Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Ojadili državu za 4,5 miliona, za Mila sve čisto * Nema dogovora sa DPS-om i njegovim satelitima * Čitava partija pristupa Demokratama * Zakon pisali u interesu tajkuna * Djecu učili o pticama * Najljepša na svijetu * Gigant u zalivu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 20-04-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Drago Musić, trener atletičarke Slađane Perunovi&:
– Što su rezultati naših sportista bolji, to je ministarstvo prema njima gore.

Vic Dana :)

Facebook: Najbolji sam!
Youtube: I ja!
Google: Bez mene ništa!
Internet: Molim!?
Kompjuter: Bez mene nema nikog’ od vas!
Struja: O čemu vi pričate?
Tesla: What?
Teslina mama: Šta?
Teslin deda: Da nije nas, ne bi ni vas bilo!
Adam i Eva: Šta si to rekao?
Bog: Sram vas sve bilo!
Chuck Norris: Ajmo razlaz.

Dođe kompjuteraš u mesaru i kaže:
- Dajte mi 100 grama salame.
- Da vam narežem?
- Ma jok, prebaci mi na USB!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika DEMOKRATSKI FRONT PREDSTAVIO NOVU DOKUMENTACIJU O SAŠI SINĐELIĆU
Bebin saradnik ga posjećivao, Katnić mu sudio Osim Katnića, kako je saopšteno, posebno važan detalj je i da je u Vijeću vojnog suda u Podgorici, koje je sudilo Sinđeliću, bio i potpukovnik Milan Vujović, koji je kada je priveden zbog navodnog državnog udara bio njegov advokat
Dan - novi portal
Pred­sjed­nik Vi­je­ća su­di­ja u Voj­nom su­du u Pod­go­ri­ci ko­ji se 2003. go­di­ne ogla­sio ne­na­dle­žnim u po­stup­ku pro­tiv Sa­še Sin­đe­li­ća zbog vi­še te­ških kri­vič­nih dje­la je bio Mi­li­vo­je Kat­nić, sa­da­šnji spe­ci­jal­ni dr­žav­ni tu­ži­lac, ob­ja­vio je ju­če De­mo­krat­ski front. Oni su na pres kon­fe­ren­ci­ji po­ka­za­li do­ku­men­ta­ci­ju ko­jom se po­tvr­đu­je da je Kat­nić bio pred­sjed­nik vi­je­ća ko­je je od­lu­či­va­lo o sta­tu­su Sin­đe­li­ća na­kon što je uhap­šen u Ra­škoj, a po­što je li­kvi­di­rao Mir­ka Fo­te­sa u Hr­vat­skoj. Osim Kat­ni­ća, ka­ko je sa­op­šte­no, po­seb­no va­žan de­talj je i da je u Vi­je­ću voj­nog su­da u Pod­go­ri­ci ko­je je su­di­lo Sin­đe­li­ću bio i pot­pu­kov­nik Mi­lan Vu­jo­vić, ko­ji je ka­da je pri­ve­den zbog na­vod­nog dr­žav­nog uda­ra bio nje­gov advo­kat.
Funk­ci­o­ner DF-a Sla­ven Ra­du­no­vić ka­zao je da je sa­da svi­ma ja­sno da se Kat­nić i Sin­đe­lić zna­ju još od 2003. go­di­ne i da za to po­sto­ji do­ku­men­ta­ci­ja do ko­je je do­šao taj po­li­tič­ki su­bjekt.
– Iako je Sin­đe­lić iz­vr­šio ve­ći­nu dje­la kao voj­ni ob­ve­znik, Kat­nić se ogla­ša­va ne­na­dle­žnim zbog to­ga što je op­tu­že­nik „ne­spo­so­ban za voj­nu slu­žbu”. Svje­do­ka sa­rad­ni­ka u slu­ča­ju pri­pre­ma­nja te­ro­ri­stič­kih na­pa­da to­kom iz­bor­ne no­ći pro­šle go­di­ne Sa­šu Sin­đe­li­ća u Za­vo­du za iz­vr­še­nje kri­vič­nih sank­ci­ja u Spu­žu po­sje­tio je biv­ši na­čel­nik srp­ske Upra­ve kri­mi­na­li­stič­ke po­li­ci­je Mi­le No­va­ko­vić, de­sna ru­ka Vla­di­mi­ra Be­be Po­po­vi­ća – re­kao je Ra­du­no­vić.
On je, pred­sta­vlja­ju­ći do­ku­men­te, pod­sje­tio da je Sin­đe­lić na pi­ta­nje pred Spe­ci­jal­nim tu­ži­la­štvom da li je bo­ra­vio u Spu­žu od­go­vo­rio od­rič­no.
– Ima­mo do­kaz da je Sin­đe­lić bio u Spu­žu kao i to ko ga je ta­mo po­sje­tio. Ni­je ga po­sje­tio ni­ko od naj­bli­že rod­bi­ne ili pri­ja­te­lja, već ga je po­sje­tio sa­mo No­va­ko­vić – ka­zao je Ra­du­no­vić.
On se za­pi­tao ot­kud jed­noj ta­kvoj lič­no­sti in­te­res da ga po­sje­ti.
Funk­ci­o­ner DF-a Ne­boj­ša Me­do­je­vić je upi­tao za­što je No­va­ko­vić do­la­zio da raz­go­va­ra sa Sin­đe­li­ćem. Oči­gled­no je, sma­tra on, da je Sin­đe­lić za­šti­ćen od obje slu­žbe i ni­je išao u za­tvor zbog onog što je ura­dio u Hr­vat­skoj.
Funk­ci­o­ner DF-a Mi­lan Kne­že­vić re­kao je da se po­tvr­di­lo sve ono što su tvr­di­li od 16. ok­to­bra – da se ra­di o iz­re­ži­ra­nom po­li­tič­kom pro­ce­su pro­tiv DF-a ka­ko bi DPS „na­ma­kao” par­la­men­tar­nu ve­ći­nu i sma­njio iz­la­znost na iz­bo­ri­ma.
– Svi kri­mi­nal­ci, osu­đe­ni, osum­nji­če­ni ko­ji se po­ja­vlju­ju kao spe­ci­jal­ni svje­do­ci sa­rad­ni­ci su u stva­ri ima­li kon­takt is­klju­či­vo sa Mi­li­vo­jem Kat­ni­ćem – na­veo je Kne­že­vić.
Ka­ko je ka­zao, DF je sve vri­je­me tvr­dio da ni­ko­ga iz afe­re „Dr­žav­ni udar” ni­su po­zna­va­li.
– Sa­da je sa­svim ja­sno za­što je Ve­sna Me­de­ni­ca sa­op­šti­la da kre­di­bil­nost svje­do­ka ne­ma ve­ze sa kre­di­bil­no­šću is­ka­za. Ne­ka Me­de­ni­ca ob­ja­sni ka­ko ne­kre­di­bi­lan svje­dok mo­že da da kre­di­bi­lan is­kaz. Ka­ko je mo­gu­će da Kat­nić od 16. ok­to­bra pro­šle go­di­ne kri­je Sa­šu Sin­đe­li­ća pod ime­nom Alek­san­dar Sin­đe­lić i da se on tek 20. mar­ta ove go­di­ne, pri­li­kom pr­vog po­ja­vlji­va­nja pred Spe­ci­jal­nim dr­žav­nim tu­ži­la­štvom i advo­ka­ti­ma, po­ja­vlja­ju kao Sa­ša Sin­đe­lić – na­veo je Kne­že­vić.
Mo­gu­će je, pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, za­to što su se Kat­nić i Sin­đe­lić po­zna­va­li 14 go­di­na.
– Is­klju­či­vo su Sa­ša Sin­đe­lić, Mir­ko Ve­li­mi­ro­vić, Kat­nić, Be­ba Po­po­vić i Sa­ša Ča­đe­no­vić, pod ko­man­dom Mi­la Đu­ka­no­vi­ća, is­kon­stru­i­sa­li mon­stru­o­znu op­tu­žni­cu ko­ja je da­nas pot­pu­no ras­pr­še­na kao mje­hur sa­pu­ni­ce – sa­op­štio je Kne­že­vić.
On je po­ru­čio opo­zi­ci­ji da i da­lje na­sta­ve da ću­te.
– Ne tre­ba nam ni­ka­kva va­ša so­li­dar­nost, jer je DF sam za­vr­šio ovu bor­bu – na­veo je Kne­že­vić.D.Ž.


