Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Srpski pasoš zatražio i vođa „škaljaraca” * Trampov savjetnik radio i za Mila i za Deripasku * Na infuziji osam majki * Iz Brazila uvezeno 100 tona mesa * Srpski pasoš zatražio i vođa „škaljaraca” * Identitet naroda * Mali Alek
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 23-03-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Dragan Koprivica, direktor Centra za demokratsku tran.:
– Agencija za sprečavanje korupcije do sada nije kao problem prepoznala pojavu da ministri zloupotrebljavaju javnu funkciju u toku predizborne kampanje.

Vic Dana :)

Uče mama i tata dijete da priča:
- Kako se čuje mačka?
- Mjau, mjau...
- Bravo! A kako se čuje pas?
- Vau, vau...
- Super! A kako se čuje miš?
- Klik, klik..


Mujo napravio neki belaj i doveli ga kod sudije.
- Pa šta vas je dovelo ovdJe? - upita sudija
- Velika marica i četiri policajca - kaže Mujo.


Igraju dvije plavuše fudbala i jedna kaže: -Too dala sam koš! A druga odgovara na to: -Glupačo nije ti ovo odbojka.







Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika PREDRAG BULATOVIĆ OPTUŽIO KATNIĆA DA JE PREKRŠIO ZAKON
Bulatović Kriminalac insajder tužilaštva
Dan - novi portal
Funk­ci­o­ner De­mo­krat­skog fron­ta (DF) Pre­drag Bu­la­to­vić sa­op­štio je da su sve ak­ci­je na te­re­nu i osta­le ak­tiv­no­sti ko­je je spro­vo­dio spe­ci­jal­ni tu­ži­lac Mi­li­vo­je Kat­nić u tzv. slu­ča­ju „dr­žav­ni udar” za­po­če­le da­nom ka­da je kod nje­ga do­šao Mir­ko Ve­li­mi­ro­vić i pri­znao da je član kri­mi­nal­ne or­ga­ni­za­ci­je. On tvr­di da Kat­nić ni­je ra­dio za­ko­ni­to sve stva­ri, da je ig­no­ri­sao Ustav, po­ga­zio niz za­ko­na iz obla­sti na­ci­o­nal­ne bez­bjed­no­sti i od­bra­ne i po­li­cij­skih ovla­šće­nja. Kat­nić je, po mi­šlje­nju Bu­la­to­vi­ća, gru­bo po­ga­zio ZKP u od­no­su na čla­no­ve 157 i 160, ko­ji iz­ri­či­to za­bra­nju­ju da se kao tzv. in­saj­der an­ga­žu­je član kri­mi­nal­ne or­ga­ni­za­ci­je.
– Te od­red­be za­bra­nju­ju an­ga­žo­va­nje na za­ko­nu za­sno­va­nog pri­kri­ve­nog isled­ni­ka i sa­rad­ni­ka ako se na taj na­čin pod­stre­ka­va iz­vr­še­nje kri­vič­nog dje­la. Do­ka­ze za ove mo­je tvrd­nje sva­ki gra­đa­nin la­ik mo­že da na­đe u jav­nim is­ka­zi­ma Mi­li­vo­ja Kat­ni­ća da­tim u emi­si­ji „Na­či­sto”, emi­si­ji „Ži­va isti­na”, ču­ve­nom pre­su iz no­vem­bra pro­šle go­di­ne, kao i u du­gom is­ka­zu sa­da već nje­go­vog