Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Doktorirala na Milovom bogatstvu * Katić nosilac liste Demokrata, SNP krenuo u kampanju * Ministru smeta i cvijeće za žrtve * Policija i ANB ne vjeruju Ivici * Doktorirala na Milovom bogatstvu * Zvonko i Bisera na Bedemu * Telekom i Gorillaz za novo muzičko iskustvo
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 25-03-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Ivica Stanković, vrhovni državni tužilac:
Kao vrhovnog državnog tužioca nijedan državni organ me nije obavijestio o ugroženoj bezbjednosti specijalnog državnog tužioca Milivoja Katnića.

Vic Dana :)

Profesor:
- Ko odgovori na moje sledeće pitanje, može da ide kući, zaključiću mu peticu za kraj školske godine!
Utom Perica baci kredu na tablu.
Profesor:
- Ko je bacio kredu???
Perica:
- Ja. Ajde idem kući. Ćao i ne zaboravi da mi zaključiš ocjenu!!!
Zaposlio se Mujo kao vozač autobusa. Na raspodjeli zadataka šef mu kaže:
- Mujo, moraćeš i voziti i naplaćivati karte.
Mujo kaže:
- Nema problema.
Istog dana Mujo se strmoglavi u neku provaliju i slupa autobus u komade. Dođe šef u bolnicu da ga obiđe i pita ga kako je došlo do udesa. Mujo odgovori:
- Nemam ti ja blage veze, ja sam bio u zadnjem dijelu i naplaćiv’o karte.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika VDT ZAOBIĐEN U ISTRAZI O SPREMANJU ATENTATA NA MILIVOJA KATNIĆA
Stanković i Stojanović Policija i ANB ne vjeruju Ivici
Dan - novi portal
Vr­hov­ni dr­žav­ni tu­ži­lac Ivi­ca Stan­ko­vić za­tra­žio je od mi­ni­stra unu­tra­šnjih po­slo­va Me­vlu­di­na Nu­ho­dži­ća i di­rek­to­ra Agen­ci­je za na­ci­o­nal­nu bez­bjed­nost De­ja­na Pe­ru­ni­či­ća da ga hit­no in­for­mi­šu o tač­no­sti na­vo­da da je ugro­že­na bez­bjed­nost glav­nog spe­ci­jal­nog tu­ži­o­ca Mi­li­vo­ja Kat­ni­ća. Stan­ko­vić je ra­ni­je sa­op­štio da ni­je upo­znat sa me­dij­skim na­vo­di­ma da se spre­mao aten­tat na Kat­ni­ća. Ipak, di­rek­tor Upra­ve po­li­ci­je Slav­ko Sto­ja­no­vić re­kao je da po­da­ci ko­je ima po­li­ci­ja uka­zu­ju na ozbilj­nu ugro­že­nost bez­bjed­no­sti Mi­li­vo­ja Kat­ni­ća.
Ne­vla­din sek­tor osu­dio je od­nos dr­žav­nih or­ga­na u ovom slu­ča­ju, od­no­sno či­nje­ni­cu da vr­hov­ni dr­žav­ni tu­ži­lac ni­je oba­vi­je­šten od bez­bjed­no­snih slu­žbi da je glav­nom spe­ci­jal­nom tu­ži­o­cu ugro­že­na bez­bjed­nost. Na­ve­li su i da se mo­že za­klju­či­ti da je u pi­ta­nju ne­po­vje­re­nje iz­me­đu čel­ni­ka glav­nih dr­žav­nih in­sti­tu­ci­ja, ko­je mo­že ima­ti ve­će po­sle­di­ce po prav­du i dr­ža­vu u cje­li­ni.
Bo­ris Ra­o­nić iz Gra­đan­ske ali­jan­se tvr­di da ova­kav od­nos i ne­po­vje­re­nje iz­me­đu bez­bjed­no­snih slu­žbi i po­li­ci­je mo­že do­ve­sti do ra­su­la u dr­ža­vi.
– Bez­bjed­no­sni sek­tor je lo­še ko­or­di­ni­san, a ka­ko se po­na­ša­ju i ka­ko ga shva­ta­ju naj­bo­lje go­vo­ri si­tu­a­ci­ja da je za „dr­žav­ni udar” Mi­li­vo­je Kat­nić oba­vi­je­stio vjer­skog li­de­ra, a ne i mi­ni­stra od­bra­ne. Sad ima­mo si­tu­a­ci­ju da za pri­pre­mu aten­ta­ta na glav­nog spe­ci­jal­nog tu­ži­o­ca ne zna vr­hov­ni dr­žav­ni tu­ži­lac, ali zna no­vi­na. Pri­je to­ga smo ima­li op­tu­žbe sud­stva na ra­čun tu­ži­la­štva, tu­ži­la­štva na ra­čun po­li­ci­je i po­li­ci­je na ra­čun sud­stva. U ta­kvoj at­mos­fe­ri je ne­za­mi­sli­vo da se do­đe do prav­de i u slu­ča­je­vi­ma mno­go ma­nje bit­nim i od „dr­žav­nog uda­ra”. Ho­ri­zon­tal­na ko­mu­ni­ka­ci­ja in­sti­tu­ci­ja je očaj­na i, uko­li­ko se ne­što hit­no ne ura­di, bo­jim se da nam pri­je­ti op­šte ra­su­lo – ka­zao je Ra­o­nić za „Dan”.
Iz­vr­šna di­rek­tor­ka Po­li­ti­kon mre­že Jo­va­na Ma­ro­vić oci­je­ni­la je da Dr­žav­no tu­ži­la­štvo funk­ci­o­ni­še po prin­ci­pu sub­or­di­na­ci­je ili slič­no voj­sci.
– Kao što bi bi­lo čud­no da od­re­đe­ne slu­žbe ko­je su pri voj­sci oba­vi­je­ste pu­kov­ni­ka da mu je ži­vot ugro­žen, ali ne i ge­ne­ra­la, ta­ko je naj­bla­že re­če­no zbu­nju­ju­će da vr­hov­ni dr­žav­ni tu­ži­lac ne bu­de oba­vi­je­šten bla­go­vre­me­no o ova­kvim pri­jet­nja­ma ko­je se od­no­se na tu­ži­o­ce i tu­ži­la­štvo. Ovo je na­sta­vak kon­ti­nu­i­ra­nog i zbu­nju­ju­ćeg in­for­mi­sa­nja jav­no­sti sa raz­li­či­tih adre­sa ko­je pod­ri­va­ju si­stem i do­dat­no na­ru­ša­va­ju po­vje­re­nje u rad in­sti­tu­ci­ja – ka­za­la je Ma­ro­vi­će­va.
Me­di­ji su pret­hod­no ob­ja­vi­li da je pla­ni­ran aten­tat na Kat­ni­ća i da su do tih in­for­ma­ci­ja do­šle ANB i Upra­va po­li­ci­je. Stan­ko­vić je sa­op­štio da ga kao vr­hov­nog dr­žav­nog tu­ži­o­ca ni­je­dan dr­žav­ni or­gan ni­je oba­vi­je­stio o ugro­že­noj bez­bjed­no­sti glav­nog spe­ci­jal­nog tu­ži­o­ca.
– Ne sum­njam u nji­ho­vu sprem­nost da se bez­bjed­nost glav­nog spe­ci­jal­nog tu­ži­o­ca u pot­pu­no­sti za­šti­ti. Isto­vre­me­no, oče­ku­jem da se svim dr­žav­nim tu­ži­o­ci­ma, kao, uosta­lom, i svim gra­đa­ni­ma, omo­gu­ći mak­si­mal­na bez­bjed­nost – ka­zao je Stan­ko­vić ta­da za „Dan”.
Pre­ma tvrd­nja­ma tih me­di­ja, kon­kret­ne in­fo­r­ma­ci­je, ko­je, na­vod­no, sa­dr­že i ime oso­be iz Sr­bi­je, ko­ja je tre­ba­lo da bu­de an­ga­žo­va­na za iz­vr­še­nje su­ro­ve eg­ze­ku­ci­je, cr­no­gor­ski or­ga­ni bez­bjed­no­sti do­bi­li su od part­ner­skih slu­žbi, zbog če­ga je po­sled­njih da­na po­li­ci­ja u sta­nju pri­prav­no­sti.
Ob­ja­vlje­no je i da su Kat­ni­ću pre­do­če­na ta sa­zna­nja i da su po­ja­ča­ne mje­re obez­bje­đe­nja, a na­vod­no mu je nu­đen i blin­di­ra­ni auto­mo­bil na ko­ri­šće­nje.
Kat­nić je ra­ni­je iz­ja­vio da stra­hu­je od su­ro­ve li­kvi­da­ci­je, po­mi­nju­ći ubi­stvo Iva­na Stam­bo­li­ća i Zo­ra­na Đin­đi­ća. On je ta­da re­kao da zbog tih stva­ri raz­mi­šlja da se opa­sa i „no­be­lom”.
M.V.P.–D.Ž.


