih po­vre­da.
Stan­ko­vić je no­vu is­tra­gu na­lo­žio na­kon što mu je iz NVO Ak­ci­ja za ljud­ska pra­va upu­će­no pi­smo u ko­jem je in­for­mi­san o 12 slu­ča­je­va ko­ji ni­je­su ni is­tra­že­ni ni­ti pro­ce­su­i­ra­ni zbog ne­pro­fe­si­o­nal­nog po­stu­pa­nja nad­le­žnih dr­žav­nih tu­ži­la­ca.
U do­sa­da­šnjim sud­skim po­stup­ci­ma zbog pre­bi­ja­nja Pe­ja­no­vi­ća osu­đe­na su sa­mo tro­ji­ca po­li­ca­ja­ca. Slu­žbe­ni­ci pod­go­rič­kog Cen­tra bez­bjed­no­sti Ivi­ca Pa­u­no­vić, Mi­lan Klja­je­vić i Mi­lan­ko Le­ko­vić spro­ve­de­ni su to­kom 2015.go­di­ne u Za­vod za iz­vr­še­nje kri­vič­nih sank­ci­ja na od­slu­že­nje za­tvor­skih ka­zni na ko­je su osu­đe­ni. Oni su pro­gla­še­ni kri­vim za kri­vič­no dje­lo mu­če­nje pu­tem po­ma­ga­nja, a su­di­ja Osnov­nog su­da u Pod­go­ri­ci La­ri­sa Mi­ju­ško­vić Sta­ma­to­vić osu­di­la ih je na po tri mje­se­ca za­tvo­ra. Pri­li­kom iz­ri­ca­nja pre­su­de, po­li­caj­ci su oslo­bo­đe­ni op­tu­žbi za na­no­še­nje te­ških tje­le­snih po­vre­da Pe­ja­no­vi­ću.
Iz­ri­ču­ći pre­su­du, su­di­ja je obra­zlo­ži­la da je sud utvr­dio da su Pa­u­no­vić, Klja­je­vić i Le­ko­vić kri­vi po op­tu­žni­ci za mu­če­nje pu­tem po­ma­ga­nja na osno­vu is­ka­za po­koj­nog Pe­ja­no­vi­ća i na osno­vu iz­ja­ve biv­šeg po­li­caj­ca Go­ra­na Stan­ko­vi­ća.
Po­li­caj­ci su tom pri­li­kom oslo­bo­đe­ni op­tu­žbi za na­no­še­nje te­ških tje­le­snih po­vre­da jer ni­je mo­glo bi­ti utvr­đe­no vri­je­me na­no­še­nja po­vre­da.
Osu­đu­ju­ću pre­su­du ko­ju je iz­re­kla su­di­ja Mi­ju­ško­vić Sta­ma­to­vić po­tvr­dio je Vi­ši sud, na­kon što su di­rek­tor­ka Ak­ci­je za ljud­ska pra­va Tea Gor­janc Pre­le­vić, di­rek­tor­ka Cen­tra za gra­đan­sko obra­zo­va­nje Da­li­bor­ka Ulja­re­vić i pred­sjed­nik Uprav­nog od­bo­ra In­sti­tu­ta „Al­ter­na­ti­va” Ste­vo Muk ape­lo­va­li na dru­go­ste­pe­ni or­gan da ne do­zvo­li da dje­lo za­sta­ri i da tor­tu­ra nad Pe­ja­no­vi­ćem osta­ne ne­ka­žnje­na.
Po­li­caj­ci su ogla­še­ni kri­vim jer su otvo­ri­li vra­ta spe­ci­jal­ci­ma ko­ji su do­šli da pre­tu­ku Pe­ja­no­vi­ća, a ni­su pri­ja­vi­li šta se do­go­di­lo. Sva tro­ji­ca osu­đe­nih po­li­ca­ja­ca, kao i dvo­ji­ca ko­ji su u me­đu­vre­me­nu oslo­bo­đe­ni, tvr­di­li su da se u spor­nom pe­ri­o­du ni­je de­si­lo ni­šta sum­nji­vo i da Pe­ja­no­vić ta­da ni­je po­vri­je­đen. 
Pri­li­kom ape­lo­va­nja na Vi­ši sud da od­lu­či o žal­ba­ma na pre­su­du tro­ji­ci po­li­ca­ja­ca, iz ne­vla­di­nih or­ga­ni­za­ci­ja su pod­sje­ti­li da su sud­ski vje­šta­ci kod Pe­ja­no­vi­ća utvr­di­li 19 te­ških i la­kih tje­le­snih po­vre­da. 
Pe­ja­no­vić je ubi­jen u ma­ju 2011. go­di­ne, a za to ubi­stvo je na 13 go­di­na za­tvo­ra pra­vo­sna­žno osu­đen po­li­ca­jac Zo­ran Bu­la­to­vić.M.V.P.


Stan­ko­vić glav­ni svje­dok

Biv­ši po­li­ca­jac Go­ran Stan­ko­vić svje­do­čio je da se pre­bi­ja­nje do­go­di­lo i da je na­re­đe­nje sti­glo iz vr­ha. Na­kon to­ga je na­pu­stio slu­žbu zbog pri­ti­ska i pri­jet­nji ko­je je do­bi­jao.
Pa­u­no­vić, Klja­je­vić i Le­ko­vić su u pr­vom po­stup­ku osu­đe­ni na po se­dam mje­se­ci za­tvo­ra, dok su nji­ho­ve ko­le­ge Do­bri­vo­je Đu­ri­čić i Bo­jan Ra­du­no­vić, pra­vo­sna­žno oslo­bo­đe­ni op­tu­žbi. U dru­gom po­stup­ku oslo­bo­đe­ni su i po­li­cij­ske star­je­ši­ne pod­go­rič­kog Cen­tra bez­bjed­no­sti Rat­ko Ron­do­vić i Du­šan Ra­i­če­vić. Oni su bi­li op­tu­že­ni za ne­sa­vje­stan rad u slu­žbi, od­no­sno da su ne­pred­u­zi­ma­njem ovla­šće­nja iz svo­je nad­le­žno­sti stvo­ri­li uslo­ve i ot­klo­ni­li pre­pre­ke da za­sad ne­po­zna­ti pri­pad­ni­ci in­te­r­vent­ne je­di­ni­ce u „be­to­njer­ci” u CB Pod­go­ri­ca pre­bi­ju Pe­ja­no­vi­ća.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"