pri­ja­te­lja Pa­je Ve­li­mi­ro­vi­ća ko­ji je dao pred Vi­šim su­dom. Oči­gled­no da je na­ve­de­nu mje­ru spro­vo­dio glav­ni spe­ci­jal­ni tu­ži­lac i nje­gov naj­bli­ži sa­rad­nik. To je po­ve­za­no sa spro­vo­đe­njem po­li­cij­ske me­to­de iz čla­na 83 Za­ko­na o unu­tra­šnjim po­slo­vi­ma, a ko­ja se od­no­si na klop­ku. Op­šte­po­zna­ta je či­nje­ni­ca da spe­ci­jal­ni tu­ži­lac o ak­ci­ji ko­jom je ru­ko­vo­dio ni­je oba­vi­je­stio sve one ko­je je mo­rao. Ka­ko su di­rek­tor Upra­ve po­li­ci­je i mi­ni­star unu­tra­šnjih po­slo­va oba­vi­je­šte­ni tek u ne­dje­lju, 16. ok­to­bra, on­da je sa­svim lo­gič­no da ovu mje­ru iz čla­na 83 ni­je ni odo­bri­lo nad­le­žno li­ce, ka­ko Za­kon o unu­tra­šnjim po­slo­vi­ma pro­pi­su­je – ka­že Bu­la­to­vić.
Po­red na­ve­de­nih ne­za­ko­ni­to­sti, do­da­je on, ja­sno je da je glav­ni spe­ci­jal­ni tu­ži­lac sa­mog se­be po­sta­vio na vrh ak­ci­je spre­ča­va­nja na­vod­nog dr­žav­nog uda­ra i te­ro­ri­zma, a što mu po za­ko­ni­ma i Usta­vu ove ze­mlje ne pri­pa­da.
– Ti­me je iz ove va­žne ak­ci­je po dr­ža­vu Cr­nu Go­ru u bit­nim tre­nu­ci­ma is­klju­čio sve one ko­ji su nad­le­žni za oču­va­nje te­ri­to­ri­jal­nog in­te­gri­te­ta, su­ve­re­ni­te­ta, na­ci­o­nal­ne bez­bjed­no­sti i od­bra­ne, kao i bor­be pro­tiv te­ro­ri­zma i bor­be pro­tiv oru­ža­nih for­ma­ci­ja. Ako je tač­no ono što glav­ni spe­ci­jal­ni tu­ži­lac tvr­di, da je tre­ba­lo u Cr­nu Go­ru da uđe 500 ob­u­če­nih lju­di sa dru­gih te­ri­to­ri­ja, on­da se ra­di o oru­ža­nim for­ma­ci­ja­ma ko­je se ne­u­tra­li­šu po stro­go utvr­đe­nim pro­ce­du­ra­ma. Oči­gled­no da je, po jav­nom pri­zna­nju svih, glav­ni spe­ci­jal­ni tu­ži­lac sve su­bjek­te za ne­u­tra­li­sa­nje, kao i su­bjek­te za do­no­še­nje od­lu­ke o ne­u­tra­li­sa­nju is­klju­čio. Nad­le­žni dr­žav­ni or­ga­ni, kao i nje­mu pret­po­sta­vlje­ni u za­ko­ni­tom po­stup­ku mo­ra­ju da utvr­de za­što je to uči­nio. Tvr­dim da je glav­ni spe­ci­jal­ni tu­ži­lac po­što­vao Ustav i za­kon, a ni­je po­što­vao na­kon po­ja­ve tzv. ta­li­ka cr­no­gor­skog, on je nje­mu je­di­no mo­gao da obe­ća sa­mo bla­žu ka­znu, shod­no čla­nu 449.a KZ, a što je ovaj i na su­du i do­bio. Pod uslo­vom da se stvar­no de­ša­vao te­ro­ri­zam i dr­žav­ni udar, o če­mu ni­ko ni­šta ni­je znao od po­čet­ka 2016. go­di­ne, ka­ko glav­ni spe­ci­jal­ni tu­ži­lac tvr­di u svo­jim do­ku­men­ti­ma da je za­po­če­lo kri­mi­nal­no udru­ži­va­nje, on je im­pe­ra­tiv­no za­jed­no sa VDT-om mo­rao da oba­vi­je­sti pred­sjed­ni­ka dr­ža­ve, ko­ji je ujed­no i pred­sjed­nik Sa­vje­ta za od­bra­nu, ka­ko bi ovaj po­kre­nuo neo­p­hod­ne pro­ce­du­re pre­ma Skup­šti­ni i Vla­di i svim dru­gim or­ga­ni­ma ko­ji se ba­ve ovim pi­ta­nji­ma – sma­tra Bu­la­to­vić.