Po­ja­ča­ne mje­re za­šti­te

Di­rek­tor Upra­ve po­li­ci­je Slav­ko Sto­ja­no­vić ka­zao je da su zbog in­for­ma­ci­ja o ugro­že­noj bez­bjed­no­sti Kat­ni­ća po­ve­ća­ne mje­re bez­bjed­no­sti.
– Na osno­vu ope­ra­tiv­no-pre­ven­tiv­nih ak­tiv­no­sti, Upra­va po­li­ci­je ras­po­la­že sa­zna­nji­ma ko­ja uka­zu­ju na ozbilj­no ugro­ža­va­nje lič­ne bez­bjed­no­sti glav­nog spe­ci­jal­nog tu­ži­o­ca Mi­li­vo­ja Kat­ni­ća. Shod­no to­me, Upra­va po­li­ci­je je od­mah po­di­gla mje­re za­šti­te lič­ne bez­bjed­no­sti na vi­ši ni­vo, s ob­zi­rom na to da je u ovom tre­nut­ku glav­ni spe­ci­jal­ni tu­ži­lac je­dan od naj­u­gro­že­ni­jih no­si­la­ca dr­žav­nih funk­ci­ja – sa­op­štio je Sto­ja­no­vić.


Marković: Katnić jedan od najugroženijih

Premijer Duško Marković, boraveći juče u Bijelom Polju, saopštio je da je više odgovornih ljudi u Crnoj Gori ugroženo u ovom trenutku.
– Među njima je Katnić jedan od najugroženijih. Država radi sve da njega i sve sa liste ugroženih sačuva i obezbijedi. Sasvim sam siguran da će država tom zadatku odgovoriti. Specijalni tužilac i sve institucije u Crnoj Gori i svi nosioci odgovornih funkcija moraju da rade po zakonu i neometano. Ko god ih bude ometao doći će pod udar zakona, odakle god ta prijetnja dolazila, iz Crne Gore li van nje - kazao je Marković, dodajući da je bilo i javnih prijetnji po život Katnića.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"