Povrijeđen Velimirović

Jedan od ključnih svjedoka afere „Državni udar“ i čovjek koji je navodno dao prve informacije o „terorističkoj“ akciji organima Crne Gore, Mirko Paja Velimirović imao je težak saobraćajni udes na KiM, objavio je protal IN4S. On se trenutno nalazi Ortopedskoj klinici u Mitrovici.


DF ni­ko ne mo­že za­u­sta­vi­ti

Li­der DF-a An­dri­ja Man­dić re­kao je da DF ni­ko ne mo­že da za­u­sta­vi.
– Za­to što iza nas sto­je isti­na, prav­da i gra­đa­ni Cr­ne Go­re. Po­zi­va­mo Kat­ni­ća da sti­sne pe­tlju, bu­de hra­bar i od­lu­čan kao što zna­ju da bu­du Ka­tu­nja­ni i po­vu­če po­tez ko­ji je obe­ćao gra­đa­ni­ma Cr­ne Go­re, ka­da se utvr­di da ne go­vo­ri isti­nu i da i on sto­ji iza ove mon­ta­že – na­veo je Man­dić.
On je re­kao da će u Sr­bi­ji usko­ro bi­ti za­o­kru­že­na pri­ja­va pro­tiv Kat­ni­ća i dru­gih oso­ba iz Cr­ne Go­re ko­ji su se „ba­vi­li šver­com i tr­go­vi­nom oruž­ja”.
– Kat­nić pri­kri­va ubi­cu Sa­šu Sin­đe­li­ća i vr­ši te­ško kri­vič­no dje­lo jer tog čo­vje­ka ni­je smje­stio u za­tvor – re­kao je Man­dić.
On je po­ru­čio da će DF zna­ti da se od­bra­ni od onih ko­ji ih na­pa­da­ju spri­je­da, ali i od onih ko­ji na­pa­da­ju s le­đa.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"