Po­zna­te su tvrd­nje SDT da je 50 te­ro­ri­sta, od­no­sno če­ti­ri for­ma­ci­je sa po 12 lju­di plus ko­man­di­ri do­volj­no da ne­u­tra­li­še Voj­sku Cr­ne Go­re i po­li­ci­ju.
– Za to je oru­ža­na for­ma­ci­ja od 500 te­ro­ri­sta is­klju­či­va­la sva­ku vr­stu sa­mo­stal­nih ak­ci­ja bi­lo kog po­je­din­ca, ma šta on o se­bi mi­slio i ko­je ser­ti­fi­ka­te po­sje­do­vao, a po­seb­no ako za to za­ko­nom ni­je nad­le­žan. Ovaj tu­ži­lac je su­spen­do­vao mo­guć­nost ko­ri­šće­nja čla­na 130 Usta­va, kao i mo­guć­no­sti ko­je s tim u ve­zi Skup­šti­ni da­ju član 84 i 92 o even­tu­al­nom od­la­ga­nju iz­bo­ra. Po­sta­vlja se pi­ta­nje za­što je glav­ni spe­ci­jal­ni tu­ži­lac ova­ko gru­bo pre­kr­šio Ustav i za­ko­ne dr­ža­ve!? Je­di­ni lo­gič­ni od­go­vor me­ni se na­me­će da se ni­je de­ša­va­lo to što on po­ku­ša­va da pri­ka­že i da za to ni­je po­stu­pio u skla­du sa za­ko­nom, već je svje­sno, pod kon­tro­lom Mi­la Đu­ka­no­vi­ća, na­sta­vio sa tzv. in­saj­de­rom ak­ci­ju pod­sti­ca­nja dru­gih li­ca da po po­zi­vu do­đu u Cr­nu Go­ru. Ta re­ži­ja je svo­ju me­dij­sku kul­mi­na­ci­ju do­bi­la na dan iz­bo­ra, a sa ci­ljem da se pro­iz­vod­njom stra­ha i ne­si­gur­no­sti kod gra­đa­na obez­bi­je­di DPS-u da skle­pa ne­le­gi­tim­nu par­la­men­tar­nu ve­ći­nu. Či­ta­va re­ži­ja tih da­na po­či­va na broj­nim rad­nja­ma ko­je je re­a­li­zo­vao tzv. Kat­ni­ćev agent pro­vo­ka­tor, ko­ga je ovaj u taj sta­tus pro­iz­veo su­prot­no ZKP – is­ti­če Bu­la­to­vić.D.Ž.


Spremili krivičnu prijavu

– DF pri­pre­ma, po­vo­dom ovog i dru­gih pi­ta­nja, pri­tu­žbu Tu­ži­lač­kom sa­vje­tu. Ta­ko­đe, zbog po­vre­de ZKP-a i dru­gih za­ko­na, DF pri­pre­ma kri­vič­nu pri­ja­vu pro­tiv Kat­ni­ća i Sa­še Ča­đe­no­vi­ća za zlo­u­po­tre­bu po­lo­ža­ja, a raz­mo­tri­će­mo po­ten­ci­jal­no i mo­guć­nost pri­ja­ve za još ne­ka kri­vič­na dje­la ko­ja su njih dvo­ji­ca, osno­va­no sum­nja­mo, po­či­ni­li sa Mir­kom Ve­li­mi­ro­vi­ćem, zva­nim Pa­ja – sa­op­štio je Bu­la­to­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

 



 

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"